Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xarxes Multimèdia - Resum - Grau Multimèdia - UOC

2,020 views

Published on

Resum de la primera part de l'assignatura de Xarxes Multimèdia de la UOC

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Xarxes Multimèdia - Resum - Grau Multimèdia - UOC

 1. 1. XARXES MULTIMÈDIADEFINICIONS:- Xarxa de computadors – Múltiples computadors interconnectats entre ells- Internet – gran xarxa constituïda per petites xarxes interconnectades entre sí. Connexiómassiva entre xarxes LAN i WAN.- Protocols – Conjunt de regles i convencions que regeixen les comunicacions i regulen com iquan els nodes de xarxa es poden comunicar.Els protocols s’intercanvien les entitats d’unamateixa capa.- Commutació – establiment d’un circuit entre dos punts de la xarxa que permet la sevainterconnexió.TIPOLOGIES DE XARXA- Amfitrions o host – Equips finals- Commutadors o encaminadors – Equips intermedis- Enllaços o linksTOPOLOGIES DE XARXA- Bus - Anell- Estrella - Arbre- Mallada
 2. 2. TIPUS DE COMMUTACIÓ- Commutació de circuitso Estableix el circuit físic entre dos interlocutors abans de transmetre cap informació.o Quan es crea un circuit els recursos estan reservats encara que no hi passin dadesper ell.o Tots els nodes treballen a la mateixa velocitat.- Commutació de paquetso Connexions simultàniessense reserva de recursos.o Interconnexions amb diferents velocitats.o El node processa els paquets que arriben a la cua d’entrada i els col·locarà a la cuade sortida.- Commutació de missatgeso El paquet és tan gran com el missatge que es vol enviaro Pels missatges grans els nodes necessiten molta memòria- Commutació de paquets amb circuit virtualo El circuit decideix el camí prèviament, com la commutació de circuits peròmantenint l’enviament de paquets individuals com la commutació de paquets. Peraquest motiu es reserven recursos.TIPUS DE XARXES- Xarxa de difusió (broadcast)o Comparteix entre totes les estacions que formen la xarxao És recomanable utilitzar mecanismes de xifratge en les connexions ja que comportaproblemes de privacitat.- Xarxa punt a punto Connexió dedicada entre dos punts determinats de la xarxao Depenent del sentit poden ser:Simplex – UnidireccionalSemidúplex (halfduplex) – comunicació bidireccional sempre i quansigui alternaDúplex (fullduplex) – Envia i rep informació de manera simultàniaTIPUS DE XARXES SEGONS L’ABAST- WAN – WideArea Networkso Espais geogràfics extensoso S’encarreguen de les interconnexions de LAN- LAN – Local Area Networkso Abast reduït (pocs km)o Connexions domèstiques, edificis empresarials, o campus sencers
 3. 3. TECNOLOGIES DE XARXA- Xarxa cablejada- Xarxa sense filso Xarxes de telefonia mòbil – GSM, GPRS, 3Go Xarxes sense fil d’abast curt – Wi-Fi, Bluethooth, WiMAXDISPOSITIUS DE XARXA- Encaminador o routero Dispositiu de Xarxa de nivell 3 del model OSIo Llegeix la informació de l’adreça IPo Escull la ruta més adequada per a enviar les dades rebudes- Concentradoro Actua en la capa 1 del model OSIo Agrupa un conjunt de dispositius en un mateix segment de xarxao Tot el que arriba és enviat indiscriminadament a tots els oridinadors connectats- Commutadoro Actua en la capa 2 del model OSIo S’utilitza per a connectar múltiples xarxes en una sola- Pont de xarxa o bridgeo Actua en la capa 2 del model OSIo Interconnecta dos segments de xarxa o divideix una xarxa en segmentso Pren les seves decisions a partir de les adreces MAC- Targeta de xarxao Està inserida dins l’ordinador i té una obertura externa per on es connecta el cablede xarxa.o Té un número d’identificació únic o direcció MAC.
 4. 4. PROGRAMARI DE XARXALes xarxes s’organitzen en una sèrie de capes o nivells. Cada capa ofereixen serveis a les capessuperiors.Tipus de serveis:- Servei orientat a connexióo S’estableix primer la connexió, es transmet la informació i finalment es tanca laconnexióo Els dos extrems són coneguts, per tant no és necessària l’adreça de destinació.o La informació arriba ordenada i senseerrors.- Servei no orientat a connexióo Cada missatge porta l’adreça completa del destinatari.o No precisa cap connexió prèvia entre els dos interlocutors.o La informació se separa en paquets o datagrames.o S’envien els paquets a la xarxa sense saber el camí ni si el paquet arribarà a la sevadestinació ni amb quin ordre.Els serveis poden ser:- Confirmatso L’entitat remota ha de donar el vist i plau a l’establiment de la connexióo Tenen les primitives REQUEST, INDICATION, RESPONSE, CONFIRM- No confirmatso No és necessari enviar el vistiplau de la connexióo Tenen les primitives REQUEST, INDICATION
 5. 5. MODELS DE REFERÈNCIAMODEL OSI- Model més bé teòric i d’arquitectura complexa- Va aparèixer tard- Els primers productes de OSI van ser dolents i cars a causa de la poca demanda- Era considerat un invent de l’administració per a controlar l’usuariCAPES DEL MODEL OSI7 Aplicació·Ofereix la possibilitat d’accedir als serveis de lesaltres capes.·Defineix els protocols que utilitzen les aplicacionsper a intercanviar dadesCapes superiors6 Presentació·Representa les dades de manera que els equipsfinals les reconeguin5 Sessió·Manté i controla l’enllaç establert entre elsordinadors4 Transport·Efectua el transport de les dades des de lamàquina d’origen a la de destíCapes inferiors3 Xarxa·Determina la ruta i la IP·Els dispositius són els encaminadors i els routers2 Enllaç de dades·Topologia de la xarxa·Detecció d’errors·Distribució ordenada de paquets i control de fluxProtocols MAC, IP·El Dispositiu és el switch i s’encarrega de rebreles dades del router i enviar-les als seusrespectius destinataris.1 Física·Defineix el medi físic per on viatjarà lacomunicació, les característiques dels materials iles característiques funcionals de la interfície·Transmet el flux de bits·Garanteix la connexió
 6. 6. MODEL TCP/IP- Model pràctic i funcional- És molt més simple que el model OSI- És gratuïtCAPES DEL MODEL TCP/IP4 Capa d’aplicacióTracta els aspectes de representació, codificació i control dediàlegEquival a les capes 5 (sessió), 6 (Representació) i 7 (Aplicació) delmodel OSI3Capa detransportEquival a la capa 4 (Transport) del model OSIS’encarrega del de proveir la comunicació extrem a extrem entreels diferents amfitrions. És responsable d’establir, mantenir ifinalitzar les connexions entre dos amfitrionsGaranteix la transmissió sense errors extrem a extremAssegura que les dades arribin sense pèrduesFragmenta els missatges i els recompon en la destinacióPermet diferents connexions de transport2Capa de Xarxa oInternetEquival a la capa 3 (Xarxa) del model OSI·Garanteix la connectivitat extrem a extrem. Selecciona el millorcamí entre dos punts separats de la xarxa.·Fiabilitat en l’enviament de la informació.·Ordre d’arribada de paquets.·Informació de congestió de la xarxa·Els seus serveis poden ser orientats a connexió i no orientats aconnexió.·Té dos tipus d’entitats: els clients o equips finals i elsencaminadors.·Necessita que tan els encaminadors el equips finas tinguin unidentificadors únic (adreces IP).1Capad’interfície dexarxaAccés al mediEquival a la capa 1 (Física) i 2 (Enllaç de dades) del model OSIOSI TCP/IP7 – Aplicació4 – Aplicació6 – Presentació5 – Sessió4 – Transport 3 – Transport3 – Xarxa 2 – Internet2 – Enllaça de dades1 – Interfície de xarxa1 - Física
 7. 7. NIVELL DE TRANSPORT- Equival a la capa 4 (Transport) del model OSI- Proveeix la comunicació extrem a extrem entre els diferents amfitrions. És responsabled’establir, mantenir i finalitzar les connexions entre dos amfitrions- Els seus protocols s’implementen en els dispositius extrems (no pas en els encaminadors)- La informació tramesa per les aplicacions és convertida a paquets coneguts com asegments de la capa de transport.- Els segments tenen una mida determinada i una capçalera.- Cada paquet és enviat a la capa de xarxa on seran inclosos en els paquets de xarxa odatagrames. Apartir de la capa de xarxa, els datagrames seran enviats als destinataris.- Garanteix la transmissiósense errors extrem a extrem.- Assegura que les dadesarribinsense pèrdues.- Fragmenta els missatges i els recompon en la destinació.- Permet diferents connexions de transport.PROTOCOLS DE LA CAPA DE TRANSPORTUPD(UserDatagram Protocol)·Protocol no orientat a la connexió·Envia datagrames sense establir prèviament la connexió.·No proporciona cap tipus de control d’errors, ni de flux. Elspaquets poden arribar desordenats. No verifica que el missatgehagi arribat correctament.·Si detecta un error no lliura el datagrama sinó que el descarta.·Permet varis processossimultanis sobre una mateixa connexió·Ideal per a aplicacions que requereixen poc retards (àudio,vídeo en temps real) o en què no importi la pèrdua de paquets(telefonia, videoconferència)TCP(Transmission ControlProtocol)·Protocol orientat a la connexió·Transmissió fiable de la informació.·El protocol més important de la pila de protocols d’Internet·Protocol extrem a extrem orientat a connexió, bidireccional(dúplex)·Proporciona control de flux, control de congestió i d’errors.·Garanteix el lliurament de tota la informació en el mateixordreen què ha estat tramesa.·Genera segments de mida òptima·Permet varis processos simultanis
 8. 8. NIVELL DE XARXA- Equival a la capa 3 (Xarxa) del model OSI- Garanteix la connectivitat extrem a extrem. Selecciona elmillorcamí entre dos puntsseparats de la xarxa.- Fiabilitat en l’enviament de la informació.- Ordre d’arribada de paquets.- Informació de congestió de la xarxa- Els seus serveis poden ser orientats a connexió i no orientats a connexió.- Té dos tipus d’entitats:o Els clients o equips finals – Que accedeixen als servidorso Els encaminadors. – Envien la informació des d’una interfície d’entrada a una desortida.- La datagrama va saltant pels encaminadors (hop)- Els encaminadors tenen una ruta o taulad’encaminament que indica per quina interfícies’han d’enviar els datagrames.- Necessita que tan els encaminadors el equips finals tinguin un identificadors únic (adrecesIP).MODELS DE SERVEIS DE XARXAMODEL DE CIRCUIT VIRTUAL·És un servei orientat a connexió.·Els nodes intermedis saben a priori la direcció a la qual s’had’enviar la informació.·L’enviament de paquets és més ràpid perquè elprocessament intermedi és mínim.·Les fases són:- Establiment de circuit- Transferència de dades- Desconnexió de circuit·Implica una reserva de recursos independentment de ques’estigui utilitzant o no.·Els datagrames utilitzen el mateix camí arribant a l’ordre ala seva destinació.MODEL DE DATAGRAMA OCOMMUTACIÓ DE PAQUETS·El paquet s’envia a la xarxa amb una adreça d’origen i unadestinació.·Els encaminadors fan arribar el paquet mitjançant les taulesd’encaminament.·Els datagrames poden anar per camins diferents i arribarfora d’orde.·És el model que utilitza Internet.·La xarxa enviarà la informació tant ràpid possible sempreque hi hagi recursos disponibles.
 9. 9. PROTOCOL IP- Model no orientat a connexió- És el protocol d’Internet- No garanteix la integritat de les dades (això ho fa la capa de transport). Només verificaque no hi hagi errors de transmissió a la capçalera.IPv4·Proposat el 1981. És el protocol per excel·lència.·Defineix la informació de control i el format dels paquets que s’envien a la xarxa·Defineix una capçalera que serveix per a poder identificar els paquets.·Quan es divideix un datagrama IP es fa de manera que tots els fragments pertanyents almateix datagrama tinguin el mateix identificador.·La adreça IP està formada per 32 bits dividits en 4 blocs de 8 bits cada un. S’escriu ennotació decimal separada en punts, formats per 4 blocs de nombres entre 0 i 255.INCONVENIENTS·Quan es va crear no s’esperava el creixement tant gran d’Internet.·Quan Internet va desplegar la seva xarxa comercial, Estats Units es va adjudicar granquantitat d’adreces de classe A i va deixar altres països de més població amb menysadreces.·Disposa d’adreces d’unidestinació, de difusió i de multidestinació.·Amb el NAT es permet utilitzar adreces privades per a accedir a la xarxa amb una sola IPpública.CLASSES D’ADRECES IPClasse A·Destinades a empreses molt grans·Rang de xarxes: de 1.0.0.0 fins a 127.0.0.0·Proporcionen accés a 224(16.777.216) equips per xarxa·Té un total de 27(255) adrecesClasse B·Destinades a grans entitats (Universitats i proveïdors d’Internet)·Rang de xarxes: 128.0.0.0 fins a 191.255.0.0·Proporciona accés a 216(65.536) equips per xarxa.·Té un total de 214(16.384) adreces.Classe C·Destinades a mitjanes empreses amb forta presència a Internet·Rang de xarxes: de 192.0.0.0 fins a 223.255.0.0·Proporcionen accés a 28(256) equips per xarxa.·Té un total de 221(2.097.152) adreces.Classe D·Són un tipus de classe especial que serveix per a enviar trànsit puntmultipunt.Classe E ·Reservades per a ús futurTIPUS DE TRÀNSITTrànsitunidestinacióFormat per dos interlocutors que s’intercanvien informació.Trànsit dedifusióEnvia informació a tots els equips presents en la subxarxaTrànsitmultidestinacióEnvia informació des d’un sol origen cap a moltes destinacions a lavegada.L’emissor no ha de tenir coneixements de qui són els seus receptors.
 10. 10. IPv6·La seva adreça està formada per 128 bits que permet un rang d’adreces de 232 a 2128.·Té jerarquitzades les adreces, de manera que cada país disposa d’un rang concretproporcional a al seva utilització disponible de la xarxa.·Inclou característiques d’autenticació i privacitat per defecte.·Disposa a més de les adreces d’unidestinació, de difusió i de multidestinació, les adrecesde servei.·La forma d’especificar adreces IPV6 es fa amb la notació dels dospunts.INCONVENIENTS·No es pot usar encara en la xarxa comercial·La gran diversitat de xarxes que formen Internet no tenen suport per al nou protocol.NIVEL D’ENLLAÇ- Se situa sobre la capa física.- Consisteix en dos processos que s’executen en tots dos costats d’un enllaç i escomuniquen entre sí.- Cada encaminador pot disposar de diferents enllaços i cadascun pot utilitzar un protocolde nivell d’enllaç diferent.- Estableix i mantén la comunicació entre dos nodes- Encapsula i desencapsula els datagrames- Control de flux- Control d’errors- El servei pot ser no orientat a connexió amb/sense justificant de recepció i orientat aconnexió amb justificant de connexió.- Els nodes o encaminadors es connecten als enllaços mitjançant una targeta d’interfície dexarxa. Físicament és una placa de maquinari (targeta, PCMCIA o dispositiu USB).TIPUS D’ENLLAÇOSEnllaços decomunicació punt apunt·Només hi participen dos punts·Exemples: Cable de dos fils telefònic per a accés a Internet; xarxesd’àrea local Fast Ethernet i gigabit Ethernet.Enllaços de difusió ocanals de multidifusió·Comunicació d’un node cap a tots els nodes connectats a l’enllaç·Exemples: Wi-Fi, satèl·lits, xarxes d’area local Ethernet (semidúplex)i FDDI.EL NIVELL FÍSIC- S’encarrega de realitzar els serveis sol·licitats per la capa d’enllaç- Proporciona els mitjans mecànics, elèctrics i funcionals per a activar, mantenir i desactivales connexions físiques en la transmissió d’informació entre entitats de la capa d’enllaç.- Descriu els medis de transmissió físics: maquinari de xarxa, cablejat físic o connexió Wi-Fi- Estableix una connexió a un medi de comunicació

×