Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imatge i Llenguatge Visual - Resum mòduls 3 i 4

1,916 views

Published on

Resum dels mòduls 3 i 4 de l'assignatura Imatge i Llenguatge Visual, del Grau Multimèdia de la UOC.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Imatge i Llenguatge Visual - Resum mòduls 3 i 4

  1. 1. IMATGE I LLENGUATGE VISUAL MÒDUL 3 – INFOGRAFIA INFORMAR GRÀFICAMENTInformar gràficament es refereix tant a la representació gràfica de la informació com a lacreació de gràfics amb mitjans informàtics. Tenen com a funció interpretar.INFOGRAFIA - Gràfic que informa - Instrument de transmissió d’informació, senyalització, presentació estadística - Tradueix dades numèriques o informació escrita a presentació visual. - Pertany a un pla de significació més denotatiu que connotatiu - La comunicació visual té una gramàtica oberta, dinàmica i subjecte a l’evolució cultural - ES relaciona amb l’anàlisi estadístic, la lògica, les enginyeries, la didàctica, la geometria o la il·lustració, tant tècnica com artísticaBona part del disseny d’informació ha estat guiat per la utopia d’aconseguir una forma decomunicació universal.Otto Neurath (1882-1945) va desenvolupar, a partir de la dècada dels anys vint, tot unsistema de pictogrames destinada a comunicar informació estadística sense necessitatde text.Dificultats per a comunicar amb pictogrames: - No tota la informació és fàcil de traduir gràficament - No totes les cultures interpreten de la mateixa manera les representacions gràfiques - No totes les persones prefereixen una informació gràfica a una escritaTipus de signes en funció de la manera de representar la informació: - Representació analògica – Correspondència entre la informació representada i la seva plasmació gràfica. Ofereix un context que ens ajuda a comprendre - Representació digital – S’utilitzen grafemes, signes arbitraris (nombres, lletres, números) per donar la informació. Ofereix precisió. Perdem el context però tenim la informació exacta.Un cartograma és un híbrid entre un mapa i un diagrama que distorsiona la mida dels païsosper representar dades.Quuatre línies diferents (John Emerson): - Disseny d’informació per conscienciar i convèncer - Les infografies
  2. 2. - Disseny d’informació per l’anàlisi – La producció de gràfics ens pot fer descobrir coses que no sabíem sobre les dades. - Disseny d’informació per l’educació del consumidor – Presentació gràfica d’informació sobre l’impacte en la salut, en el medi o en la societat - Disseny d’informació per l’estratègia – Les organitzacions utilitzen els esquemes i per comprendre millor el seu camp d’acció, per dissenyar plans d’actuació Elements bàsics de la informació visual: posició, mida, ombrejat (contrast), textura, orientació, color, forma (Jacques Bertin).Categories de les variables gràfiques (Paul Mijksenaar) - Variables de distinció – Classifica segons categoria i tipus. o Color, il·lustracions, ample de columnes, tipus de lletra - Variables jeràrquiques – Diferències d’importància o Posició segons cronologia, en la pàgina (maquetació), mida del gruix de lletra i interlineat - Variable de suport – Accentuen emfaatitzen i organitzen. o Àrees de color i ombra, línies, símbols, logotips, il·lustracions. Atributs o estils de text (cursiva...)
  3. 3. MÒDUL 4 – CULTURA I COLOR EL COLOR, ARTEFACTE CULTURAL COLOR I LLENGUATGE VERBALL’ull humà només pot detectar una franja molt petita d’ones, que s’anomena llum visible.Sistema de percepció visual en els humans: - La llum entra a la retina - Allí troben unes cèl·lules receptores que contenen opsines que reaccionen amb la llum i generen una senyal electroquímica o Bastons  La opsina es denomina rodopsina i reacciona en lluminositat baixa  Visió nocturna o Cons  Reaccionen en lluminositat alta  Responsables de la visió diürna i la percepció del color  Tipus d’opsina: Eritropsina – Llum vermella. Sensible a longituds d’ona llargues (560 nanòmetres) Cloropsina – Llum verda. Sensible a longituds d’ona mitges (530 nanòmetres) Cianopsinasina – Llum blava. Sensible a longituds d’ona curtes (430 nanòmetres) - La senyal electroquímica passa a unes cèl·lules receptores anomenades bipolars - Les cèl·lules bipolars transformen la informació dels cons i las passen a les cèl·lules ganglionars - Les senyals resultants es transmeten a través del nervi òptic i el tàlam vins a la escorça visual. - En el cervell la informació es processa en dues àrees: o Àrea V2 – Es processa la distinció sobre el seu volum. o Àrea V4 – Es processa la distinció entre tons de color.COLOR I TEMPERATURARudolf Arnheim i Johannes Itten (Bauhaus) citen que si el color es desvia cap a blautransmet la sensació de fred i si ho fa cap a vermell la sensació de càlid.No està comprovat científicament. Les associacions entre la temperatura i color estanbasades en les convencions culturals.
  4. 4. PARADIGMA QÜESTIONAT SOBRE EL COLORHipòtesi de Barbara Saunders i J. Van Brakel: - El color és autònom, comú i universal entre tots els humans a nivell perceptiu i lingüístic. - El color es descriu amb 3 atributs: to, saturació i lluminositat - Hi ha quatre tons bàsics: vermell, verd, blau i groc - Aquest quatre tons s’organitzen segons dues oposicions psicològiques: vermell/verd i blau/grocCOLOR I LLENGUATGE EN LA HISTORIOGRAFIA - En l’antiguitat feien distinció entre brillant i mate sobre les distincions de to. - En l’època medieval existia el color perse que no es te clar a quin color es referien. S’utilitzava referint-se a la roba - El porpra en anglès és un magenta que se situa entre el vermell i el blau. En alemany és més proper al vermell carmí. Va ser un tint molt prestigiós, elaborat a partir dels mol·lusc Murex brandaris i Thais haemastroma, el color depenia de com es mesclaven els dos mol·luscs - El terme escarlata es refereix a una delicada tela de llana.d’un vermell brillant.

×