Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programació - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

3,556 views

Published on

PAC 2 de l'assignatura de Programació del Grau Multimèdia de la UOC. Per a descarregar els arxius en PHP, visita la meva wiki: http://raco-vermell.wikispaces.com/PROGRAMACI%C3%93

Published in: Education
 • Be the first to comment

Programació - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

 1. 1. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i TelecomunicacióProgramacióPAC2 — Segona Prova dAvaluació ContinuadaCognoms: RIBAS TURNom: PAQUITAIndicacions generals:Raoneu i justifiqueu totes les respostes.Les respostes incorrectes no disminueixen la nota.Per a dubtes i aclariments sobre l’enunciat, adreceu-vos al consultor responsable de l’aula.Lliurament:1. Sha de respondre les preguntes al mateix document de lenunciat que rebrà el nom CognomsNomP_PAC2.doc (o CognomsNomP_PAC2.odt)2. La codificació de la pregunta 7 es lliurarà mitjançant el fitxer PAC2_Exer07.php que es construirà sobre las plantilla adjunta. És especialment important respectar el nom daquesta arxiu php.3. Els dos fitxers es comprimiran en un únic arxiu de format zip o rar de nom CognomsNomP_PAC2.zip (o CognomsNomP_PAC2.rar) que es lliurarà a la bústia de "Lliurament i registre dAC"4. Data límit per lliurar la solució: dilluns, 7 de novembre de 2011 (a les 23:59 hores).És imprescindible respectar el format i data d’entrega. La no adequació a aquestesespecificacions pot suposar la no avaluació de la PAC. 1
 2. 2. Exercici 1: Declaració d’accions i funcions [10%]Objectius: Distingir entre accions i funcions. Declarar accions i funcions per a resoldre unproblema. Definir els paràmetres, amb els tipus de dades corresponents i els modificadorsd’entrada i sortida correctes.Materials: M1 i M2Tasca: Per a cada apartat, decidiu si és millor una acció o una funció i definiu-ne lacapçalera (només es demana la capçalera, no cal que dissenyeu cap algorisme).Es demana la capçalera dun mòdul (acció o funció) que: a) Donades la productivitat horària d’una persona (amb decimals) del mes actual i del mes anterior retorni si la del mes actual s’ha incrementat o no respecte a la del mes anterior. funcio increment (mesActual, mesAnterior): boolea b) Donades les despeses ealitzades en programari fins el moment, el preu d’una nova llicència i el número total de llicències que es compren ara, actualitzi l’import total de la compra de programes acumulant l’import d’aquestes noves llicències. accio despesesProgramari (ent preuLlicencia: real, ent numLlicencia: enter, entsor despeses: real) c) Donada una població de gats, llegeixi del canal d’entrada estàndard les característiques d’aquests gats i retorni el número de gats de la població que són de color negre. funcio (gats): enter d) Donat l’import d’un préstec, el percentatge de finançament i el número de mesos finançat, retorni l’import mensual a pagar. funcio importMensual (import, percentatge, mesos): real 2
 3. 3. Exercici 2: Especificació d’accions i funcions [10%]Objectius: Descriure de manera precisa què fa una funció o una acció sense necessitat desaber com ho fa.Materials: M1 i M2Tasca: Especifiqueu les funcions i/o accions dels apartats a i b de l’exercici 1. Calque indiqueu la precondició, la postcondició i, si es tracta d’una funció, què retorna.a){Pre: mesActual = MESACTUAL i mesAnterior=MESANTERIOR}funcio increment (mesActual, mesAnterior): booleà{Post: si mes Actual > mes Anterior increment= CERT sinó increment = FALS}b){Pre: despeses = DESPESES i preuLlicencia = PREULLICENCIA i numLlicencia =NUMLLICENCIA}accio despesesProgramari (ent preuLlicencia: real, ent numLlicencia: enter, entsor despeses: real){Post: despeses = (preuLlicencia x numLlicencia) + despeses} 3
 4. 4. 4
 5. 5. Exercici 3: Modificadors d’entrada i sortida [10%]Objectius: Saber detectar la correctesa en la crida a accions o funcions, entenent elfuncionament dels modificadors d’entrada i sortida dels paràmetres.Materials: M1 i M2Tasca: Donats l’algorisme i les capçaleres de les següents accions i funcions: funcio function1( x: enter, y: enter) : enter; funcio function2( x: enter, c: caracter) : boolea; accio action1( ent x: enter, ent y: real, entsor b: boolea, entsor z: enter) ; accio action2( ent c: caracter, sor x: enter, entsor y: enter); algorisme algorithm var x, y: enter; c : real; d : caracter; b: boolea; fvar x := 5; y := 10; c := 0.0; d := readChar(); b := fals; ... writeInteger (x + y); writeRea l(c / 2.0); writeChar (d); b := (x + y) = (c / 2.0); si (b) llavors writeChar(‘S’); sino writeChar(‘N’); fsi falgorisme 5
 6. 6. Responeu a cada apartat si és correcte o no substituir el requadre gris del’algorisme algorithm per la instrucció que es dóna i, si no ho és, indiqueu-ne lescauses. a) action2 (d, x, realToInt(c) ); INCORRECTE: entsor ha de ser una variable b) action1 (function1(x, y), readChar(), function2(x, d), x); CORRECTE c) x := function1 (function1(x, y), y); CORRECTE d) b := function2 (action1 (x, c, b, x), d); INCORRECTE: Action1 no ens torna un enter 6
 7. 7. Exercici 4: Disseny d’algorismes [15%]Objectius: Entendre un algorisme i saber fer crides a accions i funcions.Materials: M1 i M2Tasca: Disposem d’un algorisme que ens retorna informació del resultat d’unacursa. Llegeix del canal d’entrada estàndard el dni d’un conductor (numèric, senselletra) i un identificador de cursa, també numèric, i:  Si es tracta d’una cursa de cotxes escriu al canal de sortida estàndard: o ‘W’ si el conductor indicat ha guanyat la cursa, i ha igualat o superat la velocitat mitja obtinguda en la resta de carreres, i si aquesta és la carrera en que ha fet menys parades, o i ‘L’ en la resta de casos.  En cas de no ser una cursa de cotxes escriu ‘N’.Ompliu les caixes, amb una única instrucció o expressió a cada una, peraconseguir el comportament que us hem descrit. L’algorisme resultant ha d’utilitzarobligatòriament les següents accions i funcions, que no heu d’implementar: Acció que llegeix del canal d’entrada estàndard la informació del conductor i cursa: accio getInfo (sor dni: enter, sor idRace: enter); Acció que donats el dni d’un conductor i l’identificador de cursa retorna si aquest ha guanyat la cursa, la velocitat mitja que ha portat a la cursa i el número d’aturades que ha fet: accio getInfoRunnerRace (ent dni: enter, ent idRace: enter, sor won: boolea, sor averageSpeed: real, sor numberStops: enter); Acció que donat el dni d’un conductor retorna la velocitat mitja que ha portat a les curses que ha fet, i el número mínim d’aturades que ha fet fins al moment en totes les seves curses: accio getInfoRaces ( ent dni: enter, sor averageSpeed: real, sor numberStops: enter); Acció que donat un identificador de cursa retorna cert si és una cursa de cotxes i fals en cas contrari: funcio isCarRace (idRace: enter) : boolea; 7
 8. 8. algorisme RaceInfoconst WIN : caracter = ‘W’; LOSE : caracter = ‘L’; NOCAR : caracter = ‘N’;fconstvar dni, idRace: enter; bCarRace, wonRace: boolea; averageSpeedRace, averageSpeed: real; numberStopsRace, numberStopsMin: enter;fvar {Llegeix del canal d’entrada estàndard la informació del conductor i de la cursa que hem de tractar} getInfoRunnerRace (dni, idRace, wonRace, averageSpeedRace, ; numberStopsRace); isCarRace (idRace); bCarRace := ; si bCarRace llavors {Obtenim la informació associada al conductor / cursa llegida del canal estàndard} getInfo (dni, idRace); ; {Obtenim la informació genèrica del conductor en totes les seves curses} getInfoRaces (dni, averageSpeed, numberStopsMin); ; {Decidim quin caràcter sha descriure} si WIN = CERT i averageSpeedRace ≥ averageSpeed i llavors numberStopsRace < numberStopsMin) writeChar(WIN); sino writeChar(LOSE); fsi sino writeChar(NOCAR); fsifalgorisme 8
 9. 9. Exercici 5: Disseny d’algorismes [15%]Objectius: Dissenyar una funció/acció.Materials: M1 i M2Tasca: Es demana un mòdul (acció o funció) que determini el pagament a realitzarper les entrades a un espectacle amb les següents condicions: només es podencomprar fins a quatre entrades i, si es compra més duna entrada, hi ha descompte:al cost de dues entrades es descompta el 10%, al de tres entrades el 15%, i a lacompra de quatre entrades el 20%.El mòdul ha de rebre com a paràmetres el número total d’entrades comprades i elpreu d’una entrada, i ha de retornar per una banda si el número total d’entradesdemanades està dintre dels límits, i per altra banda l’import total de les entrades(retornarà import 0 en cas d’haver-ne demanat més entrades de les permeses).accio entrades (ent numero: enter, ent preu: real, sor límits: booleà, sor total: real)var numero: enter; preu, total: real; límits: booleà;fvarsi (numero > 0 i ≤ 4 ) llavors límits := cert; Si (numero =1) llavors total := preu; fsi si (numero =2) llavors total := (preu -10%) * 2; fsi si (numero =3) llavors total := (preu -15%) * 3; fsi si (numero =4) llavors total := (preu -20%) * 4; fsisinó total = 0; límits := fals;fsifaccio 9
 10. 10. Exercici 6: Seguiment de l’execució [15%]Objectius: Fer el seguiment, pas a pas, de l’execució d’una funció. Mantenir una taula ambels valors que van prenent els objectes a mida que avança l’execució.Materials: M1 i M2Tasca: Disposem dun algorisme capaç de calcular els dies transcorreguts entre duesdates a partir de la vigència del calendari gregorià (aprox. 1583). Aquest algorisme té encompte el patró de distribució dels anys de traspàs.L’algorisme és:algorisme daysBetwenvar day1, month1, year1, day2, month2, year2 : enter; counter1, counter2: enter;fvar getData(day1, month1, year1); getData(day2, month2, year2); si wrongData (day1, month1, year1, day2, mont2, year2) llavors writeCharacter (E); sino counter1 := daysAfter1583(year1, month1, day1); counter2 := daysAfter1583(year2, month2, day2); writeInteger (counter2-counter1); fsifalgorismeaccio getData (sort day: enter, sort month:enter, sort year: enter) day := readInteger(); month := readInteger(); year := readInteger();facciofuncio wrongData (day1:enter, month1:enter, years1:enter, day2:enter, mont2:enter, year2:enter): booleavar wrong: boolea;fvar wrong:= false; si (year2<year1) llavors wrong:= true; sino si ((year2=year1) i (month2<mont1)) llavors wrong:= true; sino si ((year2=year1) i (month2=mont1) i (day2<day1)) llavors wrong:= true; fsi fsi fsi retorna (wrong);ffuncio 10
 11. 11. funcio isLeapYear (year: enter): booleavar leap: boolea;fvar si (year mod 400 = 0) llavors leap := true; sino si (year mod 100 = 0 ) llavors leap := false; sino si (year mod 4 = 0 ) llavors leap := true; sino leap := false; fsi fsi fsi retorna (leap);ffunciofuncio dayOfTheYear(year: enter, month:enter, day:enter): entervar daysCounter: enter;fvar daysCounter := day; si (month >11) llavors daysCounter := daysCounter + 30; fsi si (month >10) llavors daysCounter := daysCounter + 31; fsi si (month >9) llavors daysCounter := daysCounter + 30; fsi si (month >8) llavors daysCounter := daysCounter + 31; fsi si (month >7) llavors daysCounter := daysCounter + 31; fsi si (month >6) llavors daysCounter := daysCounter + 30; fsi si (month >5) llavors daysCounter := daysCounter + 31; fsi si (month >4) llavors daysCounter := daysCounter + 30; fsi si (month >3) llavors daysCounter := daysCounter + 31; fsi si (month >2) llavors daysCounter := daysCounter + 28; fsi si (month >1) llavors daysCounter := daysCounter + 31; fsi si (isLeapYear(year) i month > 2) llavors daysCounter := daysCounter + 1; fsi retorna (daysCounter);ffuncio 11
 12. 12. funcio daysYearsAfter1583 (year:enter) : entervar daysCounter: enter; currentYear: enter; leap: boolean;fvar daysCounter := 0; currentYear := 1583; mentre (currentYear < year)fer daysCounter := daysCounter + 365; leap := isLeapYear(currentYear) si (leap) llavors daysCounter := daysCounter +1; fsi currentYear := currentYear + 1; fmentre retorna (daysCounter);ffunciofuncio daysAfter1583(year: enter, month:enter, day:enter): enter retorna (daysYearsAfter1583 (year) + dayOfTheYear(year, month, day));ffuncio a) Ompliu la taula amb tots els valors que van prenent en la function daysYearsAfter1583 els objectes si el valor rebut com paràmetre és 1586 (empreu una línia de la taula per cada canvi de valor duna de les variables; hi ha més fileres que les necessàries). currentYear daysCounter 1583 0 1584 365 1585 730 1586 1195 b) Ompliu la taula amb els valors de la variable daysCounter en la function dayOfTheYear si els paràmetres de la crida són (1956, 3, 13). (Hi ha més caselles que les necessàries). 41 72 73 c) Suposant que la seqüència d’entrada és < 15 12 2000 15 12 2000>, què s’escriurà a la sortida estàndard? 0 12
 13. 13. Exercici 7: Programació [15%]Objectius: Codificar un algorisme en llenguatge PHP. Fer proves per a veure si elfuncionament és correcte.Materials: Guia bàsica de PHP i miniguies.Tasca: Codifiqueu en llenguatge PHP i proveu l’ algorisme de l’exercici 6.Document php adjunt: PAC2_exer7 13
 14. 14. Exercici 8: Codificació [10%]Objectius: Comprensió d’algorismes en PHP.Materials: Guia bàsica de PHP i miniguies.Tasca 1: El model de calendari gregorià, va substituir el calendari julià que consideravaanys de traspàs tots els múltiples de 4. Creeu una function isLeapYearJulian equivalent aisLeapYear, però seguint les normes del calendari julià:funcio isLeapYearJulian (year: enter): booleàvar leap: booleà;fvarsi (year mod 4 = 0) llavors leap := cert;sinó leap := fals;fsiretorna (leap);ffuncioPHP:function isLeapYearJulian ($year){if ($year mod 4 = 0) { $leap == true;} else { $leap == false;}return ($leap);} 14
 15. 15. Tasca 2: Lany 1582, quan es va aplicar el calendari gregorià, es va haver de fer unreajustament del calendari de manera que el dia posterior al 5 doctubre va ser el 15doctubre (els dies 6 al 14 no van existir). Modifiqueu la function dayOfTheYear per tal quefos vàlida també per lany 1582funcio dayOfTheYear(year: enter, month:enter, day:enter): entervar daysCounter: enter;fvar daysCounter := day; si (month >11) llavors daysCounter := daysCounter + 30; fsi si (month >10) llavors daysCounter := daysCounter + 31; fsi si (month >9) llavors daysCounter := daysCounter + 30; fsi si (month >8) llavors daysCounter := daysCounter + 31; fsi si (month >7) llavors daysCounter := daysCounter + 31; fsi si (month >6) llavors daysCounter := daysCounter + 30; fsi si (month >5) llavors daysCounter := daysCounter + 31; fsi si (month >4) llavors daysCounter := daysCounter + 30; fsi si (month >3) llavors daysCounter := daysCounter + 31; fsi si (month >2) llavors daysCounter := daysCounter + 28; fsi si (month >1) llavors daysCounter := daysCounter + 31; fsi si (isLeapYear(year) i month > 2) llavors daysCounter := daysCounter + 1; fsi 15
 16. 16. si (year = 1582) llavors si (month > 10) llavors daysCounter := daysCounter – 9; fsi si (month = 10 i day > 5) llavors daysCounter := daysCounter – 9; fsi fsi retorna (daysCounter);ffuncioPHPfunction dayOfTheYear ($year, $month, $day){$daysCounter = $day;if ($month > 11) { $daysCounter = $daysCounter + 30;}if ($month > 10) { $daysCounter = $daysCounter + 31;}if ($month > 9) { $daysCounter = $daysCounter + 30;}if ($month > 8) { $daysCounter = $daysCounter + 31;}if ($month > 7) { $daysCounter = $daysCounter + 31;}if ($month > 6) { $daysCounter = $daysCounter + 30;}if ($month > 5) { $daysCounter = $daysCounter + 31;}if ($month > 4) { $daysCounter = $daysCounter + 30;} 16
 17. 17. if ($month > 3) { $daysCounter = $daysCounter + 31;}if ($month > 2) { $daysCounter = $daysCounter + 28;}if ($month > 1) { $daysCounter = $daysCounter + 31;}if (isLeapYear ($year) && $month > 2) { $daysCounter = $daysCounter + 1;}if ($year == 1582) { if ($month > 10) { $daysCounter = $daysCounter – 9; } if ($month == 10 && $day > 5) { $daysCounter = $daysCounter – 9; }}return ($daysCounter);}Tasca 3: Sabem que el dia 1 de gener de 1583 (primer any complet amb vigència delcalendari gregorià) va ser dissabte.Creeu la function weekDay en PHP que rebi en un paràmetre la quantitat de dies passatsdes de 1-1-1583 fins una data determinada i escrigui el dia de la setmana de què es tractaaquesta data.acció weekDay (ent nombreDies: enter);var nombreDies: enter;fvarSi (nombreDies mod 7 = 0) llavors writeCharacter (‘dissapte’);fsiSi (nombreDies mod 7 = 1) llavors writeCharacter (‘diumenge’);fsiSi (nombreDies mod 7 = 2) llavors writeCharacter (‘dilluns’);fsi 17
 18. 18. Si (nombreDies mod 7 = 3) llavors writeCharacter (‘dimarts’);fsiSi (nombreDies mod 7 = 4) llavors writeCharacter (‘dimecres’);fsiSi (nombreDies mod 7 = 5) llavors writeCharacter (‘dijous’);fsiSi (nombreDies mod 7 = 6) llavors writeCharacter (‘divendres’);fsifaccióPHPfunction weekDay ($nombreDies){if ($nombreDies % 7 == 0) { print ("dissapte");}if ($nombreDies % 7 == 1) { print ("diumenge");}if ($nombreDies % 7 == 2) { print ("dilluns");}if ($nombreDies % 7 == 3) { print ("dimarts");}if ($nombreDies % 7 == 4) { print ("dimecres");}if ($nombreDies % 7 == 5) { print ("dijous");} 18
 19. 19. if ($nombreDies % 7 == 6) { print ("divendres");}} 19

×