Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Física - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

2,787 views

Published on

PAC 3 de l'assignatura de Física del Grau Multimèdia de la UOC

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Física - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

 1. 1. PAC 3 – FÍSICA PAQUITA RIBAS TURExercici 1Tenim un mirall còncau petit com el de la figura 1. a) L’objecte 1 es troba a unadistància de 0,3 m d’un mirall de 50 cm de focal. L’objecte 2 es troba a 0,7 m del mirall,tal com es veu a la figura 1. Les distàncies cap a la dreta des del mirall són positives icap a l’esquerra són negatives. a) A quina distància del mirall es formarà la imatge de l’objecte 1? I la imatge de l’objecte 2? Construïu les imatges gràficament. Aplicarem l’equació del mirall. Objecte 1 di = = - 0,75
 2. 2. Objecte 2di = = 1,75
 3. 3. b) Calculeu l’augment lateral del mirall. Aplicarem la següent fórmula Com que no tenim les altures, utilitzarem les distàncies Objecte 1 m= = -2,5 Objecte 2 m= = 2,5Exercici 2Volem fabricar una lent convergent de 4 diòptries. Amb quina distància focal s’ha deconstruir?Utilitzaríem la fórmula que diu que:La potència d’una lent (diòptries) = 1 / distància focalSabem que una diòptria té la distància focal d’un metre, ja que1 = 1/ f1f = 1f = 1/1 = 1Per tant, 4 diòptries seria:4=1/f4f = 1f = 1 / 4 = 0,25S’ha de construir a 0,25 metres de distància focal
 4. 4. Exercici 3Tenim una càmera fotogràfica preparada per fer una fotografia amb una obertura i untemps d’exposició determinats. Si reduïm a la meitat la llum que entra pel diafragma,què haurem de fer per mantenir la quantitat de llum que arriba al sensor? Justifiqueula resposta.L’obertura del diafragma compensa el temps d’exposició. Si es dobla la quantitat dellum que entra per l’obertura es pot reduir a la meitat el temps d’exposició. Per tant,en aquest cas, si reduïm a la meitat la llum que entra pel diafragma, haurem deduplicar el temps d’exposició per a mantenir la quantitat de llum que arribi al sensor.Exercici 4Calculeu la càrrega elèctrica i la massa del catió liti (Li+)Informació necessària: http://www.chemicalelements.com/elements/li.htmlCàrrega elèctricaEs coneix càrrega elèctrica d’un cos com l’excés o defecte d’electrons que té respecteals seus protons. Un excés d’electrons tindria una càrrega negativa i un defected’electrons una càrrega positiva.En el cas del liti, té 3 protons, 3 electrons i 4 neutrons. Com que el nombre de protons ielectrons és igual, la càrrega elèctrica és neutra.Un catió és un àtom que ha perdut electrons, per tant, el catió de liti tindrà 3 protons,2 electrons i 4 neutrons, i la seva càrrega elèctrica serà positiva 1+ -19Si tenim 2 electrons amb càrrega elèctrica de -1,602·10 C i 3 protons amb càrrega -19 -19elèctrica de 1,602·10 C, la càrrega elèctrica seria de 1,602·10 C.Massa -31Tenim que la massa de l’electró és 9,109·10 (-27)La massa del protó és 1,672·10 (-27)i la massa del neutró és 1,675·10Per a calcular la massa total sumaríem totes les masses de la següent manera:(nombre electrons x massa electró) + (nombre protons x massa protó) + (nombreneutrons x massa neutró) = massa total (-31) (-27) (-27) -262·(9,109·10 )+3·(1,672·10 )+4·(1,675·10 ) = 1,17178218·10 kg
 5. 5. Exercici 5 Tenim un circuit elèctric format per una pila i per una bombeta que té unaresistència de 3 Ω.a) Quin voltatge ha de tenir la pila si volem que pel circuit circuli una intensitat de 4mA?Aplicarem la llei d’Ohm que diu:Voltatge = Intensitat x resistènciaPrimerament hem de passar els mA a A.Sabem que 1A = 1000 mA4/1000 = 0,004 AAra aplicarem la fórmula d’Ohm:V = 0,004 · 3 = 0,012 Vb) Si connectem directament els dos borns de la pila sense connectar-hi cap resistènciaentre ells, què succeirà?Quan la resistència és molt petita o no en hi ha, i la intensitat que hi circula és moltgran es produeix un curtcircuit. Aquest curtcircuit pot esgotar de manera immediata labateria de petit voltatge. (mòdul 6, pàgina 8, punt 1.2.1)Exercici 6 A què són degudes les aurores boreals?El Sol emet un flux de partícules carregades d’electrons i protons, denominat plasma.Aquest plasma mitjançant el camp magnètic del Sol forma el vent solar que arriba a laTerra.La Terra també té un camp magnètic que és més fort on les línies del camp magnèticestan més juntes, es a dir, en els pols. Quan arriba el plasma, el camp magnètic de laTerra el desvia cap els pols.En el seu descens i amb moviments el·líptics , penetren en la troposfera, repletad’àtoms d’oxigen i nitrogen amb càrrega elèctrica (ions). Els electrons xoquen amb lesmolècules d’oxigen i nitrogen i aquestes emeten llum verda (les de oxigen) i llumvermella (les de nitrogen). És així com es produeixen les aurores boreals. Ho fan entre90 i 110 km de altura.http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/Rc-40/Las_auroras.html
 6. 6. Exercici 7 Expliqueu, des d’un punt de vista electromagnètic, com s’escriu i com esllegeix la informació en un disc dur.El disc dur enregistra les dades per magnetització direccional de materialsferromagnètics. Per a representar els dígits binaris s’utilitzen canvis seqüencials en ladirecció de la magnetització.Un disc dur consisteix en un eix que sosté un o més plats (disc circulars) fets dematerial no magnètic (vidre o aliatge d’alumini) i recobert amb una fina capa dematerial magnètic ( de 10 a 20 nm) i recoberta, a la vegada amb una capa de carbonicom a protecció. En aquests plats és on són enregistrades les dades.Aquests plats roden a grans velocitats; 3,000 voltes per minuts els dispositius portàtilsde baix consum fins 15.000 rpm els servidors d’alt rendiment. La informació se llegeixmentre els plats són en rotació, mitjançant el capçal de lectura/escriptura. El capçalno opera directament sobre la superfície del disc per a evitar la calor que es produiriapel fregament. Es mantenen sense tocar la superfície del plat gràcies a l’aire que hi haa prop d’aquesta, aire que es mou a la mateixa velocitat que el plat i fa de coixí, evitantel contacte del capçal amb la superfície. El capçal està muntat sobre un braç quepermet l’accés a gairebé tota la superfície del disc.La capa magnètica dels plats està dividida en moltes regions magnètiques molt petites,de mida inferior al micròmetre, denominades dominis magnètics, que s’utilitzen per acodificar la informació. Fins l’any 2005 aquestes regions s’orientaven en sentithoritzontal i paral·lelament a la superfície del disc; però a partir del 2005 utilitzen unenregistrament perpendicular i permet menor separació dels dominis magnètics.El material de la superfície d’enregistrament ha de ser resistent a la desmagnetitzacióque es produeix quan els dominis magnètics es repelen entre si, per tant, utilitzen unaliatge a base de cobalt. Aquesta resistència es coneix com a coercitivitat. A méscoercitivitat del material, més estabilitat de les dades enregistrades però també mésenergia per enregistrar-les.El procés d’escriptura consisteix en gravar magnèticament els sectors que componencadascuna de les pistes del disc, quedant així magnetitzades. La gravació s’obté per laacció d’un camp magnètic de polaritat reversible que imanta la pista.Després que el material ferromagnètic d’una cara passa pel capçal, es queden formatsuna successió d’imants superficials que formen una pista circular. Els camps magnèticsd’aquests imants se manifesten en la superfície de la pista codificant els uns i els zeros.Si reescriu un secor no és necessari realitzar un pas intermedi de esborrar lainformació abans d’escriure. La nova escriptura esborra l’anterior.
 7. 7. Durant la lectura, el capçal llegirà els camps magnètics sobre la superfície de la pistaper a detectar els canvis de polarització. Quan un domini s’apropa al capçal del discdur, el camp magnètic del domini crea un corrent elèctric en el solenoide. Amb aquestsimpulsos elèctrics es pot reconstruir la senyal i determinar els uns i zeros. Aquestaoperació no és destructiva; per això es poden obtenir còpies de les dades guardadessense que aquestes s’alterin.En els capçals actuals els elements de lectura i escriptura es troben separats, tot i quemolt propers. L’element de lectura és magneto-resistiu, mentre que el de lectura esbasa en la pel·lícula prima inductiva.Fonts:http://ca.wikipedia.org/wiki/Disc_durhttp://www.monografias.com/trabajos5/discmagn/discmagn.shtmlExercici 8 Quin tipus d’ones electromagnètiques s’utilitzen en les transmissions Wi-Fi?Les ones electromagnètiques que utilitzen les transmissions Wi-fi pertanyen a l’últimapart de les de ràdio ones d’alta freqüència, que se suposen amb el principi del grup deles microones.Les microones formen part del grup de freqüències Ultra Altes: 2.412-2.484 GHzenviament de dades (Standard 802.11b o "Wi-Fi", xarxes locals)Per què s’utilitzen aquest tipus d’ones?S’utilitzen aquest tipus d’ones de radio perquè es poden propagar en el buit amb unavelocitat igual a la velocitat de la llum.
 8. 8. No s’utilitzen ones per satèl·lit per l’elevat cost. Tampoc s’utilitzarien les ultravioladeso els rajos X, perquè en exposicions llargues són nocives per a la salut dels essershumans. Els rajos gamma són extremadament perillosos.Per què no es veuen aquestes ones?No es veuen perquè queden fora de l’espectre visible.Fonts:http://www.slideshare.net/ingdianabaquero/ondas-radiosatelimicroohttp://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=45http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=48Exercici 9 Per què la informació a la memòria RAM només es pot emmagatzemar quanhi ha corrent elèctric, a diferència del que passa, per exemple, en un disc dur?Perquè la memòria RAM és de tipus volàtil. Una memòria volàtil és aquella en la que lainformació es perd al interrompin-se l’energia elèctrica.La memòria no volàtil és un tipus de memòria en què el contingut de dadesemmagatzemades no es perd encara que no hi hagi corrent elèctric. És permanent otemporal, però estable. Dintre d’aquesta categoria hi trobem el disc dur, el DVD, elsdisquets, etc.Fonts:http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28inform%C3%A1tica%29http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_vol%C3%A1tilhttp://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_no_vol%C3%A1til
 9. 9. Exercici 10 Per quins components electrònics està formada una font d’alimentaciód’un dispositiu portàtil? Expliqueu la funcionalitat de cada component electrònicLa font d’alimentació és un dispositiu que pot transformar el corrent elèctric en un correntque el dispositiu pugui utilitzar. Aquests procés es realitza amb un transformador. Eltransformador converteix un voltatge altern de 220 V en un voltatge altern de 10 Vaproximadament.El corrent elèctric de les cases és altern, i les tensions de l’alimentació són continus. Elrectificador o díode converteix el corrent altern a corrent continu, i només deixa passar elcorrent en un sentit.Després passa un procés de filtratge on el corren continu obtingut és millorat i lliurat defluctuacions. Això es fa amb l’ajuda d’un condensador que actua de manera de filtre i permetmantenir el voltatge.L’estabilitzador vela perquè la tensió de sortida es mantingui, encara que hi hagi variacions enla tensió d’entrada.

×