Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matemàtiques per a la Multimèdia II - Exercici B, PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

3,811 views

Published on

Exercici B de la PAC 1 de l'assignatura Matemàtiques per a la Multimèdia II, del Grau Multimèdia de la UOC.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Matemàtiques per a la Multimèdia II - Exercici B, PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

  1. 1. B – Exercici Pac 1, Matemàtiques II, Paquita Ribas Tur m = RibasTur_Paquita_pribast@uoc.edu_agaur_84 La longitud del bloc és de quatre caràcters i claus: k1=1, k2=2, k3=3 i k4=4. S’utilitzarà el mètode de Vigenère per a encriptar el missatge. R i b a s T u r _ P a q u i t a _ p r i b a s t @ u o c . e d u _ A g a u r _ 8 4 18 8 1 0 19 20 21 18 _ 16 0 17 21 8 20 0 _ 16 18 8 1 0 19 20 @ 21 15 2 . 4 3 21 _ 0 6 0 21 18 _ 8 4 1 2 3 4 1 2 3 4 _ 1 2 3 4 1 2 3 _ 4 1 2 3 4 1 2 @ 3 4 1 . 2 3 4 _ 1 2 3 4 1 _ 8 4 19 10 4 4 20 22 24 22 _ 17 2 20 25 9 22 3 _ 20 19 10 4 4 20 22 @ 24 19 3 . 6 6 25 _ 1 8 3 25 19 _ 8 4 S k e e t V x v _ Q c t y j v d _ t s k e e t v @ x s d . g g y _ B i d y s _ 8 4 Primerament, s’han substituït les lletres per números segons la taula d’encriptació Cèsar. Després s’han sumat les claus del mètode de Vigènere a aquests números. Els números resultants han estat substituïts per lletres segons la taula d’encriptació Cèsar El missatge encriptat pel mètode Vigenère és: SkeetVxv_Qctyjvd_tskeetv@xsd.ggy_Bidys_84 Per a comprimir el missatge pel mètode de Huffman, s’ha contat la freqüència en que apareix cada caràcter i la seva probabilitat. Després, s’ha construït l’arbre que ajudarà a comprimir el missatge. Per a saber que l’arbre és correcte, ha de donar 1. Després a cada branca hi afegim un 0 a una i un 1 a l’altra. Els codis resultants els posem a la taula.Caràcter s e t v _ y d k x g q c j @ . b i 8 4Freqüència 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1Probabilitat 4/41 4/41 4/41 4/41 4/41 3/41 3/41 2/41 2/41 2/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41Codificació 110 000 0100 0110 1000 1010 1110 0010 0011 01010 01011 01110 01111 10010 10011 10110 10111 11110 11111
  2. 2. Caràcter s e t v _ y d k x g q c j @ . b i 8 4Freqüència 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1Probabilitat 4/41 4/41 4/41 4/41 4/41 3/41 3/41 2/41 2/41 2/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41Codificació 110 000 0100 0110 1000 1010 1110 0010 0011 01010 01011 01110 01111 10010 10011 10110 10111 11110 11111 Tenim 41 caràcters a codificar. Si no haguéssim comprimit el missatge hauríem necessitat 6 bits per cada caràcter, que són 41·6=246 bits. Amb el mètode de Huffman hem utilitzat 167 bits. Ens hem estalviat 246-167=79 bits. La tassa de compressió és 79/246·100=32,11%

×