Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gràfics 3D - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

3,639 views

Published on

PAC 2 de l'assignatura de Gràfics 3D del Grau Multimèdia de la UOC.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Gràfics 3D - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

  1. 1. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions Grau en Multimèdia Gràfics 3D Prova d’avaluació contínua PAC 01 Cognoms: Ribas Tur Estudiant Nom: Paquita1.- ¿Quin tipus de moviment descriu una secció que “oscil·la” durant el recorregut per generar un cos per escombratge? Gira al voltant d’un eix perpendicular a ella. Gira al voltant d’un eix paral·lel a la trajectòria. Gira al voltant d’un eix que es troba dins de la mateixa secció. Es desplaça fent ziga-zaga mentre es conserva amb la mateixa inclinació.2.- ¿Quin tipus de projeccions utilitzen normalment las càmeres sintètiques per a obtenir imatges? Projeccions estereogràfiques. Projeccions còniques o projeccions paral·leles. Projeccions cilíndriques obliqües. Projeccions militars.3.- ¿Com s’aconsegueix una projecció axonomètrica obliqua? Quan l’objecte a projectar es situa amb el màxim de cares obliqües al pla de projecció. Projectant l’objecte amb rajos de projecció no rectilinis que parteixen d’ un punto de vista obliquo al pla del quadre. Projectant l’objecte amb rajos de projecció perpendiculars al pla del quadre y paral·lels entre sí. Projectant l’objecte amb rajos de projecció inclinats respecte al pla del quadre i paral·lels entre sí.4.- ¿Com s’anomena l’operació booleana que permet l’obtenció de la part comuna de dos cossos? Intersecció. Unió. Empremta. Sostracció.5.- De les projeccions axonomètriques ortogonals es pot afirmar que: Una perspectiva isomètrica és una projecció axonomètrica ortogonal. Els elements continguts en un pla paral·lel al de projecció conserven les distàncies però no els seus angles. Una perspectiva cònica és una projecció axonomètrica ortogonal. Les formes espacials sempre son paral·leles al pla del quadre i conserven el paral·lelisme al projectar-se.6.- El “volum de càmera” d’una càmera sintètica es pot definir com el volum del cos generat... Mitjançant la profunditat de camp y l’alçada del objecte. Al unir el punt on es troba la càmera amb el centre del rectangle en el que es representa la imatge. Al unir el punt on es troba la càmera amb els vèrtex del rectangle en el que es representa la imatge. A partir del volum dels objectes que componen l’escena.7.- Si a un objecte A, li sostraiem un objecte B, l’objecte resultant C s’obté... Considerant el cos Ai extraient la intersecció resultant de la unió de A y B. Considerant el cos Bi extraient la part d’A que es comú a B. Considerant el cos Bi extraient la unió de A i B. Considerant el cos Ai extraient la part de B que es comú a A.8.- Els paràmetres de topologia d’una caixa... Defineixen la forma global de l’objecte. . Tenen en compte el model fet servir per a emmagatzemar la informació Serveixen per a situar l’objecte amb precisió. Indiquen el centre de coordenades.9.- Dos esferes son tangents exteriors quan... La distancia entre els seus centres és la suma dels seus radis. Les seves superfícies exteriors es toquen. La distancia entre els seus centres es major que la suma dels seus radis. Existeix una línia comú que pertany a ambdues.10.- ¿Què és la torsió en una generació de cossos per escombratge? El gir que descriu la secció generatriu al voltant d’un eix perpendicular a la mateixa. La línia que descriu el moviment principal en la generació. Un augment de la secció generatriu al llarg de la trajectòria. El giro produït para doblegar un cos amb trajectòria rectilínia.

×