Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gestió de projectes - Resum mod 2

2,820 views

Published on

Resum del mòdul 2 de l'assignatura de Gestió de projectes del Grau Multimèdia de la UOC. Pots veure el projecte complet a www.racovermell.com. Gràcies pel "like" ;-)

Published in: Education
  • Be the first to comment

Gestió de projectes - Resum mod 2

  1. 1. GESTIÓ DE PROJECTES MÒDUL 2 – COMPONENTS DE LA GESTIÓ DE PROJECTES - LES ÀREES DE CONEIXEMENT Gestionar un projecte comporta: - Assegurar que es completa satisfactòriament, assolint els resultats últims (benefici i valor que el client vol obtenir - Fer-ho de manera que se’n puguin preveure i controlar l’evolució El PMBOK recomana nou àrees de coneixement o aspectes clau que el director del projecte ha de tenir en compte: - Gestió de la integració - Gestió de l’abast - Gestió del temps - Gestió dels costos - Gestió de la qualitat - Gestió dels recursos humans - Gestió de la comunicació - Gestió dels riscos - Administració de compres i contractes GESTIÓ DE LA INTEGRACIÓ Inclou els processos necessaris per a identificar, definir, combinar, unificar i coordinar les diferents activitats de direcció de projectes.Són feines directives i de coordinació del director de projecte: presa de decisions, assignació de recursos, representació davant del client, responsabilitat de documents i productes. PROCESSOS: - Desenvolupar l’acta de constitució del projecte - Desenvolupar el pla per a la gestió del projecte - Dirigir i gestionar l’execució del projecte - Fer el seguiment i controlar el progrés del projecte - Fer el control integrat de canvis - Tancar el projecte o fase DOCUMENTS: - Acta de constitució del projecte - Organigrama del projecte - Pla integrat de gestió de projecte
  2. 2. - Document de kick-off o llançament del projecte - Informe open issues o incidències - Informes de peticions de canvis - Registre de canvis - Informe de seguiment i control de canvis - Informes parcials i finals de tancament - Actes d’acceptació - Convocatòries i agendes de reunió - Actes de reunió GESTIÓ DE L’ABAST Inclou els processos necessaris per assegurar que el projecte produirà tot allò necessari per assolir l’èxit del projecte, però nomes allò necessari. És l’aspecte més crític de la gestió de projectes. Indica el que s’ha de fer i el que no s’ha de fer. Sol ser la causa més important de desviació de temps: El client demana coses imprevistes o el proveïdor suggereix incloure prestacions que millorarien el producte. PROCESSOS: - Recopilar requisits - Definir l’abast - Crear EDT (estructura i distribució del treball) - Verificar l’abast - Fer el control de l’abast DOCUMENTS: - Definició de l’abast - Estructura de distribució del treballs (EDT) - Informe del progrés del treball GESTIÓ DEL TEMPS Inclou els processos necessaris per a assegurar que el projecte es desenvoluparà d’acord amb les restriccions temporals i les fites acordades amb el client. Sovint cal revisar i ajustar el pla temporal a causa de decisions en altres àrees. PROCESSOS: - Definir activitats - Seqüenciar activitat - Estimar els recursos de les activitats - Estimar la durada de les activitats - Desenvolupar el cronograma - Fer el control del cronograma
  3. 3. DOCUMENTS: - Calendari del projecte - Informe de progrés dels treball comparat amb el calendari DIMENSIONS: o Dimensió interna: Gestió de la duració de les tasques que s’han de fer o Dimensió contractual davant del client: Control del calendari del projecte i les seves fases GESTIÓ DELS COSTOS Inclou tots els processos relacionat amb la preparació i el control dels pressupost del projecte, ajustos en la quantitat o qualitat dels recursos, etc. Vigila que el projecte finalitzi dins del pressupost aprovat. PROCESSOS: - Estimar costos - Determinar el pressupost - Fer el control del pressupost DOCUMENTS: - Pressupost del projecte - Informe de progrés del treball contra el pressupost del projecte GESTIÓ DE LA QUALITAT Inclou totes les activitats que determinen les polítiques, els objectius i les responsabilitats relatives a la qualitat, per a aconseguir que el projecte compleixi els objectius fixats. S’entén la qualitat en dos sentits: conformitat amb unes normes i estàndards i satisfacció del client. PROCESSOS: - Planificar la qualitat - Fer l’assegurament de la qualitat - Fer el control de la qualitat DOCUMENTS: - Pla de qualitat - Informes de progrés del pla de qualitat
  4. 4. GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS Inclou els aspectes d’organització i assignació de responsabilitats per a les fites.Està orientat a organitzar i conduir l’equip. PROCESSOS: - Desenvolupar el pla de RH - Incorporar l’equip de projecte - Desenvolupar l’equip de projecte - Dirigir l’equip de projecte DOCUMENTS: - Pla de gestió dels recursos humans - Informes de progrés de gestió de recursos humans GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ Inclou els processos necessaris per a la recollida, distribució, emmagatzematge, recuperació i disposició final de la informació del projecte per les diferents parts interessades. Una part important de temps dels directors de projectes s’utilitza en tasques de comunicació amb el client, el patrocinador, el seu equip, proveïdors, etc. PROCESSOS: - Identificar interessats - Planificar les comunicacions - Distribuir la informació - Gestionar les expectatives dels interessats - Informar del rendiment DOCUMENTS: - Pla de comunicació - Estructura d’informes de progrés durant l’execució del projecte
  5. 5. GESTIÓ DELS RISCOS Preveure els riscos i les seves conseqüències, planificar les respostes i prendre les decisions adequades. Els objectius són augmentar la probabilitat dels esdeveniments positius i disminuir la probabilitat i l’impacte dels esdeveniments adversos per al projecte. PROCESSOS: - Planificar la gestió de riscos - Identificar el riscos - Fer l’anàlisi qualitativa dels riscos - Fer l’anàlisi quantitativa dels riscos - Planificar les respostes als riscos - Fer el seguiment dels riscos i controlar-los DOCUMENTS: - Pla de gestió de riscos - Informes d’evolució dels riscos de projecte ADMINISTRACIÓ DE COMPRES I CONTRACTES Inclou tots els processos i les activitats que regulen les compres i els contractes entre el proveïdor del projecte i el client y entre el proveïdor i els contractistes de productes. Inclou compres, contractes, facturació i cobraments, tant en la nostra relació amb el client com en la que tenim amb els subcontractistes. PROCESSOS: - Planificar les compres i contractes - Fer les compres i contractes - Administrar les compres i contractes - Tancar les compres i contractes DOCUMENTS: - Pla d’administració de compres i contractes - Informes de progrés durant l’execució
  6. 6. RELACIÓ ENTRE ELS PROCESSOS DEL CICLE DE VIDA I LES ÀREES DE CONEIXEMENT D’UN PROJECTE ÀREES DE CONEIXEMENT DEL PROJECTE GRUPS DE PROCESSOS DE GESTIÓ DE PROJECTES INICIACIÓ PLANIFICACIÓ EXECUCIÓ SEGUIMENT I CONTROL TANCAMENT GESTIÓ DE LA INTEGRACIÓ ·Desenvolupar l’acta de constitució ·Tancar el projecte o fase GESTIÓ DE L’ABAST Recopilar requisits Definir l’abast Crear l’EDT ·Verificar l’abast Fer el control d’abast GESTIÓ DE TEMPS ·Definir activitats ·Seqüenciar activitats ·Estimar els recursos de les activitats ·Estimar la duració de les activitats ·Desenvolupar el cronograma ·Fer el control del cronograma GESTIÓ DEL COST ·Estimar costos ·Determinar el pressupost ·Fer el control del pressupost GESTIÓ DE LA QUALITAT ·Planificar la qualitat ·Fer l’assegurament de la qualitat ·Fer el control de la qualitat GESTIÓ DELS RH ·Desenvolupar el pla de RH ·Incorporar l’equip de projecte ·Desenvolupar l’equip de projecte ·Dirigir l’equip de projecte GESTIÓ DE LES COMUNICACIONS ·Identificar interessats ·Planificar les comunicacions ·Distribuir la informació ·Gestionar les expectatives dels interessats ·Informar del rendiment GESTIÓ DE RISCOS ·Planificar la gestió de riscos ·Identificar els riscos ·Fer l’anàlisi qualitativa de riscos ·Planificar la resposta a riscos ·Fer seguiment i controlar els riscos GESTIÓ DE COMPRES I CONTRACTES ·Planificar compres i contractes ·Fer les compres i contractes ·Administrar compres i contractes ·Tancar compres i contractes
  7. 7. PRODUCTES I DOCUMENTS PRINCIPALS PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES La base de la gestió de projectes és un conjunt d’activitats d’entrada (inputs) i uns outputs fent servir un conjunt de tècniques i eines. Cada resultat output és alhora una entrada input, excepte quan es tracta de resultats finals del projecte. Per exemple, per a un acta de constitució de projecte: - Entrades (input) o Petició de treball o Cas de negoci o Contracte o Factors ambientals de l’empresa o Actius de processos de l’organització - Eines i tècniques o Judici expert - Sortides (output) o Acta de constitució del projecte

×