Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gestió de projectes - Resum mod 1

2,206 views

Published on

Resum del mòdul 1 de l'assignatura de Gestió de Projectes, del Grau Multimèdia de la UOC. Pots veure el projecte complet a www.racovermell.com. Gràcies pel "like" ;-)

Published in: Education
  • Be the first to comment

Gestió de projectes - Resum mod 1

  1. 1. GESTIÓ DE PROJECTES MÒDUL 1 – CONCEPTES BÀSICS La gestió de projectes és la disciplina de coneixement i experiència que permet planificar, organitzar i gestionar projectes. Això vol dir sobretot dues coses: - Assegurar que els projectes es completen satisfactòriament i que s’aconsegueixen els seus productes i resultats últims - Fer-ho de manera que se’m pugui predir i controlar l’evolució, respondre als canvis i explicar- ho satisfactòriament al client i a l’equip de treball. Un projecte és un conjunt d’activitats que desenvolupa durant un temps un equip de persones per a obtenir un resultat únic. - Té un objectiu. És un encàrrec específic. - Té una durada, un inici i un final - Cada projecte és únic i diferent - És multidisciplinari: involucra recursos i habilitats de diferents parts de l’organització. - Té recursos limitats: costos directes i indirectes - Resumint: Un projecte és un afany temporal dut a terme per a crear un producte, servei o resultat únic. - Es distingeixen de les operacions perquè aquestes són repetitives i contínues, mentre que els projectes són temporals i únics. ELS PROJECTES TIC Tenen algunes peculiaritats o especialitats peculiars: - Moltes metodologies són estàndard per a resoldre una determinada classe de problemes - Els especialistes són informàtics, enginyers de telecomunicacions i professionals multimèdia. - Qualsevol projecte TIC és un projecte de negoci - Els objectius són compostos i complexos i la interacció amb l’organització és contínua i canviant. PROJECTES TIC I PRODUCTES TIC La gestió de projectes és un conjunt de processos comú, més ampli i complementari del lliurament (fabricació, instal·lació o servei) d’un producte TIC. En un projecte TIC, els cicles de gestió del projecte i els de creació del producte són dues cares de la mateixa moneda.
  2. 2. 2 – DIMENSIONS D’UN PROJECTE DEFINICIONS En paraules del PMBOK, la gestió de projectes (project management) és l’aplicació de coneixement, habilitats, eines i tècniques a les activitats d’un projecte per a assolir-ne els requisits. - Un projecte ha de tenir objectius (resultats que es volen obtenir) ben definits. - En unprojecte TIC els resultats s’han d’expressar en termes de lliurables, que han de complir uns estàndards de qualitat i rendiment. - La qualitat és la conformitat dels resultats amb els objectius i estàndards establerts al principi. Té una dimensió objectiva (conformitat amb les normes) i una dimensió subjectiva (satisfacció del client o qualitat percebuda). - L’abast és la declaració explícita del que es farà i no es farà. És el component més crític de la gestió d’un projecte TIC. - El cost son el valor econòmic dels recursos humans i materials que es necessiten per a dur a terme el projecte. - El projecte té una durada determinada i temporal. - El risc del projecte és la incertesa d’assolir els resultats en el temps amb el cost i els nivells de qualitat acordats. - L’equip és el grup de persones que dur a terme el projecte. Hi ha quatre elements: abast, qualitat, temps i cost interrelacionats entre sí. Això vol dir que si es maneja un d’aquest elements afectarà els altres. Àrees de coneixement que ha de tenir un equip expert: - Processos i eines de gestió de projectes. - Estàndards i regulacions pròpies de l’àrea tècnica en què es desenvolupa el projecte. - Coneixement de l’entorn organitzatiu, físic, cultural, polític i social. - Coneixement de gestió d’empreses. - Habilitats interpersonals.
  3. 3. 3 – CICLE DE VIDA DE UN PROJECTE El cicle de gestió d’un projecte es compon de cinc etapes o grups de processos - Iniciació o El director de la companyia identifica un problema o necessitat, l’interpreta en forma de projecte, analitza la viabilitat tècnica, econòmica i els riscos i l’aprova. o S’identifiquen els participants o El resultat és un project charter o acta de constitució del projecte - Planificació o És l’etapa o grup de processos en la qual s’estableix el full de ruta que haurà de seguir el projecte per assolir els seus objectius i produir els resultats o esperats. o El resultat és un scopedefinition o document d’abast (el que es farà i el que no es farà) - Execució o La fase d’execució conté una preparació permanent de plans més detallats, revisió dels plans elaborats i comprovació del seu estat, replanificació de treballs, etc. o Un aspecte central d’aquesta fase és la gestió i documentació rigorosa. - Seguiment i control o Aquesta etapa es pot considerar permanent i paral·lela a tot el projecte. És fa molt present en la fase d’execució. o Tots els aspectes continguts en els diferents plans s’han de perseguir, avaluar i reajustar. - Tancament o Inclou les activitats necessàries per a finalitzar la gestió del projecte i completar les obligacions que conté el contracte. o Normalment inclou totes l’acceptació dels productes per part del client i tancar els contractes amb el proveïdors.
  4. 4. 3 - PROCESSOS DEL CICLE DE VIDA D’UN PROJECTE PROCESSOS Denominació en anglès 1 – INICIACIÓ - Estudi de viabilitat - Aprovació (acta de constitució) - Identificació d’interessats - Definició inicial - Organigrama del projecte Business case Developproject charter Identifystakeholders Preliminaryprojectscopestatement Organisation Chart 2 – PLANIFICACIÓ - Enfocament i pla de gestió del projecte - Abast detallat - Activitats, recursos i temps - Costos i pressupost - Pla de qualitat - Pla de recursos humans - Pla de comunicació - Pla de gestió de riscos - Pla d’administració i compres Project management plan Project socope Planning anddefinition Activityandtime Planning Project cost Planning Project quality Planning Humanresource Planning Project Communications Planning Risk management Planning Acquisitionsandcontracting 3 – EXECUCIÓ - Gestió de l’execució - Llançament del projecte - Gestió d’incidències - Gestió de canvis - Assegurament d ela qualitat - Gestió dels recursos humans - Distribució de la informació - Gestió d’expectatives - Gestió de compres i contractació Manageprojectexecution Kick-off Issue management Change management Qualityassurance Humanresource management Distributeinformation Managestakeholdersexpectations Acquisitions management 4 – SEGUIMENT I CONTROL - Seguiment i control del treball - Control de canvis - Control d’abast - Control del calendari - Control de costos - Control de qualitat - Informació del progrés - Seguiment i control de riscos - Administració i gestió de compres Monitor and control work Integratechange control Scope control Schedule control Cost control Qualitiy control Performance reporting Riskmonitoringand control Contractadministration 5 – TANCAMENT - Tancament del projecte - Tancament del contracte Closeproject Contractclosing
  5. 5. 4 – CICLES DE VIDA D’UN PROJECTE TIC Els projectes TIC tenen el seu propi cicle de vida i representa les fases seqüencials per les quals passa un sistema d’informació al llarg de la seva vida. - Planificació o S’identifiquen els objectius del producte i s’estableixen els processos, activitats, eines mètodes de treball, recursos, temps i pressupost. - Anàlisi o S’analitza els sistema de manera manual o automatitzada. - Disseny o S’estableix l’arquitectura de maquinari, bases de dades, comunicacions, interfícies d’usuari, integració amb altres aplicacions i l’arquitectura del programari. - Construcció o Desenvolupament tècnic o construcció del sistema, proves i instal·lació, suport d’usuaris, suport tècnic i documentació del sistema. - Manteniment o No sempre forma part del projecte Quina és la diferència entre fabricar un producte i fer un projecte? - La gestió de projectes s’aplica a qualsevol projecte TIC - La gestió de projectes no és seqüencial o per fases sinó que és iterativa i permanent. - L’esforç més important de la gestió de projectes no es produeix en els processos d’execució, sinó en la resta dels processos involucrats, especialment en la planificació i el control. - La gestió de projectes està orientada a la satisfacció del client, mentre que la fabricació d’un producte està orientada al compliment d’uns estàndards de qualitat. 5 - FACTORS CRÍTICS D’ÈXIT D’UN PROJECTE En termes generals, un projecte es considera un fracàs si: - No s’han assolit els objectius o resultats previstos - S’han sobrepassat els temps assignats - S’han sobrepassat els recursos i costos previstos - No s’han assolit els estàndards de qualitat desitjats - El client i els usuaris principals no estan satisfets
  6. 6. Causes freqüents de fracàs en els projectes TIC - Falta de compromís de la direcció - Els usuaris no s’involucren - Falta de coneixement tècnic per part de l’equip - Falta de maduresa o estabilitat de la tecnologia - Males relacions amb altres parts o departaments interessats en el projecte - Mala gestió administrativa i econòmica del treball - Falta de supervisió sobre l’equip de projecte - Falta de dedicació del gerent i supervisors - Poques reunions de seguiment i control - Documentació insuficient de progrés i seguiment - Planificació pèssima - Venda i contractació per sota de les necessitats de temps i recursos - Terminis d’execució no realistes - Mala definició d’autoritat i rols dins de l’equip de projecte - Mal ambient de treball i falta de comunicació en l’equip - Assignació inadequada de personal en quantitat o en els perfils - No es van identificar els riscos. Les més importants són: - Gestió de projecte deficient o inadequada (32% de projectes fallits) - Falta de comunicació amb el client i/o equip de treball (20%) - Valoració incorrecta de l’abast i complexitat del projecte (17%) 6 – LA GESTIÓ DE PROJECTES COM A MODEL ORGANITZATIU De les empreses orientades per projectes es poden aprendre algunes lliçons: - Estan més orientades al client que al producte - Estan més orientades als resultats que a les activitats i els recursos - Estan orientades per processos i no per departaments o funcions dins de l’organització - Fomenten el treball en equip. El valor d’un membre de l’equip és independent de la seva categoria o el seu grau jeràrquic. Un gerent d’un projecte por ser membre d’equip en un projecte diferent. - Els directius també són productors i membres d’equips de projecte. - Es treballa per dates límit de lliurament. Això produeix una tensió més gran que en altres organitzacions - Cada projecte és una empresa de la qual s’espera benefici. Aquesta situació genera en l’equip un sentit de propietat i compromís.
  7. 7. RESUM DE CONCEPTES BÀSICS - La gestió de projectes proporciona al professional de les TIC un mètode general per a abordar qualsevol classe de projecte. - El projecte se distingeix de les operacions ordinàries de l’empresa perquè té un límit de temps, una elaboració progressiva i un resultat únic. - Tot projecte té un client o patrocinador, uns objectius a assolir, amb un abast determinat, en un temps i pressupost acordat i amb uns estàndards de qualitat establerts i mesurables. - El director del projecte és el responsable de l’èxit o fracàs dle projecte, des del punt de vista tècnic i econòmic. Per això, té els recursos del projecte i la capacitat de decisió. - S’ha d’assegurar que el projecte es completi satisfactòriament de manera que se’n pugui controlar l’evolució i que finalment s’aconsegueixi el producte resultant. - El PMBOK és l’estàndard de gestió de projectes reconegut internacionalment. - La gestió de projectes es compon dels següents processos: o Iniciació o Planificació o Execució o Seguiment i control o Tancament. - Les causes més freqüents d’error en la gestió de projectes són: o Gestió inadequada del projecte o Falta de comunicació o Valoració incorrecta de l’abast i complexitat del projecte

×