Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fisica - Correccions PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

2,904 views

Published on

Correcció de la PAC 3 de l'assignatura de Física del Grau Multimèdia de la UOC

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fisica - Correccions PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

 1. 1. 06.509 · Física per a Multimedia · PAC3 · 2012-13 · Programa · Estudis d’Informàtica Multimèdia i TelecomunicacióPAC 3PresentacióLa PAC3 correspon a l’avaluació contínua dels mòduls 4, 5 i 6 del’assignatura Física per a Multimèdia.CompetènciesIntroduir els conceptes físics necessaris per entendre el món multimèdia. Espretén facilitar la comprensió de les bases físiques dels elements quecomponen els sistemes multimèdia amb la finalitat de conèixer i aprofitar almàxim les seves possibilitats.Comprendre la naturalesa dels fenòmens elèctrics, magnètics i electrònics.ObjectiusEls objectius de la PAC 3 són avaluar els coneixements adquirits de maneracontinuada al llarg de l’estudi dels mòduls 4, 5 i 6 de l’assignatura Física per aMultimèdia, mitjançant la resolució de problemes i el plantejament deqüestions sobre els coneixements exposats en els materials.Descripció de la PAC/pràctica a realitzarLa PAC3 consta de 10 qüestions. Algunes preguntes són de caràcter méspràctic, orientades a resoldre problemes, i altres corresponen a preguntesconcretes sobre el temari desenvolupat als materials didàctics.RecursosPer desenvolupar la PAC1 podeu utilitzar diferent material.BàsicsCom a material bàsic podeu utilitzar els mòduls 4, 5, i 6 dels materialsdidàctics, així com totes aquelles explicacions i aclariments que el consultorhagi publicat a l’Aula.ComplementarisTot i que no serà necessari per al desenvolupament de la PAC, podeu emprarcom a material complementari qualsevol dels enllaços a pàgines webs i llibresde la bibliografia indicats a l’aula. 1
 2. 2. 06.509 · Física per a Multimedia · PAC3 · 2012-13 · Programa · Estudis d’Informàtica Multimèdia i TelecomunicacióCriteris de valoracióLes respostes a les qüestions i als problemes plantejats han d’estardesenvolupats pas per pas per tal que el consultor pugui avaluar correctamentels coneixements de l’estudiant. La puntuació de cada pregunta és la següent:1: 1,5 6: 0,52: 0,5 7: 13: 1 8: 14: 1 9: 15: 1 10: 1,5Format i data de lliuramentPodeu presentar la pràctica en format Word, OpenOffice o Acrobat (pdf). Tot iaixí, seria preferible que la presentéssiu en format Word o OpenOffice. Ladata límit de lliurament és el dia 11 de desembre a les 23:59h de la nit. 2
 3. 3. 06.509 · Física per a Multimedia · PAC3 · 2012-13 · Programa · Estudis d’Informàtica Multimèdia i TelecomunicacióExercici 1Tenim un mirall còncau petit com el de la figura 1.a) L’objecte 1 es troba a una distància de 0,3 m d’un mirall de 50 cm de focal.L’objecte 2 es troba a 0,7 m del mirall, tal com es veu a la figura 1. Lesdistàncies cap a la dreta des del mirall són positives i cap a l’esquerra sónnegatives. A quina distància del mirall es formarà la imatge de l’objecte 1? I laimatge de l’objecte 2? Construïu les imatges gràficament.b) Calculeu l’augment lateral del mirall. Figura 1. Mirall còncau de l’exercici 1Solució 1a) Partim de l’equació del mirall de l’apartat 1.1.2 del mòdul 4: 1 1 1 + = d0 di fOn:f és la distància focal del mirall,d0 és la distància de l’objecte al mirall,di és la distància del mirall a la imatge. 3
 4. 4. 06.509 · Física per a Multimedia · PAC3 · 2012-13 · Programa · Estudis d’Informàtica Multimèdia i TelecomunicacióEl que es busca en l’apartat a) és el valor de di:Objecte 11 1 1 1 1 = − = − = −1,333 m-1𝑑𝑖 𝑓 𝑑0 0,5 0,3Calculem l’invers de -1,333 i obtenim di = - 0,75 mEl signe negatiu indica que la imatge es formarà a l’esquerra del mirall, tal icom es veu a la figura 2. Figura 2Objecte 21 1 1 1 1 = − = − = 0,571 m-1𝑑𝑖 𝑓 𝑑0 0,5 0,7Calculem l’invers de 0,517 i obtenim di = 1,75 mEl signe positiu indica que la imatge es formarà a la dreta del mirall, tal i comes veu a la figura 3. Figura 3 4
 5. 5. 06.509 · Física per a Multimedia · PAC3 · 2012-13 · Programa · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicaciób) L’augment lateral es defineix com el quocient entre l’altura de la imatge il’altura de l’objecte, i es designa mitjançant la lletra m. Podeu trobarl’expressió corresponent a l’apartat 1.1.2 del mòdul 4: ℎ𝑟 𝑑𝑟 𝑚= =− ℎ0 𝑑0On:dr és la distància de la imatge reflectida al mirall = did0 = és la distància de l’objecte al mirallObjecte 1 −0,75 𝑚=− = 2,5 0,3Objecte 2 1,75 𝑚=− = −2,5 0,7El signe menys del resultat és degut a que el mirall còncau inverteix la imatge.Exercici 2Volem fabricar una lent convergent de 4 diòptries. Amb quina distància focals’ha de construir?SolucióA partir de l’equació de la potència de l’apartat 1.2.1: 1 P= f 1 1 f= = = 0,25 m = 25 cm P 4Exercici 3 5
 6. 6. 06.509 · Física per a Multimedia · PAC3 · 2012-13 · Programa · Estudis d’Informàtica Multimèdia i TelecomunicacióTenim una càmera fotogràfica preparada per fer una fotografia amb unaobertura i un temps d’exposició determinats. Si reduïm a la meitat la llum queentra pel diafragma, què haurem de fer per mantenir la quantitat de llum quearriba al sensor?Justifiqueu la resposta.SolucióPer compensar la reducció del diafragma i que entri la mateixa quantitat dellum, s’ha d’augmentar el doble el temps d’exposició, tal com s’explica al’apartat 2.3. del mòdul 4.Exercici 4Calculeu la càrrega elèctrica i la massa del catió liti (Li+).Informació necessària: http://www.chemicalelements.com/elements/li.htmlSolucióAtès que és un catió de Li+, li faltarà un electró i, per tant, la seva càrreganeta serà positiva i de valor 1,602·10-19 C (la càrrega d’un protó).La massa és la suma de les masses dels electrons, protons i neutrons. Apartir de la referència de l’enunciat deduïm que el Li+ està compost per:3 protons, 3 electrons, 4 neutrons.Un protó té una massa de 1,672·10-27 kg, un electró té una massa de9,109·10-31 kg i un neutró té una massa de 1,675·10-27 kg. 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎_𝐿𝑖 + = 3 ∗ 1,672 · 10−27 + 3 ∗ 9,109 · 10−31 + 4 ∗ 1,675 · 10−27 = 1,172 ·10−26 kgCom a comentari, fixeu-vos que la massa dels electrons pràcticament nocontribueix a la massa total de l’àtom.La informació sobre el catió de Li+ l’obtenim de la web:http://www.chemicalelements.com/elements/li.htmlExercici 5 6
 7. 7. 06.509 · Física per a Multimedia · PAC3 · 2012-13 · Programa · Estudis d’Informàtica Multimèdia i TelecomunicacióTenim un circuit elèctric format per una pila i per una bombeta que té unaresistència de 3 Ω.a) Quin voltatge ha de tenir la pila si volem que pel circuit circuli una intensitatde 4 mA?b) Si connectem directament els dos borns de la pila sense connectar-hi capresistència entre ells, què succeirà?Solucióa) Segons la llei d’ohm de l’aparta 1.6 del mòdul 5, el voltatge de la pila serà: 𝑉 = 𝐼𝑅 𝑉 = 0,004 ∗ 3 = 0,012 𝑉 = 12 𝑚𝑉On hem passat el valor del voltatge a unitats del sistema internacional.b) Si es treu la resistència del circuit, es produirà un curtcircuit que esgotarà labateria de la pila. (apartat 1.2.1 del mòdul 6)Exercici 6A què són degudes les aurores boreals?SolucióEl camp magnètic terrestre fa una atracció sobre diferent partículescarregades, com protons, electrons, partícules alfa, etc, que provenen del Sol.Quan aquests protons entren a l’atmosfera terrestre, es visualitzen com aaurores boreals. Així doncs, les aurores boreals són degudes a la interaccióde les partícules que provenen del Sol amb el camp magnètic terrestre.(explicació completa a la secció 2.2.2 del mòdul 5)Exercici 7Expliqueu, des d’un punt de vista electromagnètic, com s’escriu i com esllegeix la informació en un disc dur.SolucióLa informació d’un disc dur s’escriu i es llegeix a través d’un capçal que contéun solenoide. Per a escriure sobre un disc dur, es fa passar una intensitat decorrent a través del solenoide. Aquest genera un camp magnètic i orienta elsimants del material magnètic en el qual es vol emmagatzemar la informació.Un cop orientat el material magnètic ja tenim enregistrada la informació. 7
 8. 8. 06.509 · Física per a Multimedia · PAC3 · 2012-13 · Programa · Estudis d’Informàtica Multimèdia i TelecomunicacióPer llegir la informació, s’apropa el capçal cap al material magnètic que té elsdominis orientats. Llavors, els canvis en l’orientació del camp magnètic delsdominis creen, per inducció electromagnètica, un corrent elèctric sobre elsolenoide i es llegeix la informació. (explicació detallada als apartats 2.2.5 i2.3.2 del mòdul 5).Exercici 8Quin tipus d’ones electromagnètiques s’utilitzen en les transmissions Wi-Fi?Per què s’utilitzen aquest tipus d’ones? Per què no es veuen aquestes ones?SolucióEl Wi-Fi (Wireless Fidelity) és una tecnologia de transmissió sense fils queutilitza ones electromagnètiques en la banda de l’espectre corresponent a laràdio. (Podeu trobar una explicació més detallada sobre l’espectreelectromagnètic a l’apartat 2.4.2. del mòdul 5).S’utilitzen les ones de ràdio perquè a distàncies curtes permeten una bonarecepció.No es veuen perquè les ones de ràdio no estan dins la regió de l’espectre dela llum visible, l’única que pot detectar i interpretar l’ull humà.Exercici 9Per què la informació a la memòria RAM només es pot emmagatzemar quanhi ha corrent elèctric, a diferència del que passa, per exemple, en un disc dur?SolucióLa memòria RAM només emmagatzema quan hi ha corrent perquè utilitzacondensadors per a emmagatzemar la informació i els condensadorsnecessiten estar connectats a una diferència de potencial elèctric per tal de nodescarregar-se. (apartat 2.2 del mòdul 6).Exercici 10Per quins components electrònics està formada una font d’alimentació d’undispositiu portàtil? Expliqueu la funcionalitat de cada component electrònic.Solució 8
 9. 9. 06.509 · Física per a Multimedia · PAC3 · 2012-13 · Programa · Estudis d’Informàtica Multimèdia i TelecomunicacióUna font d’alimentació està formada per un transformador, un díode i uncondensador:Transformador (apartat 2.4 del mòdul 6)  transforma el corrent altern de 220V que arriba a la font d’alimentació a un corrent altern d’uns 10 V.Díodes (apartat 2.5 del mòdul 6)  rectifiquen el senyal altern que prové deltransformador, deixant passar només el corrent altern positiu, d’aquestamanera, s’elimina el corrent altern negatiu.Condensador (apartat 2.2. del mòdul 6)  filtra el voltatge en petits senyalsque poden fer que les descàrregues siguin tant petites que el corrent siguiquasi continu . Això ha de ser així, perquè amb la font d’alimentació es volobtenir un voltatge continua a partir del voltatge altern de la xarxa. (apartat 2.5del mòdul 6) 9
 10. 10. 06.509 · Física per a Multimedia · PAC3 · 2012-13 · Programa · Estudis d’Informàtica Multimèdia i TelecomunicacióNota: Propietat intel·lectualSovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursoscreats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marcduna pràctica dels estudis del Grau Multimèdia, sempre i això es documenticlarament i no suposi plagi en la pràctica.Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, sha depresentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells,especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i elseu estatus legal: si lobra està protegida pel copyright o sacull a alguna altrallicència dús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). Lestudiant hauràdassegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu úsen el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponenthaurà dassumir que lobra està protegida pel copyright.Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguindigitals, i el seu codi font si correspon.Un altre punt a considerar és que qualsevol pràctica que faci ús de recursosprotegits pel copyright no podrà en cap cas publicar-se en Mosaic, la revistadel Graduat en Multimèdia a la UOC, a no ser que els propietaris dels dretsintel·lectuals donin la seva autorització explícita. 10

×