สรุปงานคอมปี2553

3,034 views

Published on

สรุปงานคอมพิวเตอร์ปี2553

Published in: Technology, Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปงานคอมปี2553

 1. 1. สรุปการดาเนินงานจัดการเรียนการสอน และให้บริการงานคอมพิวเตอร์ แผนผังบริหารงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สมาคมศิษย์เก่า ผู้อานวยการโรงเรียน กรรมการที่ปรึกษาการ นางสาวศรีพรรณ เวียนทองสมาคมผู้ปกครอง - ครู บริหารโรงเรียน รองผู้อานวยการกลุ่มจัดการเรียนรู้ รองผู้อานวยการกลุ่มกิจกรรมนักเรียน นางอมรา โชติชะวงศ์ นางสาวสมพร เลิศมีมงคลชัย หัวหน้ากลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ นางดาลัด ย้อยพลแสน ผู้ประสานงานฝ่ายคอมพิวเตอร์ 1. นางสาวสมพร เลิศมีมงคลชัย ประธานกรรมการ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯ 2. นายพิพัฒน์ กัลปเพ็ญ กรรมการ นางปานทิพย์ ดวงจันทร์ 3. นายประภาส สุภาษี กรรมการ 4. นายทวีชัย ปฤกษากร กรรมการ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 5. นางดาลัด ย้อยพลแสน กรรมการ ระดับชั้น ม.1-ม.6 6. นายณัฐพร ศรีโน กรรมการ 7. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุ กรรมการ 8. นางปานทิพย์ ดวงจันทร์ กรรมการ&เลขาฯ 1. นางวลี จิตสัตยากุล 2. นางปานทิพย์ ดวงจันทร์ 3. นายประภาส สุภาษี 4. นายณัฐพร ศรีโน 5. นายพิพัฒน์ กัลปเพ็ญ 6. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุ ภาระงาน 1.1 ด้านการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2553 งานคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร สถานศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ทั้งสาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 2. 2. รายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2553 รายวิชา ครูผู้สอนพื้นฐานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word + Pain Brush+ สืบค้นข้อมูลม.ต้น (ม.1) ครูวลีคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Excel ม.ต้น (ม.2) ครูณัฐพรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน PowerPoint ม.ต้น (ม.3) ครูกันยารัตน์, ครูหอมไกรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ม.4) ครูประภาสคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Macromedia Captivate ม.ปลาย (ม.5) ครูปานทิพย์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โครงงาน (ม.6) ครูปานทิพย์ ครูกันยารัตน์เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม Flash เบื้องต้น ม.ต้น (4 กลุ่ม) ม.1, ม.2 ครูวลีคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม PhotoShop ม.ต้น (2 กลุ่ม) ครูกันยารัตน์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม การสร้างงานนาเสนอบน ครูประภาสระบบเครือข่าย โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ม.ต้น (2 กลุ่ม)คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม Photoshop ม.ปลาย (1 กลุ่ม) ครูจันทิมาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม Flash ม.ปลาย (1 กลุ่ม) ครูจันทิมาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ม.ต้น (2 กลุ่ม) ครูพิพัฒน์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม Flash ม.ปลาย (2 กลุ่ม) ครูณัฐพรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม Visual Basic ม.ปลาย (1 กลุ่ม) ครูกันยารัตน์กิจกรรม ชุมนุมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง - ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 1 (การทาหนังสั้น) (534) ครูปานทิพย์, ครูทิวา, ครูเอกชัย- ชุมนุมคอมพิวเตอร์ (531) ภาคเรียนที่ 2 ครูประภาส - ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 2 (521) (Flash และ Multimedia) ครูวลี - ชุมนุมคอมพิวเตอร์ (532) (Flash และ Multimedia) ครูกันยารัตน์ - ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 3 (533) (Graphic and Robot) ครูณัฐพร
 3. 3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2553 เริ่มสอนที่ ชื่อ - สกุล วันเดือนปีเกิด การศึกษา โปรแกรมที่สอน อายุราชการ (ปี) หน้าที่พิเศษ วิชาคอมฯ1 นางปานทิพย์ ดวงจันทร์ 1 ธันวาคม 2502 ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) การงานอาชีพ (ม.5), 27 ภาค 2/ หัวหน้าสาระ ศศ.ม.(ปรัชญา) โครงงาน ม.6 2539 คอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงานฯ2 นางวลี จิตสัตยากุล 16 มีนาคม 2496 ศษ.บ (ภาษาไทย) การงานอาชีพฯ ม.1, ม.4 35 2545 ผู้ประสานงาน เพิ่มเติม ม.1, ม.2 (Flash) พาณิชยกรรม3 นายพิพัฒน์ กัลปเพ็ญ 11 พฤษภาคม 2497 ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) เพิ่มเติม ซ่อมคอม ม.1, 32 2545 หัวหน้างานโสตฯ ม.3, ม.6 โรงเรียน6 นายณัฐพร ศรีโน 9 มกราคม 2527 คอ.บ. การงานอาชีพฯ ม.2 (Excel), อัตราจ้าง 2549 ครูผู้สอน (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) Flash ม.ปลาย 20 เมษายน 2549 ดูแล Server7 นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุ 20 พฤศจิกายน 2526 คบ. การงานอาชีพ ม.6, บรรจุ 2551 ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์ศึกษา) การสร้างงานนาเสนอ 27 ตุลาคม 2551 ดูแล Server การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Web Master โรงเรียน8 นายประภาส สุภาษี 2 กุมภาพันธ์ 2515 วทบ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 27 กรกฎาคม 2538 2538 ครูผู้สอน (วิทยาการคอมพิวเตอร์) งานกราฟฟิก 14 หัวหน้าดูแล Server ศษม. (บริหารการศึกษา) (ย้ายมา 27 ส.ค.52) เว็บไซด์โรงเรียน
 4. 4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2553ที่ ชื่อ – สกุล ครูพี่เลี้ยง สอนวิชา1 นางสาวจันทิมา สิงห์บารุง นายประภาส สุภาษี Photoshop, Illastrator2 นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ นายณัฐพร ศรีโน Excel, Dream3 นายสมชาติ แผ่อานาจ น.ส.กันยารัตน์ สมเกตุ PPt, Dream4 นายทิวา สุภาษี นางปานทิพย์ ดวงจันทร์ Wondershare ชุมนุม การทาหนังสั้น5 นายเอกชัย กัญชนะ นายณัฐพร ศรีโน Dreamweaver ชุมนุม การทาหนังสั้น
 5. 5. การติดตั้งซ่อมแซม (ฝ่ายงานต่าง ๆ) ฝ่าย / กลุ่มสาระ วิธีการซ่อมบารุง1. ซ่อมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายธุรการ รองผู้อานวยการ สมพร ลงโปรแกรมใหม่2. ซ่อมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายธุรการ การเงิน ลงโปรแกรมใหม่3. ซ่อมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายธุรการ ลงโปรแกรมใหม่4. ซ่อม Printer ฝ่ายธุรการ อาจารย์ อาพัน ซ่อมแซมโปรแกรมปริ้นเตอร์5. ซ่อมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายแนะแนว ซ่อมแซมโปรแกรม6. ซ่อมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายแนะแนว ลงโปรแกรมใหม่7. ซ่อมคอมพิวเตอร์ ฝ่าย ISO ลงโปรแกรมใหม่8. ซ่อมคอมพิวเตอร์ ฝ่าย ยุวกาชาด ซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์9. ซ่อมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายงานอนามัย ลงโปรแกรมใหม่10. ซ่อมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ซ่อมแซมโปรแกรม11. ซ่อมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระภาษาไทย ลงโปรแกรมใหม่12. ซ่อมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระภาษาไทย ซ่อมแซมPrinter
 6. 6. กิจกรรมด้านไอที (ครู) วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหา1 – 2 มีนาคม 2553 - อบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อการเรียน - การสร้างภาพ เนื้อหา และ การสอนด้วยโปรแกรม Swish Max” ณ สานัก คุณลักษณะ Effect ต่าง ๆ ใน บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม Swish Max มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครูผู้เข้ารับการอบรม ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ ครูกันยารัตน์ สมเกตุ23 มีนาคม – 29 เมษายน - อบรมผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่น 37 ณ - หลักสูตรผู้กากับนักศึกษาวิชา2553 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โรงเรียนการ วิชาทหาร รุ่น 37 กาลังสารอง (ไม่เกี่ยวกับ IT แต่ครู IT ไป) ครูผู้เข้ารับการอบรม ครูประภาส สุภาษี30 มีนาคม – 2 เมษายน - อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสาหรับการ - การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป2553 พัฒนาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ พิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ ห้องเรียนพิเศษช่วงชั้นที่ 4 ณ ศูนย์อบรมครู มหาวิทยาลัยราชฏักเชียงใหม่ ครูผู้เข้ารับการอบรม ครูณัฐพร ศรีโน
 7. 7. วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหา6 – 7 พฤษภาคม 2553 - อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกข้อสอบ - การออกข้อสอบและการสร้าง และการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ แบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ โปรแกรม Dreamweaver 8 และแบบทดสอบ โปรแกรม Dreamweaver 8 Random โดยใช้โปรแกรม Captivate 3 ณ - แบบทดสอบ Random โดยใช้ ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โปรแกรม Captivate 3 ครูผู้เป็นวิทยากร ครูกันยารัตน์ สมเกตุ, ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ และคณะ10 – 12 พฤษภาคม 2553 - อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์ - การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เบื้องต้น และอินเทอร์เน็ต ณ ห้องปฏิบัติการ - การใช้งานอินเทอร์เน็ต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครูผู้เป็นวิทยากร ครูณัฐพร ศรีโน, ครูวลี จิตสัตยากุล, ครูประภาส สุภาษี, ครูกันยารัตน์ สมเกตุ และคณะ17 – 28 พฤษภาคม 2553 -อบรมหลักสูตร การสร้างสรรค์เว็บไซด์ด้วย - โปรแกรม Flash Dreamweaver CS3 ณ สานักบริการเทคโนโลยี - โปรแกรม PhotoshopCS สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (20 ชั่วโมง) - โปรแกรม Dreamweaver 17.30 – 19.30 น. ครูผู้เข้ารับการอบรม ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ ครูกันยารัตน์ สมเกตุ
 8. 8. วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหา11 – 13 มิถุนายน 2553 -อบรมหลักสูตร การบูรณาการ ICT และ - อบรมโปรแกรมการทา เทคโนโลยี ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เว็บไซต์ ning.com โปรแกรม เชียงใหม่ เขต 1 ณ สานักบริการเทคโนโลยี จัดการกับรูปภาพ photoscape สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โปรแกรม Weblab โปรแกรม MemoriesonTv โปรแกรม ครูผู้เข้ารับการอบรม Skype โปรแกรม scratch ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ ครูกันยารัตน์ สมเกตุ ครูณัฐพร ศรีโน ครูประภาส สุภาษี ครูพิพัฒน์ กัลปเพ็ญ 21 – 23 มิถุนายน 2553 -อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ในโครงการของโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ครูผู้เข้ารับการอบรม ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ ครูกันยารัตน์ สมเกตุ ครูสรายุทธ เริญกาศ ครูวีณประภา เชิงเชาว์ 3 – 4 กรกฎาคม 2553 -อบรมหลักสูตร การบูรณาการ ICT และ - อบรมโปรแกรมการทา 10 – 11 กรกฎาคม 2553 เทคโนโลยี ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เว็บไซต์ ning.com โปรแกรม (เสาร์-อาทิตย์) เชียงใหม่ เขต 6 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดการกับรูปภาพ photoscape 4 ห้องเรียน คือ 531,532,533,534 วิทยากรเป็น ครูในเขตพื้นที่ เขต 6 ประสานงานโดย ศึกษานิเทศก์อานวย สุนันต๊ะ ครูผู้เป็นวิทยากรร่วม ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ ครูกันยารัตน์ สมเกตุ, ครูณัฐพร ศรีโน
 9. 9. วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหา8 กรกฎาคม 2553 -การประชุมอบรมเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพ -รับฟังคาชี้แจงและรับเงิน ทางการศึกษา ณ หอประชุมบุณยเกตุ สานักงาน อุดหนุนการทาโครงการ เลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ครูผู้เข้าประชุม ครูกันยารัตน์ สมเกตุ ผู้ประสานงาน12 กรกฎาคม 2553 -การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะ - เตรียมความพร้อมการแข่งขัน ทางวิชาการ ของ ศกม.33 (เชียงใหม่ - ทักษะทางวิชาการ ของ ศกม.33 แม่ฮ่องสอน) ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรม ซึ่งจะมีขึ้น 17 – 18 กันยายน โลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 2553 ครูผู้เข้ารับการอบรม ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ, แนะแนว, คอมพิวเตอร์ -ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์19 – 23 กรกฎาคม 2553 - อบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ และ -การสร้างเว็บไซต์ และเว็บ- (17.30 – 20.30 น.) เว็บแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรม PHP และ แอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรม MySQL ณ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ PHP และ MySQL มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครูผู้เข้ารับการอบรม ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ ครูกันยารัตน์ สมเกตุ นางสาวจารุฉัตร โสรสิงห์5 – 7 สิงหาคม 2553 - นานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียน - การเขียนโรแกรมภาษาซี โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ จัดโดยสถาบัน ควบคุมหุ่นยนต์ ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงเรียนลาปางกัลยาณี จ.ลาปาง ครูผู้ควบคุม ครูณัฐพร ศรีโน
 10. 10. วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหา28 – 29 สิงหาคม 2553 - อบรมบุคลากรตามโครงการคุรุสภา - การสร้างสื่อการสอนแอน(เสาร์ –อาทิตย์) โครงการ “การสร้างสื่อการสอนแอนนิเมชั่น นิเมชัน ด้วยโปรแกรม Swish ด้วยโปรแกรม Swish Max” ณ ห้องปฏิบัติการ Max คอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครูวิทยากร ครูกันยารัตน์ สมเกตุ, ครูหอมไกร จันทคุปต์ (นศ.ฝึกประสบการณ์) และคณะ28 – 29 สิงหาคม 2553 - อบรมบุคลากรตามโครงการภาษาต่างประเทศ - การสร้างเว็บไซต์ด้วย(เสาร์ –อาทิตย์) โครงการ “การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม โปรแกรม Joomla Joomla” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 111 อาคารศิริวิทย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครูวิทยากร ครูสมชาติ แผ่อานาจ (นศ.ฝึกประสบการณ์)3 – 4 กันยายน 2553 - อบรมครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ตามโครงการ - การจัดกิจกรรมห้องเรียน เพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์ วิชา พิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนสามัคคี คอมพิวเตอร์ในการสร้าง วิทยาคม จังหวัดเชียงราย โครงงานคอมพิวเตอร์ด้วย กล่องสมองกล ครูผู้เข้ารับการอบรม ครูกันยารัตน์ สมเกตุ, ครูประภาส สุภาษี8 – 10 กันยายน 2553 - นานักเรียน เข้าอบรมโครงการอบรม - เอกลักษณ์ของชาติไทย เยาวชนอาสาสมัคร เอกลักษณ์ของชาติ จังหวัด - มารยาทของเด็กไทย เชียงใหม่ โดยสานักงานเอกลักษณ์แห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัด เชียงใหม่ ณ ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ครูผู้ควบคุม ครูประภาส สุภาษี
 11. 11. วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหา11 – 12 กันยายน 2553 - อบรมบุคลากรตามโครงการของระบบ - การสร้างเวบไซต์ของกลุ่ม(เสาร์ – อาทิตย์) สารสนเทศโรงเรียน โครงการ “การสร้าง สาระ / งาน ด้วยโปรแกรม เว็บไซต์ของกลุ่มสาระ/งาน ด้วยโปรแกรม Joomla Joomla” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 534 อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง 100 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครูวิทยากร - ครูสมชาติ แผ่อานาจ (นศ.ฝึกประสบการณ์) และคณะ17 – 18 กันยายน 2553 - โรงเรียนเป็นสนามแข่งขัน การประกวด - จัดการแข่งขัน แข่งขันทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของ 17 ก.ย.53 2 รายการ โรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 18 ก.ย.53 4 รายการ ครูที่เป็นกรรมการ ครูคอมพิวเตอร์ทุกคน30 กันยายน – 2 ตุลาคม - อบรมครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน - การสอนวิชาคอมพิวเตอร์2553 พิเศษวิทยาศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ ในการใช้ชุด ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดย กล่องสมองกล กรุงเทพมหานคร ใช้ชุดกล่องสมองกล (Micro Box) ครูผู้เข้ารับการอบรม ครูประภาส สุภาษี4 – 5 พฤศจิกายน 2553 - โรงเรียนเป็นสนามแข่งขันทักษะวิชาการ - แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล เกมสร้างสรรค์ การเสนอ โครงงานผ่านระบบเครือข่าย ครูผู้เป็นกรรมการ ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ ครูกันยารัตน์ สมเกตุ ครูประภาส สุภาษี
 12. 12. วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหา9 พฤศจิกายน 2553 - จัดดาเนินการให้มีการนาเสนอ - นาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์(อังคาร) วันประชุมครู สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รางวัลรองชนะเลิศ คนละ 5 นาที รวม 10 นาที อันดับ 1 ของการประกวดสื่อนวัตกรรมที่ครู สร้างและนามาใช้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูวีณประภา เชิงเชาว์ เวลา 5 นาที และ การนาเสนอเว็บไซต์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Joomla โดยครูสมชาติ แผ่อานาจ นศ. ฝึกสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ วิทยากร 5 นาที12 พฤศจิกายน 2553 - ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ทักษะวิชาการ - ประชุมกรรมการ ทุกประเภท(ศุกร์) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class) ณ โรงเรียนลาปางกัลยาณี จังหวัดลาปาง ครูผู้เข้าร่วมประชุม ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ (ไปรถ ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ)19 พฤศจิกายน 2553 - ทาหน้าที่กรรมการตัดสิน การนาเสนอ - ตัดสินงานทักษะวิชาการ(ศุกร์) โครงงานผ่านระบบเครือข่าย (Web-base) ณ โรงเรียนลาปางกัลยาณี จังหวัดลาปาง เดินทางร่วมกับ ทางโรงเรียน มี รองวิชาการ ครูสุพัตรา ครูวรวรรณ ครูอัญชลี ครูเป็นกรรมการตัดสิน ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์27 พฤศจิกายน 2553 - นานักเรียนจานวน 7 คน ไปรับรางวัล 1 ใน - นักเรียน และครูร่วมชม(เสาร์) 25 ทีม โครงการประกวดภาพยนต์สั้นระดับ ภาพยนตร์สั้น 25 เรื่อง เพื่อรอ มัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม ฟังผลการประกวด ภาคบ่าย รัฐสภา กรุงเทพมหานคร ครูผู้นาทีม ครูทิวา สุภาษี และ ครูเอกชัย กัญชนะ
 13. 13. วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหา15 – 17 ธันวาคม 2553 - นานักเรียนไปแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรม - ควบคุม ดูแลนักเรียนที่เข้า(พุธ – ศุกร์) นักเรียน ปี 53 ที่โรงเรียนดารงราษฏร์สงเคราะห์ ร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ จังหวัดเชียงราย การสร้างเว็บเพจ ด้วย CMS และการสร้างเว็บเพจ ด้วยใช้ ครูควบคุมทีม โปรแกรม Web Editor ครูกันยารัตน์ สมเกตุ (Web Editor) ได้รองชนะเลิศ ครูสมชาติ แผ่อานาจ23 ธันวาคม 2553 - การต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานจากโรงเรียน - ฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่ม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 สาระ หัวหน้างาน รอรับที่หน้า กรุงเทพมหานคร พระราชานุสาวรีย์ - ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน ครูผู้รับผิดชอบ ณ หอประชุม 84 ปี ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ เวลา 13.30 น.21 มกราคม 2554 - นานักเรียนไปแข่งขันทักษะ “งาน Competency -แข่งขัน Word2007, Excel 2007 Day 2010” โรงเรียนพายัพเทคโนโลยี และ รถซิ่งสายฟ้า บริหารธุรกิจ ครูผู้รับผิดชอบ ครูณัฐพร ศรีโน24 มกราคม 2554 ส่งครูณัฐพร ศรีโน ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียน -ไปรถตู้ ออกเดินทางจาก บ้านดง อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา โดยรถตู้ โรงเรียนเวลา 7.50 น. ของโรงเรียน (นายมานะ ปัญญาฟู คนขับรถ) คณะที่ไป ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์, ครูกันยารัตน์ สมเกตุ นางสาวพิมภินันท์ หอยแก้ว, นางสาวมณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ, นางสาวจารุฉัตร โสรสิงห์, นางธัญลักษณ์ สามชัย, นางจตุพร บุญยืน
 14. 14. วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหา26 – 28 มกราคม 2554 นานักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ปี 2553 -ไปโดยรถบัสกับคณะของ ที่กรุงเทพมหานคร (สาหรับการแข่งขันการสร้าง โรงเรียน ออกเดินทาง 6.00 น. Webpage ด้วย Web Editor แข่งขันในวันที่ 27 วันที่ 26 มค.54 และไปแข่งขันที่ มกราคม 2554) โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี ครูควบคุมทีม ครูกันยารัตน์ สมเกตุ28 มกราคม 2554 นานักเรียนไปแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ที่ -นาคณะนักเรียนไปแข่งขันที่ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา โปลิเทคนิคลานนา โดยรถบัส ของโรงเรียน ครูควบคุมทีม (ครูณัฐพร ศรีโน และ ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ ครูกันยารัตน์ สมเกตุ เป็นผู้ จัดหานักเรียน และฝึกซ้อม)9 กุมภาพันธ์ 2554 นานักเรียนไปแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ที่ -นาคณะนักเรียนไปแข่งโดย โรงเรียนศรีธนาพณิชยการ จังหวัดเชียงใหม่ รถตู้ของโรงเรียน ครูควบคุมทีม ครูกันยารัตน์ สมเกตุ10 – 12 กุมภาพันธ์ 2554 นานักเรียนไปแข่งขันทักษะ โครงการ MOS -นาคณะนักเรียนไปแข่งโดย OLYMPIC ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รถตู้ของโรงเรียน ครูควบคุมทีม ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ ครูสมชาติ แผ่อานาจ14 กุมภาพันธ์ 2554 นานักเรียนไปแข่งขันทักษะ วันวิชาการ -นาคณะนักเรียนไปแข่งโดย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม รถตู้ของโรงเรียน ครูควบคุมทีม ครูกันยารัตน์ สมเกตุ
 15. 15. วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหา4 มีนาคม 2554 การประชุมเพื่อสรรหากรรมการบริหาร และหารือ - ประชุมเพื่อสรรหา จัดทาแผนปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการด้าน กรรมการบริหาร และหารือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของ จัดทาแผนปฏิบัติงาน ศูนย์ สพม.34 พัฒนาวิชาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ครูผู้รับผิดชอบ การสื่อสาร ของ สพม.34 ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์1 – 3 มีนาคม 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม -ศึกษาการลงโปรแกรม Opensource ที่จังหวัด นครราชสีมา Open Source และ โปรแกรม Office ครูผู้รับการอบรม ครูประภาส สุภาษี6 มีนาคม 2554 (อาทิตย์) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Skoolbuz.com และ -อบรมเนื้อหาการสร้างสื่อบน Social Network กับการสร้างสื่อการเรียนรู้รูปแบบ เว็บไซต์ Skoolbuz.com ใหม่” จัดโดย บริษัทอาร์เอส จากัด (มหาชน) ครูผู้รับการอบรม ตัวแทนกลุ่มสาระ รวม 20 คน ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ ครูกันยารัตน์ สมเกตุ23 – 24 มีนาคม 2554 ประชุมปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนา -ประชุมเชิงปฏิบัติการ คุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ” จัดโดย สพม.34 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ครูผู้รับการอบรม ตัวแทนกลุ่มสาระ ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์ ครูกันยารัตน์ สมเกตุ
 16. 16. ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2553ที่ รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุลนักเรียน รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ ศกม.33 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, กาวิละ, ยุพราชฯ วันที่ 17 – 18 กันยายน 25531 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ปลาย นายจิรศักดิ์ วิยะ 6/5 เหรียญทอง (83) ที่ 5 นางสาวณัฐกานต์ ศรีวิชัย 6/5 (ครูประภาส สุภาษี ) นายปณต ชูอาไพ 6/52 หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ ม.ต้น เด็กชายณัฐภัทร อาไพ 2/3 เหรียญเงิน (73) เด็กชายรุ่งสุดา กบกันทา 2/3 (ครูหอมไกร จันทคุปต์) เด็กชายดอกไม้ ณ ตระกูล 2/3 หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ ม.ปลาย นางสาวพรวนัส ทาต๊ะ 4/1 เหรียญทอง (84) ที่ 4 นางสาวธัญรัตน์ ดวงไทย 4/1 (ครูกันยารัตน์ สมเกตุ) นางสาวศศิธร ต๊ะสมการณ์ 4/13 การแข่งขันวาดภาพด้วย นางสาวชัญญานุช ไชยทองศรี 5/1 เหรียญทอง(86) ที่ 1 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ม.ปลาย นายรัฐกร วงค์ละคร 5/6 (ครูจันทิมา สิงห์บารุง) นายธนกฤต บุญโสภณ 5/14 การเขียนโปรแกรมภาษา เด็กชายกิตติวัฒน์ มีสมบูรณ์ 2/1 เหรียญทอง (87) ที่ 1 คอมฯ ม.ต้น เด็กชายณัฐนนท์ พิญสาร 2/1 (ครูณัฐพร ศรีโน) เด็กชายเอกรินทร์ เมฆมณเฑียร2/15 การสร้างเกมสร้างสรรค์ ม.ต้น เด็กชายนพดล ปิงคา 2/1 เหรียญทอง (88.67) เด็กหญิงนลินนุช เตชะวรรณโต /1 ที่ 2 (ครูกันยารัตน์ สมเกตุ) เด็กหญิงพัทธนันท์ สมพงษ์ 2/16 การสร้าง Webpage เด็กหญิงวิชิตา คะแนนสิน 3/1 เหรียญทอง (87) (Web Editor) ม.ต้น เด็กหญิงธัญพร พรหมบุรมย์ 3/1 ที่ 2 (ครูกันยารัตน์ สมเกตุ) เด็กหญิงกัญลักษณ์ ยอดใจ 3/2
 17. 17. ที่ รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุลนักเรียน รางวัล การสร้าง Webpage นางสาวพัชญาพร ตรีสงฆ์ 6/9 เหรียญทอง (85) ที่ 4 (Web Editor) ม.ปลาย นายพัชระ วังมะนาว 6/9 (ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์) นายวโรดม ภิรมนา 6/97 การใช้โปรแกรมนาเสนอ เด็กชายนพดล ปิงคา 2/1 เหรียญทอง (83) ที่ 3 (Presentation) ม.ต้น เด็กหญิงนลินนุช เตชะวรรณโต (ครูหอมไกร จันทคุปต์) เด็กหญิงพัทธนันท์ สมพงษ์ 2/18 การใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) นางสาวปฐมาวดี แสงวิชัย 5/7 เหรียญเงิน (70) ม.ปลาย นางสาวศรีประภา ปิ่นทอง 5/7 (ครูปานทิพย์ ดวงจันทร์) นางสาวอโณทัย คุณา 5/79 การสร้าง Webpage นางสาวชัญญานุช ไชยทองศรี เหรียญทองแดง (67) (Text Editor) ม.ต้น+ปลาย นายรัฐกร วงศ์ละคร (ครูสมชาติ แผ่อานาจ) นายปริญญาวุฒิ แก้วสว่าง10 การสร้าง Webpage เด็กชายกิตติชัย วงค์ธานี เหรียญทอง (89) ที่ 2 ด้วยชุดพัฒนา CMS ม.ต้น เด็กหญิงณัฐริกา บุญยวง (ครูกันยารัตน์ สมเกตุ) เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์เที่ยง11 การสร้าง Webpage ด้วยชุด นายเกริกธเนศ สุวรรณประสิทธิ์/6 เหรียญเงิน (76) พัฒนา CMS ม.ปลาย นางสาววรรณิกา ผาวงศ์ 5/6 (ครูสมชาติ แผ่อานาจ) นายปรมินทร์ เห็นสุข 5/6 นักเรียนเข้าแข่งขันการนาเสนอผลงาน12 โรงเรียนมาตรฐานสากล 4 – 5 พ.ย.53 ที่วัฒโนฯ 20 พ.ย.53 ที่ ร.ร.ลาปางกัลยาณี ลาปาง เด็กหญิงรวิพร 3/10 ชนะเลิศระดับอาเภอ การนาเสนอโครงงานผ่านระบบเครือข่าย เด็กชายประกาศิต 3/10 รองชนะเลิศอันดับ 1 (web based) เด็กชายนนทกร 3/10 ระดับเขต
 18. 18. ที่ รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุลนักเรียน รางวัล13 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 ระหว่าง 30 พ.ย. และ 1. นายวศิน ยอดกันทา รองชนะเลิศอันดับ 2 วันที่ 2-3 ธ.ค.53 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 2. นายถนอมศักดิ์ จิตต์ไสย์ และทุนการศึกษา นอร์ท-เชียงใหม่ 3. นายเจนณรงค์ สุจาศรี 1,000 บาท รับรางวัล14 นักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 53 ณ จังหวัดเชียงราย 15 – 17 ธันวาคม 2553 การสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมพัฒนาสาเร็จรูป 1. เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์เที่ยง 3/6 เหรียญเงิน (72) CMS 2. เด็กหญิงณัฐริกา บุญยวง 3/6 (ครูสมชาติ แผ่อานาจ ควบคุมทีม)15 การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor 1. เด็กชายกิตติชัย วงศ์ธานี 3/2 เหรียญทอง อันดับ 2 2. เด็กชายนภดล ปิงคา 2/1 ได้ไปแข่งขันต่อ ระดับประเทศ ที่ (ครูกันยารัตน์ สมเกตุ ควบคุมทีม) กรุงเทพฯ ปี 255416 การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor 1. เด็กชายกิตติชัย วงศ์ธานี 3/2 เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 53 2. เด็กชายนภดล ปิงคา 2/1 ที่โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี (26 – 28 มกราคม 2554) (ครูกันยารัตน์ สมเกตุ ควบคุมทีม) นักเรียนแข่งขัน “งาน Competency Day 2010”17 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ 1. เด็กชายนภดล ปิงคา 2/1 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Microsoft Word 200718 การแข่งขัน Microsoft Excel 2007 1. เด็กหญิงนลินนุช เตชะวรรณโต รางวัลชนะเลิศ 2. เด็กหญิงศศิธร อุดง รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
 19. 19. ที่ รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุลนักเรียน รางวัล นักเรียนแข่งขันงานกิจกรรมวิชาการ วิชาชีพ & กีฬา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 28 มกราคม 2554 รางวัลชนะเลิศ17 การเข้าหัว RJ45 นายอานุภาพ ยอดยา 6/2 เงินรางวัล 1,000 บาท18 การแข่งขันประกอบรถวิ่งตามเส้น (แบบวิบาก) 1.เด็กชายกิตติรัตน์ เครือชุมภู รองชนะเลิศอันดับ 2 2.เด็กชายกิตติธัช ทาสทะ เงินรางวัล 500 บาท แข่งขันงานวันวิชาการ โรงเรียนศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่ 9 กุมภาพันธ์ 255419 การแข่งขันโปรแกรม Microsoft Word2007 เด็กชายนภดล ปิงคา 2/1 ชนะเลิศ เกียรติบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเงินรางวัล 500 บาท20 การแข่งขันโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1. เด็กหญิงนลินนุช เตชะวรรณโต รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2/1 เกียรติบัตร และเงิน 400 2. เด็กหญิงศศิธร อุดดง 2/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร และเงิน 30021 การแข่งขันโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1.นายเกียรติศักดิ์ มูลรินทร์ 6/2 ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเงินรางวัล 500 บาท 2.นางสาวพรวนัส ทาต๊ะ 4/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร และเงิน 40022 การแข่งขันโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 นางสาวนฤมล ชูสกุลเกรียง 6/2 ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท การแข่งขันโครงการ Microsoft Office Specialist Olympic หรือ TK MOS Olympic2011 ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ 1 ใน 10 คน และ Talent นางสาวมนัญญา ทาวงศ์ 5/123 การแข่งขัน MS Word2007 และ Talent Microsoft 1 ใน 5 คน24 การแข่งขัน MS Exel2007 นางสาวชัญญานุช ไชยทองศรี 5/1 ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ 1 ใน 5 คน
 20. 20. ที่ รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุลนักเรียน รางวัล การแข่งขันวันวิชาการ มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนก มัธยม 14 – 15 กุมภาพันธ์ 255425 การแข่งขันโปรแกรม MS Excel2007 รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายนภดล ปิงคา 2/1 ระดับ ม.ต้น (ทีม) เงินรางวัล 1,200 บาท 2. เด็กหญิงศศิธร อุดดง 2/1
 21. 21. การบริการระบบข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 1. การให้บริการด้าน Web site เว็บไซต์โรงเรียน www.wattano.ac.th 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย บนเว็บไซต์โรงเรียน http://202.129.32.72/TCH/index.htm 4. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 5. บริการ Mail Server โดยใช้รหัสประจาตัวของอาจารย์ บนเว็บไซต์โรงเรียน http://202.129.32.68/webmail/src/login.php
 22. 22. สรุปการดาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการงานคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภาคการเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2553
 23. 23. สารบัญ เรื่อง หน้าด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผังบริหารงาน 1 บุคลากร 2รายวิชาที่เปิดสอน 3ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 4 - 30ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 31 - 46การพัฒนาบุคลากร - การอบรมสัมมนา (ครู) 47 - 51 - การศึกษาดูงาน (ครู) 52 - การอบรม (นักเรียน) 53 - 54ผลงานนักเรียน(การประกวด , รางวัล) 55 - 57สรุปการใช้ ICT ในการเรียนการสอน 58 – 59ด้านการให้บริการอื่นๆแผนผังการใช้งานคอมพิวเตอร์ 60 - 69 แผนผังห้องเรียน คอมพิวเตอร์ 70 - 76การให้บริการงานคอมพิวเตอร์ - การติดตั้งซ่อม แซมอุปกรณ์ 77 - การอบรมบุคคลากร 78 - 81 - การให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนระบบ 82ภาคผนวก- ผลงานครู 83 - 96- บันทึกข้อความ การประสานงานต่าง ๆ 97 - 106
 24. 24. สารบัญ เรื่อง หน้าด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผังบริหารงาน 2 รายวิชาที่เปิดสอน 3 บุคลากร 4การพัฒนาบุคลากร - การอบรมสัมมนา (ครู) 5ผลงานนักเรียน(การประกวด , รางวัล) 9ด้านการให้บริการอื่นๆแผนผังการใช้งานคอมพิวเตอร์ 13การให้บริการงานคอมพิวเตอร์ - การติดตั้งซ่อม แซมอุปกรณ์ 14 - การให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนระบบ 15ภาคผนวก- ผลงานครู 19 - ภาพการแข่งขันทักษะนักเรียน 24

×