การแกปญหาอาการของ Window 8
คูมือที่หนาจอสีฟาแหงความตาย WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
STOP รหัสสินคา: 0×00000124
ณไดมีหน...
หา chkdsk ในเมนู Start
งานนี้สําหรับหนวยความจําของ Windows วินิจฉัยเปนอยางดีและเปนไดงายใน Windows 8 – เพียงแคเปด
ห...
อะไร Windows 8 รีเฟรชไมไดทํา
 คืนคาคอมพิวเตอรของคุณไปยังจุดกอนหนานี้ในชวงเวลา (เชน System Restore)
ขัดกับความเชื่...
คุณกําลังคิวนี้และคุณไมไดคุณจะไมสามารถที่จะใชระบบการรีเฟรช
คลิกที่ฟนฟูและเริ่มตนใหม มันจะใชในขณะที่สําหรับ Window...
1. ตรวจสอบเว็บไซตของผูผลิตสําหรับการปรับปรุง แมในขณะที่เรากลาววาผูผลิตในที่สุดก็หยุดการ
สนับสนุนเครื่องเกาของพวก เข...
3. เลือก Windows 7 ในเมนูแบบเลื่อนลง
4. คลิกตกลง
เลือกกลองกาเครื่องหมายนี้และเลือก Windows 7
ลองใชคนขับรถอีกครั้งและมันอ...
คนหา ID ฮารดแวรใน Device Manager
โดยทําตามขั้นตอนเหลานี้คุณควรจะไดรับเพียงเกี่ยวกับฮารดแวรทํางานใด ๆ ใน Windows 8 ย...
เมื่อทําการถอนโปรแกรมออกแลว บางโปรแกรมจะใหทําการ Restart คอมพิวเตอร 1 ครั้งครับผมใน
การลบโปรแกรมที่เราไมใชออกจากคอมพิ...
ทํางานในโหมดที่เขากันได Windows 8
Windows 7 มเข้ากันได้
1.
2. คลิกคุณสมบัติ
3. คลิกแท็บความเข้ากันได้
4. “ ” ให้
แน่ใจว่...
รายการของโปรแกรมยังไมสามารถใชงานรวมกับ Windows 8
windows 8 เปนที่ยอดเยี่ยมแตกตางกันและใหม แตเปนผลใหมีการใชงานสูง...
เดอะซิมส 3 ดูเหมือนวาจะทํางานในบางสวน Windows 8 พีซีและไมไดคนอื่น ๆ ที่นี่ดายบนของ เดอะซิมส 3
ฟอรั่ม เกี่ยวกับเรื่อ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การแก้ปัญหาอาการ Window 8 ต่างๆ

14,180 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
52
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การแก้ปัญหาอาการ Window 8 ต่างๆ

 1. 1. การแกปญหาอาการของ Window 8 คูมือที่หนาจอสีฟาแหงความตาย WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR STOP รหัสสินคา: 0×00000124 ณไดมีหนาจอสีฟาของขอผิดพลาดตายเรียกวา WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR, บางครั้งแสดง เปนรหัสที่มี 124 ในตอนทาย จึงมีขาวรายและขาวที่ดี ขาวรายก็คือ, WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR หมายความวาฮารดแวรของคุณไดพบขอผิดพลาดแกไขไดเชนเดียวกับที่มันพูด วา นี้เปนปญหาที่รายแรงมาก แตกอนที่คุณจะไปซื้อเครื่องใหมคุณอาจตองการที่จะลองและคิดออกวาคุณ สามารถทํา ขอผิดพลาดคือแกไข ไดเพียงโดย Windows ตัวเอง แต – การทํางานของคุณที่นี่สามารถแกไขขอผิดพลาดนี้โดยทั้งการมีสวนรวมใน การ เปลี่ยนคําถามหรือกลับไปขับกอนหนานี้ถามันพูด, กราฟกการดที่กอใหเกิดปญหา นั่นเปนขาวที่ดี และ เชนเคยสิ่งแรกที่คุณตองการจะทําคือการตรวจสอบคนขับหากระบบของคุณยังคงดําเนินงานคอนขาง คุณ สามารถของหลักสูตรการติดตั้ง ไดรเวอร Reviver เพื่อลดความซับซอนในขั้นตอนนี้ – ถาคุณทําเรียกใชกอนที่ จะเขา เซฟโหมด . ถาไมไดพยายามที่จะบูตเขา Safe Mode เมื่อคุณเปดเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ – กด Shift + F8 บน Windows 8 และ F8 หรืออื่น ๆ ที่สําคัญผูผลิตเฉพาะในรุนกอนหนาของ Windows เพื่อนํา ทางไปยังโหมดปลอดภัยบน Windows 8, คุณจะตองไปที่ตัวเลือกการเปดตัวขั้นสูง which’ll รีบูตเครื่อง คอมพิวเตอรของคุณและใหคุณรายการของตัวเลือกใหเลือก เลือกเซฟโหมดแนนอน กด 6 บูตเขา Safe Mode หลังจากนั้นเปดเมนู Start / หนาจอของคุณ และคนหาที่ Device Manager และเปดมัน ปรับปรุงไดรเวอรของคุณ หนึ่งแตละหรือถามีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่ทํา ใหเกิด ขอผิดพลาดนี้ยอนกลับไปขับสิ่งที่ทําใหขอผิดพลาดนี้ นาจะเปนสาเหตุ อื่น ๆ ของปญหานี้เปนฮารดไดรฟลมเหลวซึ่งสามารถตรวจสอบไดดวย chkdsk หรือหนวยความจําลมเหลวซึ่งสามารถตรวจสอบไดดวย Windows หนวยความจําวินิจฉัย เมื่อตองการเรียกใช chdsk หรือ Windows หนวยความจําการวินิจฉัยเปด เมนู Start ของคุณ / หนาจอเริ่มตนและคนหาอยางใดอยางหนึ่ง
 2. 2. หา chkdsk ในเมนู Start งานนี้สําหรับหนวยความจําของ Windows วินิจฉัยเปนอยางดีและเปนไดงายใน Windows 8 – เพียงแคเปด หนาจอเริ่มตนและเริ่มตนการพิมพ หากทั้งสองพบขอผิดพลาดเหลานี้เมื่อทํางานคุณจะรูซึ่งเปนสวนหนึ่ง ตองการ เปลี่ยน – ถาพวกเขาทําไมไดคุณไมควรพบขอผิดพลาดใด ๆ ในการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ แตถาคุณทํานั่นหมายความวาทุกแงมุมของฮารดแวรของคุณอีก — อํานาจของคุณอุปทานหรือพระเจาหาม เมนบอรดของคุณ – ลมเหลว หากทั้งสองแหลงจายไฟหรือเมนบอรดของคุณลมเหลวติดตอผูผลิตอุปกรณของ คุณ เพื่อหาตัวเลือกของคุณ ความลมเหลวของเมนบอรดหมายความวาคุณยังคงสามารถใชชิ้นสวนของคุณ แต พวกเขาจะตองอยูในเครื่องอื่น (และคุณอาจจะตองซื้อของ Windows อีกครั้ง) และความลมเหลวของ แหลงจายไฟหมายความวาคุณเพียงแคจะตองมีมันแทนที่ วิธีการใช Windows 8 ฟนฟูและตั้งคาใหม รีเฟรชและตั้งคาใหมใน Windows 8 คืออะไร? ใน Windows 8 สองคุณสมบัติใหมที่จะมาถึง: Windows รีเฟรชและตั้งคา พวกเขาทั้งสองชวยใหคุณสามารถ เรียกคืนการทํางานคอมพิวเตอรที่ใช Windows ของคุณ แตการทํางานของทั้งสองแตกตางกัน Windows 8 รีเฟรชทําอะไร  Re: ติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ  บันทึกของคุณ Wi-Fi และเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่  บันทึกบัญชีผูใชของคุณ  บันทึกล็อคหนาจอของคุณ  บันทึกการตั้งคาของคุณ  บันทึกไฟลสวนบุคคลของคุณ  บันทึกเก็บปพลิเคชันของ Windows
 3. 3. อะไร Windows 8 รีเฟรชไมไดทํา  คืนคาคอมพิวเตอรของคุณไปยังจุดกอนหนานี้ในชวงเวลา (เชน System Restore) ขัดกับความเชื่อที่นิยม, รีเฟรชและเรียกคืนสองสิ่งที่แตกตางกันทั้งหมดเปน ฟนฟูการติดตั้งใหมของ ระบบปฏิบัติการของคุณและการคืนคาเปนเพียงการกด ปุมยอนกลับไปวามันเคยเปนมากอน ตั้งคาใหมเปน เหมือนรีเฟรชยกเวนวาจะลบขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดของคุณและ reinstalls ระบบปฏิบัติการ รีเฟรชจริงการ ทํางานเชนการสํารองขอมูลของ Windows จากเกา – เวนแตวามันใชงานไดจริงตามที่ตั้งใจไว รีเฟรชและตั้งคาใหมสามารถมองเห็นไดที่นี่ หากคุณตองการที่จะทําระบบรีเฟรชนี่คือสิ่งที่คุณทํา รีเฟรชหนาตาง การใช Windows 8 รีเฟรช เลือกแถบ Charms คุณสามารถทําไดโดยการลากเคอรเซอรไปที่มุมบน / ลางขวารูดไปทางซายจากทาง ดานขวาของหนาจอหรือกดปุม Windows + C บาร Charms จะใชสําหรับฟงกชั่นที่แตกตางกันใน Windows 8 แต หนึ่ง ที่คุณตองการที่จะไปทางขวาในขณะนี้กลาววาการตั้งคา คลิกที่แลวคลิกการตั้งคาคอมพิวเตอร ของการเปลี่ยนแปลงแลวคลิกทั่วไปบน ดานซายของหนาจอ เลื่อนลงจนกวาคุณจะเห็นความสดชื่นใหเครื่องคอมพิวเตอรของคุณโดยไมมีผลตอไฟลของคุณ คลิกเริ่มตน ภายใตมัน คลิกถัดไป นี้จะเริ่มตนของ Windows รีเฟรช คุณอาจจะหรืออาจจะไมไดคิวสําหรับ Windows แผนดิสกของ คุณติดตั้งที่ 8 – หา DVD, CD, การจัดเก็บขอมูลแฟลชหรือสิ่งที่คุณใชในการติดตั้งระบบปฏิบัติการแรก หาก
 4. 4. คุณกําลังคิวนี้และคุณไมไดคุณจะไมสามารถที่จะใชระบบการรีเฟรช คลิกที่ฟนฟูและเริ่มตนใหม มันจะใชในขณะที่สําหรับ Windows ผานไปกับกระบวนการและในขณะที่มันไมที่ เก็บไวในใจวาเมื่อเรียบมันจะบอก ใหคุณรีบูตจากแผนดิสกถาคุณใชแผนดิสกการติดตั้งของคุณ 8 ไมทําอยาง นั้น ตั้งคาใหมของ Windows การใช Windows 8 ตั้งคาใหม โดย ทั่วไปเหมือนกับขางตนยกเวนวาคุณเลือกลบทุกอยางและติดตั้ง Windows แทนการรีเฟรชเครื่อง คอมพิวเตอรของคุณโดยไมตองตั้งคาไฟลของคุณ เก็บไวในใจวาถาคุณทําเชนนี้ไมมีอะไรที่จะถูกบันทึกไว และกระบวนการที่จะใชเวลามากนาน Windows 8 ไดรเวอร: ปญหาและแนวทางแกไข Windows 8 ไดรเวอร: ปญหา มีจํานวนมากของผูคนบนอินเทอรเน็ตบนวา Windows 8 จะมีปญหา ไดรเวอรเปน ที่คลายกันในการแกไขปญหา Windows Vista มีการเปดตัวเมื่อเทียบกับ Windows XP, ผูผลิต จํานวนมากจะไมรบกวนการสรางการรับรอง Windows 8 ไดรเวอรสําหรับฮารดแวรของพวกเขาและ Windows 7 ไดรเวอรบางครั้งไมไดทํางาน ไมโครซอฟท Windows Update มักจะไมพบไดรเวอรใหมกวาถา พวกเขาไมไดรับการอนุมัติจากไมโครซอฟทเมื่อ เวลาดังนั้นไดรเวอรเหลานั้นไมเคยปรับปรุง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหากับแล็ปท็อปเกาและไดรเวอร แทนที่จะปลอยไดรเวอรตัวเอง, NVIDIA และ ATI พึ่งพาผูผลิตแล็ปท็อปที่ จะปลอยการปรับปรุง ผูผลิตบางรายเชนโซนี่ในที่สุดก็หยุดการปรับปรุงแล็ปท็อปเกาของพวกเขาออก จาก โปรแกรมควบคุมวิดีโอที่ติดอยูบนรุนเกา นี้นําไปสูปญหาที่รุนแรงกราฟกเมื่อระบบปฏิบัติการใหมเชน Windows 8, มีการติดตั้ง นอกจากนี้ยังทําใหเกิดปญหาเมื่อเลนเกม Windows 8 ไดรเวอร: โซลูชั่น ที่นี่หลายโซลูชั่นสําหรับการคนหาที่ถูกตอง Windows 8 และไดรับไดรเวอรฮารดแวรของคุณขึ้นและทํางาน หาก Windows Update ไมไดทําเคล็ดลับนี้
 5. 5. 1. ตรวจสอบเว็บไซตของผูผลิตสําหรับการปรับปรุง แมในขณะที่เรากลาววาผูผลิตในที่สุดก็หยุดการ สนับสนุนเครื่องเกาของพวก เขาบางสวนของพวกเขาจะปลอยการปรับปรุงพิเศษสําหรับ Windows 8 ไดรเวอร คุณจะตองหมายเลขรุนของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณซึ่งคุณสามารถหาในเครื่อง ตัวเอง หรือในคุณสมบัติของระบบ (Key ของ Windows + Pause) บนเว็บไซตของผูผลิตที่คุณจะถูกขอให เลือกหมายเลขรุนนี้แลวคุณจะเห็นการ ปรับปรุงลาสุด 2. ตรวจสอบเว็บไซตของฮารดแวรสําหรับการปรับปรุง 3. แมวาพีซีที่บางคนตองการใหคุณไปแมวาผูผลิตจะปรับปรุงอะไรมักจะ เว็บไซตของฮารดแวรจะมีไดร เวอร Windows 8 นอกจากนี้คุณยังอาจลองใหมลาสุด Windows 7 ไดรเวอรและดูวาพวกเขาทํา เคล็ดลับ โซนี่ไมไดมีไดรเวอร Windows 8 ที่ทุกคนสําหรับแล็ปท็อปของฉัน 4. ติดตั้งไดรเวอรในโหมดความเขากัน ปญหาหนึ่งที่อาจเปนไปไดวาคนขับรถตรวจพบ Windows 8 ในการเปดตัวและเกิดปญหา มันเปน คนขับรถที่ดีอยางสมบูรณแบบ แตก็ไมสามารถจัดการกับการมองเห็นระบบปฏิบัติการไมรูจัก การ แกปญหาคือการทําใหคนขับคิดวามันทํางานใน Windows 7 เมื่อตองการเรียกใชโปรแกรมในโหมด ความเขากันได: 1. คลิกขวาที่ไอคอนการตั้งคาของคนขับและคลิกคุณสมบัติ 2. ในแท็บความเขากันไดใหเลือกรันโปรแกรมนี้ในโหมดความเขากันสําหรับ:
 6. 6. 3. เลือก Windows 7 ในเมนูแบบเลื่อนลง 4. คลิกตกลง เลือกกลองกาเครื่องหมายนี้และเลือก Windows 7 ลองใชคนขับรถอีกครั้งและมันอาจจะติดตั้งอยางราบรื่นมากขึ้น เรียกใช Driver Reviver ไดรเวอร Reviver เปนเลิศในการหาไดรเวอรรุนใหมลาสุดที่ตรงกับฮารดแวรของคุณกับระบบ ปฏิบัติการของ คุณ มันทํางานเชนเสนหใน Windows 8, การติดตามการลงขวา Windows 8 ไดรเวอรโดยตรงจาก แหลงที่เชื่อถือได มันคุมคาที่ใชการสแกนฟรีเพื่อดูวาทําเลที่ตั้งไดรฟเวอร Driver Reviver วาคนขับที่ เขาใจยากที่ Windows Update ไมสามารถ 5. สับไดรเวอรรุนใหมที่จะทํางานกับแล็ปท็อปเกาของคุณ นี้เปนชนิดของรีสอรท, แตนี้คือสิ่งที่ฉันตองทํา เพื่อที่จะลบสิ่งประดิษฐกราฟกจากหนาจอของฉันใน Windows 8 ฉันมีสามปเกาแล็ปท็อป Sony Vaio บูรณาการกับ NVIDIA GeForce 310M กราฟกฮารดแวร แตนาเสียดายที่โซนี่หยุดการปรับปรุง โปรแกรมควบคุมสําหรับมันในป 2010 ถาคุณพยายามที่จะดาวนโหลดไดรเวอรใหมจาก NVIDIA คุณ จะไดรับขอผิดพลาดเมื่อมันสแกนฮารดแวรของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ในการแกไขปญหานี้ใหดาวนโหลดไดรเวอรลาสุดและแกะพวกเขา จากนั้นคัดลอกโฟลเดอร ไปยังสถานที่ใหมเปนลบ NVIDIA พวกเขาเมื่อมันไมสามารถตรวจสอบฮารดแวรของคุณ คนหา ID ฮารดแวรของการดจอของคุณใน Device Manager และเพิ่มเสนที่ไปยังไฟล INF ที่เหมาะสมแลว เรียกใชติดตั้งอีกครั้ง บล็อกประสบการณ อธิบายถึงวิธีการทําเชนนี้ในรายละเอียด มันสําหรับ Windows 7 แตมันทํางานเชนเสนหใน Windows 8 เกินไป (นี่คือไมใชครั้งแรกที่ผมไดมีการทําเชนนี้. หกปที่ผานมาฉันไดไปตัดไดรเวอรวิดีโอบนแล็ปท็อปของ Dell ที่จะเลนเมืองแหงวีรบุรุษ. มันเปน ปญหาที่พบบอยเปนธรรมกับแล็ปท็อปเปนไดรเวอรที่มีการปรับปรุงเกิน ไป บอยครั้งสําหรับ บริษัท เชน Dell และ Sony เพื่อใหทันกับ.)
 7. 7. คนหา ID ฮารดแวรใน Device Manager โดยทําตามขั้นตอนเหลานี้คุณควรจะไดรับเพียงเกี่ยวกับฮารดแวรทํางานใด ๆ ใน Windows 8 ยังคงมี ฮารดแวรที่เพิ่งปฏิเสธที่จะทํางานใน Windows 8? แสดงความคิดเห็นที่นี่และเราจะเห็นสิ่งที่เราสามารถทําได วิธีการลบโปรแกรมสําหรับมือใหม Windows 8 สําหรับมือใหมหลายๆคนที่ทําการลงโปรแกรมเปนแลว แตงง กับวิธีการลบ Program ใน Windows 8 วามันลบยังไง สําหรับคนที่เคยใช Windows 7 มาแลว วิธีการลบโปรแกรม ใน Windows 8ก็เหมือนกับ Windows 7 นั่นแหละครับ วา ไปแลววิธีลบโปรแกรมก็เหมือน Windows XP เหมือนกัน ซึ่งวิธีการลบก็ลบไมยากครับ ผมแนะนําวาโปรแกรม ไหนที่ไมคอยไดใช ก็ลบๆมั้งก็ไดครับ สอนการลบโปรแกรมสําหรับมือใหม Windows 8 1. ใหเราอยูในหนา Modern UI จากนั้น พิมพที่ Keyboard เลยครับวา "Uninstall" จากนั้นให เราเลือก Settings > Uninstall a Program 2. จากนั้นใหเราเลือกโปรแกรมที่เราตองการลบ ครับ จากนั้นก็ใหเลือก Uninstall
 8. 8. เมื่อทําการถอนโปรแกรมออกแลว บางโปรแกรมจะใหทําการ Restart คอมพิวเตอร 1 ครั้งครับผมใน การลบโปรแกรมที่เราไมใชออกจากคอมพิวเตอรของเราทําใหเรามีพื้นที่มาก ขึ้นหลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมไป กอนหนานี้ ทําใหคอมพิวเตอรคืนพื้นที่มาใหเรา โดยสวนใหญโปรแกรมมีขนาดตั้งแต ไมกี่ MB จนถึงหลาย GB เลยครับ แกไขเครื่องพิมพที่ไมไดทํางานกับ Windows 8 ติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ เครื่องพิมพเกาจํานวนมากและ Windows 8 เขากันไมไดในตอนแรก เพราะนี่คือเครื่องพิมพที่ใชโปรแกรมควบคุมที่ไมรูจักระบบปฏิบัติการใหม คนขับรถเปนอักษรสิ่งที่ผลักดัน เครื่องพิมพของคุณจะทํางานรวมกับเครื่อง คอมพิวเตอรของคุณ ไดตระหนักถึงคําสั่งจาก Windows ไปทํางาน ของ คุณอาจตองมองหาการปรับปรุงกอนที่เครื่องพิมพของคุณจะทํางาน มองหาการปรับปรุงบนเว็บไซตของ ผูผลิตเครื่องพิมพ แมวาเครื่องพิมพของคุณเปนรุนเกาผูผลิตอาจมีการปรับปรุงสําหรับเครื่อง พิมพและ Windows 8 ของคุณ คุณจะตองหมายเลขรุนของเครื่องพิมพของคุณสามารถมองเห็นไดบนหนา คุณยังสามารถดูไดที่เว็บไซตของผูผลิตคอมพิวเตอรของคุณสําหรับโปรแกรมควบ คุมกับอุปกรณที่แตกตางกัน รวมทั้งเครื่องพิมพของคุณ คุณจะตองหมายเลขรุนของเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการนีมักจะพบที่ดานหลัง หรือ ดานลาง ในที่สุด ไดรเวอร Reviver จะปรับปรุงเกาไดรเวอรเครื่องพิมพของคุณที่ไมทํางานกับรุนลาสุดที่เปนไป ไดซึ่งมักจะสามารถเปดใชงาน Windows 8 เขากันได
 9. 9. ทํางานในโหมดที่เขากันได Windows 8 Windows 7 มเข้ากันได้ 1. 2. คลิกคุณสมบัติ 3. คลิกแท็บความเข้ากันได้ 4. “ ” ให้ แน่ใจว่ากล่องพูดว่า Windows 7 ถึงแม้ว่าคุณมี Windows 8 5. 6. คลิก Apply Windows 7 สําหรับการทํางานร่วมกัน ระบบเครือขาย Windows 8 เครื่อง คุณอาจจะมีมากกวาหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอรและตองไปยังเครือขายเขาดวยกัน หากเครื่องพิมพของคุณมี การเชื่อมตอกับเครื่องเกาคุณก็จะตองไปยังเครือ ขายไปยังใหม Windows 8 พีซี การทําเชนนี้ไปที่แผงควบคุม บน Windows 8 เครื่องของคุณในการสรางโฮมกรุป คลิกการตั้งคา 1. คลิกเปลี่ยนการตั้งคาคอมพิวเตอร 2. คลิก HomeGroup 3. คลิกสราง 4. เลือกอุปกรณที่คุณตองการใชรวมกันใน HomeGroup ถา HomeGroup อยูแลวคุณจะไดรับรหัสผานและการเขารวมไดโดยคลิกที่เขารวมแทนการสราง จากเครื่องเกา แลวคุณจะมีการเขาถึงไปยังเครื่องพิมพที่ใชรวมกันจาก Windows 8 หากคุณยังคงมีปญหากับเครื่องพิมพของคุณหลังจากที่คุณไดติดตั้งไดรเวอร ลาสุดและทํางานในโหมดความเขา กันคุณอาจตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากการ สนับสนุนของ Windows
 10. 10. รายการของโปรแกรมยังไมสามารถใชงานรวมกับ Windows 8 windows 8 เปนที่ยอดเยี่ยมแตกตางกันและใหม แตเปนผลใหมีการใชงานสูงโปรไฟลหลายอยางที่ ไมไดทํางานที่เหมาะสมใน Windows 8 ยัง การใชงานตอไปนี้ไมสามารถทํางานรวมกับ Windows 8 แตนา เสียดายที่จนเขียนโปรแกรมประยุกตปลอยการปรับปรุงหรือ Windows รุนปรับปรุงคุณจะไมสามารถที่จะใชป พลิเคชันเหลานี้ใน Windows 8 ทั้งหมดจะไมสูญหายไป แต: ลองใช app ในโหมดความเขากันและดูวาที่ไม หลอกลวง เมื่อตองการเรียกใชโปรแกรมประยุกตในโหมดความเขากันได: คลิกขวาที่โปรแกรมและคลิก คุณสมบัติ ในแท็บความเขากันไดใหเลือกรันโปรแกรมนี้ในโหมดความเขากันสําหรับ: เลือก Windows 7 ใน เมนูแบบเลื่อนลง คลิกตกลง หมายเหตุ: อยาปลอยใหโพสตนี้หามปรามคุณจากการพยายามออก Windows 8 Windows 8 ทํางานรวมกับสวนใหญของซอฟแวรที่มีอยูและรายชื่อของปพลิเคชันที่ยังไมทํา งานหดตัว ตลอดเวลา ปพลิเคชันที่ไมไดใชกับ Windows 8 ความปลอดภัย Avira AntiVir โปรแกรมนี้เปนที่นิยมโปรแกรมปองกันไวรัสที่ไมไดรับการรับรองยังสําหรับ Windows 8 และมักจะทําใหเกิด BAD_POOL_HEADER หนาจอสีฟาของขอผิดพลาดตาย ทางออกที่ดีที่สุด ของคุณคือการถอนการติดตั้งสําหรับตอนนี้และใช Windows Security Essentials ซึ่งมาพรอมกับ Windows 8 ที่นี่บทความขาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ วิ่ง Avira AntiVir มักจะนําไปสูขอผิดพลาดนี้ Avast! ปองกันไวรัส นี้เปนอีกหนึ่งโปรแกรมปองกันไวรัสที่ จะนําไปสูหนาจอสีฟาแหงความตายเดียวกันกับขางตน ที่นี่ ดายบนของ ฟอรั่ม Avast ของ เรื่อง มีการแกไขชั่วคราว ในโพสตแรก แตคุณยังดีกวาอีกดวยโปรแกรมปองกันไวรัส สําหรับตอนนี้ เกม MapleStory MapleStory เปนที่นิยม ดานขางเลื่อนอยางหนาแนน-เกมออนไลนหลาย (MMO) มันไมทํางานที่ทั้งหมดใน Windows 8 ที่นี่ทวีตลาสุดจากของ บัญชีทวิตเตอรของ Nexon วาที่นักพัฒนาจะ ทํางานกับมัน แตที่มีระยะเวลาที่ยังไมมี ถาโหมดความเขากันไมไดทํางานอยางใดอยางหนึ่งที่คุณกําลังติดอยูใน ขณะนี้ คุณจะเห็นขอผิดพลาดนี้เมื่อพยายามที่จะเปดเกม MapleStory ใน Windows 8 เดอะซิมส 3
 11. 11. เดอะซิมส 3 ดูเหมือนวาจะทํางานในบางสวน Windows 8 พีซีและไมไดคนอื่น ๆ ที่นี่ดายบนของ เดอะซิมส 3 ฟอรั่ม เกี่ยวกับเรื่อง ไมเคยมีคําจาก EA ใด ๆ เกี่ยวกับการแกไข ธุรกิจและอื่น ๆ ลําแสง Splashtop มีปญหาที่ทราบหลายเมื่อใชซอฟแวรคอมพิวเตอรระยะไกลการเชื่อมตอกับ Windows 8 ที่นี่หัวขอการสนับสนุนบนของ เว็บไซต Splashtop ของ ที่กลาวถึงปญหานี้ Microsoft Visual Studio Professional 2010 หากคุณกําลังใชรุนที่เกากวานี้สภาพแวดลอมการพัฒนาโปรแกรมและไมรูสึก เหมือนการปรับปรุงเพื่อ Visual Studio 2012, คุณจะใชเปนประเด็น โชคดีที่ไมโครซอฟทเพิ่งเปด แพทชสําหรับ Visual Studio 2010 ที่ควร จะแกไขปญหาความเขากันได Autodesk 2010 Autodesk เปนที่นิยมชุดภาพวาดคอมพิวเตอรชวยในการใชงาน 2010 รุนที่ไมได ทํางานกับ Windows 8 ในความเปนจริงไมมีผูใดของผลิตภัณฑของ AutoCAD กอนที่จะมีการทํางาน 2013 รุนใหมลาสุดมาพรอมกับ Windows 8 นี่คือรายการ . AutoCAD คือการทํางานในการแกไขสําหรับรุนเกาของมัน แตตัวเลือกของคุณที่จะอัพเกรดไปเปนรุน 2013 หรือใช Windows 7 ตอนนี้ QuickBooks 2013 รุนลาสุดของซอฟตแวรการบัญชีนี้ไมไดทํางานกับ Windows 8 ในขณะที่ผลงาน ตรัสรูเมื่อการแกไขตอไปนี้เปนบล็อกโพสตเมื่อ Sleeter กลุม ที่มีการแกไขอยางรวดเร็ว นี้ควรจะไดรับคุณและ ทํางานใน Windows 8 จนกวาการแกไขจะถูกปลอยออก Serato นี้ซอฟแว DJing ไมทํางานใน Windows 8 มีสองของการแกไขในหัวขอเกี่ยวกับเรื่องนี้เปน ฟอรั่มของ Serato ขณะที่คุณรอสําหรับ Serato จะออกแกไข

×