ไม้ มงคล
ต้ นเข็ม   • ต้นเข็ม เป็ นต้นไม้มงคลควรปลูก    ต้นเข็ม ไว้ใ นบริ เ วณบ้า นเชื่ อว่า    จะท าให้ ส มองปลอดโปร่ ง เก...
กล้ วยไม้   • ต้น กล้ว ยไม้ คนโบราณมี ค วาม    เชื่ อ ว่ า กล้ ว ยไม้ จ ะท าให้ เ กิ ด    ความประทับใจแก่ บุ คคลทั...
ดาวเรือง   • ดอกดาวเรื อง เป็ นดอกไม้    มงคล ที่ นิ ย มปลู ก กันมากด้ว ย    ชื่ อ ที่ เ ป็ นมงคลและสี เหลื อ ง  ...
มะลิ • ต้นมะลิ เป็ นไม้มงคลที่ สูงค่ าจึ ง  มัก นิ ย มใช้บู ช าพระ ด้ว ยสี ข าว  อัน บริ สุ ทธิ์ และกลิ่ น หอมเย็ น ...
บานไม่ รู้ โรย      • ดอกบานไม่รู้โรย ถือเป็ นไม้       ดอกที่มีชื่อเป็ นมงคลนามอยู่       แล้วว่า บาน...
ไม้มงคล
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ไม้มงคล

482 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
482
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ไม้มงคล

 1. 1. ไม้ มงคล
 2. 2. ต้ นเข็ม • ต้นเข็ม เป็ นต้นไม้มงคลควรปลูก ต้นเข็ม ไว้ใ นบริ เ วณบ้า นเชื่ อว่า จะท าให้ ส มองปลอดโปร่ ง เกิ ด ความคิ ด ความอ่ า นที่ ดี มี ค วาม เฉลี ย วฉลาดความคิ ดเฉี ย บขาด ให้แก่ผคนทุกๆคน ู้
 3. 3. กล้ วยไม้ • ต้น กล้ว ยไม้ คนโบราณมี ค วาม เชื่ อ ว่ า กล้ ว ยไม้ จ ะท าให้ เ กิ ด ความประทับใจแก่ บุ คคลทัวไป ่ ท าให้ ค นในบ้ า นมี จ ริ ยธรรม เหมาะกับผูปลูกที่มีอุปนิ สัยเยือก ้ เย็นอ่อนโยน
 4. 4. ดาวเรือง • ดอกดาวเรื อง เป็ นดอกไม้ มงคล ที่ นิ ย มปลู ก กันมากด้ว ย ชื่ อ ที่ เ ป็ นมงคลและสี เหลื อ ง เหมื อ นดั่ ง ทองเสริ มให้ ชี วิ ต เจริ ญก้าวหน้า มี เงิ นมี ทองและ ยังใช้ร้อยเป็ นพวงมาลัยเพื่อใช้ ในการบูชาพระ
 5. 5. มะลิ • ต้นมะลิ เป็ นไม้มงคลที่ สูงค่ าจึ ง มัก นิ ย มใช้บู ช าพระ ด้ว ยสี ข าว อัน บริ สุ ทธิ์ และกลิ่ น หอมเย็ น เป็ นสิ ริ ม งคลทางด้า นท าให้ค น ในบ้า นทุ ก คนมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ มี ความรักและความคิ ดถึ งแก่ และ กัน
 6. 6. บานไม่ รู้ โรย • ดอกบานไม่รู้โรย ถือเป็ นไม้ ดอกที่มีชื่อเป็ นมงคลนามอยู่ แล้วว่า บานไม่รู้โรย จะช่ วย เสริ ม ด้า นความรั ก ของผูอ ยู่ ้ อาศั ย ในบ้ า นและคู่ รั ก ให้ ผูก พัน มั่น คงต่ อ กัน และกัน

×