Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Toekomst Van Flexibele Arbeid (Tno)

1,738 views

Published on

  • Be the first to comment

De Toekomst Van Flexibele Arbeid (Tno)

  1. 1. Arbeid De toekomst van flexibele arbeid: een onderzoek naar flexibiliteit- strategieën van Nederlandse bedrijven door de ABU en TNO. A. Goudswaard et al. Hoofddorp: TNO, 1 november 2007 De toekomst van flexibele arbeid Samenvatting onderzoek De flexibiliteit van Nederlandse bedrijven neel om veranderingen in de markt op Een tweede – meer strategische - en instellingen te vangen. Ze doen een beroep op een manier om de flexibiliteitbehoefte op te Nederlandse bedrijven en instellingen flexibele houding van het personeel, op vangen is flexibiliteit in proces en orga- hebben de grenzen van flexibiliteit overwerk, maken gebruik van flexibele nisatie. Daarbij gaat het om het creëren nog niet bereikt. De flexibiliteit van contracten (waaronder uitzendwerk), van flexibele werkplekken die het moge- Nederlandse bedrijven en instellingen van flexibele werktijden en deeltijdar- lijk maken om werknemers breed in te lijkt nog voor een belangrijk deel ad beid om variatie in het werkaanbod op zetten, om het creëren van een flexibel hoc, op de korte termijn gericht, weinig te vangen. Bij dit type maatregelen ligt productie- of dienstverleningsproces strategisch, weinig samenhangend en de nadruk op kwantitatieve personele en het slim omgaan met voorraden en sterk rustend op de flexibiliteit van de flexibiliteit. Deze maatregelen lijken vrij het spreiden van het werkaanbod. Er is medewerkers. breed te worden benut. Een deel van zeker ruimte voor meer aandacht voor deze maatregelen lijken de bedrijven als dit type maatregelen. Nederlandse bedrijven maken vooral ‘noodmaatregelen’ te zien, maatregelen gebruik van de flexibiliteit van het perso- die men liever niet toepast.
  2. 2. Arbeid De toekomst van flexibele arbeid 100 2007 90 82 80 75 74 70 67 63 60 56 55 55 50 41 40 34 28 28 30 26 23 20 10 0 in g er k en en id id ce s n od de n de n en en en ud ct tijd be he ro de nb gg ss ss rw tra ar ar ra te te ze pa pa ho ve rk lp or aa es es e o on we el tijd tb a e vo rk tb in b ne e aa n aa n el c ze xib we ui xib el e el e de in f le po eit fle xib xib e en m alit f le ed ei d te f le br pr kw s Flexibiliteit personeel Flexibiliteit proces en organisatie Flexibiliteit netwerk/markt Niet flexibel Figuur 1. Percentage bedrijven dat deze flexibiliteitmaatregelen toepast (2007) Een derde – nog minder toegepaste liteitbehoefte op te vangen die we als der uit te breiden. Afgaand op de wens – vorm van flexibiliteit is flexibiliteit niet flexibel kunnen bestempelen: men van onze respondenten lijkt de flexibele in netwerk en markt. Bij deze vorm van past het werktempo of de levertijden schil te gaan groeien van 20% in 2007 flexibiliteit hanteren bedrijven twee aan of men past de kwaliteit van het naar 25% in 2015. Hierbij vallen vooral middelen om pieken op te vangen: werk aan. Vooral tempo of levertijden de kleine en middelgrote bedrijven op. ofwel ze zeggen nee tegen klanten, worden veelvuldig aangepast. De kleinere bedrijven (100-) willen hun ofwel ze nemen het werk wel aan maar flexibele schil laten groeien van 20 naar besteden het uit aan derden. Bij dalen Toekomst van flexibele arbeid 25%. De middelgrote bedrijven (100-200 in het werk nemen ze juist werk aan Op korte termijn zijn er weinig duide- werknemers) denken na over een groei van derden. lijke verschuivingen te verwachten in van hun flexibele schil naar maar liefst de flexibiliteitmaatregelen die bedrijven 30%, terwijl de groei er bij de grote Naast deze maatregelen passen bedrij- toepassen. Op de langere termijn wen- bedrijven uit lijkt te zijn. ven ook maatregelen toe om de flexibi- sen de bedrijven hun flexibele schil ver- 40 2004 2007 35 2015 31 30 25 25 24 24 23 20 20 20 20 17 15 10 5 0 s s wn ns wn w 00 00 2 00 -1 0- 2 > 10 10 Figuur 2. Omvang van de flexibele schil in 2004 en 2007 en wens voor 2015 (naar bedrijfsgrootte)
  3. 3. Arbeid De toekomst van flexibele arbeid 60 2004 2007 2015 50 40 30 20 10 0 tri e uw el a rt n ng ijs jn bo nd ec po cië ni er w l zi us ha or ns an rle we d h tra in nd in f s tve /o en en id rg di he zo er ov Figuur 3. Omvang van de flexibele schil in 2004 en 2007 en wens voor 2015 (naar sector) Bij deze bedrijven (200+) stabiliseert de biedt een potentiële kans voor de uit- bedrijven. Uit goede voorbeelden in flexibele schil op ongeveer 23-24%. zendbranche. de praktijk blijkt dat een strategische Alle sectoren (op de horeca na) geven Vooral voor de middelgrote bedrijven samenwerking tussen uitzenders en aan dat de flexibele schil zal groeien, zal een groei naar een schil van 30% inleners veel voordelen kan bieden voor variërend van 4% voor de industrie en niet gemakkelijk efficiënt en kwalitatief zowel de inlener (grotere flexibiliteit, de transportsector tot 9% voor bouw goed te managen zijn. Ondersteuning kostenbesparing door slimmere per- en voor overheid en onderwijs (zie door een externe partner kan hierbij soneelsplanning, minder ongewenst figuur 3). Alleen in de horeca heeft men zeker voordelen bieden. Ook de erva- verloop), als voor de uitzendkrachten de wens om de flexibele schil te redu- ren krapte op de arbeidsmarkt biedt (grotere betrokkenheid, bredere inzet- ceren. een kans voor de uitzendbranche. baarheid, minder verzuim). Uitzendbureaus hebben in principe De uitzendbranche zal echter niet Rol van de uitzendbranche een beter overzicht over de (locale en vanzelf profiteren van de groei van de Deze verdere groei van de flexibele schil sectorale) arbeidsmarkt dan individuele flexibele schil. Om te beginnen vormt 4,5 3,6 vast contract vast contract 25,3 tijdelijk contract 11,8 flexibel contract uitzendcontract overige flexibel contract Type contract? 2007 2015 74,7 80,2 11% overige ? diensten Figuur 4. De toekomst van flexibele arbeid?
  4. 4. Arbeid De toekomst van flexibele arbeid TNO Kwaliteit van Leven uitzendarbeid maar een deel van de regelen, maar zijn redelijk tevreden TNO Kwaliteit van Leven is een flexibele schil en zetten bedrijven op dit met de huidige samenwerking met de dienstverlenende organisatie voor het moment ook andere typen flexibele con- uitzendbranche. Deze rol is de branche bedrijfsleven, de zorg en de overheid. Via vernieuwend, toegepast onderzoek tracten in. De visie van bedrijven op uit- echter niet vanzelf gegeven. Daarvoor is werkt TNO aan het waarborgen en zendarbeid lijkt op dit moment boven- de bedrijfspraktijk nog te veel ad hoc en verbeteren van de gezondheid en het dien nog vrij traditioneel. Men schakelt traditioneel. Goede voorbeelden laten optimaal functioneren van mensen. de uitzendbranche vooral in voor de echter zien dat er wel degelijk winst te Samen met haar klanten vertaalt TNO opvang van piek en ziek en voor de behalen valt bij een betere samenwer- deze nieuwe kennis in praktische toepassingen. werving van nieuw personeel. Er wordt king: winst voor de uitzendbranche, ook nog weinig gebruik gemaakt van voor de inleners en – niet in de laatste TNO Kwaliteit van Leven onderscheidt overige dienstverlening, zoals onder- plaats – voor de werknemers. haar activiteiten op vijf terreinen: steuning bij personele administratie, Arbeid, Chemie, Preventie en Zorg, hr-diensten of personeelsplanning (11% Pharma en Voeding. Arbeid houdt zich van de bedrijven maakt gebruik van een Het rapport met meer uitgebreide bezig met de innovatie van arbeid, organisatie en technologie, bevordering van deze diensten, vooral payrolling en resultaten van het onderzoek zal eind 2007 van de arbeidsparticipatie en versterking personele administratie). worden gepubliceerd. van het arbeidsbeleid. Met steeds als Het onderzoeksteam van TNO: uitgangspunt de optimale inzet van Kortom: we concluderen dat er vol- A. Goudswaard, J. de Leede, mensen. doende kansen liggen voor de uitzend- M. van Hooff, T. Brugman, branche. Bedrijven willen flexibeler J. Klein Hesselink, M. de Leeuw, Arbeid worden en de uitzendbranche kan hier G. van Rhijn. Polarisavenue 151 een positieve rol in spelen. Bedrijven Postbus 718 lijken zelf maar matig tevreden met de 2130 AS Hoofddorp door hen getroffen flexibiliteitmaat- info-arbeid@tno.nl www.tno.nl/arbeidF 023 554 93 94 tno.nl

×