Δηζαγωγή ζηελ έλλνηα ηνπ Αιγνξίζκνπθαη ζηνλ Πξνγξακκαηηζκό    Μάζεκα: Πιεξνθνξηθή Γ’ Γπκλαζίνπ      Θαζεγήηξηα: Μ...
Πξόβιεκα Ψο πξόβιεκα ζεωξνύκε θάζε δήηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο επίιπζε Θαηαλόεζε  Θαηαγξαθή  Χάρλνπκε     Φώξνο Πξν...
Αιγόξηζκνο Σαθήο θαη αθξηβήο πεξηγξαθή κηαο ζεηξάο μερωξηζηώλ νδεγηώλ-βεκάηωλ, κε ζθνπό ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο ...
Ηδηόηεηεο αιγνξίζκνπ Ο αιγόξηζκνο ζα πξέπεη θάπνηε λα ηειεηώζεη Οη εληνιέο ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβείο θαη ζαθείο Δλη...
Πξνγξακκαηηζκόο Πξόγξακκα  Αλαπαξάζηαζε ελόο αιγνξίζκνπ  γξακκέλε ζε γιώζζα θαηαλνεηή γηα Ζ/Υ Πξνγξακκαηηζηήο  Τν ...
Παξάδεηγκα γιώζζαοΠξνγξακκαηηζκνύ LOGO
Παξάδεηγκα γιώζζαοΠξνγξακκαηηζκνύ LOGO
Παξάδεηγκα γιώζζαοΠξνγξακκαηηζκνύ LOGO
Παξάδεηγκα γιώζζαοΠξνγξακκαηηζκνύ LOGO
Παξάδεηγκα γιώζζαοΠξνγξακκαηηζκνύ LOGO
Παξάδεηγκα γιώζζαοΠξνγξακκαηηζκνύ LOGO
Φύιν εθαξκνγήο
Φύιν εθαξκνγήο Έρεη θάπνηνο έλα πξόβαην, έλα ιύθν θαη έλα θαθάζη κε ρόξηα ζηε κηα όρζε ελόο πνηακνύ θαη ζέιεη λα ηα πεξ...
Φύιν ειέγρνπ (1/2) Βάιηε ζηε ζωζηή ζεηξά ηα βήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο ζηνλ Ζ/Υ      ...
Φύιν ειέγρνπ (2/2) Σπκπιεξώζηε ηα παξαθάηω θελά κε ηηο ζωζηέο ιέμεηο  Τα βήκαηα ηα νπνία απνηεινύλ έλαλ  αιγόξηζκν ν...
Αλαθεθαιαίωζε       Πξόβιεκα       Αιγόξηζκνο     Πξόγξακκα  Θαηαλόεζε            Ηδηόηεηεο ...
Αλάζεζε εξγαζίαο Φωξηζηείηε ζε νκάδεο ηωλ 2 αηόκωλ θαη αλαιύζηε ην πξόβιεκα «Οξγάλωζε Δθπαηδεπηηθήο Δθδξνκήο» ζε απινύ...
Βηβιηνγξαθία Αξάπνγινπ Α., Μαβόγινπ Φ., Οηθνλνκάθνο Ζ., Φύηξνο Θ. (2006) Πιεξνθνξηθή. Γ’ Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, Αζήλα Βαζηιν...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Algorithm

325 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Algorithm

 1. 1. Δηζαγωγή ζηελ έλλνηα ηνπ Αιγνξίζκνπθαη ζηνλ Πξνγξακκαηηζκό Μάζεκα: Πιεξνθνξηθή Γ’ Γπκλαζίνπ Θαζεγήηξηα: Μεηζνπνύινπ Παλαγηώηα giota85@gmail.com
 2. 2. Πξόβιεκα Ψο πξόβιεκα ζεωξνύκε θάζε δήηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο επίιπζε Θαηαλόεζε Θαηαγξαθή Χάρλνπκε Φώξνο Πξνβιήκαηνο Γεδνκέλωλ ην δεηνύκελν πξνβιήκαηνοΑλάιπζε ζύλζεηνπ ζε απινύζηεξαΓηαηύπωζε ζωζηώλ νδεγηώλ
 3. 3. Αιγόξηζκνο Σαθήο θαη αθξηβήο πεξηγξαθή κηαο ζεηξάο μερωξηζηώλ νδεγηώλ-βεκάηωλ, κε ζθνπό ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο Τα βήκαηα πνπ απνηεινύλ έλαλ αιγόξηζκν νλνκάδνληαη οδηγίες ή εντολές
 4. 4. Ηδηόηεηεο αιγνξίζκνπ Ο αιγόξηζκνο ζα πξέπεη θάπνηε λα ηειεηώζεη Οη εληνιέο ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβείο θαη ζαθείο Δληνιέο εθθξαζκέλεο κε απιά ιόγηα
 5. 5. Πξνγξακκαηηζκόο Πξόγξακκα  Αλαπαξάζηαζε ελόο αιγνξίζκνπ γξακκέλε ζε γιώζζα θαηαλνεηή γηα Ζ/Υ Πξνγξακκαηηζηήο  Τν άηνκν πνπ γξάθεη θαη ζπληάζζεη έλα πξόγξακκα Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ  Java, Pascal, C, LOGO
 6. 6. Παξάδεηγκα γιώζζαοΠξνγξακκαηηζκνύ LOGO
 7. 7. Παξάδεηγκα γιώζζαοΠξνγξακκαηηζκνύ LOGO
 8. 8. Παξάδεηγκα γιώζζαοΠξνγξακκαηηζκνύ LOGO
 9. 9. Παξάδεηγκα γιώζζαοΠξνγξακκαηηζκνύ LOGO
 10. 10. Παξάδεηγκα γιώζζαοΠξνγξακκαηηζκνύ LOGO
 11. 11. Παξάδεηγκα γιώζζαοΠξνγξακκαηηζκνύ LOGO
 12. 12. Φύιν εθαξκνγήο
 13. 13. Φύιν εθαξκνγήο Έρεη θάπνηνο έλα πξόβαην, έλα ιύθν θαη έλα θαθάζη κε ρόξηα ζηε κηα όρζε ελόο πνηακνύ θαη ζέιεη λα ηα πεξάζεη ζηελ απέλαληη όρζε κε κηα βάξθα. Ζ βάξθα όκωο είλαη κηθξή θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη εθηόο από ηνλ ίδην, άιιν έλα από ηα δώα ή ην θαθάζη. Ψζηόζν δελ πξέπεη λα κείλνπλ καδί ν ιύθνο κε ην πξόβαην θαη ην πξόβαην κε ηα ρόξηα. Μπνξείηε λα δώζεηε νδεγίεο ζην βαξθάξε
 14. 14. Φύιν ειέγρνπ (1/2) Βάιηε ζηε ζωζηή ζεηξά ηα βήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο ζηνλ Ζ/Υ Αλάπηπμε Γηαηύπωζε αιγνξίζκνπ αληίζηνηρνπ αιγνξίζκνπ ζε κνξθή θαηαλνεηή από H/Y Αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο πξνβιήκαηνο
 15. 15. Φύιν ειέγρνπ (2/2) Σπκπιεξώζηε ηα παξαθάηω θελά κε ηηο ζωζηέο ιέμεηο  Τα βήκαηα ηα νπνία απνηεινύλ έλαλ αιγόξηζκν νλνκάδνληαη …………………….  Τα άηνκα πνπ γξάθνπλ θαη ζπληάζζνπλ έλα πξόγξακκα νλνκάδνληαη …………………………….
 16. 16. Αλαθεθαιαίωζε Πξόβιεκα Αιγόξηζκνο Πξόγξακκα Θαηαλόεζε Ηδηόηεηεο Δπηκέξνπο ΠξνγξακκαηηζηήοΓεδνκέλα Πιαίζην Γιώζζεο Εεηνύκελν Πξνγξακκαηηζκνύ
 17. 17. Αλάζεζε εξγαζίαο Φωξηζηείηε ζε νκάδεο ηωλ 2 αηόκωλ θαη αλαιύζηε ην πξόβιεκα «Οξγάλωζε Δθπαηδεπηηθήο Δθδξνκήο» ζε απινύζηεξα βήκαηα
 18. 18. Βηβιηνγξαθία Αξάπνγινπ Α., Μαβόγινπ Φ., Οηθνλνκάθνο Ζ., Φύηξνο Θ. (2006) Πιεξνθνξηθή. Γ’ Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, Αζήλα Βαζηινπνύινπ, Μ. (2001). Ο ράξηεο ελλνηώλ ωο εξγαιείν κάζεζεο, Έθδνζε ζπγγξαθέωο, Αζήλα Θόκεο, Β. (2005) Δηζαγωγή ζηε Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, Δθδ. Θιεηδάξηζκνο, Αζήλα

×