PanMedia_Western_Credentials_cz.pdf

600 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PanMedia_Western_Credentials_cz.pdf

 1. 1. PŘEDSTAVENÍ AGENTURY
 2. 2. MEDIÁLNÍ AGENTURA • Mediální agentura zajišťuje pro své klienty efektivní nákup reklamního prostoru ve všech typech médií Nezbytnou součástí efektivního nákupu jsou především: • definice správné cílové skupiny pro komunikovaný produkt • určení správné kombinace médií pro oslovení definované cílové skupiny • vyjednání nejlepších moţných podmínek nákupu • zpětná analýza realizované reklamy, vyhodnocení a doporučení pro další komunikaci • PanMedia staví mediální servis na těchto čtyřech pilířích úspěšného mediálního nákupu
 3. 3. SILNÝ A STABILNÍ PARTNER • PanMedia vznikla na začátku roku 1994 jako jedna z prvních mediálních agentur v České republice • Patří mezi 10 největších agentur na trhu a pro své klienty je silným a spolehlivým partnerem nejen na poli mediálního plánování • Mezinárodní síť PanMedia Western patří v rámci holdingu IPG, jedné z největších komunikačních společností na světě, ke skupině LOWE WORLDWIDE • Společně s dalšími členy této skupiny zajišťuje PanMedia pro své klienty komplexní komunikační servis jak na českém, tak i na zahraničních trzích
 4. 4. PARTNER MAGNA GLOBAL 350 RECMA Buying Billings €m 300 250 200 150 100 Omnicom Group M Magna VivaKi Havas Aegis 50 0 • PanMedia je společníkem skupiny Magna Global, jedné z nejsilnějších nákupních organizací v evropském regionu • Proto PanMedia garantuje svým klientům nejlepší nákupní podmínky
 5. 5. SLUŢBY
 6. 6. KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ • PanMedia Western Praha poskytuje svým klientům komplexní sluţby v oblasti monitoringu, výzkumu, plánování a nákupu médií • Jedná se o systém propojených a navzájem MEDIÁLNÍ SERVIS Analýzy a monitoring navazujících procesů. KOMPLEXNÍ • Kaţdá část tohoto systému vzniká Strategické plánování samostatně. Je však neustále ovlivňována procesy předcházejícími i procesy následnými. Implementační • Finální vyhodnocení je nezbytným podkladem a detailní plánování pro start dalšího kola mediálního plánování. • Fungující mediální plánování totiţ Nákup prochází neustálou evolucí a pro jeho správné fungování je nezbytná 100% angaţovanost Post-buy ze strany zaměstnanců mediální agentury. analýzy • PanMedia Western Praha motivuje zaměstnance k nejvyšší moţné loajalitě k produktům svých klientů. Vyhodnocení a doporučení
 7. 7. ANALÝZY A MONITORING • Analýza monitorovaných mediálních útrat konkurentů ve všech typech médií: TV, Tisk, Rádio, Outdoor a Internet • Pokročilé analýzy cílových skupin produktů z dat TGI-MML • Analýzy konzumace médií v cílových skupinách • Pravidelné všeobecné analýzy mediálního trhu • Aktuální informace z mediálního trhu prostřednictvím elektronické pošty PanMedia News • Vyhotovení výstupů ze všech mediálních výzkumů dle poţadavků klienta
 8. 8. PLÁNOVÁNÍ A NÁKUP • Strategické plánování médií • Vyjednávání cenových podmínek s mediálními zastupitelstvími • Mediální plánování a softwarová optimalizace • Nákup reklamního prostoru v médiích • Informace o technických poţadavcích na podklady a koordinace dodávání podkladů do médií • Průběţné monitorování a kontrola probíhajících mediálních kampaní
 9. 9. PO-NÁKUPNÍ ANALÝZY • Detailní informace o průběhu a výsledcích realizovaných mediálních kampaní • Kontrola správnosti nasazení (datum, čas, formát, mutace, atd.) • Ověření průběhu kampaně podle dodavatelských zdrojů jako jsou faktury, dokladové výtisky, fotodokumentace a další • Porovnání skutečně dosaţených mediálních hodnot kampaně jako jsou Reach, GRP, TRP, OTS s hodnotami vykázanými v mediálních plánech • Vyhodnocení a doporučení pro následující komunikaci
 10. 10. DATA A NÁSTROJE • Data • Televize - Měření sledovanosti televize metodou TV metrů - Výzkum spotřebního chování a ţivotního stylu členů TV metrového panelu • Tisk - Výzkum čtenosti tiskových titulů Mediaprojekt - Ověřené náklady tisku ABC ČR • Rádio - Výzkum poslechovosti rádiových stanic Radioprojekt • Internet - Měření návštěvnosti internetových stránek NetMonitor • Kontinuální výzkum Media Market Lifestyle na ročním reprezentativním vzorku 15 tisíc respondentů z celé České republiky • Finanční a kreativní monitoring reklamy uveřejněné v českých médiích • Nástroje • Mamut - plánování televizních kampaní s vyuţitím TV-metrových dat • Golem - analýza TV-metrových dat • Data analyzer - analýza dat Mediaprojekt, Radioprojekt, MML-TGI a NetMonitor • Medplan - plánování tisku, rádia • Yetti - monitoring konkurence • Buying - software pro řízení běhu mediální zakázky
 11. 11. REFERENCE
 12. 12. NEVÝZNAMNĚJŠÍ KLIENTI
 13. 13. SLUŢBY Tesco Stores ČR a Tesco Stores SR ukončily spolupráci s naší mediální agenturou v únoru 2008. Více neţ desetiletý servis poskytovaný mediálními agenturami PanMedia Western Praha a PanMedia Western Bratislava tomuto klientovi nám však přinesl neocenitelné zkušenosti na specifickém poli plánování a nákupu medií pro klienty z oblasti retailu: • Koordinace zakázek a mediálního rozpočtu mezi Českou a Slovenskou republikou spojená s detailním průzkumem společných a rozdílných rysů konzumního chování mezi obyvateli těchto dvou zdánlivě velice podobných zemí. • Precizní regionální plánování mediálního zásahu s důrazem na minimální překryv komunikace pro rozdílné hypermarkety či obchodní domy a vyuţívání místních mediálních kanálů jako jsou například místní rozhlas, informační tabule, atd. • Důraz na extrémně rychlou přípravu mediálních plánů a vysokou flexibilitu při potřebných dodatečných úpravách a rušení jiţ dříve potvrzených kampaní. • Zajištění nestandardních termínů pro dodávání reklamních podkladů do médií a samozřejmě pro dodatečnou výměnu těchto podkladů například při nezbytné změně komunikované ceny akčních produktů. V několika případech se nám podařilo prosadit kvůli výměně podkladů pro našeho klienta zastavení rotaček při tisku deníků jako jsou Blesk nebo deníky VLP. • Samozřejmostí je schopnost vyjednat nadstandardní cenové podmínky nákupu reklamního prostoru.
 14. 14. SERVICES S klientem Kika nábytek spolupracuje PanMedia v celém regionu střední a východní Evropy, kde tento klient otevřel své pobočky. Vedle České a Slovenské republiky se jedná také o Maďarsko a Rakouskou republiku. I Kika nábytek je typickým retailovým klientem. Od roku 2005, kdy Kika otevřela svůj první obchodní dům s nábytkem v Čechách, v Praze Čestlicích, spolupracujeme na budování obchodního úspěchu této značky. Vedle jiţ dříve zmíněných kvalit mediálního servisu, pro které si nás vedoucí pracovníci Kika vybrali za partnera, jako je maximální flexibilita, rychlost a přesnost řešení zakázek, je třeba v tomto případě zdůraznit ještě jeden důvod. Členové týmu PanMedia dokázali prosadit pro tohoto klienta mimořádné slevy u jednotlivých médií a to navzdory relativně nízkému mediálnímu rozpočtu. I tento fakt zásadně přispěl k současnému úspěchu společnosti na našem trhu. Provident Financial spolupracuje s naší mediální agenturou od roku 2000. Tato spolupráce se postupně rozrostla a v současnosti je PanMedia Western partnerem Provident Financial i na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Zvláštností této spolupráce je vytváření mediální strategie s důrazem na účinnost jednotlivých médií. Ta je monitorována ze zdrojů realizovaných zakázek. Tento monitoring je díky nástrojům PanMedia Western: „I-Call“ a „Business predictor“ propojen s mediálními daty a tak při plánování médií zajišťuje maximální efektivitu investovaného rozpočtu s ohledem na prodejní výsledky.
 15. 15. PROČ PANMEDIA WESTERN
 16. 16. NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI KOMUNIKACI • Důraz na dlouhodobé obchodní vztahy definuje základní cíl agentury PanMedia Western MAXIMÁLNÍ PROFIT KLIENTA • PanMedia je ideálním partnerem pro klienty střední velikosti: • Nabízí plnohodnotný mediální servis s profesionálním zázemím • Garantuje nákupní podmínky zastřešené jednou z nejsilnějších nákupních organizací na českém mediálním trhu • Soustředí se na flexibilitu a individuální přístup bez ohledu na velikost mediálního rozpočtu • PanMedia nepouţívá ţádné další subdodavatele. Garantuje, ţe s informacemi o klientech je nakládáno jako s důvěrnými a nedostanou se mimo okruh zodpovědných osob
 17. 17. NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI KOMUNIKACI • Propracovaný systém servisu zcela přizpůsobený konkrétním potřebám kaţdého klienta • plánování a realizace mediálních kampaní v časové tísni i mimo standardní pracovní dobu • okamţité zapracování dodatečných změn v komunikaci v mimořádně krátkých časových intervalech • nastavení nadstandardní termínů pro dodání podkladů do médií a dodatečné výměny podkladů • Transparentní financování • Koordinace plánování a nákupu reklamního prostoru v médiích po celé Evropě prostřednictvím sítě agentur PanMedia Western • Komplexní mediální servis se zárukou mimořádně profesionálního a lidského přístupu při řešení jakékoliv poţadavku
 18. 18. DĚKUJEME ZA POZORNOST

×