Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ครูปฏิบัติการ

243 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ครูปฏิบัติการ

 1. 1. ภารกิจการเรี ยนรู้ครูปฏิบติการ ั
 2. 2. จากประสบการณ์ การสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็ นเวลา 18 ปี ผู้วจัยได้ ข้อมูลจากการประชุมครูในหมวดและ ิจากการสารวจความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ พบว่ าสาเหตุท่ ทาให้ ีนักเรียนของโรงเรียน เด็กดีพทยาคม มีปัญหาเกี่ยวกับการ ิจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทาให้ ผลการเรียนค่ อนข้ างต่า คือ ได้ ผลการเรียน 0 หรือ 1 ค่ อนข้ างมาก มีสาเหตุดังนี ้
 3. 3. ปั ญหาเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ปั ญหาเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ ปั ญหาเกี่ยวกับครูผ้ ูสอนปั ญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปั ญหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
 4. 4. คาถามที่ 11. คิดค้ นวิธีแก้ ไขปั ญหา
 5. 5. ปั ญหาเกี่ยวกับตัวผู้เรี ยน-ให้ ผ้ เู รี ยนเตรี ยมตัวทาสมาธิก่อนเข้ าสูบทเรี ยน ่-ดึกความสนใจของนักเรี ยนมาไหว้ ที่ครู จากนันก็เชื่อมโยงเข้ าสู่ ้บทเรี ยน-อธิบายความสาคัญของบทนันๆ พร้ อมกับเชื่อมโยงเข้ าสูเ่ หตุการณ์ ้ปั จจุบนและการประยุกต์ใช้ ั-มีกิจกรรมในแต่ละบทเรี ยนให้ นกเรี ยนช่วยกันคิดแก้ ปัญหา ั-แสดงตัวอย่างพร้ อมให้ โจทย์ จากง่ายไปยากและเป็ นโจทย์เกี่ยวกับเนื ้อหาที่สอนในครังนันๆ ้ ้-ให้ ผ้ เู รี ยนมีสวนร่ วมในการเรี ยนการสอน ่
 6. 6. ปั ญหาเกี่ยวกับสื่อการเรี ยนรู้-หาสื่ อการเรี ยนที่เหมาะสมกับเนือหาสาระและง่ ายต่ อการ ้เข้ าใจ-ครู ผ้ ูสอนควรจัดทาสื่อเองโดยให้ สอดคล้ องกับเนือหาใน ้บทเรี ยน-สอนวิธีการใช้ ส่ ือให้ นักเรี ยนและให้ ลงมือปฏิบัติ-ยื่ นเรื่ องต่ อผู้ท่ เกี่ยวข้ องให้ ช่วยสนับสนุนสื่อ ี
 7. 7. ปั ญหาเกี่ยวกับครู ผ้ ูสอน-ครู ควรบูรณาการสอนแบบบรรยาย อธิบาย ร่ วมกับการใช้ ส่ ือและทากิจกรรมเข้ าด้ วยกัน-ครู ควรสอนช้ าลง เน้ นจุดที่สาคัญ มีเทคนิควิธีสอนและเทคนิคการคิดให้ แก่ นักเรี ยน-ครู ควรมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะกับสถานการณ์-ครู ควรเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนสอบถาม-สาหรั บนักเรี ยนที่เรี ยนไม่ เก่ ง ครู ควรให้ โจทย์ ท่ ง่ายและน้ อย ีกว่ านักเรี ยนคนอื่น
 8. 8. ปั ญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน-จัดกิจกรรมการเรี ยนโดยที่ให้ นักเรี ยนทุกคนได้ มีส่วนร่ วม-ใช้ คาถามปลายเปิ ดสาหรั บการทากิจกรรม-ฝึ กให้ นักเรี ยนแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง-จัดให้ มีการเรี ยนนอกเวลา โดยจะเป็ นการทบทวนเนือหาที่้เรี ยนด้ วยการทาข้ อสอบ-ใส่ ใจกับนักเรี ยนทุกคน
 9. 9. ปั ญหาเกี่ยวกับการวัดและ ประเมินผล-จัดทาแบบประเมินให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมในทุกๆ ด้ านของผู้เรี ยน-สรุ ปผลการประเมินในแต่ ละครั งแล้ วนาข้ อบกพร่ องหรื อ ้ปั ญหามาแก้ ไขปรั บปรุ ง-ศึกษาดูงานของอาจารย์ ผู้ท่ ีมีประสบการณ์ มาก่ อน แล้ วนามาปรั บใช้-นาผลประเมินมาวิเคราะห์ แก้ ไข ปรั บปรุ ง อย่ างสม่ าเสมอ
 10. 10. คาถามที่ 2ออกแบบการสอนเพื่อแก้ ปัญหา
 11. 11. วัตถุประส การ การ พฤติกรรม งค์ การ ดาเนินการ ประเมินผล ของผู้เรียน สอน สอน การเรียนรู้ สะท้ อนผล การเรียนการสอนแต่ ละขัน ้
 12. 12. วัตถุประสงค์ การสอน วัตถุประสงค์ การสอน หมายถึง สิ่งที่ นักเรียนควรบรรลุถงเมื่อผ่ านการสอนขันใดขันหนึ่ง ึ ้ ้ แล้ ววัตถุประสงค์ อาจเป็ นสิ่งที่ง่าย เช่ น การสะกดคา ที่ง่ายไปจนถึงคาที่ยากและสลับซับซ้ อนยาก พฤติกรรมของผู้เรียน จะแสดงถึงระดับของผู้เรียนก่ อนเริ่มทาการ สอน มีพฤติกรรมอะไรบ้ างที่นักเรียนได้ เรียนรู้แล้ ว
 13. 13. การดาเนินการสอน เป็ นการสอนบรรยายขันตอน และ ้ วิธีการต่ างๆ จะมีการใช้ ส่ ือการเรียนและกิจกรรมใน การสอนร่ วมด้ วย การจัดกระบวนการสอนอย่ าง เหมาะสมจะก่ อให้ เกิด การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ของนักเรียนซึ่งเรียกว่ า เกิดการเรียนรู้การประเมินผลการ เรียนรู้ ประกอบด้ วยแบบสอบถามและการสังเกต เพื่อ ตัดสินว่ า นักเรียนได้ บรรลุวัตถุประสงค์ ในการสอน มากน้ อยเพียงใด
 14. 14. โดยนางสาวศยามล เจริญผล 543050065-2นางสาวกฤษยา เผือกแดง 543050314-7นางสาวกิตติคณ ุ บุตรเวียงพันธ์ 543050347-2 Math-ED

×