Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordenador

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ordenador

 1. 1. O ORDENADOR OU COMPUTADORA
 2. 2. ÍNDICE <ul><li>1.-INTRODUCCIÓN </li></ul><ul><li>2.-HARDWARE E SOFTWARE </li></ul><ul><li>     2.1.-HARDWARE </li></ul><ul><li>     2.2.-SOFTWARE </li></ul><ul><li>3.-CÓMO FUNCIONA UN ORDENADOR </li></ul><ul><li>     3.1-ENTRADA DE DATOS </li></ul><ul><li>     3.2.-PROCESAMIENTO DE DATOS </li></ul><ul><li>     3.3.-SAÍDA DE DATOS </li></ul><ul><li>4.-ELEMENTOS DUN ORDENADOR </li></ul><ul><li>     4.1.-O PROCESADOR </li></ul><ul><li>     4.2.-DISPOSITIVOS DE ENTRADA </li></ul><ul><li>     4.3.-DISPOSITIVOS DE SAÍDA </li></ul><ul><li>     4.4.-DISPOSITIVOS DE ALMACENAMENTO </li></ul><ul><li>               -DISCO DURO </li></ul><ul><li>               -MEMORIA RAM </li></ul><ul><li>               - OUTROS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMENTO </li></ul><ul><li>     4.5.-BUSES </li></ul><ul><li>     4.6.-TARXETAS CONTROLADORAS O TARXETAS PCI .TIPOS. </li></ul><ul><li>5.-CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS </li></ul><ul><li>6.-MONTAXE DO ORDENADOR </li></ul><ul><li>     6.1.-A CARCASA </li></ul><ul><li>     6.2.-O PROCESADOR </li></ul><ul><li>     6.3.-A MEMORIA RAM </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>    </li></ul>
 3. 3. 1-. INTRODUCCIÓN <ul><li>O ordenador ou computadora é unha máquina electronica que recibe e procesa datos para convertilos en información útil. </li></ul><ul><li>É un sistema de circuitos pechados e outros compoñentes que pode executar con exactitud, rapidez dacordo co indicado por un usuario ou automáticamente por outro programa,podendo realizar unha gran variedade de tareas que son organizadas e sistematizadas en función dunha ampla gama de aplicacións, levadas a cabo por un programador informático. </li></ul><ul><li>O ordenador traballa con información, normalmente en forma de archivos, a cal pode ser utilizada, copiada, transferida ou retransmitida a outras persoas, ordenadores ou compoñentes. Podendo ser grabada ou almacenada nalgún tipo de dispositivo ou unidade de almacenamento externo ou interno. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>O ordenador utiliza principalmente tres sistemas numéricos o binario, o decimal e o hexadecimal. </li></ul><ul><li>Os ordenadores modernos son electrónicos e dixitales. A máquina real, cables, transitores e circuitos, chámase hardware; as instruccións e datos software. </li></ul>
 4. 4. 2.- HARDWARE E SOFTWARE <ul><li>O hardware abarca todalas pezas físicas dun ordenador (disco duro, placa base, memoria, tarxeta aceleradora, lector de CD, microprocesadores, e demais elementos... </li></ul><ul><li>O termo hardware é propio do inglés que significa literalmente &quot;partes duras&quot;. </li></ul>2.1.- HARDWARE A RAM é a memoria utilizada nun ordenador para o almacenamento transitorio e de traballo. Na RAM almacénase temporalmente a información, datos e programas que o procesador procesa e executa. A memoria RAM é coñecida como memoria principal da computadora.
 5. 5. <ul><li>DEFINICIÓN : </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  O software é o equipamento lóxico ou soporte dun sistema informático ou conxunto dos programas, procedementos, regras, cumentación e datos asociados que forman parte das operacións dun sstema de computación. </li></ul><ul><li>Os compoñentes lóxicos inclúen, entre moitos outros, as aplicacións informáticas; como procesador de texto, que permite realizar todas as tareas inclúen a edición de textos; o software do sistema, e como o sistema operativo. </li></ul>2.2.- SOFTWARE
 6. 6. 3.- CÓMO FUNCIONA UN ORDENADOR <ul><li>A simple vista un ordenador é un conxunto de placas, circuitos integrados, chips, módulos e cables. Un ordenador ten un funcionamento moi sencillo para o noso uso. Pero temos un esquema donde o podemos ver ben esta ecplicación:  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Esto explicámolo en varios pasos: </li></ul>
 7. 7. 3.1.- ENTRADA DE DATOS <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1. Debemos suministrar uns datos de entrada ao ordenador. Estos datos deben estar en formato dixital e podemos suministrálos de varias formas:   </li></ul><ul><li>• Desde dispositivos de entrada, como o ratón, o teclado, ou escáner. </li></ul><ul><li>• Desde unidades de almacenamento de datos, como un disco duro, unha unidade óptica (CD-ROM o DVD), unha memoria flash , etc. </li></ul><ul><li>• A través dunha conexión de red, como unha red local ou Internet. </li></ul>
 8. 8. 3.2- PROCESAMENTO DE DATOS <ul><li>2.O ordenador  procesa datos de  acordo coas instruccións do programa que se esté executando nese momento. O procesamento de datos pode consistir en realizar cálculos con eles, ou en transferilos dun lugar a outro. Esta labor realizaa, fundamentalmente, o microprocesador , que actúa como Unidade Central de Procesamento ( CPU ). Pero tamén interveñen: </li></ul><ul><li>•  A memoria RAM , almacenando temporalmente os datos e as instruccións. </li></ul><ul><li>•  A tarxeta gráfica , que inclúe o seu propio procesador e a súa propia memoria RAM. </li></ul><ul><li>•  O chipset , que controla o fluxo de datos entre o microprocesador, a tarxeta gráfica  e  o resto dos dispositivos (monitor, disco duro, etc) </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 9. 9. 3.3- SAÍDA DE DATOS <ul><li>3. Como consecuancia do procesamento de datos do ordenador, este obtén un resultado, que chamamos datos de saída . Estes datos podem mostrarse na pantalla do ordenador, enviarse a unha impresora, almacenarse no disco duro, etc. A estos chamamolos periféricos de saída. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 10. 10. 4.-ELEMENTOS DUN ORDENADOR
 11. 11. 4.1.-O PROCESADOR <ul><li>O procesador (CPU, por Central Processing Unit ou Unidad Central de Procesamento), é por decilo dalguna maneira, o cerebro do ordenador. Permite o procesamento de información numérica, é decir, información ingresada en formato binario, así como a execución de instruccións almacenadas na memoria. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>O procesador é un circuito electrónico que funciona á velocidade dun reloxo  interno, grazas a un cristal de cuarzo que, sometido a unha corrente eléctrica, envía pulsos, denominados &quot;picos&quot;. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  Con cada pico, o procesador executa unha acción que corresponde a súa vez a unha instrucción ou ben a unha parte dela. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 12. 12. 4.2.-DISPOSITIVOS DE ENTRADA <ul><li>Estes dispositivos serven para introducir datos (información) á computadora para o seu proceso. </li></ul><ul><li>Os dispositivos de entrada converten a información en señales eléctricas que se almacenan na memoria central. </li></ul><ul><li>Estes  dispositivos típicos son os teclados, os ratóns, lápices ópticos, palancas de mando ( joystick ), CD-ROM, discos compactos ( CD ), etc. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 13. 13. 4.3.- DISPOSITIVOS DE SAÍDA <ul><li>Dispositivos de saída máis comuns das computadoras co que os usuarios ven a información na pantalla. </li></ul><ul><li>Os principais dispositivos empleados para editar e reproducir unha imaxe dixital son o monitor e a impresora. A forma que ten de representar unha imáxe dixital un monitor é diferente da que ten unha impresora, polo que pode haber diferencias signifcativas entre cómo vemos unha imáxe na pantalla e cómo a vemos unha vez impresa. Entre outras cousas, porque a resolución dun monitor é normalmente moito máis baixa que a dunha impresora. </li></ul><ul><li>Toda información (letras, gráficas e cores) dunha pantalla está formada por pequenos puntos chamados pixels. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 14. 14. 4.4.- DISPOSITIVOS DE ALMACENAMENTO <ul><li>Os  dispositivos ou unidades de almacenamento de datos  son componentes que leen ou escriben datos en medios ou soportes de almacenamento, e xuntos conforman a memoria ou almacenamento da computadora. </li></ul><ul><li>Estos dispositivos realizan as operacións de lectura ou escritura dos medios ou soportes donde se almacenan ou gardan, lóxica e físicamente, os archivos dun sistema informático. </li></ul><ul><li>Alguns exemplos son: </li></ul><ul><li>- O disco duro :  O s discos duros teñen unha gran capacidade de almacenamento de información, pero ao estar aloxados normalmente dentro do  armazón  da computadora (discos internos), non son extraíbles fácilmente. Para intercambiar información con outros equipos (se non están conectados en red) necesitamos utilizar outras unidades de disco. O disco duro almacena case toda a información que manexamos ao traballar cunha computadora. Nel  aloxase, por exemplo, o  sistema operativo  que permite arrancar a máquina, os  programas ,  archivos de texto , imaxen, vídeo, etc. Dita unidade pode ser interna (fija) o  externa  (portátil). </li></ul>
 15. 15. <ul><li>-   Memoria RAM :  é a denominada memoria de acceso aleatorio  na que se pode escribir nela , ten a característica de que sólo opéra mentras esté encendida a computadora.Nela son almacenadas tanto as instruccións que necesita executar o microprocesador como os datos que introducimos e desexamos procesar, así como os resultados obtidos disto. </li></ul>Memoria RAM Disco duro
 16. 16. Outros dispositivos: <ul><li>- Disqueteras:  A unidade de 3,5 pulgadas permite intercambiar información utilizando disquetes magnéticos de 1,44 MB de capacidade. </li></ul><ul><li>- Unidades de CD-ROM:  A unidade de CD-ROM permite utilizar discos ópticos dunha maior capacidade que os disquetes de 3,5 pulgadas: hasta 700 MB. Ésta é a súa principal ventaxa, pois os CD-ROM convertironse no estándar para distribuir sistemas operativos, aplicacións, etc. </li></ul><ul><li>- Memoria flash : A memoria flash é unha tecnoloxía de almacenamento que permite a lectura e escritura de múltiples posicións de me moria na misma operación. </li></ul><ul><li>-Lector de tarxetas de memoria:   O lector de tarxetas de memoria é un peroférico que lee ou escribe en soportes de memoria flash. Actualmente, os instalados en computadoras (incluidos nunha placa mediante puerto USB), marcos dixitais, lectores de DvD e outros dispositivos, soen leer varios tipos de tarxetas. </li></ul><ul><li>Unha tarxeta de memoria é un pequeno soporte de almacenamento que utiliza memoria flash para gardar a información. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 17. 17. Disquetera                                Memoria flash Lector de tarxetas de memoria         Unidad CD-ROM
 18. 18. 4.5.- BUSES <ul><li>N a arquitectura dos computadores, os buses (ou canle) é un sistema dixital que transfire dators entre os compoñentes dunha computadora ou entre computadoras. Está formado por cables ou pistas nun circuito impreso, dispositivos como resistores e condensadores ademáis de circuitos integrados. </li></ul><ul><li>A función do MICROBus é a de permitir a conexión lóxica entre distintos subsistemas dun sistema dixital, enviando datos entre dispositivos de distintos órdenes. </li></ul><ul><li>A maioria dos buses están basados en conductores metálicos polos cales se transmiten señais eléctricas que son enviadas e recibidas coa axuda de integrados que poseen unha interfaz do bus dado e encarganse de manexar as señais e entregalas como datos útiles. </li></ul>
 19. 19. 4.6.- TARXETAS CONTROLADORAS OU TARXETAS DE PCI: TIPOS  <ul><li>-A tarxeta controladora de discos permite que os datos pasen da memoria do ordenador ás unidades de disco e viceversa. Esta tarxeta soe incluír conectores externos para o ratón ou a impresora. As tarxetas PCI son componentes hardware que se desconectan á placa base do ordenador; máis ou menos do tamaño dunha caixa de CD . </li></ul><ul><li>   FUNCIÓNS :  </li></ul><ul><li>1. Aislan o equipo dos programas. </li></ul><ul><li>2. Adecuan as velocidades entre os dispositivos que operan a diferentes velocidades. </li></ul><ul><li>3. Converten datos dun formato a outro. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 20. 20. TIPOS DE TARXETAS PCI <ul><li>- Tarxetas Gráficas, tarxetas de vídeo, placa de vídeo, tarxeta aceleradora de gráficos ou adaptador de pantalla , e unha tarxeta de expansión  para unha computadora ou ordenador. É a encargada de procesar os datos provintes da CPU e transformalos en información comprensible e representable nun dispositivo de saída. Hai varios tipos: </li></ul><ul><li>- Tarjeta MDA </li></ul><ul><li>-Tarjeta CGA </li></ul><ul><li>-Tarjeta HGC </li></ul><ul><li>- Tarxetas de expansión : as tarxetas de expansión son dispositivos con diversos circuitos integrados, e controladores que; insertadas nos seus correspondentes ranuras de expansión, serven para ampliar as capacidades dun ordenador. </li></ul><ul><li>- Tarxetas de Rede Local cableadas:  son tarxetas de capacidade que teñen como función de enviar e recibir datos por medio de cables de area local. </li></ul><ul><li>- Tarxetas de Rede inalambrica : Fan a mesma función que as anteriores pero sen necesidade de cables. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>- Tarxetas de sonido : é unha tarxeta para expansión de que serven para entrada e salida de audio entre a computadora e o exterior polo medio de portos de audio. </li></ul><ul><li>- Tarxetas controladoras IDE : é unha tarxeta para expansión que permite que permite a conexión de varios tipos de dispositivos internos IDE como os discos duros e unidades ópticas asi cómo disqueteras e certos portos. </li></ul><ul><li>- Tarxeta de expansión de portos: é unha tarxeta para expansión de capacidades que ten a función de ampliar a cantidade de portos dispoñibles nunha computadora. </li></ul><ul><li>- Tarxetas de diagnóstico : é unha tarxeta para expansión de capacidades que se utiliza para localizar fallos nos equipos de  cómputo, ao conectarse realiza unha serie de probas dixitales, determina erros e envía un código nunha pequena pantalla a base LED. </li></ul>
 22. 22. 5.- CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS
 23. 23. <ul><li>Porto serie:   Estos portos funcionan cun chip chamado UART, que é un controlador serie. O término serie quere decir que a comunicación con este tipo de conector  realizase sólo nunha dirección: o envío, a recepción de datos, pero non as dúas ao mesmo tempo, xa que envía os datos un detrás doutro. </li></ul><ul><li>Porto paralelo:  </li></ul><ul><li>Este tipo de porto serve para a conexión de periféricos, y foi amplamente utilizado para conectar impresoras. </li></ul><ul><li>Porto PS/2: Unha placa base soe conter dous, nos que se conectan o teclado e o ratón. Son conectores de tipo mini-DIN de seis patillas.  </li></ul><ul><li>Porto USB (Universal Serial Bus): Este tipo de portos de gran velocidad son pequeos, cunha forma alargada y estreita. Permiten a conexión en “quente” de dispositivos que soportan este estándar. </li></ul><ul><li>Conectores de audio minijack: Poden ir incluidos tamén na placa base, e soen ser estéreo, sendo os máis habituales os de entrada ou saída de línea, entrada de micrófono e saída de altavoces. </li></ul><ul><li>RCA video:  </li></ul><ul><li>Tamén o encontramos na  tarxeta gráfica; este conector leva a señal de video composto. </li></ul><ul><li>Salida TV: </li></ul><ul><li>  Este tipo de conector serve para conectar a  televisión. Manda a sinal S-video, ademáis da de sonido. </li></ul>
 24. 24. 6.- MONTAXE DO ORDENADOR 6.1.- MONTAXE DA CARCASA
 25. 25. 6.2.- MONTAXE DO PROCESADOR
 26. 26. 6.3.- MONTAXE DO DISCO DURO
 27. 27. 6.4.- MONTAXE DA MEMORIA RAM

×