Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PaeLife newsletter 3 (Polish)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PaeLife newsletter 3 (Polish)

  1. 1. PaeLife NewsletterMARCH 2013, NO #3Project descriptionPaeLife nale˙zy do European Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP) i sku-pia konsorcjum o´smiu partnerów, pochodz ˛acych z Portugalii, Francji, Polski i W˛egier.Projekt PaeLife koncentruje si˛e na osobach, które przeszły na emerytur˛e w ostatnimczasie i które przywykły w pewnym stopniu do posługiwania si˛e rozwi ˛azaniami tech-nologicznymi; na osobach, które chc ˛a pozosta´c aktywne, produktywne i zaanga˙zowanespołecznie.PaeLife to nasza propozycja Osobistego Asystenta Osoby Starszej, nowe rozwi ˛azaniew technologii interakcja człowiek-komputer, które ułatwia interakcj˛e osób starszych zkomputerami i rozwi ˛azaniami technologicznymi oraz sprawia, i˙z staje si˛e ona bardziejnaturalna.Partners• Microsoft Corporation (Portugal)• Instituto de Engenharia de Sistemas e Computa-dores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa(Portugal)• Budapest University of Technology and Economics(University, Hungary)• The Bay Zoltán Nonprofit Ltd. (R&D Institute, Hun-gary)• Knowledge Society Association (Secondary EndUser, Poland)• Genitech (Company, France)• University of Technology of Troyes (University,France)• Universidade de Aveiro (University, Portugal)Trzecie spotkanie w Pary»u14 i 15 lutego w Malakoff, w Pary˙zu odbyło si˛etrzecie spotkanie konsorcjum PaeLife, którego organiza-torem był Genigraph, członek grupy Genitech. W spotka-niu wzi˛eli udział wszyscy partnerzy projektu. Podczasspotkania omawiany był obecny status projektu, w tymosi ˛agni˛ete dotychczas rezultaty. Podj˛eto istotne decyzjedotycz ˛ace usług ´swiadczonych przez PaeLife oraz ko´n-cowego produktu. Było to ostatnie spotkanie przed pod-sumowaniem ´sredniookresowym, które odb˛edzie si˛e 25marca w Lizbonie. Rozmawiano równie˙z o mo˙zliwymdostawcy i producencie urz ˛adzenia.Ongoing activitiesKo´ncowe wyniki bada´n i warsztatów przeprowad-zonych we Francji, na W˛egrzech, w Polsce i PortugaliiW ostatnim newsletterze pokazywali´smy wyniki pols-kich i w˛egierskich bada´n. Obecnie, po przeanalizowaniuwyników ankiet ze wszystkich krajów, mo˙zemy zobaczy´cz perspektywy samych potencjalnych u˙zytkowników, jakpowinien wygl ˛ada´c idealny „Osobisty Asystent”!Na pytanie „Jakie urz ˛adzenie nadawałoby si˛e ide-alnie do tego celu?” 28% respondentów odpowiedzi-ała, ˙ze powinno to by´c urz ˛adzenie, które byłoby zain-stalowane w jednym miejscu w mieszkaniu. Kolejnych21,8% wolałaby co´s w stylu przeno´snego smartfona,a 21% poł ˛aczenia dwóch poprzednich. Oznacza to, ˙zenale˙zy zało˙zy´c, i˙z 71,1% uczestników byłoby usatys-fakcjonowanych rozwi ˛azaniem ł ˛aczonym.Newsletter template from HowToTeX.comPage 1
  2. 2. Powy˙zszy diagram pokazuje procentowy udziałposzczególnych codziennych czynno´sci, przy którychtakie urz ˛adzenie mogłoby by by´c przydatne. Jak wida´cpopularno´s´c wymiany maili i rozmowy z przyjaciółmioraz członkami rodziny wyniosła ponad 70%. Edy-towanie kalendarza (64,9%) i sprawdzanie prognozypogody (64%) okazało si˛e dla seniorów podobnie is-totne. Korzystanie z gier na poziomie 23% plasuje si˛ena ostatniej pozycji, za innymi usługami zwi ˛azanymiz rozrywk ˛a. Badania i warsztaty pokazuj ˛a, ˙ze plat-formy społeczno´sciowe staj ˛a si˛e coraz bardziej popularnew´sród starszej cz˛e´sci populacji. Z dnia na dzie´n corazwi˛ecej osób zakłada sobie konto na Facebook-u po to,by sprawdzi´c naj´swie˙zsze wiadomo´sci i obejrze´c zdj˛eciaudost˛epnione przez swoje dzieci lub wnuki. Mo˙zliwo´s´ckorzystania z sieci społeczno´sciowej odgrywa znacz ˛ac ˛arol˛e w naszym „Osobistym Asystencie”, jako ˙ze jest tonajwa˙zniejsze narz˛edzie w walce z wykluczeniem osóbstarszych i sposób na zacie´snienie ich wi˛ezów z rodzin ˛a ispołecze´nstwem.Podobnie jak to było w przypadku innych krajów, 9osób, bior ˛acych udział w warsztatach we Francji, któreodbyły si˛e 10 pa´zdziernika 2012, mogło wypróbowa´cró˙zne urz ˛adzenia: smartfon, tablet, i ekran Kinect dogry w kr˛egle. Wszyscy uczestnicy deklarowali, ˙ze miłosp˛edzili czas podczas zaj˛e´c. Po warsztatach dwóch uczest-ników kupiło tablet, jeden smartfona. Jedna para zdecy-dowała si˛e na zakup Kinecta, dzi˛eki czemu mo˙ze sp˛edza´cwolne chwile na grze z wnukami, ku ich oczywistejuciesze.Architektura SystemuPrototyp aplikacji PaeLife, pod robocz ˛a nazw ˛aOsobisty Asystent Osoby Starszej, w swoich za-ło˙zeniach ma by´c multimodalnym asystentem se-niora lub osoby ograniczonej ruchowo. Celem takiegourz ˛adzenia jest polepszenie i ułatwienie dost˛epu do ser-wisów społeczno´sciowych, poczty mailowej, kalendarza,wideokonferencji oraz popraw˛e wi˛ezów ze społecze´nst-wem poprzez stymulowanie komunikacji mi˛edzy os-obami starszymi a ich przyjaciółmi i rodzin ˛a.System b˛edzie oferował jednostk˛e główn ˛a, którab˛edzie go´sci´c inne komponenty serwera oraz umo˙zliwiałprezentacj˛e tre´sci multimedialnych na du˙zym ekranie.Mo˙zliwe jest równie˙z korzystanie z systemu za pomoc ˛aurz ˛adzenia przeno´snego (typu tablet), aby zwi˛ekszy´cjego mobilno´s´c i wszechstronno´s´c. Urz ˛adzenie głównei przeno´sne b˛ed ˛a tak˙ze w stanie komunikowa´c si˛e zesob ˛a, aby zwi˛ekszy´c funkcjonalno´s´c systemu (np. w celukontrolowania urz ˛adzenia głównego przy pomocy mobil-nego). Oba urz ˛adzenia b˛ed ˛a równie˙z mogły współdziała´cz systemem za pomoc ˛a dotyku, mowy i gestów.UsªugiW prototypie aplikacji, która została opracowana,dost˛epne s ˛a nast˛epuj ˛ace działaj ˛ace usługi:• poczta elektroniczna;• Agenda - kalendarz;• platformy społeczno´sciowe (Facebook, YouTube,Twitter);• komunikatory (sms, rozmowy audio i wideo)zintegrowane ze Skype.Po przeanalizowaniu potrzeb u˙zytkowników i dyskusjimi˛edzy partnerami projektu, w ko´ncowej wersji systemuplanujemy umie´sci´c nast˛epuj ˛ace usługi:• Informacje o pogodzie;• Informacje o aktywno´sci znajomych(np. geolokalizacji, powiadomienia dotycz ˛acekonkretnej osoby);Newsletter template from HowToTeX.comPage 2
  3. 3. • Poczt˛e głosow ˛a;• Bezpieczne udost˛epnianie (zdj˛e´c, obrazków,wideo, muzyki, dokumentów tekstowych);• Program TV;• Kalendarz z urodzinami i imieninamiczłonków rodziny i przyjaciół;• Usługi i informacje przeznaczone specjalnie dlaosób starszych (np. placówki słu˙zby zdrowia/apteki/opieka);• Dost˛ep do wybranych grup w siecispołeczno´sciowej ( Facebook).Ocena u»yteczno±ci technologii platformyPaeLifeW procesie projektowania po´swi˛ecamy sporo uwagiu˙zytkownikowi i jego potrzebom. Od samego pocz ˛atku,w trakcie warsztatów i bada´n zbierali´smy i staral-i´smy si˛e uwzgl˛ednia´c potrzeby u˙zytkowników. Seniorzynadal aktywnie uczestnicz ˛a w procesie oceny rozwi-janych przez nas technologii. Starzenie si˛e dokonujesi˛e na ró˙znych płaszczyznach – biologicznej, psycholog-icznej, społecznej – przynosi zmiany w postrzeganiu,przyswajaniu i kontroli ruchów, zwłaszcza w kontek´s-cie korzystania z nowych technologii. Dlatego te˙z wszczególno´sci podczas przystosowywania i projektowaniaurz ˛adze´n dla osób starszych u˙zytkownik musi by´c branypod uwag˛e. Tylko dzi˛eki temu mo˙zliwe jest rozwini˛ecietechnologii, która jest łatwa i skuteczna w u˙zytkowa-niu oraz posiada funkcjonalno´sci, których potrzebuje se-nior. Ocena funkcjonalno´sci projektu PaeLife ma na celuuzyskanie informacji zwrotnych od u˙zytkowników, któremogłyby sta´c si˛e cz˛e´sci ˛a interaktywnego procesu twór-czego. Wyodr˛ebnienie specyficznych wymaga´n i ogól-nych kwestii dotycz ˛acych u˙zyteczno´sci b˛edzie stanowiłobaz˛e i punkt wyj´scia do ci ˛agłego udoskonalania interfejsuurz ˛adzenia. Komplementarne metody ilo´sciowe i jako´s-ciowe wykorzystane w badaniach, takie jak wywiady, in-formacje zwrotne od u˙zytkowników, testy u˙zyteczno´sci,próby polowe, analiza plików dziennika i grupy fokusoweb˛ed ˛a stosowane na ró˙znych etapach prac nad projektem,w zale˙zno´sci od ich przydatno´sci na danym etapie inter-aktywnego procesu projektowania.Kampania zbierania nagra« czystej mowyKampania zbierania nagra´n czystej mowy przy u˙zy-ciu internetowej platformy, polegaj ˛aca na nagrywaniugłosów seniorów, prowadzona jest obecnie we Francji,na W˛egrzech i w Polsce. Ruszali´smy powoli, ale naszymcelem jest uzyskanie około 100 godzin czystej mowy(bez przerw) w przeci ˛agu nast˛epnych kilku miesi˛ecy.Kampania zbierania głosów b˛edzie szczególnie wa˙zna iniezb˛edna dla rozwoju ko´ncowego produktu. Dlatego te˙zwci ˛a˙z poszukujemy osób, które byłyby ch˛etne do wzi˛e-cia udziału i przyczynienia si˛e do rozwoju projektu. Dowzi˛ecia udziału wymagane jest: wiek powy˙zej 60 roku˙zycia, pochodzenie z kraju uczestnicz ˛acego w projekcie,dobra umiej˛etno´s´c czytania. Je´sli chcesz wzi ˛a´c udział wprojekcie lub znasz kogo´s, kto spełnia powy˙zsze kryteriai chciałyby odda´c swój glos, skontaktuj si˛e z głównym ko-ordynatorem projektu w swoim kraju:• W˛egry: Tibor Fegyó - fegyo@tmit.bme.hu• Polska: Artur Kolesi´nski - artur.kolesinski@ssw.org.pl• Francja: David Hewson - david.hewson@utt.frTwój udział pomo˙ze nam lepsze rozpoznawaniemowy osób starszych w twoim kraju!Dziaªania prowadzone w InternecieW celu zapoznania si˛ez działalno´sci ˛a społeczno´sciskupionej wokół Programu PaeLife w Internecie prosimyo odwiedzenie naszej strony: www.paelife.eu. Mo˙znarównie˙z doł ˛aczy´c do nas na:• Twitter• Linked In• Slideshare• BlogNewsletter template from HowToTeX.comPage 3
  4. 4. Newsletter template from HowToTeX.comPage 4

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

178

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×