Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5th PaeLife Newsletter (Hungarian)

315 views

Published on

The 5th Hungarian newsletter.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5th PaeLife Newsletter (Hungarian)

  1. 1. PaeLife Newsletter MÁRCIUS 2014, NO #5 A projekt bemutatása A PaeLIFE projekt elindítását az „Infokommunikációs eszközökkel segített életvitel” Eu- rópai Uniós innovációs program, az AAL-JP támogatta. Megvalósításában egy nyolc tag- ból álló nemzetközi konzorcium vesz részt Portugáliában, Franciaországon, Magyar- országon és Lengyelországban. A projekt olyan nemrég visszavonult, id˝os emberekre fókuszál, akik eddigi életük során már megszoktak egy bizonyos szint˝u, technológia adta kényelmet, és akik aktívak, produktívak és társadalmilag elkötelezettek akarnak maradni. A PaeLife célja egy új technikai megoldás, egyfajta „Magánélet-asszisztens" kifejlesztése az ember-számítógép interakcióban, hogy az id˝osebbek könnyebben és természeteseb- ben tudják használni a számítógépet és az új technológiákat. Partners • Microsoft Corporation (Portugal) • Instituto de Engenharia de Sistemas e Comput- adores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (Portugal) • Budapest University of Technology and Economics (University, Hungary) • The Bay Zoltán Nonprofit Ltd. (R&D Institute, Hun- gary) • Knowledge Society Association (Secondary End User, Poland) • Genitech (Company, France) • Troyes University of Technology (University, France) • Universidade de Aveiro (University, Portugal) Aveirói találkozó Az ötödik PaeLife megbeszélésre az Aveirói Egyete- men, Portugália Velencéjében, Aveiróban került sor feb- ruár 20-án és 21-én. A 430 professzorral, 11000 hallgató- val és 1300 doktori képzésben résztvev˝ovel büszkélked˝o egyetemet 1973-ban alapították, és azóta az Portugália egyik legdinamikusabb és innovatívabb fels˝ooktatási in- tézményévé vált. A megbeszélésen a partnerek áttekintet- ték a projekt jelenlegi állását, eredményeit és megegyez- tek a projekt következ˝o lépéseir˝ol. Az összes modult és interakciós modularitást tartalmazó végs˝o alkalmazás jú- lius elején lesz elérhet˝o. Az aveiroi megbeszélésen Newsletter template from HowToTeX.com Page 1
  2. 2. Fejlesztés AALFred új külseje Az alkalmazás felhasználói felülete az új Windows 8- as dizájnhoz illeszkedik és figyelembe veszi a felhasználói tesztek visszajelzéseit is. Az új kialakítás jobb és egysége- sebb felületet biztosít az összes modul funkciói számára, a természetesebb felhasználás el˝osegítése érdekében. Rá- adásul a felhasználói interfész színei és stílusai a felhasz- náló tetszése és igénye szerint alakíthatóak. AALFred tulajdonságai AALFred már rendelkezik az alábbi funkciókkal: kap- csolatok kezelése, üzenetküldés, naptár, hírolvasó, id˝o- járás el˝orejelzés, szolgáltatáskeres˝o (például gyógyszer- tárak, posták keresése) és TV m˝usorújság. És még jön több. . . . De. . . az imént említett funkciók AALFred nél- kül is elérhet˝ok. Vajon milyen pluszt jelent az AALFred? Hát, nézzük csak: Az AALFred mindezen funkciókat integráltan és egységes módon biztosítja, kialakításuk pe- dig a végfelhasználók igényeinek megfelel˝oen történt. Azáltal, hogy egy alkalmazásban több különböz˝o techno- lógia is elérhet˝o, az id˝oseknek nem kell az egyes alkalma- zások közti különbségeket, sajátosságokat megtanulniuk, nem kell azokkal foglalkozniuk. Például az AALFred egy- séges módon kezeli a különböz˝o szolgáltatásokban (pél- dául Skype és Email) használt kapcsolatainkat. A szük- ségtelen összetettség átláthatóvá válik és a legfontosabb funkciók azonnal és könnyen elérhet˝ok lesznek. Kapcsolatok menü felülete Ezenkívül az AALFred multimodális interfésze lehet˝ové teszi a felhasználók számára, hogy természetes, szaba- dabb módon kezeljék a rendszert, és ez fontos szerepet játszik az eszköz elfogadásában. A felhasználó hanggal, gesztussal, érintéssel vagy a hagyományos egérrel, billen- ty˝uzettel is iránythatja AALFred-et. let’s see how it will work right now even if it is not enough, i can write more about nothing just to improve the number of the lines, ami még mindig nem elég de hát mit lehet tenni, csak írni és írni és még egy kicsit írni, ho Modalitiások Érintési modalitás Az érint˝oképerny˝o nélkülözi a tapintási visszajelzést, ami megnehezíti bizonyos funkciók használatát, mint pél- dául a szöveg bevitelét, amikor a felhasználónak foly- ton ki kell választania egyet a kis célterületek közül. Ez a probléma különösen az id˝oseket érinti, akiknek romló fizikai és tudati állapotuk társul a technológia nem is- meretével, és a kett˝o együtt eltántoríthatja ˝oket az érin- téssel m˝uköd˝o eszközök használatától. Tanulmányoztuk 20 id˝os feln˝ott teljesítményét és viselkedését, miközben tableten szöveget írtak be, hogy jobban megértsük ezt a problémát. AZ eredmények alapján kifejlesztettünk egy virtuálisan elérhet˝o billenty˝uztet, ami kifejezetten az id˝o- seket segíti a gépelésben. Ez a billenty˝uzet javítja a gépe- lési hibaarányt, és segít az billenty˝u-alaprajz elsajátításá- ban. Gesztus modalitás Az emberek mindennapi szociáis érintkezéseik köz- ben gesztusokkal fejezik ki és értetik meg magukat. Ezért aztán a gesztus vezérelt felületeket nagyon természe- tesnek és könnyen használhatónak tartjuk. Mindezzel együtt az id˝osekre jellmez˝o fizikai tulajdonságok a gesz- tus vezérlést hátráltathatják – például a lassabb, er˝ot- lenebb mozgás, gyengébb finommotoros irányítás és a mozgási és megragadási képesség csökkenése. Egy kí- sérleti értékelést végzünk néhány gesztus használatával, annak kidertésére, vajon a gesztus vezérlés megfelel˝o-e az id˝osek számára. A tanulmányunk ererdménye alapján megérthetjük, vajon az adott gesztusok elfogadhatóak és használhatóak-e az id˝osek számára. Hang modalitás A multimodális famework els˝o integrált változata el- készült. A hang modalitás angolul már m˝uködik. A kö- vetkez˝o lépés a többi nyelv, illetve a mozgás modalitás implementálása, valamint a Voice Talent Selection leve- zérlése. A következ˝o hírlevélben beszámolunk az innova- tive fejleményekr˝ol! és most meglátjuk mi lesz, mert így pon jó lehet Tesztelés A PaeLife prototítus els˝o változatának felhasználói tesztjei tavaly szeptemberben, Franciaországban zajlot- tak. Az így nyert betekintést – a felhasználók szemszö- végb˝ol nézve – a fejlesztésnél figyelembe vették, és ite- ratív módon beépítették. A prototípus második változatá- nak fejlesztése elkészült és tesztelhet˝o. A el˝ofelhasználói tesztek célja az elérhet˝o szolgáltatások – email, agenda, közösségi háló és kommunikáció – tesztelése 3 szinten. Az els˝o, hogy a felhasználóktól visszajelzéseket kapjunk Newsletter template from HowToTeX.com Page 2
  3. 3. a szolgáltatások hasznosságáról. A második, hogy meg- értsük a felhasználók meglév˝o szokásait a közvetít˝on át zajló kommunikációban és a technológiai eszközök hasz- nálatával kapcsolatban, hogy lássuk, a szolgáltatások mi- ként fogják támogatni az id˝osek közösségi kapcsolattar- tási szokásait, ezenkívül, hogy hogyan lehet koherensen integrálni az eszközt minddennapi életükbe. A harmadik szint a használhatóság/hasznosíthatóság kérdése. A rend- szer különböz˝o interakciós modalitásokat kínál, így cé- lunk az volt, hogy megtudjuk az id˝osek hogyan fognak boldogulni ezen modalitások közötti váltásokkal, azok használatával. és most meglátjuk mi lesz, mert így pon jó lehet, bár e Hangminta-gyujtés A beszédadat rögzítés (Speech Data Collection) kam- pánya azon hangminták gy˝ujteményére utal, amelyet egy online felületen keresztül rögzítnek az adatgy˝ujt˝ok. A kampány Franciaországban, Magyarországon és Lengyel- országban zajlik éppen. Célunk 100 órányi tiszta hang- anyag (szünet nélküli hanganyag) elérése az projekt elkö- vetkezend˝o hónapjaiban. A beszédadat rögzítés (Speech Data Collection) kampánya nélkülözhetetlen a PaeLIFE projekt végs˝o termékének kialakításában, melynek multi- modális rendszerében a hangvezérlés fontos szerepet ját- szik. Éppen ezért mindig örömmel vesszük olyan emberek jelentkezését, akik szívesen vennének részt a projektben. A részvétel feltétele, hogy a jelentkez˝o a fent említett or- szágok egyikében született, 60 év feletti, aktív személy legyen, jó olvasási és beszédkészséggel. The requirements for participation are to be over 60 years old, to be born in one of the countries stated below, and to have good reading skills. Ha Ön megfelel a fent említett kritériumoknak és sze- retne részt venni ezekben a projektekben, kérjük, lépjen kapcsolatba a koordinátorokkal a következ˝o országok- ban: • Magyarország: Tibor Fegyó - fegyo@tmit.bme.hu • Lengyelország: Artur Kolesi´nski - ar- tur.kolesinski@ssw.org.pl • Franciaország: David Hewson - david.hewson@utt.fr A koordinátorok további információval szolgálnak és lehet˝ové teszik Önök számára a részvételt. Mivel számos id˝os ember által adott hangmintára ala- pozunk, rendkívül nagyra értékelnénk, ha az Ön részvé- telére is számíthatnánk! és most meglátjuk mi lesz, mert így pon jó lehet, bár e További információk Annak érdekében, hogy tájékoztatni tudjuk, kérjük, csatlakozzon a PaeLife közösségéhez és annak tevékeny- ségeihez online, a következ˝o helyeken: • Twitter • Linked In • Slideshare • Blog Newsletter template from HowToTeX.com Page 3

×