Jurnal Pembelajaran Koperatif

3,178 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jurnal Pembelajaran Koperatif

 1. 1. TINJAUAN AMALAN PEMBELAJARAN KOPERATIF DI KALANGANPELAJAR TINGKATAN DUA MAKTAB RENDAH SAINS MARA GERIK,PERAKINTAN SAPINAS BINTI BAHURIUNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
 2. 2. 29 APRIL 2008UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIABORANG PENGESAHAN STATUS TESISJUDUL ::: TINJAUAN AMALAN PEMBELAJARAN KOPERATIFDI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN DUA MAKTABRENDAH SAINS MARA GERIK, PERAKSESI PENGAJIAN : 2007/2008Saya INTAN SAPINAS BINTI BAHURIMengaku membenarkan tesis ( PSM / Sarjana / Doktor Falsafah )* ini disimpan di PerpustakaanUniversiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia2. Perpustakaan Universiti Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja.3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusipengajian tinggi.4. **Sila tandakan (√)SULIT(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan ataukepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTARAHSIA RASMI 1972)TERHAD(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan olehorganisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)√ TIDAK TERHADDisahkan oleh,__________________________ __________________________(TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)Alamat Tetap: PROF. MADYA DR AZIZI BIN YAHYALOT 67, CHABANG 3,HAJI MUSA BUKIT MARAK,16030 KOTA BHARU,KELANTANTarikh: __________________ Tarikh: __________________PSZ 19:16 (Pind. 1/97)Catatan: * Potong yang tidak berkenaan.** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perludikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secarapenyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursusu dan penyelidikanatau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).♦
 3. 3. “Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya iniadalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan IjazahSarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)”.Tandatangan : ……………………………….......Nama Penyelia : PROF. MADYA DR AZIZI BIN YAHYATarikh : …………………………................
 4. 4. TINJAUAN AMALAN PEMBELAJARAN KOPERATIF DI KALANGANPELAJAR TINGKATAN DUA MAKTAB RENDAH SAINS MARA GERIK,PERAKINTAN SAPINAS BINTI BAHURILaporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syaratpenganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan(Kemahiran Hidup)Fakulti PendidikanUniversiti Teknologi MalaysiaAPRIL, 2008
 5. 5. ii“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasanyang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”Tandatangan : ……………………………..............Nama Penulis : INTAN SAPINAS BINTI BAHURITarikh : ……………………………..............29 APRIL 2008
 6. 6. iiiDEDIKASI“Syukur kehadrat ilahi kerana memanjangkan usiaku hingga ke saat inidan berjaya mengharungi liku-liku kehidupan di sini”Buat...Suamiku yang dikasihi.....En. Nik Sujairi Bin AhyatPengorbananmu begitu besar buatku,Doa, kasih sayang dan perhatian mu membantuku dalam mengharungisetiap kesukaran dalam perjuangan ini. Terima kasih atas doa dan restumu,Semoga Allah merahmati dunia dan akhiratmu.Buat…Abah dan EmakEn. Bahuri Bin Kulup Kessin dan Pn. Fatimah Binti OsmansertaAbah dan MaEn. Ahyat Bin Sulaiman dan Pn. Tuan Rapuan Binti Tuan MatDemi sedikit harapan..........Melihat kejayaanku dunia dan akhirat,Terima kasih atas doa dan restu kalian,Anak-anakku yang disayangi….Nik Qistina Fitri Binti Nik Sujairi & Nik Qhair Fikri Bin Nik SujairiIngatan dan kasih sayang kalianmenjadi sumber kekuatan dan inspirasi ku……Buat rakan-rakan seperjuangan 4 SPH yang sentiasa membantu sepanjangperjuangan kita di sini. Terima kasih si atas segalanya, semoga kejayaanmenjadi milik kita semua. InsyaAllah.......
 7. 7. ivPENGHARGAANDengan nama Allah dan segala puji-pujian ke-atas Mu Tuhan semesta alam,selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, keluarga sertasahabat-sahabat baginda.Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapatsaya menyiapkan kajian tinjauan terhadap amalan pembelajaran koperatif dikalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik, Perak. Pelbagairintangan dan dugaan yang harus saya hadapi dalam usaha untuk menyiapkanlaporan ilmiah ini. Walau bagaimanapun saya berasa amat bertuah dan amatbersyukur kerana dengan adanya kehadiran dan sokongan daripada semua pihakyang terlibat, secara tidak langsung telah memotivasikan saya untuk menyiapkankajian ini.Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr Azizi Yahya selakupenyelia projek ini atas segala nasihat dan pandangan yang diberikan. Di sampingitu, buat kedua-dua ibu bapa saya serta ahli keluarga yang disayangi, terima kasihyang tidak terhingga atas doa dan restu yang diberikan.Penghargaan ini juga diberikan kepada pihak pengetua Maktab Rendah SainsMara Gerik, Perak di atas kesudian membenarkan saya menjalankan penyelidikan disini. Kerjasama yang diberikan oleh En. Efendi Binti Bahuri dalam menjayakanprojek penyelidikan ini juga amat saya sanjungi.Akhir kata, kajian ini diharap dapat dijadikan sumber rujukan yang dapatdimanfaatkan oleh semua pihak ke arah usaha mempertingkatkan taraf mutupendidikan.Intan Sapinas Binti BahuriApril, 2008
 8. 8. vABSTRAKKajian ini dijalankan untuk meninjau faktor-faktor yang mempengaruhiamalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab RendahSains Mara Gerik, Perak. Kajian ini mengandungi lima objektif kajian. Respondenkajian terdiri daripada 132 orang pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains MaraGerik, Perak. Instrumen yang telah digunakan di dalam kajian ini adalah satu setsoalan soal selidik. Soal selidik ini terbahagi kepada 2 bahagian, bahagian A adalahun tuk mendapatkan maklumat latar belakang responden. Bahagian B mengandungiitem-item yang perkaitan dengan persoalan kajian. Data kajian dianalisismenggunakan perisian SPSSv14.0, iaitu Statistical Package for the Social ScienceVersion 14.0 untuk mendapatkan min, kekerapan, peratusan dan sisihan piawai.Kajian rintis dijalankan untuk melihat kebolehpercayaan dan kesesuaian soal selidik.Manakala Alpha Cronbach digunakan untuk mengukur ketekalan dalaman soalselidik. Nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi keseluruhan soal selidik iniialah 0.926. Dapatan kajian menunjukkan min keseluruhan bagi faktor diri sendiriadalah 3.88 dengan sisihan piawai 0.52, faktor rakan sebaya ialah 4.18 dengansisihan piawai 0.47, faktor guru ialah 4.17 dengan sisihan piawai 0.47 dan faktorsuasana pembelajaran adalah 4.17 dengan sisihan piawai 0.48. Pada keseluruhannya,didapati bahawa faktor rakan sebaya merupakan faktor yang paling dominanterhadap amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua MaktabRendah Sains Mara Gerik, Perak. Dapatan menunjukan faktor rakan sebaya berada ditahap yang tinggi. Beberapa cadangan juga telah dikemukakan pada akhir kertaspenyelidikan untuk membolehkan kajian lanjutan dijalankan. Di antara cadangannyaadalah responden kajian tidak dihadkan kepada pelajar peringkat sekolah sahajatetapi boleh melibatkan pelajar dari institusi pengajian tinggi yang lain. Kajian jugadiperluaskan kepada banyak sekolah dan menggunakan responden dari kawasanbandar dan luar bandar.
 9. 9. viABSTRACTThis study is carried out to investigate factors which affect the cooperativelearning style among form two students in MRSM Gerik, Perak. There are fiveobjectives in this study. 132 form two students were selected to be the respondentsof the study. Questionnaire is manipulated as the research instrument. Thequestionnaire is divided into two sections. Section A is to gather demographicbackground of the respondents. For section B, the items are aimed to answer theresearch questions. Data obtained was analyzed using SPSS to find the mean,frequency, percentage and standard deviation. The pilot study was done in order todetermine the reliability and suitability of the questionnaires. Meanwhile CronbachAlpha was used to determine the internal consistency of the questionnaires. Thereliability value of Cronbach’s Alpha for the whole set of questionnaires used was0.926. The findings indicated that the cumulative mean value for individual factor is3.88 with 0.52 for the standard deviation. As for peers, the mean value is 4.18 andthe standard deviation value is 0.47 followed by teachers factor with 4.17 for themean value and 0.47 for the standard deviation value. The final factor is theenvironment with the mean 4.17 and 0.48 for the standard deviation. The findingsdemonstrate that the peers play the most important role in affecting the cooperativelearning style among form two students in MRSM Gerik, Perak. From the findings,some suggestions are proposed for further research. Amongst the suggestions are toinvolve other group of respondents for example students in universities or otherhigher education institution and also students in urban and rural schools.
 10. 10. viiKANDUNGANBAB PERKARA MUKA SURATPENGESAHAN STATUS TESISPENGESAHAN PENYELIAHALAMAN JUDUL iHALAMAN PENGAKUAN iiHALAMAN DEDIKASI iiiHALAMAN PENGHARGAAN ivABSTRAK vABSTRACT viKANDUNGAN viiSENARAI JADUAL xiiSENARAI RAJAH xivSENARAI SINGKATAN xvSENARAI LAMPIRAN xviBAB 1 PENDAHULUAN1.1 Pengenalan 11.2 Latar Belakang Masalah 31.3 Pernyataan Masalah 41.4 Objektif Kajian 51.5 Persoalan Kajian 61.6 Hipotesis Kajian 61.7 Kepentingan Kajian 7
 11. 11. viii1.8 Batas Kajian 81.9 Skop Kajian 91.10 Definisi Istilah 9BAB 2 SOROTAN KAJIAN2.1 Pengenalan 112.2 Pembelajaran Koperatif 112.3 Ciri-Ciri Pembelajaran Koperatif 122.4 Prinsip-Prinsip Koperatif 132.5 Kebaikan Pendekatan Pembelajaran Koperatif 142.6 Jenis Pembelajaran Koperatif 162.6.1 Kaedah Jigsaw 162.6.2 Learning Together (LT)- Belajar Bersama 162.6.3 Team- Games Tournament (TGT) 172.6.4 Student Team Achievement Division (STAD) 172.6.5 Team – Accelerated Instruction- Mathematics 17(TAI)2.6.6 Penyiasatan Berkelompok (Group Investigation) 182.7 Faktor Diri Sendiri 182.8 Faktor Rakan Sebaya 192.9 Faktor Guru 202.10 Faktor Suasana Pembelajaran 212.11 Teori Yang Berkaitan Dengan Pembelajaran Koperatif 232.11.1 Teori Konstruktivisme 232.11.2 Teori Kolaboratif-Integrasi 252.11.3 Teori Tingkah Laku 262.11.4 Pengunaan Teori Kolaboratif-Integrasi Sebagai 27Model Kajian2.12 Kajian-Kajian Lepas 28
 12. 12. ixBAB 3 METOLODOGI KAJIAN3.1 Pengenalan 333.2 Reka Bentuk Kajian 333.3 Tempat Kajian 343.4 Subjek Kajian 343.4.1 Populasi 343.4.2 Sampel Kajian 353.5 Instrumen Kajian 373.5.1 Bahagian A: Soal Selidik Latar Belakang 38Responden Dan Keluarga3.5.2 Bahagian B: Soal Selidik Faktor Yang 38Paling Dominan Seperti Faktor Diri Sendiri,Rakan Sebaya,Guru Dan Suasana Pembelajaran3.5.3 Pemarkatan Skor Faktor-Faktor Paling Dominan 393.6 Kajian Rintis 403.6.1 Keesahan Instrumen 413.6.2 Kebolehpercayaan Instrumen 423.7 Prosedur Pengumpulan Data 433.8 Analisis Data 433.8.1 Min 443.8.2 Analisis Ujian-t 44BAB 4 ANALISIS DATA4.1 Pengenalan 474.2 Analisis Data Bahagian A 484.2.1 Tingkatan 484.2.2 Jantina 494.2.3 Bangsa 494.2.4 Bilangan Adik Beradik 50
 13. 13. x4.2.5 Tahap Pendidikan Bapa 514.2.6 Tahap Pendidikan Ibu 524.2.7 Pekerjaan Bapa 534.2.8 Pekerjaan Ibu 544.3 Analisis Data Bahagian B 554.3.1 Apakah faktor diri sendiri merupakan faktor 56yang paling dominan terhadap amalanpembelajaran koperatif ?4.3.2 Apakah faktor rakan sebaya merupakan faktor 59yang paling dominan terhadap amalanpembelajaran koperatif ?4.3.3 Apakah faktor guru merupakan faktor yang 63paling dominan terhadap amalan pembelajarankoperatif ?4.3.4 Apakah faktor suasana pembelajaran merupakan 67faktor yang paling dominan terhadap amalanpembelajaran koperatif ?4.4 Perbincangan Dapatan Hipotesis 714.4.1 Analisi ujian-t 71BAB 5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN5.1 Pengenalan 745.2 Perbincangan Hasil Kajian 745.2.1 Perbincangan Latar Belakang Responden 755.2.2 Perbincangan Hasil Kajian Bagi Faktor 76Diri Sendiri Merupakan Faktor YangPaling Dominan Terhadap Amalan PembelajaranKoperatif5.2.3 Perbincangan Hasil Kajian Bagi Faktor Rakan 78Sebaya Merupakan Faktor Yang Paling DominanTerhadap Amalan Pembelajaran Koperatif
 14. 14. xi5.2.4 Perbincangan Hasil Kajian Bagi Faktor Guru 79Merupakan Faktor Yang Paling DominanTerhadap Amalan Pembelajaran Koperatif5.2.5 Perbincangan Hasil Kajian Bagi Faktor Suasana 81Pembelajaran Merupakan Faktor Yang PalingDominan Terhadap Amalan PembelajaranKoperatif5.2.6 Perbincangan Hasil Kajian Berdasarkan 82Hipotesis Kajian5.3 Rumusan 855.4 Cadangan Kajian 865.5 Cadangan Kajian Lanjutan 885.6 Kesimpulan 88BIBLIOGRAFI 89LAMPIRAN 94
 15. 15. xiiSENARAI JADUALNO. JADUAL TAJUK HALAMAN3.1 Jumlah Populasi Mengikut Kelas Bagi Pelajar Tingkatan Dua 35Di Maktab Rendah Sains Mara Gerik, Perak3.2 Jadual Penentuan Saiz Sampel, Krejcie, R.V. & Morgan, D.W 363.3 Taburan Sampel Bagi Setiap Kelas 373.4 Taburan Skala Likert 393.5 Pembahagian Item Berdasarkan Faktor Dominan 393.6 Pemarkatan Skor Dan Tahap 403.7 Jadual Keputusan Analisis Nilai Kebolehpercayaan Kajian 433.8 Jadual Julat Min Bagi Menjawab Persoalan Kajian 443.9 Jadual Ringkasan Pengujian Statistik Objektif Kajian 453.10 Jadual Ringkasan Pengujian Statistik Hipotesis Kajian 464.1 Jadual Taburan Bilangan Responden Berdasarkan Tingkatan 484.2 Jadual Taburan Bilangan Responden Berdasarkan Jantina 494.3 Jadual Taburan Bilangan Responden Berdasarkan Bangsa 504.4 Jadual Taburan Bilangan Responden Berdasarkan Bilangan Adik 50Beradik4.5 Jadual Taburan Bilangan Responden Berdasarkan Tahap 51Pendidikan Bapa4.6 Jadual Taburan Bilangan Responden Berdasarkan Tahap 52Pendidikan Ibu4.7 Jadual Taburan Bilangan Responden Berdasarkan Pekerjaan Bapa 534.8 Jadual Taburan Bilangan Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu 554.9 Jadual Taburan Bilangan Responden Mengikut Peratusan, Min 56Dan Sisihan Piawai Bagi Faktor Diri Sendiri Yang PalingDominan Terhadap Amalan Pembelajaran Koperatif
 16. 16. xiii4.10 Jadual Taburan Bilangan Responden Mengikut Skor Bagi Diri 59Sendiri4.11 Jadual Taburan Bilangan Responden Mengikut Peratusan, Min 60Dan Sisihan Piawai Bagi Faktor Rakan Sebaya Yang PalingDominan Terhadap Amalan Pembelajaran Koperatif4.12 Jadual Taburan Bilangan Responden Mengikut Skor 63Bagi Rakan Sebaya4.13 Jadual Taburan Bilangan Responden Mengikut Peratusan, Min 64Dan Sisihan Piawai Bagi Faktor Guru Yang PalingDominan Terhadap Amalan Pembelajaran KoperatifPiawai Bagi Faktor Guru Yang Paling Dominan TerhadapAmalan Pembelajaran Koperatif4.14 Taburan Bilangan Responden Mengikut Skor Bagi Guru 674.15 Taburan Bilangan Responden Mengikut Jadual Taburan Bilangan 67Responden Mengikut Peratusan, Min Dan Sisihan PiawaiBagi Faktor Suasana Pembelajaran Yang Paling DominanTerhadap Amalan Pembelajaran Koperatif4.16 Taburan Bilangan Responden Mengikut Skor Bagi Suasana 70Pembelajaran4.17 Ujian-t untuk perbezaan min 72
 17. 17. xivSENARAI RAJAHNO. RAJAH TAJUK HALAMAN3.1 Model Kerangka Kajian Tentang Faktor-Faktor 27Yang Mempengaruhi Amalan Pembelajaran KoperatifMenurut Teori Kolaboratif-Integrasi
 18. 18. xvSENARAI SINGKATANMRSM - Maktab Rendah Sains Mara Gerik, PerakCLEAR - Cooperative Learning Exercises And RolesSPSS - Statistical Package For Social ScienceKBSR - Kurikulum Bersepadu Sekolah RendahKBSM - Kurikulum Bersepadu Sekolah MenengahJPN - Jabatan Pendidikan NegeriKPM - Kementerian Pendidikan MalaysiaXYC - Excellence Youth ClubLT - Learning TogetherTGT - Team- Games TournamentSTAD - Student Team Achievement DivisionTAI - Team – Accelerated Instruction- MathematicsSS _ Sangat SetujuS _ SetujuTP _ Tidak PastiTS _ Tidak SetujuSTS _ Sangat Tidak Setuju
 19. 19. xviSENARAI LAMPIRANNO. LAMPIRAN TAJUK HALAMANA Borang Soal Selidik Responden 94B Surat Pengesahan Kesahan Soal Selidik 99C Surat Kebenaran Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan 100Dasar Pendidikan ( BPPDP / EPRD )D Surat Pengesahan Pelajar 102E Keputusan Kebolehpercayaan Item Soal Selidik 103
 20. 20. 1BAB 1PENDAHULUAN1.1 PengenalanPendidikan di Malaysia telah mengalami gelombang reformasi yang begitupesat sesuai dengan tuntutan era teknologi maklumat. Anjakan paradigma danpengubahsuaian pada kurikulum adalah bertujuan untuk membina danmengembangkan kuasa berfikir guru dan murid. Dengan memberi penekanankepada proses kognitif dalam isi pelajaran dan pengetahuan. Proses kognitifkurikulum dikembangkan melalui isi kandungannya yang dipelbagaikan dari segipendekatan dan strategi berfikir serta mempunyai kualiti intelek yang tinggi. Isipelajaran dan pengetahuan yang mendasari sesuatu aktiviti pengajaran pembelajaranakan dapat merangsang pemikiran serta mengukuhkan daya fikir dan celik akalpelajar.Selain itu juga, objektif asas reformasi dalam pendidikan adalah untukmenentukan negara dapat mengeluarkan warganegara yang seimbang dan cemerlangdari segi akademik, intelektual, modal insan dan sahsiah diri. Untuk memperkasakanproduk yang dihasilkan ini, sekolah adalah platform yang terbaik untuk melahirkangenarasi yang mampu berdaya saing sejajar dengan perkembangan arus globalisasi.Justeru itu, pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran telah dicadang untukdigunakan semasa menyampaikan sesuatu pengajaran sama ada di dalam atau di luarbilik darjah. Salah satu daripadanya adalah dengan menggunakan kaedahpembelajaran koperatif.
 21. 21. 2Di Malaysia pembelajaran koperatif masih dalam peringkat permulaan dan iamemerlukan kajian sama ada dari segi pengalaman, sikap, tingkah laku, bakat yangsangat luas oleh para penyelidik pendidikan ( Ng Kim Choy, 1999). Pembelajarankoperatif merupakan satu inovasi pendidikan di Malaysia. Ianya merupakan kaedahpengajaran dan pembelajaran untuk mencapai integrasi antara pelajar-pelajarberbilang kaum dan menghasilkan rakyat Malaysia yang mempunyai nilai-nilaimurni sebagaimana dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ) danKurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ).Pembelajaran koperatif merupakan satu strategi pengajaran umum yang bolehdilaksanakan dalam kumpulan belajar yang kecil dimana pelajar berinteraksi sesamasendiri bagi menyelesaikan tugasan untuk mencapai objektif pengajaran danpembelajaran. Ianya melibatkan perkongsian pembelajaran atau dapatan di antaraahli-ahli dalam kumpulannya. Pembelajaran koperatif boleh disesuaikan dengansebarang kumpulan umur dan sebarang matapelajaran.Pembelajaran koperatif secara keseluruhannya mampu menilai ``kebestarianseseorang individu dengan lebih ‘bestari. Kebestarian dalam penilaianpembelajaran koperatif bukan hanya bergantung pada sejauh mana seseorang pelajardapat menterjemaahkan kembali apa yang dihafal tetapi memberi peluangmenggunakan pelbagai idea rakan sebaya untuk menjana pemikiran dan menciptaidea baru yang lebih kreatif. Secara tidak langsung, ianya akan dapat meningkatkanmutu pembelajaran.Dalam konteks ini, pembelajaran koperatif dapat dilihat sebagai satu usaha kearah mempertingkatkan lagi pencapaian pelajar dan kemahiran berfikir secara kritisdan kreatif. Ini terbukti apabila kaedah belajar secara berkumpulan serta memberitumpuan di bilik darjah membolehkan Nadiah Amirah Jamil, 18, ialah penuntutSekolah Menengah Kebangsaan Tun Sardon memperoleh keputusan iaitu 19 1A bagisemua mata pelajaran yang diambil tanpa had dalam peperiksaan Sijil PelajaranMalaysia tahun 2006 (Berita Harian, Disember 2006).
 22. 22. 3Justeru itu, pembelajaran koperatif merupakan satu pendekatan yang baik danperlu digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan suasanapembelajaran yang sihat dan bersemangat di kalangan pelajar-pelajar di sampingmempertingkatkan lagi mutu prestasi pelajar dalam peperiksaan.1.2 Latar Belakang Masalah“Berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, kami percaya bahawapendidikan adalah suatu kewajipan dan komitmen yang berterusan, dinamik dansaintifik untuk mempertingkatkan kualiti dan kerbergunaan manusia kepada dirisendiri, masyarakat dan negara. Kami juga yakin bahawa sekolah yang berkualiti dancemerlang, sentiasa peka dan komited kepada usaha-usaha meningkatkan kualiti,produktiviti, kecemerlangan, penyuburan, pengembangan potensi, kepimpinan dankreativiti. Di samping itu, setiap pelajar adalah unik, istimewa dan berpotensi tinggiuntuk terus maju dalam mencipta kecemerlangan”.( Falsafah Pendidikan MRSM )Sejajar dengan itu, menerusi pendidikan generasi muda dapat diasuh dandipupuk agar mereka membesar dan menjadi manusia yang bertanggungjawab bukansahaja kepada tuhan dan diri sendiri bahkan juga pada masyarakat dan negara.Selain itu juga, pendidikan ialah proses pembentukan akhlak dan budi pekerti yangmampu menghasilkan orang yang bermoral, mempunyai jiwa bersih, niat yang kuat,cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, tahu erti kewajipan dan perlaksanaanya,menghormati hak-hak manusia serta tahu membezakan perkara yang baik dan buruk.Justeru itu, pendidikan pada hari ini perlu menggunakan pendekatan ataupunkaedah yang mampu menarik minat pelajar-pelajar untuk belajar. Pengajaran danpembelajaran yang di buat perlu bersesuaian dengan keperluan dan kebolehan semuagolongan pelajar sama ada berkebolehan tinggi, sederhana atau rendah. Kaedahpengajaran dan pembelajaran perlu ada perubahan yang lebih efektif untuk menarikminat pelajar serta membuka minda pelajar supaya lebih fleksibel dalam menimbailmu pengetahuan.
 23. 23. 4Menurut Hidhir Ismail (2004), pendekatan pengajaran yang digunakan olehguru pada masa kini ialah gemar menggunakan cara tradisional. Ini menyebabkanpengajaran dan pembelajaran menjadi tidak menyeronokkan dan menjadikan suasanapembelajaran menjadi bosan.Kajian Chew (1998), menyatakan bahawa kaedah pengajaran secaratradisional iaitu mengunakan kaedah bersoal jawab berdasarkan pembacaan bukuteks hanya memberi kesan yang minimum. Situasi tersebut tidak akan dapatmeningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Ini adalah kerana melaluiaktiviti pembacaan buku teks akan merendahkan pencapaian kecemerlanganakademik, keseimbangan sahsiah dan kecergasan fizikal.Menurut Mc Caslin & Good (1996), teknik-teknik dalam pembelajarankoperatif adalah sangat sesuai dalam lingkungan pelajar yang memiliki pelbagaikebolehan kerana ia menjalankan perasaan positif dan saling menghargai,menyokong dan menghormati sesama pelajar. Melalui pembelajaran koperatifsetiap pelajar akan berusaha untuk dapatkan hasil yang dapat memberi manafaatbukan sahaja kepada dirinya tetapi terhadap ahli kumpulannya. Selain itu juga,kemahiran berkerjasama di kalangan pelajar dalam kumpulan adalah penting bagimendedahkan mereka untuk bersama dalam mengembangkan dan mengeratkanpersaudaraan, mengadakan hubungan yang baik di antara ahli kumpulan. Ianya jugadapat membentuk sesebuah masyarakat yang harmonis.1.3 Pernyataan MasalahPada hari ini, suasana di dalam kelas lebih berorentasikan peperiksaan iaitumemberi penekanan kepada pencapaian akademik semata-mata. Kaedah pengajaranyang digunakan di dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan pelajarmenjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan.Bertitik tolak daripada permasalahan yang wujud di dalam aktiviti pengajaran danpembelajaran yang merangkumi aspek pretasi dan hubungan sosial. Salah satu
 24. 24. 5alternatif kepada strategi pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada adalahpembelajaran koperatif. Maka kajian ini adalah penting untuk mengkaji faktor-faktoryang mempengaruhi amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar-pelajarsemasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan.1.4 Objektif KajianBeberapa objektif kajian telah dirangka sebagai garis panduan ke atas kajianyang dilakukan. Langkah ini perlu supaya matlamat kajian yang dirancang dapatdicapai sepenuhnya. Objektif yang telah digariskan adalah seperti butiran tersebut:-1.4.1 Untuk mengenalpasti sama ada faktor diri sendiri merupakan faktoryang paling dominan terhadap amalan pembelajaran koperatif.1.4.2 Untuk mengenalpasti sama ada faktor rakan sebaya merupakan faktoryang paling dominan terhadap amalan pembelajaran koperatif.1.4.3 Untuk mengenalpasti sama ada faktor guru merupakan faktor yangpaling dominan terhadap amalan pembelajaran koperatif.1.4.4 Untuk mengenalpasti sama ada faktor suasana pembelajaranmerupakan faktor yang paling dominan terhadap amalan pembelajarankoperatif.1.4.5 Untuk mengetahui sama ada tidak terdapat perbezaan yang signifikanantara faktor-faktor terhadap amalan pembelajaran koperatif iaitufaktor diri sendiri, rakan sebaya, guru dan suasana pembelajarandengan jantina.

×