SlideShare a Scribd company logo

ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ที่ www.philosophychicchic.com ปรัชญาหยางจื๊อ ผู้คัดค้านปรัชญาม่อจื๊อ เชิดชูการรักตัวเอง “ความสุขของชีวิตนั้น คือ อาหารอันโอชะ เสื้อผ้าอันสวยงาม ดนตรีที่ไพเราะ และสิ่งสวยงามเจริญตาเจริญใจทั้งปวง” หยางจื๊อสอนให้แสวงหาความเกษมสำราญ ความอภิรมย์ของชีวิต

1 of 23
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang Tzu)
ผู้คัดค้านปรัชญาม่อจื๊อ
เชิดชูการรักตัวเอง
หยางจื๊อเป็นใคร ??
• หยางจื๊อ หรือเอี้ยงจื๊อ มีชีวิตอยู่ใน
ระหว่าง พ.ศ. ๑๐๓-๑๘๓ เป็นชาวเมืองเจา
ปัจจุบันคือมณฑลชานสี
• ประวัติของหยางจื๊อไม่มีปรากฏแน่ชัด เป็น
เจ้าชายในสายราชวงศ์โจว พระบิดาเป็น
เจ้าครองแคว้นหยาง ซึ่งต่อมาถูกผนวกเข้า
กับแคว้นซิ่น
• หยางจื๊อมีอายุอ่อนกว่าม่อจื๊อ (พ.ศ. ๗๕-
๑๕๓) และมีอายุแก่กว่าเม่งจื๊อ (พ.ศ.
๑๗๑-๒๕๔)
ปรัชญาเต๋าหลังมรณกรรมของเหลาจื๊อ
- สานักที่ ๑ มีจวงจื๊อเป็นตัวแทน ถือว่าเต๋าเป็น
สภาวะธรรมชาติที่เป็นนามธรรมเกิดขึ้นเอง ไม่มี
อะไรสร้าง ทั้งมีเจตจานงสร้างสิ่งต่างๆ อย่างมี
แผนการ เป็นสภาวะที่สมบูรณ์ที่สุด การดาเนิน
ชีวิตของคนก็ต้องสอดคล้องกับเต๋า >>
Naturalistic Taoism
- สานักที่ ๒ มีหยางจื๊อเป็นตัวแทน ถือว่าเต๋า
เป็นพลังงานธรรมชาติที่มืดบอด สร้างสิ่ง
ต่างๆ อย่างไม่มีแผนการ เป็นปรัชญาเต๋า
ลักษณะวัตถุนิยม >> Materialistic
Taoism
ปรัชญาของหยางจื๊อ
• ปรัชญาของหยางจื๊อเป็นประเภทวัตถุนิยม แต่เชื่อเรื่องชะตากรรม ซึ่ง
น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาเต๋า
• “สิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนแต่มีชะตากรรมเป็นเครื่องกาหนด
มาก่อนทั้งสิ้น ชีวิตและความตาย ความสาเร็จและความล้มเหลว
โภคทรัพย์และอานาจ ทั้งหมดนี้ถูกกาหนดโดยชะตากรรมทั้งสิ้น
ส่วนที่เรียกว่าเจตจานงอิสระ แผนการ ความมุ่งหมาย ไม่ว่าของ
เทพเจ้าหรือของมนุษย์ ล้วนแต่อยู่ภายใต้ชะตากรรมทั้งนั้น”
• บทสนทนาระหว่างความพยายามและ
ชะตากรรม
• **สิ่งทั้งหลายในโลกนี้จึงเป็นสิ่งที่ถูก
กาหนดมาก่อนทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่อยู่
เหนืออานาจการควบคุมของความ
พยายามของมนุษย์
• สิ่งที่เราจาเป็นต้องทาก็คือการดารงชีวิต
ให้สอดคล้องกับชะตากรรมของเรา
• หยางจื๊อคิดว่าเราควรดารงชีวิตอย่างไร
??
• หยางจื๊อกล่าวไว้ว่า
• “ขอบเขตของชีวิตอันยืนยาวของมนุษย์นั้น คือ
หนึ่งร้อยปี แต่ก็ไม่มีบุคคลใดแม้หนึ่งในพันที่
บรรลุถึงได้...และถึงแม้เราจะมีอายุยืนถึงหนึ่ง
ร้อยปี ชีวิตส่วนใหญ่ของเราก็จะใช้หมดไปใน
วัยของทารกที่ปราศจากความรู้สึก สานึกอันใด
กับวัยชรา ที่หมดไปเพราะการนอน ความ
เจ็บป่วย ความทุกข์ ความเศร้าโศกและความ
หวาดกลัว”
• “...ผลก็คือไม่มีเวลาใดแม้แต่ชั่วโมงเดียวที่
ปราศจากความกังวล ถ้าเช่นนั้น ชีวิตนี้จะมีอยู่
เพื่อประโยชน์อันใดกัน?
• และความสุขของชีวิตนั้นคืออะไร?

Recommended

ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออก
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออกปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออก
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออกPadvee Academy
 
ปรัชญาจีน ตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาจีน
ปรัชญาจีน ตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาจีนปรัชญาจีน ตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาจีน
ปรัชญาจีน ตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาจีนPadvee Academy
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียPadvee Academy
 
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๑ ความหมายและขอบข่ายปรัชญา
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๑ ความหมายและขอบข่ายปรัชญาปรัชญาตะวันตก บทที่ ๑ ความหมายและขอบข่ายปรัชญา
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๑ ความหมายและขอบข่ายปรัชญาPadvee Academy
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์Padvee Academy
 
พุทธอภิปรัชญา ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มนุษย์และสังสารวัฏ
พุทธอภิปรัชญา ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มนุษย์และสังสารวัฏพุทธอภิปรัชญา ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มนุษย์และสังสารวัฏ
พุทธอภิปรัชญา ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก มนุษย์และสังสารวัฏCUPress
 
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อวิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อPadvee Academy
 
ปริศนาธรรมในพุทธปรัชญา
ปริศนาธรรมในพุทธปรัชญาปริศนาธรรมในพุทธปรัชญา
ปริศนาธรรมในพุทธปรัชญาpentanino
 

More Related Content

What's hot

ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๖ ปรัชญากรีกสมัยเสื่อม
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๖ ปรัชญากรีกสมัยเสื่อมปรัชญาตะวันตก บทที่ ๖ ปรัชญากรีกสมัยเสื่อม
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๖ ปรัชญากรีกสมัยเสื่อมPadvee Academy
 
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาPadvee Academy
 
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญาประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญาPadvee Academy
 
อารยธรรมจีน
อารยธรรมจีนอารยธรรมจีน
อารยธรรมจีนพัน พัน
 
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๓ อภิปรัชญา
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๓ อภิปรัชญาปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๓ อภิปรัชญา
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๓ อภิปรัชญาPadvee Academy
 
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์Padvee Academy
 
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๔ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๒)
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๔ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๒)ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๔ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๒)
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๔ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๒)Padvee Academy
 
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาขงจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาขงจื๊อวิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาขงจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาขงจื๊อPadvee Academy
 
วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรNingnoi Ohlunla
 
ศาสนาชินโต
ศาสนาชินโตศาสนาชินโต
ศาสนาชินโตPadvee Academy
 
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาทจักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาทPadvee Academy
 
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๓ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๑)
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๓ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๑)ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๓ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๑)
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๓ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๑)Padvee Academy
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์Nattha Namm
 
สามัคคีเภทคำฉันท์Pdf
สามัคคีเภทคำฉันท์Pdfสามัคคีเภทคำฉันท์Pdf
สามัคคีเภทคำฉันท์PdfMind Candle Ka
 
ปรัชญาตะวันตก ตะวันออก
ปรัชญาตะวันตก ตะวันออกปรัชญาตะวันตก ตะวันออก
ปรัชญาตะวันตก ตะวันออกรมณ รมณ
 

What's hot (20)

ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๖ ปรัชญากรีกสมัยเสื่อม
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๖ ปรัชญากรีกสมัยเสื่อมปรัชญาตะวันตก บทที่ ๖ ปรัชญากรีกสมัยเสื่อม
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๖ ปรัชญากรีกสมัยเสื่อม
 
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
 
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญาประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
 
อารยธรรมจีน
อารยธรรมจีนอารยธรรมจีน
อารยธรรมจีน
 
ปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาท
 
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๓ อภิปรัชญา
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๓ อภิปรัชญาปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๓ อภิปรัชญา
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๓ อภิปรัชญา
 
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์
 
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๔ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๒)
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๔ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๒)ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๔ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๒)
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๔ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๒)
 
ขันธ์ 5
ขันธ์ 5 ขันธ์ 5
ขันธ์ 5
 
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาขงจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาขงจื๊อวิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาขงจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาขงจื๊อ
 
วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
 
ศาสนาชินโต
ศาสนาชินโตศาสนาชินโต
ศาสนาชินโต
 
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาทจักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
จักรวาลในพุทธปรัชญาเถรวาท
 
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๓ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๑)
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๓ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๑)ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๓ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๑)
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๓ ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้น (ตอนที่ ๑)
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
 
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
 
สามัคคีเภทคำฉันท์Pdf
สามัคคีเภทคำฉันท์Pdfสามัคคีเภทคำฉันท์Pdf
สามัคคีเภทคำฉันท์Pdf
 
ปรัชญาตะวันตก ตะวันออก
ปรัชญาตะวันตก ตะวันออกปรัชญาตะวันตก ตะวันออก
ปรัชญาตะวันตก ตะวันออก
 
ทฤษฎีทางการเมือง (Political theory)
ทฤษฎีทางการเมือง (Political theory)ทฤษฎีทางการเมือง (Political theory)
ทฤษฎีทางการเมือง (Political theory)
 
ไทย
ไทยไทย
ไทย
 

More from Padvee Academy

หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]Padvee Academy
 
Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist Padvee Academy
 
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)Padvee Academy
 
ปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิตปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิตPadvee Academy
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญาปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญาPadvee Academy
 
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์Padvee Academy
 
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)Padvee Academy
 
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อวิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อPadvee Academy
 
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana BuddhismPadvee Academy
 
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhismพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land BuddhismPadvee Academy
 
Timeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophyTimeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophyPadvee Academy
 
Timeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern PhilosophyTimeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern PhilosophyPadvee Academy
 
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์Padvee Academy
 
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)Padvee Academy
 
ศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรักศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรักPadvee Academy
 
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจPadvee Academy
 
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...Padvee Academy
 
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)Padvee Academy
 
ธรรมนิเทศ Dhamma Communication
ธรรมนิเทศ Dhamma Communicationธรรมนิเทศ Dhamma Communication
ธรรมนิเทศ Dhamma CommunicationPadvee Academy
 
ศาสนาบาไฮ
ศาสนาบาไฮศาสนาบาไฮ
ศาสนาบาไฮPadvee Academy
 

More from Padvee Academy (20)

หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
 
Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist
 
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
 
ปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิตปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิต
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญาปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
 
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
 
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
 
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อวิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
 
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
 
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhismพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
 
Timeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophyTimeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophy
 
Timeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern PhilosophyTimeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern Philosophy
 
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
 
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
 
ศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรักศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรัก
 
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
 
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
 
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
 
ธรรมนิเทศ Dhamma Communication
ธรรมนิเทศ Dhamma Communicationธรรมนิเทศ Dhamma Communication
ธรรมนิเทศ Dhamma Communication
 
ศาสนาบาไฮ
ศาสนาบาไฮศาสนาบาไฮ
ศาสนาบาไฮ
 

ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)

 • 2. หยางจื๊อเป็นใคร ?? • หยางจื๊อ หรือเอี้ยงจื๊อ มีชีวิตอยู่ใน ระหว่าง พ.ศ. ๑๐๓-๑๘๓ เป็นชาวเมืองเจา ปัจจุบันคือมณฑลชานสี • ประวัติของหยางจื๊อไม่มีปรากฏแน่ชัด เป็น เจ้าชายในสายราชวงศ์โจว พระบิดาเป็น เจ้าครองแคว้นหยาง ซึ่งต่อมาถูกผนวกเข้า กับแคว้นซิ่น • หยางจื๊อมีอายุอ่อนกว่าม่อจื๊อ (พ.ศ. ๗๕- ๑๕๓) และมีอายุแก่กว่าเม่งจื๊อ (พ.ศ. ๑๗๑-๒๕๔)
 • 3. ปรัชญาเต๋าหลังมรณกรรมของเหลาจื๊อ - สานักที่ ๑ มีจวงจื๊อเป็นตัวแทน ถือว่าเต๋าเป็น สภาวะธรรมชาติที่เป็นนามธรรมเกิดขึ้นเอง ไม่มี อะไรสร้าง ทั้งมีเจตจานงสร้างสิ่งต่างๆ อย่างมี แผนการ เป็นสภาวะที่สมบูรณ์ที่สุด การดาเนิน ชีวิตของคนก็ต้องสอดคล้องกับเต๋า >> Naturalistic Taoism - สานักที่ ๒ มีหยางจื๊อเป็นตัวแทน ถือว่าเต๋า เป็นพลังงานธรรมชาติที่มืดบอด สร้างสิ่ง ต่างๆ อย่างไม่มีแผนการ เป็นปรัชญาเต๋า ลักษณะวัตถุนิยม >> Materialistic Taoism
 • 4. ปรัชญาของหยางจื๊อ • ปรัชญาของหยางจื๊อเป็นประเภทวัตถุนิยม แต่เชื่อเรื่องชะตากรรม ซึ่ง น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาเต๋า • “สิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนแต่มีชะตากรรมเป็นเครื่องกาหนด มาก่อนทั้งสิ้น ชีวิตและความตาย ความสาเร็จและความล้มเหลว โภคทรัพย์และอานาจ ทั้งหมดนี้ถูกกาหนดโดยชะตากรรมทั้งสิ้น ส่วนที่เรียกว่าเจตจานงอิสระ แผนการ ความมุ่งหมาย ไม่ว่าของ เทพเจ้าหรือของมนุษย์ ล้วนแต่อยู่ภายใต้ชะตากรรมทั้งนั้น”
 • 5. • บทสนทนาระหว่างความพยายามและ ชะตากรรม • **สิ่งทั้งหลายในโลกนี้จึงเป็นสิ่งที่ถูก กาหนดมาก่อนทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่อยู่ เหนืออานาจการควบคุมของความ พยายามของมนุษย์ • สิ่งที่เราจาเป็นต้องทาก็คือการดารงชีวิต ให้สอดคล้องกับชะตากรรมของเรา • หยางจื๊อคิดว่าเราควรดารงชีวิตอย่างไร ??
 • 6. • หยางจื๊อกล่าวไว้ว่า • “ขอบเขตของชีวิตอันยืนยาวของมนุษย์นั้น คือ หนึ่งร้อยปี แต่ก็ไม่มีบุคคลใดแม้หนึ่งในพันที่ บรรลุถึงได้...และถึงแม้เราจะมีอายุยืนถึงหนึ่ง ร้อยปี ชีวิตส่วนใหญ่ของเราก็จะใช้หมดไปใน วัยของทารกที่ปราศจากความรู้สึก สานึกอันใด กับวัยชรา ที่หมดไปเพราะการนอน ความ เจ็บป่วย ความทุกข์ ความเศร้าโศกและความ หวาดกลัว” • “...ผลก็คือไม่มีเวลาใดแม้แต่ชั่วโมงเดียวที่ ปราศจากความกังวล ถ้าเช่นนั้น ชีวิตนี้จะมีอยู่ เพื่อประโยชน์อันใดกัน? • และความสุขของชีวิตนั้นคืออะไร?
 • 7. • “ความสุขของชีวิตนั้น คือ อาหาร อันโอชะ เสื้อผ้าอันสวยงาม ดนตรี ที่ไพเราะ และสิ่งสวยงามเจริญตา เจริญใจทั้งปวง” • หยางจื๊อสอนให้แสวงหาความ เกษมสาราญ ความอภิรมย์ของ ชีวิต
 • 8. The Man in the Tea Pot • To do what you enjoy in life. If there is something that makes you happy, then make that thing the focus of your life. Life is too short to be stuck in some job or some thing that you don't like.
 • 9. At Least I have an Ass
 • 10. • “ภาวะที่สิ่งทั้งหลายมีความแตกต่างกันนั้นคือชีวิต ภาวะที่สิ่งทั้งหลายมี ความเหมือนกันนั้นคือ ความตาย...บางคนตายเมื่ออายุ ๑๐ ปี บางคน ตายเมื่ออายุ ๑๐๐ ปี คนฉลาด คนมีเมตตากรุณาก็ต้องตายอย่าง เดียวกันกับคนโง่เง่าและคนโหดร้ายอามหิต เพราะฉะนั้น ขอให้เราจง เร่งขวนขวายหาความอภิรมย์กับชีวิต อย่าสนใจเรื่องของความตายเลย” “...ปล่อยชีวิตให้เป็นไปอย่างเสรี อย่าไป ขัดขวางหรือฉุดรั้งไว้...ปล่อยให้หูฟังสิ่งที่มัน ชอบ ปล่อยให้ตาดูสิ่งที่มันปรารถนา ปล่อย ให้ปากได้พูดสิ่งที่มันพอใจ ปล่อยให้กายได้ สัมผัสกับสิ่งที่มันต้องการ ปล่อยให้จิตใจ จินตนาการตามที่พึงประสงค์
 • 11. Three Friends- The Perfect Evening • “การขัดขวางความอยากจึง เป็น...บ่อเกิดของความ ราคาญอันปวดร้าวอย่างยิ่ง การทาลายบ่อเกิดของความ ราคาญที่ว่านี้ แล้วใช้ชีวิต แสวงหาความสาราญอย่าง สงบ ชั่ววัน ชั่วเดือน ชั่วปี จนกว่าจะถึงวาระแห่งความ ตาย นั่นคือ ความหมายของ การใช้ชีวิตอย่างเกษม สาราญ”
 • 12. ปรัชญาชีวิตของหยางจื๊อ - อัตนิยม- ทุกอย่างเพื่อตนเอง • แนวคิดของหยางจื๊อ เป็น “ปัจเจกภาพนิยม” ไม่ผูกมัดกับธรรมเนียม ระเบียบประเพณี ชื่อเสียงบัญญัติใดๆ ทั้งสิ้น • เขาสอนให้คานึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นจุดที่สาคัญที่สุด เพราะสัญชาตญาณของสัตว์โลก ย่อมมีความรักตนเป็นปทัฏฐาน ถ้า รู้จักใช้สัญชาตญาณนี้ให้ถูกต้อง สังคมก็จะเกิดความเป็นปกติสุขขึ้น • ^__? คิดยังไงกับแนวคิดนี้จร้า >> ทาไมหยางจื๊อจึงคิดว่า ถ้ารักและ ทาทุกอย่างเพื่อตนเองแล้วสังคมจะสงบสุข • ลองสมมติตัวเองเป็น หยางจื๊อดู... >___<
 • 13. ความสุขของหยางจื๊อ • มนุษย์ไม่ควรพลาดโอกาสแสวงหาความสุขแม้สักชั่วขณะหนึ่ง • ความสุข หมายถึงความสุขเฉพาะหน้า ไม่ใช่ความสุขในอนาคตที่ยัง มองไม่เห็น หยางจื๊อสอนให้หาความสุขทางเนื้อหนัง ทางอายตนะที่ สัมผัสได้ในทันที • ถ้ามนุษย์เห็นแก่ประโยชน์สุขเฉพาะหน้าของตนให้มาก มนุษย์ จะได้ไม่เบียดเบียนกัน • การที่มนุษย์เบียดเบียนกัน เกิดจากที่มนุษย์ไม่พอใจในความสุขเฉพาะ หน้าตามฐานะของตน จึงเกิดการทะยานอยากแก่งแย่ง แข่งขัน เบียดเบียน
 • 15. Go Fishing in the Mountains
 • 16. สรุป วิธีหาความสุขให้ตนเองของหยางจื๊อ^^ • ๑. ตัดความกลัวต่างๆ ให้หมด โดยเฉพาะความกลัวตาย • ๒.เน้นรูปธรรมมากกว่านามธรรม – ควรขวนขวายแสวงหาความสุข จากรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และอารมณ์ที่น่าพอใจ ที่สัมผัสได้ ให้เกิด ความเพลิดเพลินอภิรมย์แก่ชีวิต • ๓. เน้นสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่าไกลตัว เน้นสิ่งที่เป็นปัจจุบันมากกว่าสิ่งใน อนาคต • ๔. เน้นสิ่งที่หาง่ายมากกว่าสิ่งที่หายาก • ๕. เน้นสิ่งที่ปกติธรรมดายิ่งกว่าการแก่งแย่งต่อสู้แข่งขันกัน
 • 17. ปรัชญาสังคมและการเมืองของหยางจื๊อ • หยางจื๊อเชื่อว่า สังคมจะเป็นปกติสุขได้ก็ต่อเมื่อแต่ละคนรักตนเอง เมื่อรักตนเองจริงก็จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น เพราะการเบียดเบียนทาร้าย คนอื่นก็ย่อมนาความเดือดร้อนมาให้ตนเช่นกัน • หยางจื๊อ : “มนุษย์ถูกเตือนด้วยโทษทัณฑ์ ถูกกระตุ้นด้วยปูบาเหน็จ รางวัล ถูกฉุดรั้งให้เพลียลงด้วยเกียรติยศชื่อเสียง อีกทั้งกฎหมายก็ สามารถทาให้คนมีแต่ความกังวลใจตลอดเวลา การที่มนุษย์ต้องมา ยับยั้งในสิ่งที่ตนควรจะฟัง ควรจะดู ควรจะทา และควรจะคิดนั้น เป็น การทาให้มนุษย์ต้องสูญเสียความสาราญอารมณ์ที่ควรจะได้รับ และ หากมนุษย์ไม่สามารถปล่อยตัวสนองความอยากทางเนื้อหนังได้แล้ว มนุษย์ทั่วไปจะแตกต่างไปจากอาชญากรที่ถูกล่ามโซ่ได้อย่างไรเล่า”
 • 18. • ฉินจื๊อ : “ถ้าท่านยอมให้ถอนขนเส้นหนึ่งออกมา แล้วท่านจะสามารถ ช่วยให้โลกปลอดภัย ท่านยินดีจะยอมให้ถอนไหม?” • หยางจื๊อ : “โลกไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้รอดได้ด้วยขนเพียงเส้นเดียว” • ฉินจื๊อ : “สมมติว่ามันช่วยได้ ท่านจะยินยอมให้ถอนขนเพียงเส้นเดียว หรือไม่” • หยางจื๊อไม่ตอบ เม่งซุนหยาง ได้ตอบแทนว่า “ขนเส้นหนึ่งไม่มี ความสาคัญอันใด เมื่อเปรียบเทียบกับผิวหนัง และผิวหนังก็ไม่มี ความสาคัญอันใด เมื่อเปรียบเทียบกับแขนขา แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ เอาขนทั้งหมดมารวมกันเข้า มันก็จะมีความสาคัญเท่ากับผิวหนัง และ ผิวหนังทั้งหมดมารวมกันเข้า ก็จะมีความสาคัญเท่ากับแขนขา เพราะฉะนั้นขนกาย ๑ เส้น ก็เท่ากับ ๑ ใน ๑๐,๐๐๐ ส่วนของร่างกาย แล้วจะถือว่าขนกายเส้นหนึ่งไม่มีความสาคัญได้อย่างไร”
 • 19. สรุป ปรัชญาของหยางจื๊อ • ปรัชญาของหยางจื๊อตั้งอยู่บนรากฐาน “อัตนิยม” (Subjectivism) หรือ “อหังการนิยม” (Egoism) เห็นตัวเองสาคัญที่สุด จึงมุ่งแสวงหา ประโยชน์มาให้ตน เพื่อที่ตนจะได้มีความสุข และแหล่งความสุขที่ตน จะพึงตักตวงได้ ก็คือ วัตถุกาม ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ทั้งตัด ความวิตกกังวลให้หมดไป มีใจเป็นอิสระ ไม่ผูกมัดกับลัทธิธรรมเนียม ประเพณีและกฎเกณฑ์ใดๆ ตราบที่ยังมีชีวิตอยู่ก็หาความสุขให้เต็มที่ • มนุษย์ควรจะดารงชีวิตตามชะตากรรมของตน อดทนและแสวงหา ความสุขให้ได้มากที่สุดจากชะตากรรมของตน โดยไม่ต้องไปยุ่ง เกี่ยวกับกิจการของบุคคลอื่น • ทรรศนะทางจริยธรรมของหยางจื๊อ มาสิ้นสุดที่การปล่อยตัวตามความ อยาก จนปราศจากความพอดี?
 • 20. Chinese Tea Philosophy • if you drink one cup of Chinese tea, you will feel relaxed and comfortable. • After you drink your second cup, you will feel happy, and your brain will feel like it's flying. • And when you drink your third cup, all of your troubles and worries will melt away.
 • 21. • "Life is full of suffering, and its chief purpose is pleasure. There is no god and no after-life; men are the helpless puppets of the blind natural forces that made them, and that gave them their unchosen ancestry and their inalienable character. The wise man will accept this fate without complaint, but will not be fooled by all the nonsense of Confucius and Mozi about inherent virtue, universal love, and a good name: morality is a deception practised upon the simple by the clever; universal love is the delusion of children, who do not know the universal enmity that forms the law of life; and a good name is a posthumous bauble which the fools who paid so dearly for it cannot enjoy. In life the good suffer like the bad, and the wicked seem to enjoy themselves more keenly than the good” (Quoted by Durant: 1963:679).

Editor's Notes

 1. Seek Happiness in Life - Live in a Tea Pot