SlideShare a Scribd company logo

ผลกระทบของลัทธิการเมืองกับพระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ที่ www.philosophychicchic.com ผลกระทบของลัทธิการเมืองกับพระพุทธศาสนา อิทธิพลทางสังคม การเมือง ลัทธิและศาสนาอื่นในประเทศต่างๆ นั้นย่อมมีอยู่เสมอ การที่พระพุทธศาสนาได้มีการเผยแผ่ ขยายออกไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา ก็ตาม ย่อมได้รับอิทธิพลหรือแนวคิดของสังคมนั้นๆ พุทธศาสนาเองย่อมพัฒนาแปรเปลี่ยนไป เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมของประเทศนั้นซึ่งการแปรเปลี่ยนไปนั้นย่อมมีทั้งทางบวกและทางลบ พวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทย จึงจำเป็นต้องยิ่งศึกษาพุทธศาสนาให้ท่องแท้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา เพื่อป้องกันไม่ให้พุทธศาสนาบิดเบือนไปจากความจริง และถูกทำลาย

1 of 52
ผลกระทบของลัทธิการเมืองกับพระพุทธศาสนา
 ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนาอื่นต่อพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ
 1) ประเทศในเอเชียใต้
 2) ประเทศในเอเชียตะวันออก
 3) ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 4) ประเทศในเอเชียกลาง
 5) ประเทศในทวีปยุโรป
 6) ประเทศในสหรัฐอเมริกา
 7) ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 เอเชียใต้
เอเชียใต้เป็นภูมิภาคของทวีปเอเชีย เป็นที่ตั้งของประเทศอินเดีย
ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน และ มัลดีฟส์ มีพื้นที่กว้าง
4,480,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 10% ของทวีปเอเชีย ภูมิภาคนี้ยังเป็นที่รู้จักกัน
ในอีกชื่อหนึ่งว่า อนุทวีปอินเดีย
แผนที่เอเชียใต้
 สาเหตุของการเสื่อม
 1. เพราะการแยกตนไปดารงชีวิตต่างหากของสงฆ์
เมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยไป สงฆ์ได้หลงลืมวัตถุประสงค์เดิมตามคาสอน
ของพุทธองค์ สงฆ์หันไปหมกมุ่นอยู่กับกิจธุระส่วนตัวเป็นสาคัญ สงฆ์ทอดทิ้งไม่
ดูแลการศึกษา และให้การอบรมด้านศีลธรรม และสติปัญญาแก่ประชาชน
 2. ความมีใจกว้างหรือการให้เสรีภาพแก่ศาสนิก
แม้ในระยะเริ่มแรกแห่งการก่อตั้งและเผยแผ่จะเป็นผลดีแก่พุทธศาสนา
แต่ในกาลไกลแล้วเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ เพราะทาให้วัตรปฏิบัติของศาสนิก
หย่อนยาน เปิ ดโอกาสให้ผู้มีทัศนะและความเชื่อถือแปลกแยกเข้าไปปะปนและ
บ่อนทาลายเอกภาพ
 3. เพราะการปรากฏของลัทธิตันตระ
ลัทธิตันตระเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อมาของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน อาจ
กล่าวได้ว่า ตันตระเป็นลัทธิความเชื่อและวัตรปฏิบัติที่นา พุทธศาสนาไปสู่ความ
หายนะขั้นสุดท้ายในประเทศอินเดีย
 ตันตระ ประกอบด้วยคาสอนหลัก 5 ประการ ที่มีชื่อว่า “5ม” มี
(1) มัทยะ - เหล้า (2) มางสะ - เนื้อ (3) มัตสยะ - ปลา
(4) มุทรา - ท่าทาง (5) เมถุน - การเสพสังวาส
 ผู้ที่เชื่อในหลักคาสอนของตันตระจะต้องใช้ “5 ม” นี้ประกอบ การบูชากราบไหว้
 ตันตระนั้นคือลัทธิ ที่สอนให้
คนเชื่อในเวทย์มนต์คาถาอาคม
การทรงเจ้าเข้าผี ตลอดจนทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่รวมอยู่ในไสยศาสตร์
ไสยเวท อันมีกาเนิดจากคัมภีร์
อาถรรพเวทของพราหมณ์ และอยู่
นอกเหนือวิสัย ของปุถุชนคน
ธรรมดา

Recommended

พุทธศาสนากับการบริหาร
พุทธศาสนากับการบริหารพุทธศาสนากับการบริหาร
พุทธศาสนากับการบริหารAnchalee BuddhaBucha
 
ศาสนาเชน
ศาสนาเชนศาสนาเชน
ศาสนาเชนPadvee Academy
 
พุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายานChainarong Maharak
 
ชีวิตและผลงานของพระอนุรุทธะ
ชีวิตและผลงานของพระอนุรุทธะชีวิตและผลงานของพระอนุรุทธะ
ชีวิตและผลงานของพระอนุรุทธะPadvee Academy
 
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย Bom Anuchit
 
พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน
พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันพระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน
พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันleemeanshun minzstar
 

More Related Content

What's hot

ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์Padvee Academy
 
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุPadvee Academy
 
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานPadvee Academy
 
ศาสนาชินโต
ศาสนาชินโตศาสนาชินโต
ศาสนาชินโตPadvee Academy
 
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออก
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออกปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออก
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออกPadvee Academy
 
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกSompak3111
 
สังคมโลก และ ลักษณะพื้นฐานของสังคมระหว่างประเทศ
สังคมโลก และ ลักษณะพื้นฐานของสังคมระหว่างประเทศสังคมโลก และ ลักษณะพื้นฐานของสังคมระหว่างประเทศ
สังคมโลก และ ลักษณะพื้นฐานของสังคมระหว่างประเทศChainarong Maharak
 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยchatsawat265
 
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมWatcharapol Wiboolyasarin
 
เพาเวอพอย ภาษาบาลี 1
เพาเวอพอย ภาษาบาลี 1เพาเวอพอย ภาษาบาลี 1
เพาเวอพอย ภาษาบาลี 1Gawewat Dechaapinun
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียPadvee Academy
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์Padvee Academy
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
 
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdfแผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdfssuser6a0d4f
 
กัณฑ์มัทรี2๕๗
กัณฑ์มัทรี2๕๗กัณฑ์มัทรี2๕๗
กัณฑ์มัทรี2๕๗Milky' __
 
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทยการเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทยPadvee Academy
 

What's hot (20)

ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
 
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ
 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 ภาคเรียนที่ 1
 
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
 
ศาสนาชินโต
ศาสนาชินโตศาสนาชินโต
ศาสนาชินโต
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์
 
วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย
วรรณกรรมบาลีในประเทศไทยวรรณกรรมบาลีในประเทศไทย
วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย
 
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออก
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออกปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออก
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออก
 
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
 
สังคมโลก และ ลักษณะพื้นฐานของสังคมระหว่างประเทศ
สังคมโลก และ ลักษณะพื้นฐานของสังคมระหว่างประเทศสังคมโลก และ ลักษณะพื้นฐานของสังคมระหว่างประเทศ
สังคมโลก และ ลักษณะพื้นฐานของสังคมระหว่างประเทศ
 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
 
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
 
เพาเวอพอย ภาษาบาลี 1
เพาเวอพอย ภาษาบาลี 1เพาเวอพอย ภาษาบาลี 1
เพาเวอพอย ภาษาบาลี 1
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
 
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdfแผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
 
กัณฑ์มัทรี2๕๗
กัณฑ์มัทรี2๕๗กัณฑ์มัทรี2๕๗
กัณฑ์มัทรี2๕๗
 
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทยการเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
 

Viewers also liked

บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา
บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนาบทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา
บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนาPadvee Academy
 
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดพระธรรมกาย
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดพระธรรมกายขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดพระธรรมกาย
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดพระธรรมกายPadvee Academy
 
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดนาป่าพง
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดนาป่าพงขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดนาป่าพง
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดนาป่าพงPadvee Academy
 
พระสงฆ์กับการเมือง
พระสงฆ์กับการเมืองพระสงฆ์กับการเมือง
พระสงฆ์กับการเมืองPadvee Academy
 
ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา
ความเรียบง่ายไร้กาลเวลาความเรียบง่ายไร้กาลเวลา
ความเรียบง่ายไร้กาลเวลาPadvee Academy
 
แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมของผู้สูงวัย
แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมของผู้สูงวัยแนวทางการใช้หลักพุทธธรรมของผู้สูงวัย
แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมของผู้สูงวัยPadvee Academy
 
ศึกษาผลงานสำคัญของพระราหุล
ศึกษาผลงานสำคัญของพระราหุลศึกษาผลงานสำคัญของพระราหุล
ศึกษาผลงานสำคัญของพระราหุลPadvee Academy
 
อภิปรัชญา ความจริงของโลก และ มนุษย์
อภิปรัชญา ความจริงของโลก และ มนุษย์อภิปรัชญา ความจริงของโลก และ มนุษย์
อภิปรัชญา ความจริงของโลก และ มนุษย์Padvee Academy
 
แนวคิดสำคัญของนักปรัชญาอัตถิภาวนิยม Soren kierkegaard
แนวคิดสำคัญของนักปรัชญาอัตถิภาวนิยม Soren kierkegaardแนวคิดสำคัญของนักปรัชญาอัตถิภาวนิยม Soren kierkegaard
แนวคิดสำคัญของนักปรัชญาอัตถิภาวนิยม Soren kierkegaardPadvee Academy
 
ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)
ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)
ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)Padvee Academy
 
Life compass philosophy : ติดเข็มทิศให้กับชีวิต
Life compass philosophy : ติดเข็มทิศให้กับชีวิตLife compass philosophy : ติดเข็มทิศให้กับชีวิต
Life compass philosophy : ติดเข็มทิศให้กับชีวิตPadvee Academy
 
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาPadvee Academy
 
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)Padvee Academy
 
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)Padvee Academy
 
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบันพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบันPadvee Academy
 
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อวิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อPadvee Academy
 
ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยาศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยาPadvee Academy
 
ชีวประวัติท่าน ว.วชิรเมธี
ชีวประวัติท่าน ว.วชิรเมธีชีวประวัติท่าน ว.วชิรเมธี
ชีวประวัติท่าน ว.วชิรเมธีPadvee Academy
 
ปรัชญาจีน ตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาจีน
ปรัชญาจีน ตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาจีนปรัชญาจีน ตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาจีน
ปรัชญาจีน ตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาจีนPadvee Academy
 
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาบั๊คจื๊อ (ม่อจื๊อ)
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาบั๊คจื๊อ (ม่อจื๊อ)วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาบั๊คจื๊อ (ม่อจื๊อ)
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาบั๊คจื๊อ (ม่อจื๊อ)Padvee Academy
 

Viewers also liked (20)

บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา
บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนาบทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา
บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา
 
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดพระธรรมกาย
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดพระธรรมกายขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดพระธรรมกาย
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดพระธรรมกาย
 
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดนาป่าพง
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดนาป่าพงขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดนาป่าพง
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน ตอน วัดนาป่าพง
 
พระสงฆ์กับการเมือง
พระสงฆ์กับการเมืองพระสงฆ์กับการเมือง
พระสงฆ์กับการเมือง
 
ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา
ความเรียบง่ายไร้กาลเวลาความเรียบง่ายไร้กาลเวลา
ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา
 
แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมของผู้สูงวัย
แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมของผู้สูงวัยแนวทางการใช้หลักพุทธธรรมของผู้สูงวัย
แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมของผู้สูงวัย
 
ศึกษาผลงานสำคัญของพระราหุล
ศึกษาผลงานสำคัญของพระราหุลศึกษาผลงานสำคัญของพระราหุล
ศึกษาผลงานสำคัญของพระราหุล
 
อภิปรัชญา ความจริงของโลก และ มนุษย์
อภิปรัชญา ความจริงของโลก และ มนุษย์อภิปรัชญา ความจริงของโลก และ มนุษย์
อภิปรัชญา ความจริงของโลก และ มนุษย์
 
แนวคิดสำคัญของนักปรัชญาอัตถิภาวนิยม Soren kierkegaard
แนวคิดสำคัญของนักปรัชญาอัตถิภาวนิยม Soren kierkegaardแนวคิดสำคัญของนักปรัชญาอัตถิภาวนิยม Soren kierkegaard
แนวคิดสำคัญของนักปรัชญาอัตถิภาวนิยม Soren kierkegaard
 
ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)
ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)
ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)
 
Life compass philosophy : ติดเข็มทิศให้กับชีวิต
Life compass philosophy : ติดเข็มทิศให้กับชีวิตLife compass philosophy : ติดเข็มทิศให้กับชีวิต
Life compass philosophy : ติดเข็มทิศให้กับชีวิต
 
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : พื้นฐานพุทธปรัชญา
 
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)
 
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
 
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบันพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
พุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
 
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อวิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาของจวงจื๊อ
 
ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยาศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
 
ชีวประวัติท่าน ว.วชิรเมธี
ชีวประวัติท่าน ว.วชิรเมธีชีวประวัติท่าน ว.วชิรเมธี
ชีวประวัติท่าน ว.วชิรเมธี
 
ปรัชญาจีน ตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาจีน
ปรัชญาจีน ตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาจีนปรัชญาจีน ตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาจีน
ปรัชญาจีน ตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาจีน
 
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาบั๊คจื๊อ (ม่อจื๊อ)
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาบั๊คจื๊อ (ม่อจื๊อ)วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาบั๊คจื๊อ (ม่อจื๊อ)
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาบั๊คจื๊อ (ม่อจื๊อ)
 

Similar to ผลกระทบของลัทธิการเมืองกับพระพุทธศาสนา

Similar to ผลกระทบของลัทธิการเมืองกับพระพุทธศาสนา (11)

ประเทศจีน
ประเทศจีน ประเทศจีน
ประเทศจีน
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
 
อารยธรรมจีน
อารยธรรมจีนอารยธรรมจีน
อารยธรรมจีน
 
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
 
อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์
 
อารยธรรมจีน
อารยธรรมจีนอารยธรรมจีน
อารยธรรมจีน
 
History of Thailand
History of ThailandHistory of Thailand
History of Thailand
 
History of Thailand
History of ThailandHistory of Thailand
History of Thailand
 
ใบความรู้ศาสนาคริสต์
ใบความรู้ศาสนาคริสต์ใบความรู้ศาสนาคริสต์
ใบความรู้ศาสนาคริสต์
 
พุทธศาสนามหายานในไทย
พุทธศาสนามหายานในไทยพุทธศาสนามหายานในไทย
พุทธศาสนามหายานในไทย
 

More from Padvee Academy

หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]Padvee Academy
 
Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist Padvee Academy
 
ปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิตปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิตPadvee Academy
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญาปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญาPadvee Academy
 
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์Padvee Academy
 
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)Padvee Academy
 
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อวิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อPadvee Academy
 
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana BuddhismPadvee Academy
 
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhismพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land BuddhismPadvee Academy
 
Timeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophyTimeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophyPadvee Academy
 
Timeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern PhilosophyTimeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern PhilosophyPadvee Academy
 
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์Padvee Academy
 
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)Padvee Academy
 
ศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรักศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรักPadvee Academy
 
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจPadvee Academy
 
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...Padvee Academy
 
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)Padvee Academy
 
ธรรมนิเทศ Dhamma Communication
ธรรมนิเทศ Dhamma Communicationธรรมนิเทศ Dhamma Communication
ธรรมนิเทศ Dhamma CommunicationPadvee Academy
 
ศาสนาบาไฮ
ศาสนาบาไฮศาสนาบาไฮ
ศาสนาบาไฮPadvee Academy
 
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยPadvee Academy
 

More from Padvee Academy (20)

หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
 
Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist
 
ปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิตปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิต
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญาปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
 
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
 
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
 
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อวิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
 
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
 
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhismพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
 
Timeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophyTimeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophy
 
Timeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern PhilosophyTimeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern Philosophy
 
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
 
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
 
ศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรักศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรัก
 
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
 
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
 
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
 
ธรรมนิเทศ Dhamma Communication
ธรรมนิเทศ Dhamma Communicationธรรมนิเทศ Dhamma Communication
ธรรมนิเทศ Dhamma Communication
 
ศาสนาบาไฮ
ศาสนาบาไฮศาสนาบาไฮ
ศาสนาบาไฮ
 
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย
 

ผลกระทบของลัทธิการเมืองกับพระพุทธศาสนา

 • 2.  ผลกระทบของลัทธิการเมืองและศาสนาอื่นต่อพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ  1) ประเทศในเอเชียใต้  2) ประเทศในเอเชียตะวันออก  3) ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  4) ประเทศในเอเชียกลาง  5) ประเทศในทวีปยุโรป  6) ประเทศในสหรัฐอเมริกา  7) ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • 3.  เอเชียใต้ เอเชียใต้เป็นภูมิภาคของทวีปเอเชีย เป็นที่ตั้งของประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน และ มัลดีฟส์ มีพื้นที่กว้าง 4,480,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 10% ของทวีปเอเชีย ภูมิภาคนี้ยังเป็นที่รู้จักกัน ในอีกชื่อหนึ่งว่า อนุทวีปอินเดีย แผนที่เอเชียใต้
 • 4.  สาเหตุของการเสื่อม  1. เพราะการแยกตนไปดารงชีวิตต่างหากของสงฆ์ เมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยไป สงฆ์ได้หลงลืมวัตถุประสงค์เดิมตามคาสอน ของพุทธองค์ สงฆ์หันไปหมกมุ่นอยู่กับกิจธุระส่วนตัวเป็นสาคัญ สงฆ์ทอดทิ้งไม่ ดูแลการศึกษา และให้การอบรมด้านศีลธรรม และสติปัญญาแก่ประชาชน  2. ความมีใจกว้างหรือการให้เสรีภาพแก่ศาสนิก แม้ในระยะเริ่มแรกแห่งการก่อตั้งและเผยแผ่จะเป็นผลดีแก่พุทธศาสนา แต่ในกาลไกลแล้วเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ เพราะทาให้วัตรปฏิบัติของศาสนิก หย่อนยาน เปิ ดโอกาสให้ผู้มีทัศนะและความเชื่อถือแปลกแยกเข้าไปปะปนและ บ่อนทาลายเอกภาพ
 • 5.  3. เพราะการปรากฏของลัทธิตันตระ ลัทธิตันตระเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อมาของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน อาจ กล่าวได้ว่า ตันตระเป็นลัทธิความเชื่อและวัตรปฏิบัติที่นา พุทธศาสนาไปสู่ความ หายนะขั้นสุดท้ายในประเทศอินเดีย  ตันตระ ประกอบด้วยคาสอนหลัก 5 ประการ ที่มีชื่อว่า “5ม” มี (1) มัทยะ - เหล้า (2) มางสะ - เนื้อ (3) มัตสยะ - ปลา (4) มุทรา - ท่าทาง (5) เมถุน - การเสพสังวาส  ผู้ที่เชื่อในหลักคาสอนของตันตระจะต้องใช้ “5 ม” นี้ประกอบ การบูชากราบไหว้
 • 6.  ตันตระนั้นคือลัทธิ ที่สอนให้ คนเชื่อในเวทย์มนต์คาถาอาคม การทรงเจ้าเข้าผี ตลอดจนทุกสิ่ง ทุกอย่างที่รวมอยู่ในไสยศาสตร์ ไสยเวท อันมีกาเนิดจากคัมภีร์ อาถรรพเวทของพราหมณ์ และอยู่ นอกเหนือวิสัย ของปุถุชนคน ธรรมดา
 • 7.  4 .เพราะชาวพุทธถูกรุกรานประหัตประหาร อิสลามในฐานะเป็นกาลังสาคัญทั้งในทางการเมืองและการศาสนา ได้แผ่ เข้าไปในอินเดียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยเริ่มตั้งแต่ตอนต้น ของ คริสต์ศตวรรษที่ 11 และภายในเวลาไม่กี่ร้อยปี ก็สามารถครอบครองดินแดน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกของอินเดียไว้แทบจะทั้งหมด และครอง อยู่ได้เป็นเวลาหลายร้อยปีต่อมา
 • 8.  “....ในขณะที่ความเสื่อมทางศีลธรรมและจิตใจกาลังมาสู่ประชาชาติ อินเดียดังได้พรรณนามานี้ การแบ่งแยกถือชั้นวรรณะตามศาสนาพราหมณ์ก็ กระหน่าทาให้ชีวิตสังคมอ่อนเปลี้ย ลงอย่างที่สุด และในขณะที่ความ “เร้นลับ” ของลัทธิ “ตันตระ” กาลังทาให้สมองของประชาชนหมดสมรรถภาพอยู่นั้น กองทัพอันเกรียงไกรของมุสลิมก็เคลื่อนขบวนมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คล้ายกับมรสุมใหญ่ที่กาลังพัดมาเพื่อทาความสะอาดให้แก่สิ่งโสโครกทั้งหลาย บรรดาโบสถ์วิหารและทรัพย์สมบัติเครื่องบูชาอันมีค่ายวดยิ่ง ซึ่งสะสมกันไว้ตั้ง ร้อย ๆ ปี ได้ถูกทาลายพินาศลงด้วยน้ามือของพวกรุกรานมุสลิม....” ที่มา : How India Lost Buddhism? โดยพระภิกษุ ดร.อานันท์ เกาศัลยายน
 • 9.  1. พระสงฆ์ได้หลงลืมวัตถุประสงค์เดิมตาม คาสอนของพุทธองค์ สงฆ์หันไปหมกมุ่น อยู่กับกิจธุระส่วนตัวเป็นสาคัญ  2. ความมีใจกว้างหรือการให้เสรีภาพ แก่ศาสนิก เปิ ดโอกาสให้ผู้มีทัศนะและ ความเชื่อถือแปลกแยกเข้าไปปะปน และบ่อนทาลายเอกภาพ  3. เพราะการปรากฏของลัทธิตันตระ  4 .เพราะชาวพุทธถูกรุกราน ประหัตประหารจากมุสลิม
 • 10.  ประเทศศรีลังกา มีชื่อเต็มว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี ลังกา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของ อนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้แก่ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็น ชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นชื่อที่ยังคงใช้ในบางโอกาส ซึ่งชื่อในปัจจุบันคือ ศรีลังกา ชีวิตบนเกาะนี้ ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ระหว่างรัฐบาล และกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลม (Liberation Tigers of Tamil Eelam) ซึ่งได้มีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อต้นปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
 • 11.  ในอดีตประเทศศรีลังกาเคยถูกชาวอังกฤษ, โปรตุเกส และฮอลันดาปกครอง และกดขี่มานาน ระหว่างที่สามชาตินี้ปกครองได้กดขี่ชาวศรีลังกาตลอดเวลา เช่น  1) พระสงฆ์ถูกกดดันให้สึก  2) พระพุทธรูปถูกทุบทิ้งและที่เป็นโลหะจะถูกหลอม  3) โบสถ์ในวัดถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์คริสต์เพียงชั่วข้ามคืน  4) กดดันมิให้อุบาสกอุบาสิกาถวายอาหารบิณฑบาตพระ  5) ใครเป็นชาวพุทธจะไม่ให้โอกาสได้รับการศึกษาสูง
 • 12.  ๖) ถ้าใครยังเป็นชาวพุทธอยู่ ห้ามแต่งงาน ถ้าแต่งจะไม่จดทะเบียนให้  ๗) พระเขี้ยวแก้วซึ่ง เป็นพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาว พุทธถูกฝรั่งพวกนี้ทุบทาลายไปหลายครั้ง จนชาวศรีลังกาต้องสร้างของปลอม ขึ้นมาเพื่อมิให้ของจริงสูญหาย
 • 13.  พระสงฆ์จึงจาเป็นต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อพระพุทธศาสนา ถ้าพระสงฆ์ไม่ รักษาพระพุทธศาสนาแล้วใครจะรักษา จนในที่สุดสถานการณ์ก็ดึงให้พระสงฆ์ ศรีลังกาเข้าเล่นการเมือง เพราะพระพุทธศาสนาในลังกาถูกต่างชาติกดขี่มาเป็น ระยะเวลานาน ไม่มีประชาชนฝ่ายฆราวาสคนใดกล้าต่อกรกับอานาจรัฐ จนใน ที่สุด ชาวพุทธต้องร่วมแรงกันประกาศจุดยืนในการจะคงรักษาพระพุทธศาสนา ไว้ให้ได้ และเป็นคือสาเหตุที่ทาให้พระสงฆ์ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้และเกี่ยวข้องกับ การ เมืองในที่สุด เพราะสถานการณ์ในศรีลังกาไม่อาจไว้วางใจได้ ประชาชน ส่วนใหญ่จึงสนับสนุนให้พระสงฆ์เล่นการเมือง ปัจจุบันนี้การที่พระสงฆ์เล่น การเมืองจึงถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธลังกาไปแล้ว
 • 14.  เอเชียตะวันออก เป็นอนุภูมิภาคของทวีปเอเชียมีพื้นที่ประมาณ 6,640,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 15% ของพื้นที่ทั้งหมดของทวีปเอเชีย  ประเทศซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีดังต่อไปนี้  จีน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ไต้หวัน แผนที่เอเชียตะวันออก
 • 15.  ฝ่าหลุนกง(法輪功ซึ่งก่อตั้งโดย หลี่ หง จื้อ (李洪志) ในสายตา ของรัฐบาลจีน คือ 'ลัทธิอุบาทว์' นอกกฎหมาย เนื่องจากพฤติกรรมของฝ่าหลุน กงนับวันเติบใหญ่อย่างรวดเร็ว และเริ่มเข้าสู่การเคลื่อนไหวทางการเมือง ต่อต้านรัฐบาลจีนในทั่วทุกปริมณฑล ถี่ขึ้นเรื่อยๆ และการเคลื่อนไหวใหญ่ เมื่อ วันที่ ๒๕ เมษายน ๑๙๙๙ สาวกของลัทธิฝ่าหลุนกงกว่าพันคน ได้มาชุมนุม เคลื่อนไหวทางการเมืองรอบๆ ทาเนียบจงหนานไห่ ซึ่งเป็นที่ทาการของรัฐบาล จีน ทางการจีนต้องออกมาประกาศให้ลัทธิเป็นลัทธิผิดกฎหมาย
 • 16.  เหว่ยเต้าหรู นักการศาสนาของจีนระบุว่า 'ฝ่าหลุน' เป็นคาที่ยืมมาจาก ศาสนาพุทธ แฝงนัยความหมาย ๒ ประการ คือ ประการแรก หมายถึง คำสอน ของศาสนาพุทธที่เปรียบเหมือน กงล้อ อันหนึ่ง ซึ่งหมุนไปไม่หยุด ประการที่สอง คือ พระธรรม (ธรรมจักร) ที่แข็งแกร่งเหมือนกงล้อรถทาศึกสงคราม สามารถ ช่วยขจัดทุกข์ให้กับมวลมนุษย์  ขณะ ที่ หลี่ หง จื้อ (เจ้าลัทธิ) ตีความว่า การฝึกกายบริหารฝ่าหลุนกง ของเขา คือการสร้างธรรมจักรขึ้นที่ท้องน้อย โดยมีตัวเขาเป็นผู้ช่วยสาวกในการฝึก ปฏิบัติเพื่อกาหนดธรรมจักรนี้ขึ้นมา
 • 17.  ๑.สร้างลักษณะสมมติเทพให้ หลี่ หง จื้อ เพื่อก่อให้เกิดความเลื่อมใสเจ้าลัทธิ แม้กระทั่งการเปลี่ยนวันเกิดของ หลี่ หงจื้อ เพื่อให้ตรงกับวันประสูติของ พระพุทธเจ้า  ๒.ฝ่าหลุนกง มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการรักษาโรคให้ผู้คนจนหาย ด้วยการออก กาลังกาย เมื่อคนเข้าร่วมลัทธินี้ ก็ต้องท่องบ่นคาว่า "ฝ่าหลุนกง" คล้ายกับการ "ล้างสมอง" ไปในตัว และกล่าวถึง"วันโลกแตก" เพื่อให้ผู้คนวิตกกังวล จึงต้อง ปฏิบัติตามคาสอนของลัทธิ  ๓.บิดเบือนคาสอนเรื่อง 'กรรม‘ โดยสอนว่า หากใครฝึกฝ่าหลุนกงบ่อยๆ จะช่วย ลด 'กรรม' และเพิ่ม 'คุณธรรม' ขึ้นมาได้ และทาให้ 'กายบริสุทธิ์'การเจ็บป่วย เป็นผลของกรรมในอดีตชาติ ไม่ต้องไปหาแพทย์เพื่อรักษา ทาให้สาวกหลายคน ที่ปฏิบัติตามคาสอนนี้ ต้องเสียชีวิตหรือเสียสติไป  ๔.หลี่ หง จื้อ เห็นว่า สิ่งที่เขาถ่ายทอดเป็น 'คุณธรรมตามกฎจักรวาล'และเป็น พื้นฐานของพระธรรม ไม่ควรถูกควบคุมโดยสังคมหรือกฎหมาย
 • 18.  ลัทธิฝ่าหลุนกงนี้จะสอนสาวกให้ นับถือในตัวผู้นา คือ นายหลี่ หงจื้อ ชนิด ที่ว่ายอมตายแทนได้อย่างไร้เหตุผล ดังการเผาตัวตายของสาวกฝ่าหลุนกงที่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้สังเวยชีวิตไปแล้วกว่า ๒ พันคน
 • 19.  “เมื่อสังคมพุทธเราอ่อนแอ พวกลัทธิฝ่าหลุนกงก็เข้ามา โดยพวกลัทธินี้ เวลาจะทาอะไรจะรวมกลุ่มกับพวกที่มีแนวคิดคล้ายกัน คล้ายการหาแนวร่วม เพื่อกระทาการ เมื่อสาวกเชื่อในลัทธินี้แล้วมีอะไรก็ให้ได้ หมด แม้กระทั่งชีวิตก็ ไม่เสียดาย คือยอมตายได้เพื่อผู้นาลัทธิ.... เพื่อให้ประชาชนมี ความเข้าใจและ วางท่าทีต่อลัทธินี้อย่างถูกต้อง เพราะเพียงการสอนออกกาลัง กาย พลัง ลมปราณ มวยจีนรักษาโรคอย่างเดียวคงไม่มีปัญหา แต่หากคนไม่มี ความรู้ ความเข้าใจและไปยึดหลักคาสอนของลัทธินี้เข้า ที่สอนให้เชื่อผู้นาอย่าง ไร้ เหตุผล อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกกันขึ้นของผู้คนในสังคมได้ ซึ่งตรงนี้ อันตราย”  (กล่าวโดย พระธรรมโกศาจารย์อธิการบดี มจร เมื่อ 4 ก.ค. 2544)
 • 20.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งทาง ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นทวีปหลายแผ่นที่ยัง มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการปะทุของภูเขาไฟอยู่อย่างต่อเนื่อง ทางฝั่งแผ่นดินใหญ่ในภูมิภาคนี้นั้น จะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก ประเทศเหล่านั้นคือ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ พม่า สิงคโปร์นั้น ส่วน ทางด้านคาบสมุทรมลายู และ หมู่เกาะอินโดนีเซีย นั้น จะนับถือศาสนาอิสลาม ได้แก่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ บรูไน ส่วนประเทศฟิ ลิปปิ นส์นั้น และ ติมอร์ตะวันออก นับถือศาสนาคริสต์ แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • 21.  สมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนามพุทธศาสนา เสื่อมโทรมลงมาก เพราะ ถูกเบียดเบียนจากพวกฝรั่งเศส ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ เช่นการห้ามสร้างวัด เว้น แต่ได้รับอนุญาต จากัดสิทธิพระสงฆ์ที่จะรับถวายสิ่งของ จากัดจานวนพระภิกษุ เป็นต้น แม้ชาวพุทธจะถูกจากัดสิทธิ โดยไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงเลย หากจะ เป็นได้ต้องนับถือศาสนาคริสต์เสียก่อน และต้องโอนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสด้วย จึงทาให้ชาวพุทธไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร และไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียงอะไรใน แผ่นดิน
 • 22.  ชาวเวียดนามได้พยายามรวมตัวกันเพื่อลุกขึ้นสู้กอบกู้เอกราช แต่ก็ถูก ปราบปรามอย่างรุนแรงไปเป็นระยะ ๆ ในระยะนี้เองพระพุทธศาสนา ซึ่งมีท่าที ว่าจะสูญสิ้น ก็มีการตื่นตัว ฟื้นฟูกันอีกครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้มีการจัดตั้ง สมาคมพุทธศาสนาศึกษาแห่งโคชินจีน (Cochinchina Buddhist study society) ขึ้นที่เมืองไซง่อน และได้มีการตั้งสมาคมทางพุทธศาสนาขึ้นอีกที่เมืองเว้ (อานัม) และที่เมืองฮานอย โดยสมาคม ฯ มุ่งเน้นด้านการศึกษา และสังคม สงเคราะห์ ปฏิรูปพระวินัยของสงฆ์ และส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาพุทธ ศาสนาแบบใหม่
 • 23.  ในสมัยรัฐบาลของโงดินเดียม พระพุทธศาสนาถูกกดขี่ ย่ายี จาก ฝ่ายรัฐบาลที่นับถือคริสต์ศาสนา เป็นการทาลายความรู้สึกของพุทธศาสนิกชน อย่างมาก ทาให้มีการเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาล โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นา มวลชน พระภิกษุถิช กวางดึ๊ก ได้เผาตนเองเพื่อประท้วงรัฐบาลซึ่งก่อความ สะเทือนใจแก่ชาวพุทธเวียดนามไปทั่วประเทศ
 • 24.  ในยุคของนายพลเหงียนเกากี ขึ้นเป็นผู้นาประเทศ ได้รับการต่อต้านจาก ชาวพุทธหัวรุนแรงอยู่ตลอด มีพระสงฆ์เป็นผู้นาในการต่อสู้ ระดมมวลชน เดินขบวนไปตามท้องถนนเป็นยุค ที่เรียกว่า ยุคหลวงพี่ระดมพลกลางท้องถนน [Monk and Mobs in The Street] แม้จะไม่ประสบความสาเร็จ แต่ว่ายังเป็นพลัง อานาจอันสาคัญยิ่งใหญ่ที่ฝ่ายชาวบ้านเมืองยังต้องใส่ใจ หรือต้องพึ่งพาอาศัย เช่นกัน
 • 25.  พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นาของชาวพุทธมีจุดอ่อนสาคัญ คือ ความไม่พร้อมที่ เข้าสวมบทบาทรับภาระหน้าที่ที่มาถึงได้ เพราะขาดพื้นฐานการศึกษา และ เพราะตลอดเวลาเกือบ ๑๐๐ ปี ที่ฝรั่งเศสยึดครองอานาจในเวียดนาม ประชาชน ทั่วไปถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการศึกษา พระสงฆ์ที่เป็นผู้นาชาวพุทธล้วน มาจากตระกูลชาวไร่ชาวนา แม้จะได้รับการศึกษาเล่าเรียนอยู่บ้าง แต่เป็นเพียง ความรู้แบบเก่า ๆ ที่สืบสานมาตามประเพณี น้อยองค์นักที่จะพูดภาษาฝรั่งเศส อังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ได้ในวงการเมืองถือว่า พระสงฆ์เป็นกลุ่มชนผู้ด้อย หรือ ไร้การศึกษา มีลักษณะเด่นคือ กลัว และ ดูถูกวัฒนธรรมจากภายนอก แต่มี กาลังอิทธิพลอยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไป
 • 26.  เอเชียกลาง เป็นสถานที่อันเป็นที่ตั้งของประเทศคีร์กีซสถาน ประเทศทาจิ กิสถาน ประเทศอุซเบกิสถาน ประเทศเติร์กเมนิสถาน อัฟกานิสถาน  ในดินแดนเอเชียกลางนี้เองที่เป็นแหล่งชุมนุมศิลปกรรมวัตถุที่เคารพบูชา ใน พุทธศาสนา โดยในอดีตได้เคยเป็นศูนย์กลาง และเส้นทางเผยแผ่พุทธ ศาสนามาหลายศตวรรษ โดยประเทศจีนเองก็ได้รับพุทธศาสนาจากอินเดียโดย ผ่านมาจากเส้นทางนี้ (เส้นทางสายไหม) แผนที่เส้นทางสายไหม
 • 27. ธงชาติ ประเทศ ประชากร(2007E) เปอร์เซ็นต์ ชาวพุทธ อัฟกานิสถาน 31,889,923 0.3% (approx) 95,670 คาซัคสถาน 15,422,000 0.53% 81,843 คีร์กีซสถาน 5,317,000 0.35% 18,610 มองโกเลีย 2,874,127 94% 2,701,679 ทาจิกิสถาน 7,076,598 0.1% 7,076 เติร์กเมนิสถาน 5,097,028 0.1% 5,097 อุซเบกิสถาน 27,780,059 0.2% 55,560 รวม 95,456,735 3.106% 2,965,535
 • 28.  พระพุทธรูปแห่งบามิยัน เป็น พระพุทธรูปยืนจานวนสององค์ที่ สลักอยู่บนหน้าผาสูงสองพันห้าร้อย เมตรในหุบผาบามียัน ณ จังหวัดบามี ยัน ในพื้นที่ฮาซาราจัตทางตอนกลาง ของประเทศอัฟกานิสถาน อันห่าง จากกรุงคาบูลไปทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือประมาณสองร้อยสามสิบ กิโลเมตร หมู่พระพุทธรูปนี้สถาปนา ขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 10 ตามศิลปะ แบบกรีกโบราณ
 • 29.  ระหว่างช่วงประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,600 ปี ของพระพุทธรูปแห่ง นี้ ได้พบเจอกับสงครามและ การจู่โจมมาโดยตลอด ถึงแม้จะมีชนพื้นเมืองชาว มุสลิมกลุ่มหนึ่งคือชาวฮาซารัส ได้ปกป้ องศาสนาสถานแห่งนี้มาก็ตาม เริ่มต้น ด้วยการเสื่อมถอยของศาสนาพุทธในบริเวณนี้และการมาของศาสนาอิสลาม การทาลายและการบุกรุกโจรกรรมวัตถุต่างๆจากถ้าภายในตั้งแต่ 900 ปีที่แล้ว จนมาถึงปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) เมื่อสหภาพโซเวียต นาทหารเข้าบุกเข้าโจมตี อัฟกานิสถาน ตามมาด้วยสงครามอัฟกัน และสิ้นสุดลงด้วยการระเบิดของกลุ่ม ตาลีบันในปี พ.ศ. 2544 จากการสารวจ ได้มีรายงานว่ากว่า 80% ของภาพตามฝา ผนังถ้าได้ถูกทาลายลงไปแล้ว
 • 30.  หมู่พระพุทธรูปนี้ถูกทาลายด้วยระเบิดไดนาไมต์เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 ตามคาสั่งของนายมุลเลาะห์ โมฮัมเม็ด โอมาร์ ประมุขของรัฐบาลตาลีบัน ซึ่งให้เหตุผลว่ากฎหมายอิสลามไม่ อนุญาตให้บูชารูปเคารพ องค์พระก่อนถูกทาลาย องค์พระหลังถูกทาลาย
 • 31.  กล่าวว่าถ้าเขาไม่ระเบิดพระพุทธรูป ตาลีบันจะ ฆ่าเขาทิ้ง เพราะก่อนหน้า นั้นตาลีบันฆ่าลูกชายสองคนของเขาเหมือนสุนัขข้างถนน เขาจึงต้องทาเพื่อการ อยู่รอด เขามีความเชื่อว่าด้านหน้าของพระพุทธรูปที่ ถูกทาลายลง มี พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีพระพักตร์อมยิ้ม ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งเป็นความเชื่อที่ได้ยินมาจากบรรพบุรุษสืบขานกันต่อหลายชั่ว อายุคนสอด คลึงกับ คาบอกกล่าวของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้เห็นพระพุทธรูปปาง ไสยาสน์นี้เช่นกัน
 • 32.  ทวีปยุโรป ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้านตะวันตกของ มหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทาง ตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและ ทะเลดา ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขายูรัลและทะเลแคสเปียน  ทวีปยุโรปมีพื้นที่ 10,600,000 ตร.กม. เล็กที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทวีป ออสเตรเลีย แต่มีจานวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา ปี พ.ศ. 2546 ยุโรปมีประชากรราว 799,466,000 คน หรือ ประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรโลก แผนที่ทวีปยุโรป
 • 33.  "การประชุมใหญ่สานักวาติกันที่ ๒ (VATICAN COUNCIL 2) ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 11 ต.ค.2505 เป็นการจัดประชุม บิชอฟของคาทอลิคทั่วโลก อันถูกคัด สรรว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ๔,๐๐๐ คน ซึ่งผลของการประชุม ได้ มีมติออกมาเป็นคาประกาศ ซึ่ง เรียกว่า "Declaration on relations of the church with non - christian religions คาแถลงของสภาประชุม เรื่อง ความสัมพันธ์แห่งศาสนจักรกับ ศาสนาที่มิใช่คริสต์ศาสนา"
 • 34.  ซึ่งมองเป้ าหมายทางด้านเอเซียซึ่งมีฐานทางด้านการเกษตร อันสามารถ อานวยผลประโยชน์ให้กับองค์กร คริสตจักรของวาติกันได้เป็นอย่างดี แต่มีด่าน สาคัญคือ พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งอยู่ในตาแหน่งใกล้เส้น ศูนย์สูตร และเส้นแบ่งกึ่งกลางของการสื่อสาร และการคมนาคมของโลก เพราะฉะนั้นประเทศไทย จึงเป็นจุดสาคัญที่จะต้องกลืนให้ได้โดยดุษณีและไร้ การต่อต้าน โดยการทาลายพระพุทธศาสนา นั่นหมายถึงจานวนประชากรชาว พุทธ ซึ่งมีจานวนถึง ๙๕% ของ ประเทศที่จะต้องสยบยอมในที่สุด จึงมีมติ เห็นชอบร่วมกันโดยเป็นคาสั่ง ๒ ประการ ปรากฏเป็นหลักฐาน คือ
 • 35.  (10:24) "ให้วาติกันสนับสนุนหาผู้เชี่ยวชาญ ไปจัดการเปลี่ยนแปลงพระไตรปิ ฎก คัมภีร์ในพระพุทธศาสนา ให้มาเป็น คริสต์ศาสนา"  (9:12:15) "ให้แยกและแทรกศาสนธรรมที่แท้จริง อันทรงคุณค่าใน พระพุทธศาสนาให้ได้ โดยอาศัยพระวจนะเผยของพระเจ้า ในคริสต์ศาสนาเป็น เครื่องส่องทาง ให้ดาเนินการพิจารณาหาหนทางจัดทาให้เห็นได้ว่า ศาสนธรรม อันทรงคุณค่าในพระพุทธศาสนานี้ จะสมบูรณ์ได้ด้วยการอาศัยคาของคริสต์ ศาสนา"
 • 36.  ๑. The Secret Congregation of Propaganda กระทรวงโฆษณาเผยแพร่ ศาสนา รับผิดชอบวิธีการเผยแพร่แบบมิชชั่น (การรุกแบบตรงตัวแตกหัก)  ๒. Secretariat for non-Christians สานักงานเลขาธิการเพื่อผู้ไม่นับถือ คริสต์ศาสนา รับผิดชอบงานแบบไดอาล็อค เมื่องานของ (๑) ไม่สามารถทาได้ แบบเฉียบพลัน ให้ใช้หน่วยงานนี้ เข้าทางานในระบบกลืนศาสนา และ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไปเลย  หน่วยงานทั้งสองนี้เองได้ออกเอกสารลับเฉพาะซึ่งใช้สาหรับการสั่งการ ระหว่างสานักงานเลขาธิการฯ กับบาทหลวงชั้นผู้ใหญ่ ตั้งแต่บิชอฟขึ้นไป ซึ่งมี การปฏิบัติภารกิจอยู่ทั่วโลก เรียกว่า Bulletin Confidential Publication เรียก สั้นๆ ว่า Bulletin หรือวารสารแถลงกิจ ซึ่งเป็นคาสั่งที่สาคัญ ทั้งนี้ทั้งนั้น จะต้อง ยึดหลักการ 3 ข้อของมติที่ประชุมแห่งวาติกันคือ
 • 37.  (7:15) "ภารกิจของงานเผยแพร่แบบมิชชั่น ไม่จากัดอยู่ที่การเปลี่ยนใจ บุคคลทีละคนให้มานับถือคริสต์ศาสนาต่อไปแล้ว แต่ภารกิจในบัดนี้คือ การ เปลี่ยนตัวศาสนาทั้งศาสนาให้มาเป็นคริสต์ศาสนา"  (10:7) "ท่านจงไปทาให้ประชาชาติทั้งหมดให้เป็นสาวกของพระเยซู ถ้อยคานี้ควรต้องจารึกด้วยตัวทองลงหน้าแท่นบูชา ของวาติกัน ที่ 2"  (10:25:27) "ในประเทศพระพุทธศาสนา คริสต์ศาสนจักรจะต้อง นาเอา องค์ประกอบต่างๆ ของพุทธมาใช้ และเปลี่ยนรูปเสียใหม่ ด้วยการให้ ความหมายทางคริสต์ศาสนาลงไป เพื่อที่จะดัดแปลงให้เข้ากันกับคริสต์ให้ได้"
 • 38.  การเผยแพร่คริสต์ศาสนาโดยอานาจแห่งวาติกัน โดยการให้กลุ่ม ปัญญาชนที่มีความรู้ความสามารถมาบิดเบือนคาสอนของศาสนาต่าง หากชาว พุทธศาสนากลุ่มใดหลงเชื่อหรือเข้าใจผิดไปจากคาสอนที่แท้จริงนั่น ก็อาจจะ ส่งผลถึงความตั่งมั่นของพระศาสนา และพุทธศาสนาก็จะถูกกลืนกินในที่สุด หนังสือที่ได้แอบอ้างว่า เป็นถ้อยคาของพระพุทธทาสแห่งสวนโมกข์ฯ
 • 39.  สหรัฐอเมริกา เป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตย ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วยรัฐ 50 รัฐ มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ มี พรมแดนติดต่อ กับแคนาดาทางทิศเหนือ และเม็กซิโกทางทิศใต้ ส่วนพรมแดน ทางทะเลนั้นติดต่อกับแคนาดา รัสเซียและบาฮามาส โดยมีมหาสมุทรแปซิฟิ ก ทะเลแบริง มหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรแอตแลนติก อ่าวเม็กซิโก และทะเล แคริบเบียนเป็นผืนน้าล้อมรอบ  มีประชากรราว 308 ล้านคน ทาเป็นประเทศซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายใน เชื้อชาติและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการอพยพจากหลายประเทศ แผนที่สหรัฐอเมริกา
 • 40.  การที่เราจะฝากความหวังไว้กับสังคมอเมริกันให้ดูแลพระพุทธศาสนานั้น เป็นสิ่งที่เราควรจะนามาวิเคราะห์ ตามหลักจิตวิทยา และในแง่สังคมแบบบริโภค นิยม และวัตถุนิยมสูงแบบคนอเมริกันคิด ชาวพุทธเอเชียอาจจะนึกไม่ถึงว่า มี จานวนชาวอเมริกันไม่น้อยที่คิดว่า ตนเองเป็นชาวพุทธที่ดีกว่า จริงใจกว่า รู้ เรื่องมากกว่าชาวเอเชียด้วยซ้าไป เหตุผลที่เขากล่าวเช่นนี้ก็คงเป็นเพราะมาจาก วัฒนธรรมพื้นฐานของคนอเมริกันที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง อันเป็นผลสืบ เนื่องมาจากอานาจทางเศรษฐกิจ การทหาร และการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก บวกกับนิสัยลึก ๆ ที่ติดตัวมาก่อนแล้วเรื่องการ เหยียดผิว และทนงตนว่าเป็น ชาติอารยธรรมกว่าชาติอื่น ๆ ในโลก
 • 41.  พระพุทธศาสนาแบบอเมริกันสไตล์จึงเกิดขึ้น ซึ่งบ่งบอกออกมาใน ลักษณะเฉพาะตัว เช่น การไม่เน้นเรื่องการทาบุญให้ทาน เผื่อแผ่เจือจานแบบ สังคมพุทธในทวีปเอเชีย  สังคมอเมริกันมีอุดมคติว่า ทุกคนต้องช่วยตัวเอง ไม่ควรจะพึ่งรัฐ หรือ ผู้อื่นมากจนเกินไป และความคิดที่ว่า ไม่มีคาว่าฟรีในสังคมวัตถุนิยม ทาให้มี กลไกทางการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องในสังคมพุทธของชาวอเมริกันมากขึ้นเช่น เมื่อมีการตั้งสานักปฏิบัติธรรมขึ้นมาแล้วก็จะมีการโฆษณาตัวเอง เหมือนสินค้า หรือ การขายบริการ ซึ่งถ้าคิดดูให้ดี ๆ แล้วก็ไม่ต่างไปจากโรงแรม หรือสถาน เริงรมย์ทั้งหลาย ถึงแม้จะไม่ทาในลักษณะที่น่าเกลียดเกินไปก็ตาม
 • 42.  สังคมอเมริกัน เป็นสังคมปัจเจกชนมากเกินไป ซึ่งทาให้พระพุทธศาสนา แบบอเมริกันเน้นหนักที่ตัวบุคคลอย่างแรงกล้า อาจจะทาให้ขาดมิติแห่งชุมชนที่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือ ที่เรียกว่า “สังฆะ” และอีกอย่างหนึ่งชาวพุทธอเมริกันบาง กลุ่มยังปฏิเสธเรื่องการบวช อาจจะเป็นเพราะกลุ่มแรกที่เข้าไปศึกษา พระพุทธศาสนาสนใจแต่ในเรื่องปรัชญา และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จึง ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของนักบวชและพิธีกรรม เขามีความเห็นว่าการศึกษา พระพุทธศาสนา และการปฏิบัติทางจิต ไม่จาเป็นต้องถือเพศบรรพชิต
 • 43.  บางครั้งถ้าเรามองไปเฉพาะที่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาก็ลงมือปฏิบัติ ได้เลย ไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมมากนักก็เป็นสิ่งที่อาจทาได้  แต่ว่าต้นไม้ใหญ่นั้นก็ต้องมีทั้งเปลือกและแก่น ถ้าไม่มีเปลือกห่อหุ้มแก่น ก็อยู่ไม่ได้ จะเห็นว่าในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา การบวชเป็นสถาบันหนึ่ง หรือ เป็นพุทธบริษัทหนึ่งที่พระพุทธองค์ฝากพระพุทธศาสนาไว้ให้ช่วยกัน จรรโลงและเผยแผ่ เพราะว่ามีนักบวชนี่แหละ จึงทาให้สามารถรักษาคาสั่งสอน และวิถีชีวิตแบบพุทธเอาไว้ได้จนตราบเท่าทุกวันนี้
 • 44.  ทวีปออสเตรเลีย ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัว นิวกีนี เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุด และมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดแห่ง หนึ่งของโลก แต่เป็นทวีปหลังสุดที่มนุษย์เข้าไปตั้งถิ่นฐานและรู้จักแพร่หลาย  ทวีปออสเตรเลียอยู่ทางซีกโลกใต้และบางคนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ดินแดนมหาสมุทร หรือโอเชียเนีย (Oceania) หมายถึง ดินแดนที่เป็นหมู่เกาะ ต่างๆ ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิ ก เช่น ฟิ จิ นิวแคลีโดเนีย วานูอาตู ซามัว ตะวันตก หมู่เกาะโซโลมอน แผนที่ทวีปออสเตรเลีย
 • 45.  ชาวอะบอริจิน (Aborigines)  เป็นผู้ก่อตั้งออสเตรเลียอย่างแท้จริง พวกเขาเข้ามาตั้งรกรากเป็นเวลา กว่า 40,000 ปีแล้ว ในขณะที่ชาวตะวันตก เพิ่งจะค้นพบและตั้งรกรากใน ออสเตรเลียมาไม่ถึง 1,000 ปีเท่านั้น  ไม่มีใครรู้ว่าชาวอะบอริจินอาศัยอยู่ที่ไหนมาก่อนที่จะตั้งรกรากใน ออสเตรเลีย เชื่อกันว่าพวกเขาเคยอาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออก แล้วเดินทาง ข้ามมายังออสเตรเลียด้วยแพ หรือเรือแคนู
 • 46.  ชาวเผาเมารี  “เคียวร่า” เป็น คาทักทายของชาวเมารี ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิม อาศัย อยู่บนพื้นแผ่นดินนิวซีแลนด์แห่งนี้ นานกว่า 2,000ปีมาแล้ว ชาว เมารี มี สายเลือดนักรบผู้กล้าหาญอย่างเต็มตัว หากใครมารุกราน พวกเขาก็จะปกป้ อง พิทักษ์รักษาแผ่นดินแม่และหมู่คณะของตนเอง อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน  ดังจะเห็นได้จาก วัฒนธรรมอันโดดเด่นที่ยังคงรักษาไว้ สืบทอดต่อกัน มายังลูกหลานของชาวเมารี นั่นคือ การเต้นฮักก้า หรือ War Dance (วอร์ แดนซ์) เพื่อใช้ในการข่มขู่ศัตรูหรือข้าศึก ยามที่จะออกรบทาศึกสงคราม โดยจะ เป็นการกล่าวถ้อยคาข่มขู่เป็นภาษาเมารี ประกอบท่าร่ายราด้วยมือและการ กระทืบเท้า
 • 48.  แม้ว่าชาวออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะนับถือคริสต์ศาสนา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก อังกฤษ แต่การเผยแผ่พุทธศาสนาในออสเตรเลีย ก็เป็นไปได้ด้วยดี ตั้งแต่หลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ซึ่งการเปิ ดรับทางด้านศาสนาของออสเตรเลียนั่น ก็ เป็นผลมาจากที่ออสเตรเลีย เป็นทวีปที่มีเชื้อชาติหลากหลาย และมีความเป็นอิสรเสรี ภาพค่อนข้างสูง  ส่วนชาวเผ่าต่างๆ ก็ได้มีการรับวัฒนธรรมการนักสมาธิแบบพุทธมาประยุกต์ใช้ บ้างเช่นชาวเมารี ซึ่งเป็นผลจากการเผยแพร่ของศาสนิกของธรรมกายในเมืองไทย เป็นต้น ท่านั่งสมาธิของชาวเมารี
 • 49.  อิทธิพลทางสังคม การเมือง ลัทธิและศาสนาอื่นในประเทศต่างๆ นั้นย่อม มีอยู่เสมอ การที่พระพุทธศาสนาได้มีการเผยแผ่ ขยายออกไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา ก็ตาม ย่อมได้รับอิทธิพลหรือแนวคิดของสังคม นั้นๆ  พุทธศาสนาเองย่อมพัฒนาแปรเปลี่ยนไป เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมของ ประเทศนั้นซึ่งการแปรเปลี่ยนไปนั้นย่อมมีทั้งทางบวกและทางลบ พวกเราใน ฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทย จึงจาเป็นต้องยิ่งศึกษาพุทธศาสนาให้ท่องแท้ ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา เพื่อป้ องกันไม่ให้พุทธศาสนา บิดเบือนไปจากความจริง และถูกทาลาย
 • 50.  สุดท้ายรายงานนี้ ข้อมูลบ้างส่วนอาจจะมีความผิดพลาดบาง ประการ ทางคณะผู้นาเสนอจึงขออภัยมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย และยินดีรับ คาติชม รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จึงขอจบรายงานไว้ ณ ที่นี้ สวัสดีครับ /ค่ะ