Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์

225 views

Published on

สามารถเข้าไปโหลดรูปภาพขนาดเต็มไฟล์ได้ที่
www.philosophychicchic.com

Published in: Education
  • สามารถเข้าไปโหลดรูปภาพขนาดเต็มไฟล์ได้ที่ www.philosophychicchic.com
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์

  1. 1. ' จี ` งู เ”"` [ 'วุ""_ `ธุ ขุ่( ." ขุ่ฮั.ขุ่ '0"ณั ขุ่ .ญิ ขุ่ "ปี้;' หี้ ด่`ว›ขุ่ศ์พื่ยี่ กื0' 0บอิ๊า[ '6 [๐ โบ๊มุ่๐? ตี่0 'ปี๋บึ };จ๋›ยิ้`บู๊“`-' ธี'ปิ๊` '-' โาช์5 อิ๊|`๐11ถู บ์5 (ย๊1ริ้อู๋โตุ๋;อึ่ ปื่นั้ ขิ รี่วุ. 'หึ อึ้ย๊อืจุ๋งี่พํ/รี๊ ขุ่0'บ่หึฮ๊โ ฝ้ธีวุจี๋ รี่ด่' บ่ | ฝี๐(๐|'๐|า0|าา๐บ8 "๐[|าบ์($" 5๐|'1บี|ช้บ่|บู 15 อิ๊00ป่ เ)|' ๒;›บ่, ๖บุ๊บุ้ป์“ล๊นู้ ย็`า|กั้ขูเ" โช้เ' ๖ธี›|ผุ้ขุ่ วู้[บ่›๐ะขุ่ [ภิปุ๋ `('จ์|างู ภิ(|105เ'|`1เ 5 |รุ๊@|บ์อิ๊บ์0บ8 0[|าข์(5 ๖``ซ๊' `ก ข์ ย้5 ๖มั๊`ด่!. 0[|วุกูซู วุกู[กูธ๐กุ๐กวุ๐เวูอื ย๊ก๓บูไไเ'จ๋ โจั๊ใยํ 'ฮื' `ส็`{ยํปิ๊ {ภิป์{ |ล๊จ์|าอื เว่งั|อิ๊ะ บ์5 [`อื`ซ๊. รุ่รั่0 เด่เ|าช์(อิ๋ ย่( 'ษิ วกั้ถ่' ^บ[๐1า๐1าา๐บ5 6[าป๋(5 `วว0|| 'ช๊า)' 50กา0าข์1วุอิ๊ ธิ8 อิ๊๐0ถ่ 0? )ฤอ่` _ ' "บ่'บ๋เ ช๊› ปื้จู๐0ป่' 'ยิ [เ1ตื่[ จ็ด่ช้ซ'(› 'อื บี้เ`๐ง่ ง๊(`ธฟื้ บึอิ๊0|5|าา รึอืกา(าเ|กิ่ อูธ`าธจบ์(วู๊(าบ่1ยํรึ: ')'ก บ่ร็ย๊ภมุ้ร้ /วู๊?[เ16 หึ๖บี[ จู๋ธ อิ๊00(ป์. 'ธี `ขุ่»ภิถร อื ฮูบฌ๐ก "ม์{บ่า `ขื่0เ1บ่เช้ (ร็๐. [บู๊จ๋วุธบ่บ่,`บ: บ่›เา บ่(› ช๊รุ้"' `บํ".า1ษบ ๐ฮ่'บํ๖เ`ฝั่ ซ์ถ้ 'วุ อิ๊๐เเ] ม'บ์บ่'1เ`ลํ ฮ่ `.1|1า๐บผุ้ ฐา|'ขุ่วุ(1ข์ จู๋`า|1บรึ: วิ้?บ์๖1เ)เ|ผุ้` ๐๐๐'า 50ก1เ'ห่ภิบ้'วอิ๊ จู๋จ็ ๖อ(ซ๊ จุ้ก๋`›วุ( `ด่สั้0ฑน่(ช๊ "า(งี้ ปั๊า" ")รึษบ เ)|โ "'1บฮ่ ย็จ๋บ่|บ่บ่วูวร์บ: บ่)๐ |๐ วู้เบํตื่|' ›ด่:(ตื่แ`( เยํ "ขุ่๐|จ๋โเช้ ด่.'เ)เบ่`บ๊ ขุ่ทู้ "๐|`รึ`ยํ เ)ส์ช๊` น่ฮ่ลุ้ บิมด่บิ|'ฐ'เา|ายํ เช็บ์เว่ บ์เขุ่ หีย๊ก0บธ ถธย๊({ย้[10|๐|'; ห่กา'วุอภเ|๐ท่ ร์จู๋3'เ (๐ก$บี้(บยี่กปื้ปื้อื'บี้อื๓ 'บั๊วุ`า฿ รุ๊ล์ อิ๊(าเาเช๊' อ้5 เร็วุบ่วุ{ ะ'ร็ว์บํร์ เ"วุบ่ลิ้ผุ้'สั้ (ซ๊า`ด่ 'บํจั่ ย๊›.ย๊๓อู'ปุ๋: [ย๊เป๋กอื บู๊เ|[เบ่ธีบิง่ |1วุบีอ1 บ๋อิ๋ ๖ย๊อ่ขุ่ ๖ยํยํมุ้1บ$( บ์( ภิเ|ฑ๖ [บ่า๐5บิ 3'างื|กอะ ชา1(บ่ซํปิ {ภิย๊ก ธิ& เา|"ล5ยํอิ๋ '๐เ|. ฮ่`.วุกา(าเ|ล๊ ขูกั้วุธธีข์{วุ้(ากบํรจ็: ]ผุ้'รึงฑ}' โริเ`กช๊"ฌ' บ่อืเ'ห่เ'ญ์ กึ่รุ้กอิ๊องั หุ่ปื้๖อืซื่อื|บี้5ฌ หึ๖อ[ บ์› อิ๊0๐อ่ขุ่ |อิ๋ 'กั้ลรู๊ธ1ข์2ป๋'ญ "'จุ้เร์1(›เบ่เ ,าน่1)'5ข์(ยัวุด่จ๋ เ'.ช๊ด่11(1ป5 ,`ธด่วุบีธบิ้&ข์(›'1หึรึ: 1เ`|' 51บ่'ธจ ขุ่'จ์ช้ $๐(บี้อ| (๐กปื้ซื่อ(สื้ ธีตื้บ่ด่{ ข์` จู()(›เป้' ษช๊ถเบ่บ่เขั้ า๐ "'บ์ฮ่บื้ ()เ'ณขุ่ {ถ์ใเ:ช้|1`รู่ ธี'1๐ อึ๋บ(๐เด่บ่1เ เช๊บ |บบ`เลิ้ เ›ฮ่ชี้ เ|ผุ้า๖บ "'ช้๐ ยื่ญ์บ โใา20|`)' อ๊อื้.|||ถูบ่บรุ่ หึป็ย๊[ |หื่`ด่:' `ปี้'เรเบ่ไง่ ฐ"๐เ1 บํ}.ยี่}|ามื้;" ขุ่ธ์`ฐ'ยี่เ`แ ว๊``ปู่|'เ' ง เ"๐|าบี|1 | เ|'ป์กั้รุ๊ รึวกา(าเ'5 ฑูฑ'วุ"รึบ๊{รู๊0กยํรึ: |เวภิ'า บ่รื้ขุ่า"'|5 ช๊ยี่เบ่กํภิ๐รึ กั้๐ลถ่บืภอิ๊ ถื่รุ๊!ก('! !3!ฟี่.ธํ!:๖:ขุ่งั"` โ:นึ่'จ๋ธิ์ :ฮี้ ป์ณี':'ลื่อุ่ช์ สํ! กึ๋รึบื้๐ธ: |'ซีค่'ร๐`งื่"บ่`บ่”.ชิ้ธิ์บิจ้' !๐ }อื:ซ์น่ยี่::เ-ขุ่ด่ขุ่ ,'ด่"2าปิ่1 1 ปิแด่ฐ์ถื่ ๐บสื้รุ่ธแ11`ขึ้. _รุ๊วุ:!ขุ่'วุ.'ย์'ขั้ ภิธิ์“สุ|'เ฿จู๋' ซีร่ โจุ๊`:า' 5'ณิหึ:๐!หู่! 1'.[ขํบิ(ขุ่ธีร (งี้อิ๋0วั่. "อุ๋'(น๊`9ฐ์"รู๊ โป๋ธีจ็ธีโ อ๊รู๊กอื'นื่โ` .ว้นื่"!ขี่'.`1ล๊':ช๊ ใ.:อิ้ขุ่':'1ขั้ะ๐ศ์: " }!ไ.9ผื่“จู๋: โถฒตื่11เ1บู๊1 }ว๊ย๊ถ1` บ๊!จ๋1ดิ์:ยุ:.ด่ด่ ฤติ์หึ' ?ธ;`ติ์ธ!:ฉ้-ขุ่1ถ์ ฿(:250ขื่'1 ขุ่งุยี่1 5`95'ด็นื่ ภิ{วุซู: สื้ธีก`จุ่วู๊:รู๊ถูหั่จ็'ว่รู๊2-(ขุ่ธอิ๊ณิ"ป๋ว่รู๊ถ่ ด่ขุ่' น็จ็ภิปื่(งิ้ขุ่ ขุ่_ บ่"ใ"1'วุอ๋จู๋บ่าะก"า 2011

×