Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PVI PROGRAMA ELECTORAL 2019

581 views

Published on

Programa electoral 2019 del Partit de Vinaròs Independent.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PVI PROGRAMA ELECTORAL 2019

  1. 1. Aquest programa ha estat realitzat recollint les idees dels ciutadans de Vinaròs i membres del PVI, i han sigut consultades amb els diferents agents socials de la nostra ciutat, de manera de garantir que siguin reals i possibles, tant tècnica com econòmicament. · ÀREA SOCIAL - Entrar en converses amb Sanitat per al trasllat de la UCA a dependències sanitàries. - Ampliar els serveis al Centre de la 3ª Edat, especialment infermeria i podologia, i adequar les sales necessitades. - Augmentar les ajudes econòmiques a les entitats benèfiques de la nostra ciutat, facilitant les dades per a optar a les ajudes i convenis. - Incrementar els programes de rehabilitació del Centre CRIS, per a la plena integració dels seus usuaris en la societat. - Oferir facilitats a la Generalitat per a la creació del Centre Ocupacional Comarcal. - Bonificar el IBI en vivendes buides que entren al banc de vivendes de lloguer social. - Posar en marxa el PLA D’EMERGÈNCIA SOCIAL: *Escoltar a les persones amb discapacitat per promoure la seva major integració. *Oferir protecció i ajuda psicològica i jurídica a les persones que pateixin maltractaments i estiguin en situació de risc, amb la col·laboració de les forces de seguretat. *Ampliar el personal del Servei d’Atenció Domiciliària i els serveis que ofereixen. *Posar en marxa el servei “Majors a Casa”, donant servei de menjar, neteja i bugaderia. *Crear un banc de material en préstec per a discapacitats amb pocs recursos amb llits ortopèdics, caminadors, grues, matalassos, etc. · OCI I JOVENTUT - Conveni entre pobles per establir un servei d’autobusos per a les festes per evitar que els joves agafen el cotxe. - Adequació i optimització de la Plaça de Bous per a celebrar diferents events (fires, exposicions, concerts…) a part dels esdeveniments que ja es celebren. - Diversificar l’oci durant tot l’any potenciant els espais públics, tant a l’aire lliure, com espais tancats en desús. - Donar facilitats a events i activitats proposades per l’iniciativa privada. - Iniciar les accions necessàries per a que el Carnaval de Vinaròs, sigui declarat Festa d’Interès Turístic Nacional.
  2. 2. · CULTURA - Construir l’Auditori Municipal que els altres grups polítics no han sigut capaços. Tindrà una capacitat de més de 500 localitats, comptarà amb un escenari apte per a tots els actes i si es posible li integrarem l’Escola de Música Municipal. - Creació d’un Museu de Vinaròs als espais alliberats de l’auditori antic en cas d’haver-ne construït un nou. - Crear el Consell de Cultura i Tradicions incloent un representant de cadascuna de les associacions i entitats de la nostra població. - Crear panells informatius amb l’oferta turística i cultural a les zones de més afluència de la localitat. - Crear un Centre d’Interpretació Arqueològic dels jaciments a les cavallerisses de l’ermita, almenys durant l’estiu, per a que vinarossencs i turistes s’assabenten de la història dels primers pobladors del nostre territori. - Incentivar les visites guiades dels jaciments i les rutes temàtiques al voltant de Vinaròs. - Recuperar la Torreta dels Moros, que sent un Bé d'Interès Cultural, es troba en un estat lamentable. - Ampliar, modificar i diversificar l’oferta cultural de Vinaròs, creant així un ampli ventall d’opcions per cobrir les diferents preferències dels ciutadans. · TURISME - Crear el Consell de Turisme format per tècnics de l’Ajuntament i iniciativa privada que servisca per a formar una oferta complementaria, amb noves directrius i reptes i per a Vinaròs. - Desestacionalitzar el turisme creant oferta nova i diferenciada que pot incloure algun festival nacional. - Potenciar la gastronomia local millorant i creant nous esdeveniments dels diferents productes que els comerciants i restauradors ofereixen. - Revitalitzar, impulsar i promocionar nacionalment el Concurs de cuina aplicat al llagostí de Vinaròs, actualment en declivi. - Potenciar i promocionar les cales del nostre poble com a joia del nostre litoral.
  3. 3. · MEDI AMBIENT - Crear el Programa ‘Vinaròs es Verd’. Increment i millora d’arbrat i zones enjardinades i crear pulmons verds amb plantació massiva d’arbres. - Potenciació vehicles elèctrics de tot tipus. Creant una Normativa de Vehicles Unipersonals (patinets, bicicletes). - Crear punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la via pública, facilitant així el seu ús i bonificar la zona blava als cotxes no contaminants. - Transformar progressivament la flota de vehicles municipals a no contaminants. - Bonificar la instal·lació de plaques solars per autoconsum i la compra de flota de vehicles ecològics. · ECONOMIA I COMERÇ - Al proper contracte REMUNICIPALITZAR la ZONA BLAVA, i fer-la GRATUÏTA en determinats dies de les principals festes de Vinaròs. - Adaptar la Normativa Municipal per afavorir l’obertura de nous establiments i comerços al casc urbà. - Reducció significativa de la taxa de la Llicència d’Obres, d’escombraries i IBI, a la creació de noves activitats comercials en el casc antic, amb la condició de romandre oberta un mínim de 3 anys. - Recuperar la fira de Nadal i crear-ne de noves per incentivar i potenciar el comerç local a nivell comarcal. - Agilitzar la burocràcia municipal per facilitar tot tipus de tràmits als vinarossencs, obrint un sistema de cita prèvia telefònic i per internet per tal d’eliminar les cues que s’ocasionen en períodes de sol·licituds d’ajuts (llibres, beques, transport escolar...). - Estudi per a la recuperació de Serveis Municipals per part de l’Ajuntament com el servei de Recaptació de tributs (Diputació) i el servei d’Aigües potables, amb el consegüent estalvi pressupostari.
  4. 4. ·DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL I URBANÍSTIC - Realitzar inversions eficients en els polígons industrials existents i desenvolupament del Polígon de les Soterranyes, com a motor principal per a la reindustrialització i la creació de llocs de treball a Vinaròs. I al mateix temps recuperar la inversió realitzada. - Instal·lació de fibra òptica on no estiga, i connexió de la ja existent que no han sigut capaços de concectar. - Redactar un estudi per a desenvolupar el Passeig de Ribera a la Costa Nord (riu Servol- platja Saldonar) i per ampliar el Passeig de la Costa Sud fins a Aiguaoliva. - Subsanació de les mancances en paviment, enllumenat i serveis, a les urbanitzacions de la zona de l’ermita, Costa Nord i Costa Sud. - Utilitzar el finançament del projecte EDUSI per a portar a terme algunes de les infraestructures mencionades posibles de cara al turisme, comerç i oci, i sobretot no malgastar aquests diners en immobles que no són propietat de l’Ajuntament. ·EXIGIR EL COMPLIMENT DELS COMPROMISOS (Diputació, Generalitat i Estat) Sigui del color que sigui, exigirem enèrgicament el compliment de les obligacions de les altres administracions cap a Vinaròs: Col·legi Jaume I 2º Centre de Salut Projecte d’usos i remodelació del Port Remodelació de la Crta. 238 Ulldecona Ampliació IES Vilaplana Segellat abocador antic Trasllat llotja pesca Solució a l’antiga Nacional 340a
  5. 5. Este programa ha sido realizado recogiendo las ideas de los ciudadanos de Vinaròs y miembros del PVI, y han sido consultadas con los diferentes agentes sociales de nuestra localidad, con el fin de garantizar que todas sean reales y posibles, tanto técnica como económicamente. · ÁREA SOCIAL - Entrar en conversaciones con Sanidad para el traslado de la UCA a dependencias sanitarias. - Ampliar los servicios en el Centro de la 3ª Edad, especialmente enfermería y podología, y adecuar las salas necesarias de arreglos. - Aumentar las ayudas económicas a las entidades benéficas de nuestra ciudad, facilitando los datos para optar a las ayudas y convenios. - Incrementar los programas de rehabilitación del Centro CRIS, para la plena integración de sus usuarios en la sociedad. - Ofrecer facilidades a la Generalitat para la creación del Centro Ocupacional Comarcal. - Bonificar el IBI en viviendas vacías que entren en el banco de viviendas de alquiler social. - Poner en marcha el PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL: * Escuchar a las personas con discapacidad para promover su mayor integración. * Ofrecer protección y ayuda psicológica y jurídica a las personas que sufran malos tratos y estén en situación de riesgo con la colaboración de las fuerzas de seguridad. * Ampliar el personal para la mejora de la Atención Domiciliaria y los servicios que ofrecen. * Poner en marcha el servicio "Mayores en Casa", dando servicio de comida, limpieza y lavandería. * Crear un banco de material en préstamo para discapacitados con pocos recursos con camas ortopédicos, andadores, grúas, colchones, etc. · OCIO Y JUVENTUD - Convenio entre pueblos para establecer un servicio de autobuses para las fiestas para evitar que los jóvenes cojan el coche. - Adecuación y optimización de la Plaza de Toros para celebrar diferentes eventos (ferias, exposiciones, conciertos...) a parte de los eventos que ya se celebran. - Diversificar el ocio durante todo el año potenciando los espacios públicos, tanto al aire libre, como espacios cerrados en desuso. - Dar facilidades a eventos y actividades propuestas por la iniciativa privada.
  6. 6. - Iniciar las acciones necesarias para que el Carnaval de Vinaròs, sea declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. · CULTURA - Construir el Auditorio Municipal que los otros grupos políticos no han sido capaces. Tendrá una capacidad de más de 500 localidades, contará con un escenario apto para todos los actos y si es posible integraremos la Escuela de Música Municipal. - Creación de un Museo de Vinaròs en los espacios liberados del antiguo auditorio en caso de haber construido uno nuevo. - Crear el Consejo de Cultura y Tradiciones incluyendo un representante de cada una de las asociaciones y entidades de nuestra poblaciòn. - Crear paneles informativos con la oferta turística y cultural en las zonas de mayor afluencia de la localidad. - Crear un Centro de Interpretación Arqueológico de los yacimientos en las caballerizas de la ermita, al menos durante el verano, para que vinarocenses y turistas conozcan la historia de los primeros pobladores de nuestro territorio. - Incentivar las visitas guiadas de los yacimientos y las rutas temáticas entorno de Vinaròs. - Recuperar la Torreta dels Moros, que siendo un Bien de Interés Cultural, se encuentra en un estado lamentable. - Ampliar, modificar y diversificar la oferta cultural de Vinaròs, creando así un amplio abanico de opciones para cubrir las diferentes preferencias de los ciudadanos. · TURISMO - Crear el Consejo de Turismo formado por técnicos del Ayuntamiento e iniciativa privada que sirva para formar una oferta complementaria, con nuevas directrices y retos para Vinaròs. - Desestacionalizar el turismo creando oferta nueva y diferenciada que puede incluir algún festival nacional. - Potenciar la gastronomía local mejorando y creando nuevos eventos de los diferentes productos que los comerciantes y restauradores ofrecen. - Revitalizar, impulsar y promocionar nacionalmente el Concurso de cocina aplicado al langostino de Vinaròs, actualmente en declive. - Potenciar y promocionar las calas de nuestro pueblo como joya de nuestro litoral.
  7. 7. · MEDIO AMBIENTE - Crear el Programa ‘Vinaròs es Verde’. Incremento y mejora de arbolado y zonas ajardinadas y crear pulmones verdes con plantación masiva de árboles. - Potenciación vehículos eléctricos de todo tipo creando una Normativa de Vehículos Unipersonales (patinetes, bicicletas). - Crear puntos de recarga de vehículos eléctricos en la vía pública, facilitando así su uso y bonificar la zona azul a los coches no contaminantes - Transformar progresivamente la flota de vehículos municipales no contaminantes. - Bonificar la instalación de placas solares para autoconsumo y la compra de flota de vehículos ecológicos. · ECONOMÍA Y COMERCIO - En el próximo contrato REMUNICIPALIZAR la ZONA AZUL, y hacerla GRATIS en determinados días de las principales fiestas de Vinaròs. - Adaptar la Normativa Municipal para favorecer la apertura de nuevos establecimientos y comercios en el casco urbano. - Reducción significativa de la tasa de licencia de Obras, de basuras e IBI, a la creación de nuevas actividades comerciales en el casco antiguo, con la condición de permanecer abierta un mínimo de 3 años. - Recuperar la feria de Navidad y crear otras nuevas para incentivar y potenciar el comercio local a nivel comarcal. - Agilizar la burocracia municipal para facilitar todo tipo de trámites a los vinarocenses, abriendo un sistema de cita previa telefónico y por internet para eliminar las colas que se ocasionan en periodos de solicitudes de ayudas (libros, becas, transporte escolar ..). - Estudio para la recuperación de Servicios Municipales por parte del Ayuntamiento como el servicio de Recaudación de tributos (Diputación) y el servicio de Aguas potables, con el consiguiente ahorro presupuestario. · DESARROLLO INDUSTRIAL Y URBANÍSTICO - Realizar inversiones eficientes en los polígonos industriales existentes y desarrollo del Polígono de les Soterranyes, como motor principal para la reindustrialización y la creación de puestos de trabajo en Vinaròs. Y al mismo tiempo recuperar la inversión realizada.
  8. 8. - Instalación de fibra óptica donde no esté, y conexión de la ya existente que no han sido capaces de conectar. - Redactar un estudio para desarrollar el Paseo de Ribera en la Costa Norte (río Servol- playa Saldonar) y para ampliar el Paseo de la Costa Sur hasta Aiguaoliva. - Subsanación de las carencias en pavimento, alumbrado y servicios, a las urbanizaciones de la zona de la ermita, Costa Norte y Costa Sur. - Utilizar la financiación del proyecto EDUSI para llevar a cabo algunas de las infraestructuras mencionadas posibles de cara al turismo, comercio y ocio, y sobre todo no malgastar ese dinero en inmuebles que no son propiedad del Ayuntamiento. · EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ºº (Diputación, Generalitat y Estado) Sea del color que sea, exigiremos enérgicamente el cumplimiento de las obligaciones de las otras administraciones hacia Vinaròs: Colegio Jaume I 2º Centro de Salud Proyecto de usos y remodelación Puerto Remodelación de la Crta. 238 Ulldecona Ampliación IES José Vilaplana Sellado del antiguo vertedero Traslado de la lonja de pesca Solución en antigua Nacional 340a

×