Milieudagen leuven

440 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Milieudagen leuven

 1. 1. Decreet betreffende complexe projecten Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens Studienamiddag LeuVeM 24 juni 2014
 2. 2. / 2Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Tekortkomingen huidige situatie - Lange doorlooptijden - Vele opvolgende procedures - Onzekerheid - Moeilijke besluitvorming en uitstellen van beslissingen - Procedures vertonen gebreken op vlak van participatie en communicatie Conclusie: nood aan integratie en vereenvoudiging
 3. 3. / 3Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Wetgevende stappen - Commissie Sauwens / Berx - Visienota Vlaamse Regering 15 oktober 2010 - Indiening ontwerp decreet 31 januari 2014 - Advies Raad van State 20 december 2013 - Goedkeuring Vlaams parlement 23 april 2014 - Goedkeuring Vlaamse Regering uitvoeringsbesluit 9 mei 2014
 4. 4. / 4Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Opzet en kenmerken - Procedure-decreet (!) - Geen uitzonderingsprocedure - Snellere realisatie complexe projecten - Participatie - Open communicatie en transparantie - Maatwerk - Geïntegreerde en oplossingsgerichte samenwerking - Gelijktijdige en geïntegreerde aanpak van de onderzoeken en de inspraak - Procesregie wordt door de relevante actoren gedragen Eén afgestemde, integrale en overkoepelende procedure
 5. 5. / 5Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Opbouw decreet - Hfst 1: Inleidende bepalingen - Hfst 2: Besluitvormingsprocedure - Hfst 3: Doorwerking en rechtsgevolgen van de besluiten - Hfst 4: Uitvoeringsfase en monitoring - Hfst 5: Regels inzake verval van besluiten - Hfst 6: Beroepsmogelijkheden - Hfst 7: regels inzake handhaving - Hfst 8: Wijzigingsbepalingen m.b.t. andere regelgeving - Hfst 9: overgangs- en slotbepalingen
 6. 6. / 6Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Algemeen - Procedure-decreet: doet geen afbreuk aan doelstellingen en inhoudelijke verplichtingen van sectorale regelgeving (opmerking Raad van State en SARO: het gaat verder) - Procedure sui generis - Routeplanner: evolutief document opgesteld door Vlaamse Regering waarin methodiek van decreet centraal staat (www.complexeprojecten.be) - Toegang tot decreet is loutere mogelijkheid, geen verplichting - Elke formele stap wordt voorafgegaan door informele fase
 7. 7. / 7Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Toepassingsgebied: complex project “een project van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang dat vraagt om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces” Bevoegde overheid oordeelt of een voorliggend project een complex project is
 8. 8. / 8Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Complex project: criteria 1°de probleemstelling of het programma van het project is meervoudig en omvat diverse af te wegen belangen 2°het project is onontbeerlijk voor een noodzakelijke verbetering van de woonkwaliteit, de milieukwaliteit, de economische ontwikkeling en/of de mobiliteit 3°bij de afweging van de betrokken belangen is de maatschappelijke meerwaarde prominent 4°het project is ruimtelijk structurerend voor het gebied in kwestie of wordt voorzien in een complexe omgeving 5°het project heeft een grote rechtstreekse of onrechtstreekse socio-economische, ruimtelijke, leefmilieugerelateerde of verkeerskundige impact 6°het project houdt ongebruikelijke investeringen en inspanningen in op vlak van ontwikkeling en beheer Een of meer van bovenstaande criteria kunnen in aanmerking genomen worden door de bevoegde overheid
 9. 9. / 9Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Bevoegde overheden 1) Vlaamse Regering: projecten als vermeld in artikel 15, eerste lid van omgevingsvergunningendecreet 2) Provincieraad: projecten als vermeld in artikel 15, derde lid van omgevingsvergunningendecreet 3) Gemeenteraad: alle andere gevallen Ingeval verschillende overheden bevoegd zouden zijn, wordt in onderling overleg de bevoegde overheid vastgesteld.
 10. 10. / 10Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Drietrapsraket: 3 beslissingsmomenten 1) Startbeslissing 2) Voorkeursbesluit 3) Projectbesluit
 11. 11. / 11Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 1) Verkenningsfase - Is er sprake van een complex project? - Opstarten plannings- en vergunningsproces - Informeel vooroverleg met betrokken actoren Uitkomst verkenningsfase: STARTBESLISSING - Engagement van overheid om proces overeenkomstig het decreet aan te vatten - Bevoegde overheid informeert andere overheden over beslissing - (opmerking Raad van State i.v.m. gelijkheidsbeginsel)
 12. 12. / 12Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 2) Onderzoeksfase - Doel: bevoegde overheid de mogelijkheid bieden om op een geïntegreerde wijze tot een weloverwogen afweging te komen van de verschillende alternatieven - methode: uit een brede waaier aan onderzoeken wordt 1 beste oplossing naar voren geschoven - procesmatig: onderzoeken en studies worden in de tijd gelijkgeschakeld. <-> momenteel lopen procedures vaak achtereenvolgend - Participatie: alternatievenonderzoeksnota en openbaar onderzoek - Advies Mondt uit in VOORKEURSBESLUIT
 13. 13. / 13Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 2) Onderzoeksfase: alternatievenonderzoeksnota - Opstellen alternatievenonderzoeksnota • werkingssfeer geplande project • te onderzoeken alternatieven • wijze waarop alternatieven zullen worden onderzocht - Versturen nota aan dienst MER en adviesinstanties - Raadpleging publiek over nota - Indien grensoverschrijdende effecten: nota voorleggen voor advies aan bevoegde instanties - Vlaamse Regering stelt adviesinstanties vast
 14. 14. / 14Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 2) onderzoeksfase: geïntegreerd effectenonderzoek en ontwerp voorkeursbesluit - Geïntegreerd effectenonderzoek • Opgesteld o.b.v. alternatievenonderzoeksnota, adviezen en opmerkingen van publiek • Omvat min. ruimtelijk en milieugerelateerd effectenonderzoek op strategisch niveau • Resultaten effectenonderzoek worden vastgelegd in effectenonderzoeksrapporten, waaronder ontwerp-MER - Synthesenota - Voorontwerp voorkeursbesluit - Adviesvergadering waarop alle adviesinstanties uiterlijk hun advies geven - Kwalitatieve beoordeling MER door dienst MER • i.g.v. afkeuring: verzoek tot heroverweging mogelijk - Ontwerp voorkeursbesluit: kan afwijken van bestemmingsplannen • i.g.v. afwijking: specifieke instemmingen vereist van overheden bevoegd voor de ruimtelijke plannen
 15. 15. / 15Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 2) Onderzoeksfase: ontwerp van voorkeursbesluit Ontwerp van voorkeursbesluit bevat: 1°Motivering waarom voorgenomen initiatief in aanmerking komt als complex project 2°Gekozen alternatief 3°Motivering keuze alternatief 4°Motivering aanwijzing bevoegde overheid 5°Verklaring welke milieuoverwegingen in voorkeursbesluit worden geïntegreerd en op welke wijze rekening is gehouden met gevoerde onderzoeken (waaronder MER) 6°Relatie met relevante beleidsplannen 7°In voorkomend geval, wijze waarop wordt afgeweken van bestemmingsplannen 8°monitoringsmaatregelen en flankerende maatregelen 9°bepaalde rechtsgevolgen 10°specifieke instrumenten
 16. 16. / 16Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 2) onderzoeksfase: openbaar onderzoek en voorkeursbesluit - Worden ter inzage gelegd tijdens het openbaar onderzoek: • Ontwerp van voorkeursbesluit • Synthesenota • Effectenonderzoeksrapporten • Alternatievenonderzoeksnota en MER-beoordelingsbeslissing - Grensoverschrijdend aspect - Bevoegde overheid stelt voorkeursbesluit definitief vast • m.o. problematiek speciale beschermingszones • Bekendmaking in Belgisch Staatsblad • Opsturen afschrift naar Vlaamse Regering, betrokken provincies en gemeenten, adviesinstanties Voorkeursbesluit = point of no return
 17. 17. / 17Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 3) Uitwerkingsfase - Doel: voorkeursbesluit verder concretiseren tot realiseerbaar project - Projectonderzoeksnota - Geïntegreerd effectenonderzoek: gelijktijdige i.p.v. sequentiële onderzoeken - Advies - Ontwerpprojectbesluit - Participatie: openbaar onderzoek Resultaat: PROJECTBESLUIT
 18. 18. / 18Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 3) Uitwerkingsfase: projectonderzoeksnota en geïntegreerd effectenonderzoek - Projectonderzoeksnota bevat: • Project en flankerende maatregelen uit voorkeursbesluit • Alternatieven op uitvoeringsniveau • Voorgenomen onderzoeks- en beoordelingswijze - opsturen naar bevoegde (advies-)instanties - Geïntegreerd effectenonderzoek • Ruimtelijk en milieugerelateerde effectenonderzoek op uitvoeringsniveau • m.o. speciale beschermingszones - Resultaten geïntegreerd effectenonderzoek worden vastgelegd in effectenonderzoeksrapporten, waaronder ontwerp-MER - Effectenonderzoeksrapporten leiden tot synthesenota en voorontwerp van projectbesluit
 19. 19. / 19Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 3) Uitwerkingsfase: Ontwerp van projectbesluit - Ontwerp van projectbesluit kan afwijken van ruimtelijke structuurplannen, plannen van aanleg en van RUPs • i.g.v. afwijking: specifieke instemmingen vereist van overheden bevoegd voor de ruimtelijke plannen - Bevat in hoofdzaak: • Gemotiveerde keuze alternatief op uitvoeringsniveau • Motivering aanwijzing bevoegde overheid • Verklaring betreffende integratie milieuoverwegingen en gevoerde onderzoeken • relatie met relevante beleidsplannen • Desgevallend afwijkingen ruimtelijke plannen • …
 20. 20. / 20Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 3) uitwerkingsfase: openbaar onderzoek en projectbesluit - Openbaar onderzoek: • Ontwerp van projectbesluit • Synthesenota • Effectenonderzoeksrapporten, waaronder ontwerp van MER • Projectonderzoeksnota - Grensoverschrijdende effecten - MER-dienst beoordeelt kwaliteit van ontwerp-MER en toets ontwerp-MER aan projectonderzoeksnota - Projectbesluit: • Wordt definitief vastgesteld door de bevoegde overheid • Ten opzicht van ontwerp projectbesluit kunnen enkel wijzigingen worden aangebracht die voortvloeien uit goedgekeurd MER of uit inspraakreacties
 21. 21. / 21Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 3) Projectbesluit - Bekendmaking: • Minstens bij uitreksel in het Belgisch Staatsblad • Afschrift wordt bezorgd aan bevoegde overheden en (advies-)instanties - Inwerkingtreding: 10 dagen na bekendmaking in Belgisch Staatsblad - Rechtsgevolgen voorkeursbesluit en projectbesluit • Voorkeursbesluit kan bouwverbod of bouwbeperkingen inhouden • Vergunning, machtiging of toestemming kan worden geweigerd als aanvraag onverenigbaar is met voorkeursbesluit • Onteigening: elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor verwezenlijking voorkeursbesluit of projectbesluit kan door onteigening ten algemene nutte tot stand worden gebracht • Koppeling rooilijnplan • Herverkaveling • Recht van voorkoop
 22. 22. / 22Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 3) Projectbesluit • Na inwerkingvoorkeursbesluit kunnen geen besluiten tot bescherming meer genomen worden als deze bescherming de realisatie van het voorkeursbesluit kennelijk in het gedrang brengt - Rechtsgevolgen voorkeursbesluit vervallen van rechtswege: • 3 jaar na inwerkingtreding van voorkeursbesluit • Bij inwerkingtreding van projectbesluit voor gebied waarop projectbesluit betrekking heeft • Als binnen 6 jaar na inwerkingtreding ervan geen eerste projectbesluit definitief is vastgesteld
 23. 23. / 23Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten 3) Doorwerking projectbesluit - Kan onderdeel bevatten dat geldt als RUP: • Dat onderdeel vervangt voor betreffende grondgebied voorschriften van plannen van aanleg en RUP - Geldt desgevallend als: • omgevingsvergunning • melding omgevingsvergunning/onroerend erfgoed • Vergunning o.g.v. decreet natuurbehoud • Vergunning, machtiging, toestemming o.g.v. decreet monumenten • Vergunning, machtiging, of wijking o.g.v. Bosdecreet • Conformiteitsattesten decreet bodembescherming en –sanering • … Projectbesluit geeft aan als welke concrete beslissing het geldt - Kan interfereren met andere sectorregelgeving (monumentenzorg, stads- en dorpsgezicht, bos, natuurbehoud, landschapszorg …).
 24. 24. / 24Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Uitvoeringsfase - Nagaan aanzienlijke gevolgen voor milieu van tenuitvoerlegging RUP-onderdeel van projectbesluit • Negatieve gevolgen in vroeg stadium identificeren • Passende herstelmaatregelen nemen - Monitoring • Bestaande monitoringsregelingen kunnen worden gebruikt
 25. 25. / 25Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Verval voorkeursbesluit en projectbesluit - Verval voorkeursbesluit • 6 jaar na inwerkingtreding ervan is geen definitief projectbesluit vastgesteld - Verval projectbesluit • Verwezenlijking projectbesluit wordt niet binnen 5 jaar na inwerkingtreding gestart • De werken worden gedurende meer dan 3 opeenvolgende jaren onderbroken Uitzondering voor onderdeel projectbesluit dat geldt als ruimtelijk plan Bevoegde overheid kan termijn gemotiveerd verlengen
 26. 26. / 26Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Beroep en handhaving - Raad van State is bevoegde rechtscollege - Mogelijkheid instellen beroep tot schorsing of vernietiging tegen definitief vastgelegde voorkeursbesluit en projectbesluit - Decreet doet geen afbreuk aan vigerende sectorale handhavingsbepalingen • VCRO, DABM, decreet omgevingsvergunning, decreet bodembescherming …
 27. 27. / 27Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Overzicht 1) Startbeslissing 2) Alternatievenonderzoeksnota Geïntegreerd effectenonderzoeksnota, waaronder ontwerp-MER Synthesenota Voorontwerp voorkeursbesluit Ontwerp voorkeursbesluit Voorkeursbesluit 3) Projectonderzoeksnota Geïntegreerd effectenonderzoek Effectenonderzoeksrapporten, waaronder ontwerp-MER Ontwerp projectbesluit Projectbesluit
 28. 28. / 28Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Inspraakmomenten publiek - Raadpleging publiek over alternatievenonderzoeksnota - 1ste openbaar onderzoek betreffende ontwerp voorkeursbesluit - 2de openbaar onderzoek betreffende ontwerp projectbesluit
 29. 29. / 29Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Adviesverlening - Over alternatievenonderzoeksnota - Over voorontwerp van voorkeursbesluit - Over projectonderzoeksnota - Over voorontwerp van projectbesluit Adviesinstanties verschillen naargelang het voorgenomen project: bijvoorbeeld: betrokken gemeenten en provincies, NMBS, autonoom havenbedrijf, Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, leidend ambtenaar van het departement dat behoort tot de voor het complexe project relevante beleidsdomeinen …
 30. 30. / 30Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Grensoverschrijdende aspecten Als uit de alternatievenonderzoeksnota / ontwerp van voorkeursbesluit / projectonderzoeksnota / ontwerp van projectbesluit blijkt dat er aanzienlijke effecten kunnen zijn voor mens of milieu in andere lidstaten van de Europese Unie, of in verdragspartijen bij het Verdrag van Espoo, of in andere gewesten, of als de bevoegde autoriteiten van deze lidstaten, verdragspartijen of gewesten daarom verzoeken, legt de procesverantwoordelijke de betreffende documenten samen met alle beschikbare informatie over de mogelijke (gewest)grensoverschrijdende effecten, voor advies voor aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten in kwestie, wat betreft de aanzienlijke effecten voor mens of milieu.
 31. 31. / 31Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Procedureel uitvoeringsbesluit Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering stelt nadere (procedure)regels vast met betrekking tot: - besluitvormingsprocedure - Raadpleging publiek - Openbaar onderzoek - Adviesverlening en adviesverlenende instanties - Milieueffectenrapportage - Bekendmaking Het uitvoeringsbesluit voorziet de inwerkingtreding van het decreet en het uitvoeringsbesluit op 1 juli 2014
 32. 32. / 32Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten Conclusie Snelle en kwaliteitsvolle procesaanpak van complexe projecten - Grondig (voor)overleg - 1 bevoegde overheid - Samenbrengen betrokken actoren - Procedurefouten minimaliseren - Degelijke inspraak burger en adviesinstanties - Maatwerk en flexibiliteit
 33. 33. / 33 Referenties Steve Ronse PUBLIUS sronse@publius.be Pres. Kennedypark 6/24 8500 Kortrijk Belgium t +32 (0)56 74 56 00 f +32 (0)56 74 56 01 www.publius.be Steve Ronse m.m.v. Thomas Quintens / Decreet houdende complexe projecten

×