Dirk Van Heuven              19 juni 2012 Gemeentelijke bevoegdheid enverplichtingen inzake de inzameling ...
/2FOCUS  Huishoudelijke afvalstoffen (HA)    “afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere...
/3REGELGEVING (I)  Art. 26 Materialendecreet    “Elke gemeente draagt er, al dan niet in samenwerking met andere gem...
/4REGELGEVING (II)  Art. 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet    “De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve v...
/5VOOR HET ARREST VHS EUROP  Gemeentelijke bevoegdheid werd geacht exclusief te zijn    RvS 4 oktober 1994, nr. 49.4...
/6HET ARREST VHS EUROP (I)  Feiten    Privé-onderneming VHS Europ plaatste kledingcontainers in verscheidene    ...
/7HET ARREST VHS EUROP (II)  1e aanleg    VHS Europ kan kledingcontainers plaatsen op privaat domein met toestemming...
/8HET ARREST VHS EUROP (III)  Cassatie    “Uit voormelde bepalingen volgt dat de gemeente verantwoordelijk is voor h...
/9NA HET ARREST VHS EUROP (I)  Bevestiging gemeentelijke bevoegdheid    Gemeenten blijven 1e spelers inzake inzameli...
/ 10NA HET ARREST VHS EUROP (II)  Artikel 21, §4, 2e lid materialendecreet als antwoord op Hof van Cassatie ? “Voor  d...
/ 11NA HET ARREST VHS EUROP (III)  Door privé-onderneming(en) zonder gemeentelijk reglement of met instemming  Gemeent...
/ 12NA HET ARREST VHS EUROP (IV)  Kan een gemeente de inzameling van huishoudelijk afval volledig liberaliseren  in ha...
/ 13BESLUIT (I)  Gemeenten kunnen zich nooit volledig exonereren van taak om HA in te  zamelen en op te halen    M...
/ 14BESLUIT (II)  Zelfs zonder gemeentelijk reglement kunnen privé-ondernemingen HA maar  inzamelen en ophalen onder b...
/ 15referentiesDirk Van HeuvenCogels Osylei 612600 Antwerpent 03 270 33 50dvanheuven@publius.bewww.publius.be       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gemeentelijke bevoegdheid en verplichtingen inzake de inzameling en ophaling van huishoudelijke afvalstoffen

1,039 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gemeentelijke bevoegdheid en verplichtingen inzake de inzameling en ophaling van huishoudelijke afvalstoffen

 1. 1. Dirk Van Heuven 19 juni 2012 Gemeentelijke bevoegdheid enverplichtingen inzake de inzameling en ophaling van huishoudelijke afvalstoffen
 2. 2. /2FOCUS Huishoudelijke afvalstoffen (HA)  “afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij een besluit van de Vlaamse Regering” (art. 3, 17° Materialendecreet) Inzameling van afvalstoffen  “het verzamelen van afvalstoffen, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie” (art. 3, 18° Materialendecreet) Cass. 17 december 2010, VHS Europ Abstractie van Europese regels (interne markt & vrije mededinging)
 3. 3. /3REGELGEVING (I) Art. 26 Materialendecreet  “Elke gemeente draagt er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd, overeenkomstig artikel 11, 12 en 13, § 2.”  “Met behoud van de toepassing van de bepalingen van dit decreet worden de ophaling en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij gemeentelijk reglement geregeld.”
 4. 4. /4REGELGEVING (II) Art. 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet  “De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.”  Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen (UMBHA)  Bindende taakstellingen voor gemeenten inzake selectieve inzameling en verwerking HA
 5. 5. /5VOOR HET ARREST VHS EUROP Gemeentelijke bevoegdheid werd geacht exclusief te zijn  RvS 4 oktober 1994, nr. 49.427, Remo-Milieubeheer  AH 3 mei 2000, nr. 47/2000  Rechtsleer  Mogelijkheid intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en uitbesteding aan privé-ondernemingen  RvS 4 oktober 1994, nr. 49.427, Remo-Milieubeheer en RvS 9 mei 2000, nr. 87.129, BVBA ‘t Ruimerke  AH 12 juli 1995, nr. 61/95  MvT bij ASD & rechtsleer
 6. 6. /6HET ARREST VHS EUROP (I) Feiten  Privé-onderneming VHS Europ plaatste kledingcontainers in verscheidene gemeenten voor inzameling textielafval  Op gemeentelijk domein: OV met gemeente  Op privaat domein (bv. winkelparking): OV met private eigenaar  OVAM: ook toestemming gemeente vereist voor containers op privaat domein, waarop OVAM kopie van OV’en opvroeg in kader van toezicht  VHS Europ dagvaardde OVAM voor rb van 1e aanleg
 7. 7. /7HET ARREST VHS EUROP (II) 1e aanleg  VHS Europ kan kledingcontainers plaatsen op privaat domein met toestemming private eigenaar, zonder OV met gemeente, onder voorbehoud van gemeentelijk reglement inzake inzameling textielafval  OVAM kan VHS Europ niet verplichten kopie van OV met gemeente over te maken voor containers op privaat domein, onder voorbehoud van gemeentelijk reglement inzake inzameling textielafval  Hoger beroep  VHS Europ kan alleen handelen in samenspraak met of met toestemming van gemeente, ongeacht gemeentelijk of privaat domein  OVAM kan kopie van OV met gemeente opvragen
 8. 8. /8HET ARREST VHS EUROP (III) Cassatie  “Uit voormelde bepalingen volgt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het inzamelen en het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en dat zij deze ophaling kan reguleren. Deze bepalingen sluiten echter niet uit dat, in zoverre de gemeente het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen niet heeft gereglementeerd, andere personen huishoudelijke afvalstoffen mogen ophalen met inachtneming van de bepalingen van het Afvalstoffendecreet. Het is derhalve in die omstandigheden niet verboden aan andere erkende natuurlijke personen of rechtspersonen dan die waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten of aan wie zij toelating heeft verleend, om huishoudelijke afvalstoffen op te halen door middel van inzamelpunten op private eigendom.”
 9. 9. /9NA HET ARREST VHS EUROP (I) Bevestiging gemeentelijke bevoegdheid  Gemeenten blijven 1e spelers inzake inzameling en ophaling HA  Regulering/uitsluiting private initiatieven  Gemeenten kunnen perfect bij politieverordening de markt van inzameling en ophaling HA afsluiten voor private spelers of slechts openstellen voor de private spelers die zij wenselijk achten  Modelbepaling OVAM-VVSG  Alleen de overbrengers, daartoe aangewezen door de burgemeester, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.  Het is voor iedereen verboden om het even welke afvalstof mee te geven aan andere overbrengers dan deze daartoe aangewezen door de burgemeester.
 10. 10. / 10NA HET ARREST VHS EUROP (II) Artikel 21, §4, 2e lid materialendecreet als antwoord op Hof van Cassatie ? “Voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is, naast eventueel andere inzamelkanalen, de samenwerking met de gemeenten verplicht. De Vlaamse Regering stelt in dat geval nadere regels vast voor het bepalen van een billijke vergoeding (…)”. ⇒ Onduidelijk of de samenwerking met de Gemeenten een ruimer toepassingsgebied heeft dan enkel maar inzake de producentenverantwoordelijkheid…
 11. 11. / 11NA HET ARREST VHS EUROP (III) Door privé-onderneming(en) zonder gemeentelijk reglement of met instemming Gemeente  Vervuilingsverbod  Zorgverplichting  Stort- en verbrandingsverboden  Selectieve inzamelings- en ophalingscriteria (o.m. klein gevaarlijk afval)  Bijzondere regels gevaarlijke afvalstoffen  Inzameling/vervoer: registratieplicht  Vrijstelling gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  Verwijdering/nuttige toepassing: vergunnings-/meldingsplicht  Identificatieformulier, verpakkingsnormen,…
 12. 12. / 12NA HET ARREST VHS EUROP (IV) Kan een gemeente de inzameling van huishoudelijk afval volledig liberaliseren in haar reglement?  Primaire bevoegdheid en eindverantwoordelijkheid steeds bij gemeente, met of zonder gemeentelijk reglement  Kwalitatieve private ophaling?  Betaalbare prijzen?  Toezichts- en controleverplichting gemeente  Aansprakelijkheid van de gemeente  Overheidsopdrachtenregelgeving?
 13. 13. / 13BESLUIT (I) Gemeenten kunnen zich nooit volledig exonereren van taak om HA in te zamelen en op te halen  Minstens toezichts- en controleverplichting  Gemeenten kunnen ieder privaat initiatief bij gemeentelijk reglement reguleren en zelfs uitsluiten  Zelfs op privaat domein  Gemeentelijk reglement terzake aan te raden om private wildgroei te vermijden  Modelbepaling OVAM-VVSG
 14. 14. / 14BESLUIT (II) Zelfs zonder gemeentelijk reglement kunnen privé-ondernemingen HA maar inzamelen en ophalen onder bepaalde voorwaarden  Openbaar domein: toestemming gemeente  Privaat domein: toestemming private eigenaar  Privé-onderneming moet materialendecreet en VLAREMA respecteren  Samenwerking met Gemeenten altijd verplicht? (artikel 21 §4 Materialendecreet?)  Zelfs zonder gemeentelijk reglement kunnen particuliere burgers maar over eigen HA beschikken onder bepaalde voorwaarden  Vervuilingsverbod en zorgverplichting (ook op privaat domein!)  Stortings-en verbrandingsverboden, gevaarlijke afvalstoffen, vergunnings- en
 15. 15. / 15referentiesDirk Van HeuvenCogels Osylei 612600 Antwerpent 03 270 33 50dvanheuven@publius.bewww.publius.be Bezoek ook de blog Lokale besturen: www.lokalebesturen.info

×