Dirk Van Heuven
17 december 2013

De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie?
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 2

Vooraf. De ‘Vlaamse ziekte’
Vraag:...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 3
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 4

Vooraf. De Vlaamse ziekte
Commissi...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 5

Het omgevingsvergunningsdecreet al...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 6

Overzicht

1. Wat is nieuw?

2. Ca...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 7

Wat is nieuw?
-

Proceduriële afst...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 8

Wat is nieuw?
-

Introductie admin...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 9

Wat is nieuw?
-

Milieu-omgevingsv...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 10

Wat is nieuw?
-

Bijzonder lange ...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 11

Capita selecta

-

Nieuwe begripp...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 12

Capita selecta

-

Koppeling sted...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 13

Capita selecta
-

Lasten (art. 73...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 14

Enkele kritische bedenkingen
Voor...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 15

Enkele kritische bedenkingen
-

T...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 16

Enkele kritische bedenkingen
-

V...
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 17

Besluit
Het werk is nog niet af…
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 18

Vragen?
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 19

www.vlaamsomgevingsrecht.info
Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 20

referenties
spreker: Dirk Van Heu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De omgevingsvergunning evolutie of revolutie

418 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De omgevingsvergunning evolutie of revolutie

 1. 1. Dirk Van Heuven 17 december 2013 De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie?
 2. 2. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 2 Vooraf. De ‘Vlaamse ziekte’ Vraag: kan de E17 anno 2013 gebouwd worden? Vaststelling: Het gaat niet goed met het Vlaams publiekrecht Ingrid Opdebeek: ‘Er zijn nooit zoveel regels, zoveel rechtscolleges, zoveel rechtszaken geweest als nu, maar het ongenoegen is bijzonder groot. Aan de overdreven juridisering van onze maatschappij moet paal en perk worden gesteld.’ Redenen: 1. Maatschappelijk wantrouwen • Burger  overheid • Burger  burger • Overheid  overheid 2. Sectoralisering bestuurlijke besluitvorming meerdere koningen in vele koninkrijkjes 3. Ondoeltreffende en perverse rechtsbescherming Uniek loket (2009) + gezamelijke stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvraag (2010) mislukt  Anderen lijken het beter te doen: Wallonië, Nederland
 3. 3. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 3
 4. 4. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 4 Vooraf. De Vlaamse ziekte Commissie Berx (naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten) - ‘Vervang in de processen waar dat zinvol is de verschillende sectorale adviezen waarbij telkens vanuit één specifieke invalshoek naar een gebundeld, geïntegreerd, constructief en oplossingsgedreven advies dat het resultaat is van een inhoudelijk goed voorbereid debat tussen de verschillende departementen en/of agentschappen over een strategisch infrastructuur- of investeringsproject.’ - ‘Beperk het aantal beslissende niveaus binnen Vlaanderen tot maximaal twee.’ - ‘Participatie gaat over interactieve meningsvorming en opbouw bij alle actoren die bij projecten betrokken zijn. In goede participatieprojecten staan ook de meningen van politici, ambtenaren en experts ter discussie.’ - ‘De regelgeving moet worden vereenvoudigd en minder gedetailleerd gemaakt.’
 5. 5. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 5 Het omgevingsvergunningsdecreet als geneesmiddel? Doelstellingen van het decreet 1. 2. 3. 4. 5. Geïntegreerde vergunning, tijdswinst, voorkomen van tegenstrijdige beslissingen en problematisch koppelingsmechanisme milieu- en stedenbouwkundige vergunning verdwijnt, administratievere vereenvoudiging Kwalitatievere vergunningsverlening Omgevingsvergunning van onbepaalde duur: economisch voordelig, grotere rechtszekerheid Vooroverleg met vergunningsaanvrager verruimd Reparatiemogelijkheid dankzij administratieve lus
 6. 6. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 6 Overzicht 1. Wat is nieuw? 2. Capita selecta: laat ons wat dieper graven 3. Enkele kritische bedenkingen bij het nieuwe decreet 4. Besluit
 7. 7. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 7 Wat is nieuw? - Proceduriële afstemming stedenbouwkundige vergunning & milieuvergunning  de Vlaamse ‘permis unique’ - Milieuvergunningsdecreet verdwijnt - - Projectvergadering is nu ook mogelijk voor milieuvergunningen (art.7) - - Inhoudelijke bepalingen worden opgenomen in DABM Procedurele bepalingen geïntegreerd in Omgevingsvergunningsdecreet Nu reeds voorzien voor bouw- en verkavelingsprojecten Herstructurering van de administratie (art. 8 & 9) - - Gewestelijke & gemeentelijke omgevingsambtenaren ‘Minimaal 1’ Gemeenten verliezen bevoegdheden bij belangrijke bouwprojecten (stedenbouwkundige omgevingsvergunning bij klasse I-inrichting of activiteit)  maar tegelijk meer bevoegdheden door declassering Intergemeentelijke samenwerking? (Hogere) taksen voor vergunningsaanvrager om extra kosten te vergoeden?
 8. 8. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 8 Wat is nieuw? - Introductie administratieve lus (art. 11) - - Herstel procedurefouten In eerste of laatste aanleg voorwaarden  bestuurlijke lus Introductie gewestelijke en provinciale omgevingsvergunningscommissies in stedenbouw (art. 14)  neemt het goede voorbeeld van de milieuvergunningscommissies over - Verschillende vergunningsprocedures (art. 15) - - - Gewone vergunningsprocedure (art. 16 ev.)  Vergunningsaanvrager kan vragen gehoord te worden door provinciale of gewestelijke omgevingscommissie (art. 25)  huidige milieuvergunning  Geen derden, ook niet indien bezwaarschrift (wel als beroepsindiener) Vereenvoudigde vergunningsprocedure (art. 35 ev.) Doorzending aanvraag indien aan het verkeerde adres (art. 20) Mogelijkheid tot wijzigen aanvraag tijdens de vergunningsprocedure (art. 28)
 9. 9. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 9 Wat is nieuw? - Milieu-omgevingsvergunning voor onbepaalde duur (art. 66, 1e lid)  Motivatieplicht indien voor bepaalde duur (art. 66, 2e lid) - ‘Bijstellen’ van de omgevingsvergunning (art. 80 ev.) - - Milieuvoorwaarden Duur Voorwerp Raad voor Vergunningsbetwistingen als administratieve rechter (art. 103) Beperking beroepsmogelijkheden administratie Verlenging termijn  Raad van State verliest ook hier bevoegdheid, tenzij als cassatierechter & op planologisch niveau
 10. 10. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 10 Wat is nieuw? - Bijzonder lange lijst van gewijzigde decreten Bv.: VCRO, DABM, Decreet betreffende het natuurbehoud, Vlaamse Wooncode,… - Vooral terminologische wijzigingen Integratie inhoudelijke bepalingen MVD in DABM - Maar ook inhoudelijke bijsturingen MER OVR - Overgangsregime voor lopende aanvragen
 11. 11. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 11 Capita selecta - Nieuwe begrippenstructuur (art. 2) - - Omgevingsvergunning Projecten Gemeentelijke projecten Provinciale projecten Gewestelijke projecten Omgevingsvergunningscommissie Meldingsakte Inrichtingen en activiteiten Betrokken publiek  ‘gevolgen’ i.p.v. ‘nadeel of hinder’ Gemachtigde ambtenaar & omgevingsambtenaar Risico’s en hinder (art. 71) … - Wijzigingen aan lopende vergunningsaanvraag (art. 28) - Wegenis (art. 29)
 12. 12. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 12 Capita selecta - Koppeling stedenbouwkundige en milieu-omgevingsvergunning (art. 16 & 35) - - Wanneer zijn deze onlosmakelijk verbonden? Schorsingsregeling (art. 93) Bijzondere milieuvoorwaarden (art. 71 ev.) - - Studie/monitoring bijzondere voorwaarden Saneringscontract Best beschikbare technieken (§2)  voorwaarden ‘die redelijk in verhouding [zijn] tot het vergund project’ (art. 72) Moeten kunnen gerealiseerd worden door bouwheer/aanvrager/exploitant
 13. 13. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 13 Capita selecta - Lasten (art. 73 ev.) - - Regularisatievergunningen (art. 79) - - Wordt beoordeeld op basis van actuele regelgeving ‘Sepot’ wettigt regularisatie niet Sanctionering van een inbreuk sluit regularisatie niet uit Vervalregeling (art. 97 ev.) - - Welke lasten zijn mogelijk? Lasten ‘die redelijk in verhouding [zijn] tot het vergund project’ (art. 74) Moeten kunnen gerealiseerd worden door bouwheer/aanvrager/exploitant Financiële waarborg -> beslissing tot bestuursdwang (art. 75) Uniek vervalsregime voor stedenbouwkundige en milieu-omgevingsvergunnig (art. 97) Nog complexere vervalregeling voor verkavelings-omgevingsvergunning (art. 82 ev. & art. 100 ev.) Luik handhaving in apart decreet
 14. 14. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 14 Enkele kritische bedenkingen Vooraf Een grote stap in de goede richting - 1 vergunningsaanvraag Geïntegreerde ontvankelijkheidstoets Geïntegreerde adviesverlening Geintegreerde vergunningverlening - - Tegenstrijdige uitspraken zijn niet meer mogelijk Nutteloze procedures kunnen vermeden worden Permanente vergunning wordt de regel
 15. 15. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 15 Enkele kritische bedenkingen - Terugkeer naar een historische cijferstructuur van decreten 1 – 2 – 3 – 4 i.p.v. 1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.2 - …  Gebrek aan consistentie - Geen volwaardig omgevingsvergunningsdecreet - - Procedureregels in OVD, inhoudelijke regels in VCRO & DABM Complexe lezing van de nieuwe reglementering Natuurvergunning, sociaal-economische vergunning, vergunning voor complexe projecten Zware terminologie - Stedenbouwkundige vergunning  Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen Verkavelingsvergunning  Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden Milieuvergunning  Omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of hinderlijke activiteit
 16. 16. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 16 Enkele kritische bedenkingen - Verzwaring lasten overheid - O.m. jaarlijkse rapportage naleving beslissingen (art. 12) - Nog geen uniek loket, nog geen e-vergunning - Rechtspraak verwerken in OVD? - - Bv. zelf realisatie mogelijk milieuvoorwaarden Bv. beslissingen doen geen afbreuk aan burgerlijke rechter Milieu-omgevingsverguning van onbepaalde duur blijft precair - Bijstellen milieuvoorwaarden, voorwerp en/of duur Ook op vraag van betrokken publiek - Geen uniek omgevingsvergunningsregister (art. 352) - Door evaluatierapport om de 3 jaar (art. 393) dreigt bestendige wijziging omgevingsregelen
 17. 17. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 17 Besluit Het werk is nog niet af…
 18. 18. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 18 Vragen?
 19. 19. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 19 www.vlaamsomgevingsrecht.info
 20. 20. Dirk Van Heuven / 17 december 2013 / De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie / 20 referenties spreker: Dirk Van Heuven President Kennedypark 6/24 8500 Kortrijk Cogels Osylei 61 2600 Antwerpen Wetstraat 36/7 1040 Brussel t 056 74 56 00 F 056 74 56 01 t 03 270 33 50 F 03 270 33 51 t 02 234 66 00 F 02 234 66 01 dvanheuven@publius.be www.publius.be

×