Contracteren door en met overheden (Publius)

2,589 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Contracteren door en met overheden (Publius)

 1. 1. Dirk Van Heuven<br />m.m.v. Sofie Logie<br />Kortrijk, 20/04/2010<br />(ABC van)<br />CONTRACTEREN DOOR EN<br /> MET DE OVERHEID<br />
 2. 2. / 2<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />CONTRACTEREN DOOR EN MET DE OVERHEID<br /><ul><li>DEEL 1. Wat is een overheid ?
 3. 3. DEEL 2. Uitgangspunten
 4. 4. DEEL 3. Contracteren door de overheid
 5. 5. DEEL 4. Contracteren met de overheid</li></li></ul><li>/ 3<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 1. Wat is een overheid ?<br />EEN VERVELENDE VRAAG (1)<br />Woordenboek VanDale<br />“personen, lichamen aan wie het gezag is toevertrouwd, m.n. door de wet”<br />
 6. 6. / 4<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 1. Wat is een overheid ?<br />EEN VERVELENDE VRAAG (2)<br /><ul><li>W.RvS : “administratieve overheid”</li></ul>artikel 14 RvS-wet: geen definitie<br /><ul><li>Decreet Openbaarheid van Bestuur (26/03/2004): “bestuursinstantie”</li></ul>(a) rechtspersoon opgericht bij of krachtens GW, wet, decreet, ordonnantie<br />(b) natuurlijke /rechtspersoon (of groepering), gecontroleerd door (a)<br /> (c) natuurlijke / rechtspersoon (of groepering), belast door (a) met taak van algemeen belang / taak van algemeen belang + voor derden bindende beslissingen<br /><ul><li>Wet Formele Motiveringsplicht (29.07.1991): “bestuur”</li></ul>administratieve overheid cf. artikel 14 W.RvS<br />
 7. 7. / 5<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 1. Wat is een overheid ?<br />EEN VERVELENDE VRAAG (3)<br />WAT IS EEN OVERHEID ?<br />rechtspraak<br />rechtsleer<br />E<br />N<br />/<br />O<br />F<br />Hof van Cassatie 6.09.2002 :<br />administratieve overheid = “bevoegdheid om voor derden bindende beslissingen kunnen nemen”<br />(doorslaggevend criterium)<br />Gevolgd door de Raad van State<br />wil van de oprichter<br />taken van algemeen belang<br />oprichting / erkenning door de overheid<br />eenzijdig derden te binden<br />publieke rechtsvorm<br />administratief toezicht<br />
 8. 8. / 6<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 1. Wat is een overheid ?<br />EEN VERVELENDE VRAAG (4)<br /><ul><li>BEGRIP AANBESTEDENDE OVERHEID :
 9. 9. Federale overheden, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten, OCMW’s, politiezones, POM’s, AGB’s, IGS
 10. 10. Restcategorie :
 11. 11. rechtspersoonlijkheid
 12. 12. opgericht voor het behartigen van doelstellingen van algemeen belang, andere dan van industriële of commerciële aard
 13. 13. determinerende overheidsinvloed (bestuursorganen, toezicht, financiering)</li></ul>  “administratieve overheid” (W.RvS)<br />
 14. 14. / 7<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />verander-lijkheid /<br />continuïteit<br />openbaar domein / openbare dienst<br />algemeen<br />belang<br />privaat domein<br />privaat belang<br />transpa-rantie<br />PRIVAAT-RECHTELIJKE WEG<br />bevoegd-<br />heden<br />motiveringplicht<br />bestuurlijk<br />toezicht<br />openbaar-heid bestuur<br />vrijheid:<br />-handeling<br />-beslissing<br />mede-dinging<br />PUBLIEKRECHTELIJKE WEG<br />acte détachable<br />
 15. 15. / 8<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />De overheidalsbijzonderecontractant<br />Traditionele opdeling:<br /><ul><li>Administratieve contracten (contratsadminsitratifs) = publiek recht
 16. 16. Contracten met de overheid (contrats de l’administration) = privaat recht</li></ul>Maar: <br /><ul><li>Flandria-arrest
 17. 17. Overheid heeft vaak dubbele hoedanigheid
 18. 18. Van Garsse + Wauters: “Bij ieder overheidscontract moet rekening gehouden worden met het publiek recht en het privaat recht”</li></ul>De overheid is steeds een bijzondere contractant.<br />
 19. 19. / 9<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />2. De overheiddient het algemeenbelang<br />De overheid handelt steeds in het algemeen belang.<br />Algemeen belang = geen eenduidige definitie<br />Quid bij miskenning algemeen belang?<br />Onderscheid met ‘eigen’ belang.<br />
 20. 20. / 10<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />3. Wat bij botsing van het algemeen en privaat (contractueel) belang?<br />Cass. 29.10.2001 C.08.0390.N<br />
 21. 21. / 11<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />4 De overheid kan niet buiten de eigen bevoegdheden treden<br /><ul><li>Respect van het eigen bevoegdheidsdomein
 22. 22. Respect van de interne organisatiestructuur
 23. 23. Respect van de eigen bevoegdheidsbegrenzing </li></li></ul><li>/ 12<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />De overheid kan niet buiten de eigen bevoegdheden treden<br />Voorbeeld:<br />WIE IS BEVOEGD ?<br />gemeenteraad<br />college van burgemeester en schepenen<br />art. 57 Gemeentedecreet<br />daden beheer RG/OG<br />daden beschikking RG/OG (budget / dagelijks bestuur)<br />gunningsbeslissing O.O<br />volheid van bevoegdheid<br />uitz. wet/decreet<br />uitz. delegatie van bevoegdheid<br />geen delegatie mogelijk :<br />O.O. : vaststellen gunnings-procedure en bestek <br />daden beschikking RG/OG<br />uitz. : budget / dagelijks bestuur<br />grenzen gemeenteraad<br />
 24. 24. / 13<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />5.Het discretionaire karakter van de bevoegdheidsuitoefening door de overheid<br />Vrije keuze voor publiekrechtelijke of privaatrechtelijke technieken door de overheid begrensd door:<br /><ul><li>Europees recht
 25. 25. Wet
 26. 26. De eigen reglementering
 27. 27. Beginselen van behoorlijk bestuur
 28. 28. gelijkheidsbeginsel
 29. 29. transparantieplicht
 30. 30. vertrouwensbeginsel, …</li></ul>De overheid moet de gevolgen van de eigen beslissing dragen.<br />
 31. 31. / 14<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />6.De mededinging als regel bij het toewijzen/sluiten van een overheidscontract<br /><ul><li>Gelijkheidsbeginsel
 32. 32. Niet enkel bij overheidsopdrachten en concessies
 33. 33. Nieuwe omzendbrief BB 2010/02 van12 februari 2010
 34. 34. Uitzonderingen</li></li></ul><li>/ 15<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />7.De overheid is gehouden tot een transparantieplicht<br /><ul><li>Bekendmaking
 35. 35. Doorzichtige procedure</li></li></ul><li>/ 16<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />8.De overheid is onderworpen aan de motiveringsplicht<br /><ul><li>Formele motivering: wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
 36. 36. Materiële motiveringsplicht
 37. 37. Specifieke bepalingen in Overheidsopdrachtenwet</li></li></ul><li>/ 17<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />9.De overheid moet de openbaarheidsreglementering respecteren<br /><ul><li>Artikel 32 Grondwet , uitgewerkt in
 38. 38. federale wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
 39. 39. Vlaams decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
 40. 40. Meer rechten betreffende milieu-informatie (> verdrag van Aarhus)</li></li></ul><li>/ 18<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />10.De domeinleer en de precariteitsregel als afwijking op de contractsvrijheid (1)<br />Openbaar domein / privaat domein<br /><ul><li>Domein = goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen
 41. 41. Openbaar domein : “goed dat door een uitdrukkelijke of impliciete beslissing van de bevoegde overheid wordt bestemd voor het gebruik van allen, zonder onderscheid van persoon” </li></ul> “bestemming van het goed voor de openbare dienst”<br /><ul><li>Privaat domein : “de rest”</li></li></ul><li>/ 19<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />10.De domeinleer en de precariteitsregel als afwijking op de contractsvrijheid (2)<br /><ul><li>Belangrijke gevolgen
 42. 42. Openbaar domein : niet vervreemdbaar/geen zakelijke en persoonlijke rechten; enkel precaire privatieve rechten
 43. 43. Privaat domein : vrijheid tot contracteren</li></li></ul><li>/ 20<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />10.De domeinleer en de precariteitsregel als afwijking op de contractsvrijheid (3)<br /><ul><li>Milderingen :
 44. 44. Cass. 25.09.2000 en Cass. 18.05.2007 : bepaalde rechten zijn mogelijk “voor zover , enerzijds, de bestemming tot het gebruik van eenieder niet in het gedrang komt en, anderzijds, de wet van de veranderlijkheid van de openbare dienst geëerbiedigd wordt”
 45. 45. Artikel 191 Gemeentedecreet + PPS-decreet : “voor zover die rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van die goederen”</li></li></ul><li>/ 21<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />11.De ‘acte détachable’ versus het eigenlijke contract<br />De keuze voor een contractspartner is een afsplitsbare, aanvechtbare rechtshandeling.<br />De vernietigbaarheid van de contract zelf is nog steeds geen evidentie.<br />
 46. 46. / 22<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL <br />12.De rol van het bestuurlijk toezicht<br />Legaliteitscontrole<br />Opportuniteitscontrole (algemeen belang)<br />
 47. 47. / 23<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 2. Uitgangspunten<br />DE STUKKEN VAN DE PUZZEL (2)<br />PUBLIEKRECHTELIJKE WEG <br />PRIVAATRECHTELIJKE <br />WEG <br />overheidsopdracht<br />aankoop/verkoop<br />concessie<br />zakelijke rechten<br />…<br />verhuur/huur<br />…<br />…<br />publiek-private samenwerking<br />publiek-publieke samenwerking<br />
 48. 48. / 24<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />Publiekrechtelijke weg – OVERHEIDSOPDRACHTEN (1)<br /><ul><li>Onderscheid tussen Europese regelgeving en nationale regelgeving
 49. 49. Onderscheid tussen klassieke en nutssectoren
 50. 50. Onderscheid tussen gunnings- en uitvoeringsfase</li></li></ul><li>/ 25<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />Publiekrechtelijke weg – OVERHEIDSOPDRACHTEN (2)<br /><ul><li>HUIDIG RECHT: </li></ul>Wet 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten<br /><ul><li>Gunningsfase : KB 8.01.1996 (klassieke sectoren ) en KB 10.01.1996 (nutssectoren)
 51. 51. Uitvoeringsfase : KB 26.09.1996 met AAV (klassieke en nutssectoren)</li></li></ul><li>/ 26<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />Publiekrechtelijke weg - OVERHEIDSOPDRACHTEN<br /><ul><li>TOEKOMSTIG RECHT : </li></ul>Wet van 15.06.2006 – Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten <br />Wet van 16.06.2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (?)<br />KB’s in de maak<br />
 52. 52. / 27<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />Publiekrechtelijke weg - OVERHEIDSOPDRACHTEN<br /><ul><li>BEGRIP OVERHEIDSOPDRACHT :
 53. 53. Schriftelijke
 54. 54. Overeenkomst (“wederzijdse verbintenis”)
 55. 55. Ten bezwarende titel (“prijs”)
 56. 56. Tussen een aanbestedende overheid en een andere persoon, al dan niet met rechtspersoonlijkheid (eventueel ook een overheid) (“personele toep.”)
 57. 57. Met betrekking tot werken, leveringen of diensten (“materiële toep.”)</li></li></ul><li>/ 28<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />Publiekrechtelijke weg - OVERHEIDSOPDRACHTEN<br /><ul><li>OVERHEIDSOPDRACHT VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN
 58. 58. PROMOTIEOPDRACHT VAN WERKEN [LEVERINGEN]
 59. 59. CONCESSIE VAN OPENBARE WERKEN</li></li></ul><li>/ 29<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />Publiekrechtelijke weg - OVERHEIDSOPDRACHTEN<br /><ul><li>BIJZONDERHEDEN GUNNINGSFASE (1)
 60. 60. Diverse gunningswijzen in functie van aard van de gunningscriteria en onderhandelingsmogelijkheden : </li></ul>aanbesteding, offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure<br /> Nieuw : concurrentiegerichte dialoog, dynamisch aankoopsysteem, elektronische veiling<br /><ul><li>Verloop : aankondiging, (selectiefase), indiening offertes, opening offertes, beoordeling offertes, (onderhandelingsfase), gunningsbeslissing, kennisgeving</li></li></ul><li>/ 30<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />Publiekrechtelijke weg - OVERHEIDSOPDRACHTEN<br /><ul><li>BIJZONDERHEDEN GUNNINGSFASE (2)
 61. 61. Selectiecriteria : uitsluitingscriteria, criteria betreffende de financieel-economische draagkracht en criteria betreffende de technische bekwaamheid
 62. 62. Gunningscriteria : prijs, kwaliteit, technische waarde, esthetisch en functioneel karakter, milieukenmerken, sociale en ethische kenmerken, rentabiliteit, uitvoeringstermijn, uitvoeringsmethodiek, dienst na uitvoering …</li></li></ul><li>/ 31<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />Publiekrechtelijke weg - OVERHEIDSOPDRACHTEN<br /><ul><li>BIJZONDERHEDEN GUNNINGSFASE (3)
 63. 63. Strengere regels voor opdrachten met een grotere waarde (zgn. opdrachten boven de Europese bekendmakingdrempels) en onderscheid werken, leveringen en diensten
 64. 64. Bepalingen ter bescherming van de overheid :
 65. 65. mogelijkheid tot het doorvoeren van een strenge controle naar de bekwaamheid van de uitvoerder
 66. 66. grotere mededinging en prijsdruk mogelijk
 67. 67. grotere mogelijkheid tot het opleggen van voorwaarden tav contractant</li></li></ul><li>/ 32<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />Publiekrechtelijke weg - OVERHEIDSOPDRACHTEN<br /><ul><li>BIJZONDERHEDEN UITVOERINGSFASE
 68. 68. Bepalingen ter bescherming van de overheid :
 69. 69. leiding en toezicht
 70. 70. borgstelling
 71. 71. onderaanneming
 72. 72. berekening uitvoeringstermijn
 73. 73. keuringen en proeven, oplevering en waarborgtermijn</li></li></ul><li>/ 33<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />Publiekrechtelijke weg - CONCESSIE<br /><ul><li>Geen éénduidige definitie, wel een afzonderlijke rechtsfiguur
 74. 74. Drie vormen
 75. 75. Domeinconcessie
 76. 76. Concessie van openbare diensten
 77. 77. Concessie van openbare werken
 78. 78. Geen wettelijke regeling
 79. 79. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij keuze van concessionaris en uitvoering
 80. 80. Traditioneel verbonden met openbaar domein / openbaar belang</li></li></ul><li>/ 34<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />Publiekrechtelijke weg - CONCESSIE<br /><ul><li>BIJZONDERHEDEN “GUNNINGS”FASE
 81. 81. Geen toepassing van overheidsopdrachten (uitz. concessie van openbare werken), maar mededinging
 82. 82. BIJZONDERHEDEN “UITVOERINGS”FASE
 83. 83. Nog grotere mogelijkheid tot het opleggen van voorwaarden
 84. 84. Ad nutum-opzegbaarheid omwille van algemeen belang</li></li></ul><li>/ 35<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />Publiekrechtelijke weg - ANDERE<br /><ul><li>Benoeming
 85. 85. Convenant
 86. 86. Vergunning</li></ul>Ook hier altijd<br /><ul><li>mededinging
 87. 87. transparantie</li></li></ul><li>/ 36<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING<br /><ul><li>Geen éénduidige definitie, containerbegrip, geen afzonderlijke rechtsfiguur
 88. 88. Decreet van 9.07.2003 betreffende publiek-private samenwerking
 89. 89. Vier basiselementen :
 90. 90. een bepaalde vorm van gestructureerde samenwerking
 91. 91. tussen enerzijds een publieke en anderzijds een private partij
 92. 92. m.b.t. een project
 93. 93. met als resultaat een financiële, maatschappelijke en/of operationele meerwaarde.</li></li></ul><li>/ 37<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING<br /><ul><li>PPS-voedende elementen</li></ul>beschikbaarheids- en gebruiksvergoeding<br />levenscyclusbenadering<br />PPS<br />scopeverbreding<br />opbrengstdeling<br />outputgerichtheid<br />risico- en taakverdeling<br />
 94. 94. / 38<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING<br /><ul><li>Vier fasen :</li></ul>haalbaarheidsstudie<br />FASE 1<br />structurering<br />FASE 2<br />selectie<br />FASE 3<br />Overheidsopdrachten ?<br />uitvoering<br />FASE 4<br />
 95. 95. / 39<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING<br /><ul><li>Contractuele PPS :
 96. 96. Participatieve PPS :</li></ul>PUBLIEKE <br />PARTNER<br />PRIVATE <br />PARTNER<br />overeenkomst<br />PRIVATE <br />PARTNER<br />SPV<br />PUBLIEKE <br />PARTNER<br />overeenkomst<br />PUBLIEKE <br />PARTNER<br />
 97. 97. / 40<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING<br /><ul><li>Model van onderaanneming</li></ul>ONTWERPER<br />AANNEMER<br />PUBLIEKE <br />PARTNER<br />PRIVATE <br />PARTNER<br />ONDERHOUDS-<br />FIRMA<br />FINANCIËLE <br />INSTELLING<br />
 98. 98. / 41<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING<br /><ul><li>Model van consortium</li></ul>PRIVATE <br />PARTNER<br />ONTWERPER<br />PUBLIEKE <br />PARTNER<br />AANNEMER<br />ONDERHOUDS-<br />FIRMA<br />FINANCIËLE <br />INSTELLING<br />
 99. 99. / 42<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING<br /><ul><li>Type PPS-voorbeeld : DBFM-overeenkomst(“design, build, finance, maintain”)</li></ul>ONTWERPEN<br />FINANCIEREN<br />PUBLIEKE <br />PARTNER<br />PRIVATE <br />PARTNER<br />BOUWEN<br />ONDERHOUDEN<br />
 100. 100. / 43<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING<br />Enkele aandachtspunten<br /><ul><li>PPS is niet zo nieuw als men denkt
 101. 101. PPS is geen wonderoplossing
 102. 102. alternatieve financiering is soms bijzonder dure financiering
 103. 103. doorschuiven van risico’s kan hoog prijskaartje hebben
 104. 104. in PPS kan overheid performante controlemechanismen verliezen</li></li></ul><li>/ 44<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />PUBLIEK-PUBLIEKE SAMENWERKING<br /><ul><li>In het kader van PPS
 105. 105. Buiten het kader van PPS
 106. 106. Intergemeentelijk samenwerkingsverband :
 107. 107. zonder RP : interlokale vereniging
 108. 108. met RP : projectvereniging, opdrachthoudende vereniging en dienstverlenende vereniging
 109. 109. “Verzelfstandiging” :
 110. 110. zonder RP : intern verzelfstandigde agentschappen
 111. 111. met RP : extern verzelfstandigde agentschappen</li></li></ul><li>/ 45<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 3. Contracteren door de overheid<br />DE PRIVATE WEG<br /><ul><li>Koop/verkoop
 112. 112. Huur/verhuur
 113. 113. Zakelijke rechten
 114. 114. Contractuele arbeidsovereenkomst
 115. 115. …</li></ul>Ook hier altijd mededinging en transparantie.<br /><ul><li>Maar kan de overheid een dading afsluiten?
 116. 116. RvS 6 april 2006, nr. 157.351
 117. 117. Wat met de eenzijdige verbintenis?
 118. 118. Rb. Kortrijk 5 december 2008 </li></li></ul><li>/ 46<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 4. Contracteren MET de overheid<br />RECHTSBESCHERMING<br /><ul><li>overheidsopdrachten
 119. 119. eigen systematiek
 120. 120. andere overeenkomsten
 121. 121. gewone rechtbanken zijn bevoegd</li></li></ul><li>/ 47<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 4. Contracteren MET de overheid<br />RECHTSBESCHERMING<br /><ul><li>RECHTSBESCHERMING N.A.V. KEUZE VAN CONTRACTANT :
 122. 122. leer van de zgn. complexe rechtshandeling
 123. 123. leer van de zgn. acte détachable: administratieve rechtshandeling en de daaruit voortvloeiende overeenkomst
 124. 124. onderscheid uitvoering in natura – schadevergoeding
 125. 125. verdeling rechtsmacht burgerlijke rechter – Raad van State :
 126. 126. begrip subjectieve rechten versus objectieve rechten
 127. 127. begrip administratieve overheid in de zin van artikel 14 Gec.W.RvS</li></li></ul><li>/ 48<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 4. Contracteren MET de overheid<br />RECHTSBESCHERMING<br />RAAD VAN STATE<br />BURGERLIJKE RECHTER<br />UITVOERING IN NATURA<br />vordering tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid) van de administratieve rechtshandeling (+ 8 dagen / 60 dagen na kennisname) + nietigverklaring<br />vordering tot schorsing / nietigverklaring van de overeenkomst bij de burgerlijke rechter<br />SCHADEVERGOEDING<br />vordering tot nietigverklaring van de administratieve rechtshandeling als hulpmiddel<br />(60 dagen na kennisname)<br />vordering tot schadevergoeding ex artikel 1382 BW<br />
 128. 128. / 49<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 4. Contracteren MET de overheid<br />RECHTSBESCHERMING<br /><ul><li>Feyfer-Formanova-rechtspraak weinig kans op uitvoering in natura
 129. 129. Raad van State wijst vordering af bij gebrek aan MTHEN
 130. 130. burgerlijke rechter is terughoudend om overeenkomst te schorsen resp. te vernietigen op verzoek van een derde</li></li></ul><li>/ 50<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 4. Contracteren MET de overheid<br />RECHTSBESCHERMING<br /><ul><li>Enkele bijzonderheden in overheidsopdrachten :
 131. 131. actieve informatieverplichting t.a.v. niet-verkozen inschrijvers
 132. 132. wachttermijn van 15 kalenderdagen voor grote opdrachten (ruimer !)
 133. 133. verplichte toepassing UDN-procedure bij Raad van State
 134. 134. !geen vereiste meer van MTHEN  verval Feyfer-Formanova-rechtspraak ?
 135. 135. ! maar belangenafweging
 136. 136. !schorsing van gunningsbeslissing impliceert van rechtswege schorsing van uitvoering van de overeenkomst, gesloten in strijd met wachttermijn
 137. 137. ! vordering tot onverbindendverklaring / bekomen van alternatieve sancties</li></ul> doorgaans betere rechtsbescherming, zeker voor grote opdrachten<br />
 138. 138. / 51<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />Deel 4. Contracteren MET de overheid<br />RECHTSBESCHERMING<br /><ul><li>RECHTSBESCHERMING TIJDENS UITVOERING :
 139. 139. geen toepassing van exceptio non adimpleticontractus (enac) mogelijk
 140. 140. burgerlijke rechter op grond van contractuele aansprakelijkheid</li></ul> cf. privaat recht<br /><ul><li>bijzonderheden overheidsopdrachten :
 141. 141. specifieke rechtsgronden in AAV
 142. 142. ambtshalve maatregelen
 143. 143. schadevergoeding
 144. 144. specifieke verjaringstermijn van 2 jaar na pv van definitieve oplevering</li></li></ul><li>/ 52<br />Dirk Van Heuven, Kortrijk, 20/04/2010<br />referenties<br />Dirk Van Heuven<br />President Kennedypark 6/24<br />8500 Kortrijk<br />t 056 74 56 00 <br />dvanheuven@publius.be<br />www.publius.be<br />

×