Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Geel , 16 mei 2013Günther L’heureuxEEN FOUT IN DE GUNNINGWat hangt de gemeente boven het hoofd ?
/ 2Günther L’heureux / 13.05.2013 / OverheidsopdrachtenNieuwe corruptiezaken in Vlaamse ambtenarijHet Antwerpse gerecht vo...
/ 31. InleidingGUNNING UITVOERINGextracontractueel contractueelextracontractueel derdenopdrachtnemerbenadeeldeinschrijverB...
/ 41) Inleiding2) Wettelijk kader3) Gemeente = wetgeving O.O. ?4) Ratio legis O.O.  een fout = …5) Rechtsherstel6) Aanspr...
/ 52. Wettelijk kader – wat is …KlassiekesectorenSpeciale sectoren- publiekSpeciale sectoren- privéDefensie enveiligheidWe...
/ 62. Wettelijk kader – wat wordt …KlassiekesectorenSpeciale sectoren- publiekSpeciale sectoren- privéDefensie enveilighei...
/ 73. Gemeente = wetgeving O.O. ?• Staat, Gemeenschappen, Gewesten,provincies, gemeenten,verenigingen gevormd door een ofm...
/ 83. Gemeente = wetgeving O.O. ?• overheidsopdracht werken leveringen diensten• promotieovereenkomst werken levering...
/ 94. Ratio legis O.O. –> een fout is …= GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREENaanbestedingofferteaanvraagprijsvrij te kiezen criter...
/ 101) wettelijke bepalingen2) beginselen van behoorlijk bestuur3) opdrachtdocumentenGUNNING AAN DE INSCHRIJVER DIE ER REC...
/ 11Bevoegdheid binnen de gemeente ?• Keuze gunningsprocedure• Goedkeuring bestek• Niet-selectiebeslissing• Beslissing tot...
/ 12Een fout = …1) het niet naleven van de wettelijke bepalingen− overheidsopdrachtenreglementering en Gemeentedecreet− we...
/ 13Een fout = …2) het niet naleven van de beginselen van behoorlijk bestuur− ongeschreven basisregels in het overheidshan...
/ 14Een fout = …3) het niet naleven van de opdrachtdocumenten− principe patere legem quam ipse fecisti− art. 23, 21° wet 1...
/ 155. RechtsherstelTen onrechte niet gekozen inschrijveruitvoering in natura schadevergoedingGünther L’heureux / 16.05.20...
/ 165. RechtsherstelUITVOERING IN NATURA SCHADEVERGOEDING• burgerlijke rechter• vordering tot schadevergoeding• 5 jaar• ar...
/ 175. Rechtsherstel• verzoekschrift - verzoekende partij• antwoordnota - verwerende partij• standpunt auditeur en pleidoo...
/ 185. Rechtsherstel• aanbesteding : 10 % van hetinschrijvingsbedrag (excl.btw)• andere procedures : bewezen schadeKOSTENS...
/ 196. Aansprakelijkheid binnen degemeente• Keuze gunningsprocedure•Goedkeuring bestek• Niet-selectiebeslissing• Beslissin...
/ 207. Verhaalbaar op een derde ?GEMEENTESTUDIEBUREAU / ARCHITECTtaakomschrijvingvisie rechtercontractuele aansprakelijkhe...
/ 218. Besluit en enkele tips …1) Maak duidelijke opdrachtdocumenten2) Motiveer voldoende het gunningsverslag3) Hoger risi...
/ 22Günther L’heureuxWetstraat 26/71040 Brusselt 02 234 66 00glheureux@publius.bewww.publius.beGünther L’heureux / 16.05.2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2 gl - overheidsopdrachten - zonder opmerkingen

285 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2 gl - overheidsopdrachten - zonder opmerkingen

 1. 1. Geel , 16 mei 2013Günther L’heureuxEEN FOUT IN DE GUNNINGWat hangt de gemeente boven het hoofd ?
 2. 2. / 2Günther L’heureux / 13.05.2013 / OverheidsopdrachtenNieuwe corruptiezaken in Vlaamse ambtenarijHet Antwerpse gerecht voert twee nieuwe onderzoeken naar corruptie bij diensten van de Vlaamseoverheid.Een onderzoek gaat over de Antwerpse afdeling Gebouwen van de Vlaamse overheid waar tweeambtenaren zich zouden hebben laten omkopen door aannemers in ruil voor overheidsopdrachten.Ze zouden de overheid te veel hebben gefactureerd om de corruptie te compenseren.(…)Donderdag 18 augustus 2011Bron: belga
 3. 3. / 31. InleidingGUNNING UITVOERINGextracontractueel contractueelextracontractueel derdenopdrachtnemerbenadeeldeinschrijverBURGERRECHTELIJKSTRAFRECHTELIJKomkopingGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 4. 4. / 41) Inleiding2) Wettelijk kader3) Gemeente = wetgeving O.O. ?4) Ratio legis O.O.  een fout = …5) Rechtsherstel6) Aansprakelijkheid binnen de gemeente7) Verhaalbaar op een derde ?8) Besluit en enkele tipsGUNNINGextracontractueelBURGERRECHTELIJKbenadeelde inschrijverGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 5. 5. / 52. Wettelijk kader – wat is …KlassiekesectorenSpeciale sectoren- publiekSpeciale sectoren- privéDefensie enveiligheidWetGunning +uitvoeringWet 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommigeopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dienstenKBGunningKB 8/01/1996 betreffendede overheidsopdrachtenvoor aanneming vanwerken, leveringen endiensten en de concessiesvoor openbare werkenKB 10/01/1996 betreffendede overheidsopdrachtenvoor aanneming vanwerken, leveringen endiensten in de sectorenwater, energie, vervoer en[postdiensten]KB 18/06/1996 betreffendede mededinging in hetraam van de EuropeseGemeenschap vansommige opdrachten vooraanneming van werken,leveringen en diensten inde sectoren water,energie, vervoer en[postdiensten]KBUitvoeringKB 26/09/1996 tot bepaling van de algemeneuitvoeringsregels van de overheidsopdrachtenen van de concessies voor openbare werken,met in bijlage AAVgemeen rechtSGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 6. 6. / 62. Wettelijk kader – wat wordt …KlassiekesectorenSpeciale sectoren- publiekSpeciale sectoren- privéDefensie enveiligheidWetPlaatsing +uitvoeringWet 15/06/2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voorwerken, leveringen en dienstenSpecifieke wet13/08/2011KBPlaatsingKB 15/07/2011Plaatsingoverheidsopdrachtenklassieke sectorenKB 16/07/2012Plaatsingoverheidsopdrachtenspeciale sectorenSpecifiek besluit –in voorbereidingSpecifiek besluit –23/01/2012KBUitvoeringKB 14/01/2013 Algemene Uitvoeringsregels gemeen recht KB 14/01/2013AlgemeneuitvoeringsregelsWetRechtsbeschermingWet betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten enbepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten – in voorbereidingGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 7. 7. / 73. Gemeente = wetgeving O.O. ?• Staat, Gemeenschappen, Gewesten,provincies, gemeenten,verenigingen gevormd door een ofmeerdere van deze• organismen van openbaar nut• publiekrechtelijke verenigingen• OCMW’s• besturen beheer temporaliën• RP – behoeften van algemeen belangdie niet van industriële / commerciëleaard zijn – overheidsinvloed• privaatrechtelijke universitaireinstellingen• verenigingen gevormd door AO• Staat• territoriale lichamen• publiekrechtelijke instellingen• RP – behoeften van algemeen belangdie niet van industriële / commerciëleaard zijn – overheidsinvloedWAT IS … WAT WORDT …RATIONEPERSONAEGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 8. 8. / 83. Gemeente = wetgeving O.O. ?• overheidsopdracht werken leveringen diensten• promotieovereenkomst werken leveringen• concessie van openbare werken• overheidsopdracht werken leveringen diensten• promotieopdracht werken• concessie van openbare werkenWAT IS … WAT WORDT …RATIONEMATERIAEGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 9. 9. / 94. Ratio legis O.O. –> een fout is …= GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREENaanbestedingofferteaanvraagprijsvrij te kiezen criterialaagste regelmatige inschrijvermeest voordelige regelmatige offerteonderhandelingsprocedure prijs / vrij te kiezen criteriameest voordelige regelmatige offertelaagste regelmatige inschrijvergunningswijze gunningscriteria gekozen inschrijverGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachtenconcurrentiedialoog vrij te kiezen criteria
 10. 10. / 101) wettelijke bepalingen2) beginselen van behoorlijk bestuur3) opdrachtdocumentenGUNNING AAN DE INSCHRIJVER DIE ER RECHT OP HEEFTGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 11. 11. / 11Bevoegdheid binnen de gemeente ?• Keuze gunningsprocedure• Goedkeuring bestek• Niet-selectiebeslissing• Beslissing tot onregelmatigverklaringofferte• Beslissing aanduiding voorkeursbieder• Gunningsbeslissing• Stopzetting gunningsprocedureGEMEENTERAADCOLLEGE VANBURGEMEESTERENSCHEPENENGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 12. 12. / 12Een fout = …1) het niet naleven van de wettelijke bepalingen− overheidsopdrachtenreglementering en Gemeentedecreet− wet legt een bepaald gedrag op discretionaire beoordelingsvrijheid− gunningswijze !Günther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 13. 13. / 13Een fout = …2) het niet naleven van de beginselen van behoorlijk bestuur− ongeschreven basisregels in het overheidshandelen− gelijkheidsbeginsel = ratio legis van de overheidsopdrachtenreglementering− zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel− motiveringsplichtGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 14. 14. / 14Een fout = …3) het niet naleven van de opdrachtdocumenten− principe patere legem quam ipse fecisti− art. 23, 21° wet 15/06/2006 =“de documenten die op de opdracht toepasselijk zijn, met inbegrip van alle aanvullende enandere documenten waarnaar deze verwijzen. In voorkomend geval omvatten ze deaankondiging van opdracht, het bestek dat de bijzondere bepalingen bevat die op de opdrachttoepasselijk zijn en de door de partijen ondertekende overeenkomst. Bij eenontwerpenwedstrijd worden deze documenten wedstrijddocumenten genoemd en bij eenconcessie voor openbare werken concessiedocumenten.”Günther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 15. 15. / 155. RechtsherstelTen onrechte niet gekozen inschrijveruitvoering in natura schadevergoedingGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 16. 16. / 165. RechtsherstelUITVOERING IN NATURA SCHADEVERGOEDING• burgerlijke rechter• vordering tot schadevergoeding• 5 jaar• art. 1382 BW : fout, schade,oorzakelijkverbandEventueel op basis vanvernietigingsarrest van de Raad vanState(60 dagen)Günther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 17. 17. / 175. Rechtsherstel• verzoekschrift - verzoekende partij• antwoordnota - verwerende partij• standpunt auditeur en pleidooi• arrest• dagvaarding• conclusies - beide partijen• pleidooi• vonnis• mogelijkheid tot hoger beroepUITVOERING IN NATURASCHORSINGSARREST GUNSTIG VONNISSCHADEVERGOEDINGGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 18. 18. / 185. Rechtsherstel• aanbesteding : 10 % van hetinschrijvingsbedrag (excl.btw)• andere procedures : bewezen schadeKOSTENSCHADEVERGOEDINGKOSTEN• procedurekosten : € 175• [advocatenkosten]• procedurekosten : dagvaarding + RPV(€ 150 tot € 15.000)• [advocatenkosten]RECHT OP SCHADEVERGOEDING BIJ TERGEND EN ROEKELOOS GEDING= max 5 % van het opdrachtbedrag (excl. btw)Günther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 19. 19. / 196. Aansprakelijkheid binnen degemeente• Keuze gunningsprocedure•Goedkeuring bestek• Niet-selectiebeslissing• Beslissing tot onregelmatigverklaringofferte• Beslissing aanduiding voorkeursbieder• Gunningsbeslissing• Stopzetting gunningsprocedureGEMEENTERAADCOLLEGE VANBURGEMEESTERENSCHEPENENGEMEENTE COLLEGE VAN BURGEMEESTER ENSCHEPENENsecretarisfinancieel beheerder Financieel visumGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 20. 20. / 207. Verhaalbaar op een derde ?GEMEENTESTUDIEBUREAU / ARCHITECTtaakomschrijvingvisie rechtercontractuele aansprakelijkheidresultaats/middelenverbintenisenkel rekenfoutenbeslissingsvrijheid gemeentevordering in vrijwaringGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 21. 21. / 218. Besluit en enkele tips …1) Maak duidelijke opdrachtdocumenten2) Motiveer voldoende het gunningsverslag3) Hoger risico op veroordeling tot betaling schadevergoedingbij aanbesteding4) Omschrijf afdoende de taken van de derde in hetgunningsprocesGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten
 22. 22. / 22Günther L’heureuxWetstraat 26/71040 Brusselt 02 234 66 00glheureux@publius.bewww.publius.beGünther L’heureux / 16.05.2013 / Overheidsopdrachten

×