Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CROWDFUND Act Kancelaria Czarnik, Porębski i Wspólnicy

585 views

Published on

Tłumaczenie ustawy CROWDFUND Act regulującej finansowanie społecznościowe o charakterze udziałowym

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CROWDFUND Act Kancelaria Czarnik, Porębski i Wspólnicy

 1. 1. The Jumpstart Our Business Startups(tzw. JOBS Act) podpisany w dn. 5. kwietnia 2012
 2. 2. Tytuł III – CROWDFUNDINGSekcja 301 TYTUŁ SKRÓCONYNiniejszy tytuł może być cytowany jako „Ustawa z 2012 r. o Zbiórce Kapitału Online PrzyJednoczesnym Zapobieganiu Oszustwom oraz Nieetycznemu Zatajaniu”Sekcja 302 ZWOLNIENIA CROWDFUNDINGU(a) USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. – sekcja 4 Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (15 U.S.C. 77d) jest zmieniona poprzez dodanie na końcu następujących postanowień: (6) Transakcje dotyczące ofert sprzedaży papierów wartościowych przez emitenta (włączając wszelkie podmioty kontrolowane lub będące pod kontrolą emitenta) z zastrzeżeniem, że: (A) Łączna wartość papierów wartościowych sprzedana wszystkim inwestorom przez emitenta, włączając jakąkolwiek ilość sprzedaną w związku z wyłączeniem o którym mowa w niniejszym paragrafie podczas 12-miesięcznego okresu poprzedzającego datę takiej transakcji jest nie wyższa niż §1.000.000; oraz (B) Łączna wartość papierów wartościowych sprzedana jakimkolwiek inwestorom przez emitenta, włączając jakąkolwiek ilość sprzedaną w związku z wyłączeniem o którym mowa w niniejszym paragrafie podczas 12-miesięcznego okresu poprzedzającego datę takiej transakcji jest nie wyższa niż: (i) W zależności od tego co jest wyższe: kwoty $2.000 albo 5 procent rocznego dochodu lub wartości netto takiego inwestora, jeżeli ma zastosowanie, jeżeli albo roczny dochód albo wartość netto inwestora wynosi mniej niż $100.000 oraz (ii) 10 procent rocznego dochodu albo wartości netto takiego inwestora, jeżeli ma zastosowanie, nie przekraczająca maksymalnej rocznej ilości sprzedaży w wysokości $100.000, jeżeli albo roczny dochód albo wartość netto tego inwestora jest równa lub większa niż $100.000 (C) Transakcja jest dokonywana przez brokera lub portal finansujący, który spełnia wymagania sekcji 4A(b) (D) Emitent spełnia wymagania sekcji 4A(b)(b) WYMAGANIA DO SKORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA DLA CROWDFUNDINGU – Ustawa o papierach wartościowych z 1933 r. (15 U.S.C. 77a et seq.) zostaje zmieniona poprzez dopisanie po sekcji 4 następującej sekcji:Sekcja 4A. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH MAŁYCH TRANSAKCJI.(a) WYMAGANIA DOTYCZĄCE POŚREDNIKÓW – osoba działająca jako pośrednik w transakcji dotyczącej oferowania lub kupna papierów wartościowych na rzecz innych zgodnie z sekcją 4(6) powinna (1) zarejestrować się w Komisji jako - (A) broker
 3. 3. (B) portal finansujący (rozumiany zgodnie z definicją zawartą w sekcji 3(a)(80) ustawy o Wymianie Papierów Wartościowych z 1934 r.);(2) zarejestrować się we właściwej organizacji samorządowej (rozumianej zgodnie z definicją zawartą w sekcji 3(a)(26) ustawy o Wymianie Papierów Wartościowych z 1934 r.);(3) zapewnić taką dokumentację, włączając dokumentację dotyczącą ryzyka oraz materiałów informacyjnych dla inwestorów, którą Komisja określi rozporządzeniem jako wymaganą;(4) zapewnić, że każdy inwestor - (A) zapozna się z materiałami edukacyjnymi dla inwestorów spełniającymi standardy ustanowione przez Komisję w rozporządzeniu; (B) potwierdzi, że inwestor rozumie, iż ryzykuje utratą całej inwestycji i że inwestor będzie mógł ponieść taką szkodę; oraz (C) odpowie na pytania dotyczące - (i) rozumienia poziomu ryzyka mającego miejsce w przypadku inwestycji w początkujące przedsięwzięcia (start-up), nowopowstałe przedsiębiorstwa oraz małych emitentów; (ii) rozumienia ryzyka braku płynności; oraz (iii) rozumienia innych tego typu kwestii, które Komisja uzna w rozporządzeniu za właściwe;(5) podejmie środki, określone rozporządzeniem Komisji, w celu zmniejszenia ryzyka defraudacji związanego z takimi transakcjami, w tym uzyskanie informacji o historii egzekucji należności z papierów wartościowych w stosunku do każdego członka kierownictwa, dyrektora i osoby, która posiada więcej niż 20% udziałów każdego emitenta, którego papiery wartościowe są oferowane przez taką osobę;(6) nie później niż 21 dni przed pierwszym dniem w którym papiery wartościowe są sprzedawane inwestorom (lub w innym terminie, który Komisja może ustanowić), uczynić dostępnymi Komisji oraz potencjalnym inwestorom wszystkie informacji, które emitent powinien zapewnić zgodnie z literą (b);(7) zapewnić, że wszelkie procedury ofertowe są wykonywane w stosunku do emitenta, gdy zgromadzony od wszystkich inwestorów kapitał jest równy lub wyższy niż kwota, która ma być przedmiotem oferty i pozwala wszystkim inwestorom na anulowanie ich zobowiązań do inwestycji w sposób, który Komisja uzna w rozporządzeniu za stosowny;(8) zapewnić w sposób określony przez Komisję w rozporządzeniu, że żaden inwestor w okresie 12-miesięcy nie zakupił papierów wartościowych oferowanych zgodnie z sekcją 4(6), które w sumie, od wszystkich emitentów, przekraczałyby wartość inwestycji określoną w sekcji 4(6)(B);(9) podjąć kroki w celu zabezpieczenia poufności informacji zebranej od inwestorów w sposób, który Komisja określi w rozporządzeniu;(10) nie wynagradzać promotorów, poszukiwaczy i marketingowców (lead generator) za zapewnienie brokerowi lub portalowi finansującemu danych personalnych potencjalnych inwestorów;(11) zakazać ich dyrektorom, członkom kierownictwa lub partnerom (lub jakiejkolwiek osobie mającej podobny status lub pełniącej podobną funkcję) uzyskiwania jakiejkolwiek korzyści finansowej z faktu, że emitent korzysta z ich usług.(12) sprostać innym wymaganiom, stawianym przez Komisję rozporządzeniem w celu ochrony inwestorów oraz interesu publicznego;
 4. 4. (b) WYMAGANIA DLA EMITENTÓW – na potrzeby sekcji 4(6), emitent, który oferuje lub sprzedaje papiery wartościowe powinien - (1) złożyć Komisji oraz zapewnić inwestorom oraz odpowiedniemu brokerowi lub portalowi finansujący, oraz uczynić dostępnym dla potencjalnych inwestorów - (A) nazwę, status prawny, adres oraz stronę internetową emitenta; (B) imiona dyrektorów i członków kierownictwa (oraz jakiejkolwiek innej osoby mającej podobny status lub pełniącej podobną funkcję) oraz każdej osoby posiadającej więcej niż 20% udziałów emitenta; (C) opis działalności emitenta oraz przewidywany biznes plan emitenta; (D) opis możliwości finansowych emitenta, uwzględniający oferty emitenta, razem z ofertami emitenta złożonymi zgodnie z sekcją 4(6) w ciągu poprzednich 12 miesięcy, gdy stanowią w sumie przewidywaną ofertę w kwocie: (i) $100.000 lub mniej - (I) deklarację dotyczącą podatku dochodowego emitenta za najwcześniejszy zakończony (jeżeli został złożony); oraz (II) sprawozdanie finansowe emitenta, które powinno być poświadczone przez główny podmiot zarządzający emitentem, by uznać je za poprawne i wiarygodne; (ii) większej niż $100.000, ale nie większej niż $500.000, sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez biegłego rewidenta, który jest niezależny od emitenta, używa profesjonalnych standardów i procedur ustanowionych dla tego celu przez Komisję w drodze rozporządzenia; oraz (iii) Więcej niż $500.000 (lub inna kwota, którą Komisja może ustalić w drodze rozporządzenia), zatwierdzone sprawozdanie finansowe; (E) opis wskazanej przyczyny oraz przeznaczenia gromadzonego kapitału oraz finansowania poszukiwanego w drodze oferty przez emitenta w związku z kwotą przewidywanej oferty; (F) kwota przewidywanej oferty, termin na osiągnięcie kwoty przewidywanej oferty oraz regularne aktualizacje progresu emitenta przy dochodzeniu do kwoty przewidywanej oferty; (G) cenę papierów wartościowych przeznaczonych do publicznego obrotu lub metodę wyliczenia ceny, z zaznaczeniem że przed sprzedażą, każdemu inwestorowi zostanie przekazana na piśmie cena ostateczna oraz wszystkie niezbędne dokumenty, w terminie zapewniającym możliwość zrezygnowania z zakupu papierów wartościowych; (H) opis struktury własnościowej i kapitałowej emitenta zawierający: (i) warunki na jakich oferowane są papiery wartościowe, zawierające sposób w jaki takie warunki mogą być modyfikowane oraz podsumowanie różnic między papierami wartościowymi, zawierające informację o tym jak prawa z papierów wartościowych które są oferowane mogą być ograniczane, osłabiane lub zakwalifikowane jako prawa z innych papierów wartościowych emitenta; (ii) opis tego jak wykonywanie praw przez większościowego udziałowca emitenta może negatywnie wpłynąć na kupujących papiery wartościowe, które są oferowane;
 5. 5. (iii) nazwę oraz strukturę własnościową, każdego udziałowca, który posiada więcej niż 20% jakiegokolwiek rodzaju papierów wartościowych emitenta; (iv) sposób w jaki dokonywana jest wycena oferowanych papierów wartościowych oraz przykłady metod, wykorzystywanych do wyceny papierów wartościowych przez emitenta w przyszłości, włączając następujące w trakcie inwestycji działania korporacyjne; oraz (v) ryzyka występujące po stronie kupujących związane z posiadaniem mniejszościowego pakietu udziałów w spółce emitenta, włączając dodatkową emisję udziałów, sprzedaż emitenta lub aktywów emitenta lub transakcji z podmiotami powiązanymi; oraz (I) inne informacje, które Komisja wskaże w drodze rozporządzenia, niezbędne dla ochrony inwestorów oraz interesu publicznego; (2) nie reklamować warunków oferty, z wyjątkiem w zakresie powiadomień bezpośrednich inwestorów portalu finansującego albo brokera; (3) nie rekompensować ani nie zobowiązywać się do rekompensaty bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie kosztów promocji oferty poprzez środki komunikacji zapewnione przez brokera lub portal finansujący, bez powzięcia środków, które Komisja w drodze rozporządzenia uzna za wymagane dla zapewnienia, że taka osoba złoży pokwitowanie, zapłaty lub zobowiązania do zapłaty na przyszłość takiej rekompensaty za każdy przypadek takiej promocji; (4) nie rzadziej niż raz na rok, złożyć Komisji i zapewnić inwestorom raporty rezultatów działań oraz sprawozdanie finansowe emitenta, jeżeli Komisja uzna to za stosowne w rozporządzeniu z zastrzeżeniem wyjątków i okresów wypowiedzenia, które Komisja ustali rozporządzeniem; oraz (5) działać zgodnie z innymi wymaganiami, które Komisja może ustanowić w rozporządzeniu w celu ochrony inwestorów oraz interesu publicznego.(C) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ISTOTNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I POMINIĘCIA -(1) DZIAŁANIA DOZWOLONE. - (A) PRZEPISY WSTĘPNE – z zastrzeżeniem paragrafu (2), osoba która nabyła instrumenty finansowe w transakcji zwolnione zgodnie z sekcją 4(6) może wszcząć postępowanie przeciwko emitentowi opisane w paragrafie (2), albo na podstawie prawa albo zasad słuszności do jakiegokolwiek sądu, który będzie posiadał jurysdykcję, by żądać zwrotu świadczenia zapłaconego za taki papier wartościowy oraz egzekwowania praw związanych z takim papierem wartościowym, pomniejszony o jakikolwiek dochód otrzymany w związku z papierem wartościowym w związku ze złożeniem oferty publicznej na jego zakup lub odszkodowania jeżeli taka osoba nie posiada już papieru wartościowego. (B) ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Wszczęcie postępowania zgodnie z niniejszym paragrafem podlega regulacji sekcji 12(b) oraz sekcji 13 jeżeli odpowiedzialność powstała na podstawie sekcji 12(a)(2).(2) ZASTOSOWANIE – Emitent będzie odpowiedzialny na podstawie paragrafu (1), jeżeli emitent –
 6. 6. (A) używając środków transportu lub środków komunikacji w transakcjach międzystanowych lub listów czy innych pisanych i mówionych środków komunikacji, przy oferowaniu lub sprzedaży papierów wartościowych w transakcji zwolnionej na podstawie sekcji 4(6), przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczący istotnego faktu lub pomija istotną informację która powinna zostać przekazana lub jest niezbędna, aby inne przekazane informacje w świetle okoliczności w których zostały przekazane uczynić nie wprowadzającymi w błąd z zastrzeżeniem, że nabywca nie wiedział o takiej nieprawdziwej informacji lub pominięciu informacji; oraz(B) nie udowodni, że emitent nie wiedział i wykonując swoje obowiązki z należytą starannością nie mógł się dowiedzieć, że przekazuje informacje nieprawdziwą lub pomija istotną informację.(3) DEFINICJA – dla celów niniejszej sekcji, słowo „emitent” oznacza również jakąkolwiek osobę, która jest dyrektorem lub partnerem w strukturach emitenta oraz głównego kierownika zarządzającego, finansowego oraz księgowy emitenta (lub jakąkolwiek osobę mającą podobny status lub pełniącą podobne funkcje) która oferuje lub sprzedaje papiery wartościowe w transakcji objętej wyjątkiem na podstawie sekcji 4(6) oraz jakakolwiek osoba która oferuje lub sprzedaje papiery wartościowe w takiej ofercie.(4) INFORMACJA DOSTĘPNA STANOM – Komisja uczyni dostępnymi albo nakaże, by odpowiedni broker lub portal finansujący uczynił dostępnymi dla komisji papierów wartościowych (lub innej agencji lub urzędu pełniącego podobne funkcje) każdego ze Stanów na terytorium Stanów Zjednoczonych i dystryktu Columbia.(e) OGRANICZENIA SPRZEDAŻY – papiery wartościowe wyemitowane w związku z transakcją o której mowa w sekcji 4(6) – (1) nie mogą być przeniesione przez nabywcę podczas 1-rocznego okresu rozpoczynającego bieg w momencie zakupu, chyba że papiery wartościowe zbywane są -(A) emitentowi papierów wartościowych;(B) akredytowanemu inwestorowi;(C) jako część oferty zarejestrowanej w Komisji;(D) członkowi rodziny nabywcy lub innym równoważnym osobom, oraz w związku ze śmiercią albo rozwodem nabywcy lub innych podobnych okoliczności, według uznania Komisji; oraz (2) Powinny być przedmiotem ograniczeń, które Komisja ustali w drodze rozporządzenia(f) ODPOWIEDNIE STOSOWANIE - Sekcja 4(6) nie będzie miała zastosowania do transakcji dotyczących oferty lub sprzedaży papierów wartościowych przez emitenta, który (1) nie jest zorganizowany pod prawem Stanu albo na terytorium Stanów Zjednoczonych albo dystryktu Columbia albo to prawo nie ma do niego zastosowania; (2) powinien składać raporty na podstawie sekcji 13 oraz sekcji 15(d) Ustawy o Papierach Wartościowych z 1934 r.; (3) jest spółką inwestycyjną zdefiniowaną w sekcji 3 ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. albo jest wyłączony z definicji spółki inwestycyjnej na mocy sekcji 3(b) lub sekcji 3(c) tej Ustawy; albo (4) został wskazany przez Komisję w rozporządzeniu lub innym akcie.(g) REGUŁA INTERPRETACYJNA – Nic w niniejszej sekcji ani sekcji 4(6) nie powinno być interpretowane jako powstrzymujące emitenta od gromadzenia kapitału w sposób nie opisany w sekcji 4(6).(h) SPOSOBY OBLICZANIA (1) KWOTY W DOLARACH – Kwoty w dolarach w sekcji 4(6) oraz w literze (b) tej sekcji powinny być dostosowywane przez Komisję nie rzadziej niż co 5 lat poprzez złożenie
 7. 7. zawiadomienia do Federalnego Rejestru, aby odzwierciedlały zmiany w indeksie cen towarów i usług konsumpcyjnych dla Wszystkich Miejskich Konsumentów publikowaną przez Biuro Statystyki Pracy. (2) DOCHÓD ORAZ WARTOŚĆ NETTO – Dochód oraz wartość netto dla osoby fizycznej powinny być obliczany zgodnie z zasadami Komisji wynikającymi z tego tytułu dotyczącymi kalkulacji dochodu oraz wartości netto odpowiednio, dla akredytowanego inwestora.(c) WYDAWANIE ROZPORZĄDZEŃ – nie później niż 270 dni po dacie wydania niniejszej Ustawy, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (w tym tytule nazywana „Komisją”) wyda rozporządzenia, które zdaniem Komisji są niezbędne lub pożądane dla ochrony inwestorów przy stosowaniu sekcji 4(6) oraz sekcji 4A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. w brzmieniu dodanym niniejszą Ustawą. W stosowaniu niniejszej sekcji, Komisja powinna konsultować się z każdą komisja papierów wartościowych (lub jakąkolwiek agencją pełniącą podobne funkcje) każdego Stanu, każdego terytorium Stanów Zjednoczonych oraz Dystryktu Columbia, która będzie chciała skonsultować się z Komisją oraz z każdym właściwym narodowym stowarzyszeniem zajmującym się papierami wartościowymi.(d) WYŁĄCZENIA (1) PRZEPISY OGÓLNE – Nie później niż w 270 dni po dacie wydania niniejszej Ustawy, Komisja powinna, w rozporządzeniu ustanowić przepisy o włączeniach zgodnie z którymi – (A) emitent powinien nie być uprawniony do oferowania papierów wartościowych zgodnie z sekcją 4(6) Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., w brzmieniu dodanym niniejszym tytułem; oraz (B) broker albo portal finansujący nie powinien być uprawniony do dokonywania lub uczestniczenia w transakcjach na podstawie sekcji 4(6). (2) WŁĄCZENIA – przepisy o wyłączeniach niniejszego podpunktu powinny –(A) być materialnie podobne do postanowień sekcji 230.262 tytułu 17, Kodeksu Federalnego (lub ustawy, która zajmie jego miejsce); oraz(B) wyłączać możliwość oferowania albo sprzedaży papierów wartościowych przez osobę - (i)Wobec której ostateczną decyzję wydała Stanowa komisja papierów wartościowych (lub agencja czy urzędnik Stanowy pełniący podobną funkcję), urząd Stanowy nadzorujący lub kontrolujący banki, towarzystwa oszczędnościowe lub unie kredytowe, Stanowa komisja ubezpieczeń (lub agencja albo urzędnik Stanowy pełniący podobne funkcje), odpowiednia Federalna agencja bankowa lub Narodowa Unia Kredytowa, która to organizacja, (I) nie pozwala na (aa) zrzeszanie się w podmiotach regulowanych przez taką komisję, urząd, agencję, lub przy funkcjonariuszu (bb) angażuje się w obrót papierami wartościowymi, ubezpieczenia albo bankowości (cc) angażowanie się w towarzystwa oszczędnościowe albo działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych albo (II) wydaje ostateczną decyzję w kwestii naruszenia jakiegokolwiek prawa lub regulacji, która zabrania oszukańczego, manipulatywnego lub mylnego działania w czasie 10-letniego terminu kończącego się w dacie złożenia oferty lub sprzedaży; lub
 8. 8. (ii) został skazany za przestępstwo lub wykroczenie w związku z nabyciem lub sprzedażą jakichkolwiek papierów wartościowych lub dotyczącego składania fałszywych oświadczeń Komisji.Sekcja 303 WYŁĄCZENIE INWESTORÓW CROWDFUNDINGOWYCH ZTWORZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO(a) WYJĄTEK – sekcja 12(g) Ustawy o wymianie papierów wartościowych z 1934 r. (15 U.S.C. 781(g)) zostaje zmieniona poprzez dodanie na końcu dokumentu następujących postanowień:(6) WYŁĄCZENIA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH OKREŚLONE PAPIERY WARTOŚCIOWE – Komisja w drodze rozporządzenia wyłączy warunkowo lub bezwarunkowo spod przepisów niniejszej podsekcji papiery wartościowe nabyte w związku z ofertą złożoną na podstawie sekcji 4(6) Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r.(b) WYDAWANIE ROZPORZĄDZEŃ – Komisja wyda rozporządzenie wykonujące sekcję 12(g)(6) Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi z 1934 r. (15 U.S.C. 78c) w brzmieniu dodanym niniejszą sekcją nie później niż w 270 dni po dacie wydania niniejszej Ustawy.Sekcja 304 REGULACJE DOTYCZĄCE PORTALI FINANSUJĄCYCH.(a) WYJĄTEK(1) PRZEPISY OGÓLNE – Komisja powinna zwolnić rozporządzeniem warunkowo lub bezwarunkowo, zarejestrowany portal finansujący z wymogu rejestracji jako broker lub dealer zgodnie z sekcją 15(a)(1) w przypadku gdy taki portal finansujący – (A) pozostaje przedmiotem kontroli, egzekucji oraz innych postępowań wydanych na mocy postanowień Komisji; (B) jest członkiem narodowego stowarzyszenia papierów wartościowych zarejestrowanej zgodnie z sekcją 15A; oraz (C) jest przedmiotem innych wymogów zgodnie z niniejszym tytułem, które Komisja uzna za stosowne na podstawie takiego rozporządzenia.(2) CZŁONKOSTWO W NARODOWYM STOWARZYSZENIU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – dla celu sekcji 15(b)(8) oraz 15A, pojęcie „broker lub dealer” zawiera w sobie portal finansujący, a pojęcie „zarejestrowany broker lub dealer” zawiera w sobie zarejestrowany portal finansujący, z wyłączeniem w zakresie który Komisja może wskazać rozporządzeniem, z zastrzeżeniem, że narodowe stowarzyszenie papierów wartościowych powinno jedynie badać i stosować wobec takiego portalu finansującego postanowienia ustanowione przez takie narodowe stowarzyszenie papierów wartościowych.(2) WYDAWANIE ROZPORZĄDZEŃ – Komisja powinna wydać rozporządzenie wykonujące sekcję 3(h) ustawy o wymianie papierów wartościowych z 1934 r. (15 U.S.C.
 9. 9. 78c), w brzmieniu dodanym niniejszą podsekcją, nie później niż w 270 dni po dacie wydania niniejszej Ustawy. (b) DEFINICJA – Sekcja 3(a) Ustawy o wymianie papierów wartościowych z 1934 r. (15 U.S.C. 78c(a)) zostaje zmieniona poprzez dodanie na końcu następujących postanowień:(80) PORTAL FINANSUJĄCY – Pojęcie „portal finansujący” oznacza każdą osobę działającą jako pośrednik w transakcjach dotyczących oferowania i sprzedaży papierów wartościowych na konto innych osób, wyłącznie na podstawie sekcji 4(6) ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (15 U.S.C. 77d(6)), która (A) nie oferuje porad inwestycyjnych lub rekomendacji; (B) nie pośredniczy w nabywaniu, sprzedaży lub oferowaniu zakupu papierów wartościowych oferowanych lub przedstawianych na swojej stronie internetowej lub portalu; (C) nie wynagradza pracowników, zleceniobiorców lub inne osoby za takie pośrednictwo lub w oparciu o sprzedaż papierów wartościowych o których informacja znajduje się na jego stronie lub portalu; (D) nie przechowuje, zarządza posiada lub w inny sposób zajmuje się funduszami inwestorskimi lub papierami wartościowymi; lub (E) nie angażuje się w takie inne działalności, które Komisja wskaże w rozporządzeniu. Sekcja 305 RELACJE USTAWY Z PRAWEM STANOWYM (a) PRZEPISY OGÓLNE – Sekcja 18(b)(4) ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (15 U.S.C. 77r(b)(4)) zostaje zmieniona (1) poprzez ponowne ukształtowanie podparagrafu (C) oraz (D) jak odpowiednio paragrafów (D) i (E) oraz (2) poprzez włączenie po podparagrafie (B) następującego postanowienia: (C) sekcja 4(6) (2) OBJAŚNIENIE JURYSDYKCJI STANOWEJ W KWESTII BEZPRAWNEGO DZIAŁANIA, KTÓRYCH DOPUSZCZAJĄ SIĘ PORTALE FINANSUJĄCE I EMITENCI – sekcja 18(c)(1) Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (15 U.S.C. 77r(c)(1)) zostaje zmieniona poprzez wykreślenie „dotyczący defraudacji lub oszustwa lub bezprawnego działania przez brokera lub dealera, w związku z papierami wartościowymi albo transakcjami papierami wartościowymi” i wstawienie w to miejsce „dotyczący papierów wartościowych lub transakcji papierami wartościowymi (A) dotyczącymi (i) defraudacji lub oszustwa; lub (ii) bezprawnego działania przez brokera lub dealera; oraz (B) w związku z transakcjami opisanymi w sekcji 4(6), w związku z
 10. 10. (i) defraudacją lub oszustwem, lub (ii) bezprawnym działaniem przez brokera, dealera, portal finansujący lub emitenta.”(c) ZEZWOLENIE NA SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ – Sekcja 18(c)(2) Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (15 U.S.C. 77r(c)(2)) zostaje zmieniona poprzez dodanie na końcu:(F) OPŁATY NIEDOZWOLONE W PRZYPADKU CROWDFUNDINGOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – Niezależnie od postanowień podparagrafów (A), (B) i (C), wnoszenie jakiejkolwiek opłaty nie może być wymagane w przypadku papierów wartościowych, które są papierami wartościowymi pokrytymi zgodnie z podparagrafem (b)(4)(B) lub staną się takimi pokrytymi papierami wartościowymi po zakończeniu transakcji, z wyjątkiem opłat dla komisji papierów wartościowych (lub innej agencji lub biura pełniącego podobne funkcje) Stanu w którym znajduje się miejsce prowadzenia działalności przez emitenta lub jakiegokolwiek innego Stanu w którym nabywcy 50 lub więcej procent sumy emisji są rezydentami, z zastrzeżeniem, że dla celów niniejszego podparagrafu pojęcie „Stan” będzie dotyczyło również dystryktu Columbia oraz terytoriów Stanów Zjednoczonych(d) PORTALE FINANSUJĄCE(A) OGRANICZENIE PRAWA STANOWEGO – Z wyjątkiem o którym mowa w podparagrafie (B), żaden Stan czy inna jednostka podziału terytorialnego w nim może egzekwować jakiekolwiek prawo, rozporządzenie, regulację czy inne akty administracyjne od zarejestrowanego portalu finansującego w związku z prowadzoną przez niego działalnością(B) ORGAN NADZORUJĄCY I STOSUJĄCY – Podparagraf (A) nie ma zastosowania do nadzoru i stosowania jakiegokolwiek prawa, rozporządzenia, regulacji albo aktów administracyjnych Stanu lub jego jednostki podziału terytorialnego w której miejsce prowadzenia działalności ma zarejestrowany, z zastrzeżeniem że takie prawo, rozporządzenie, regulacja czy akt administracyjny nie został wydany dodatkowo lub zawiera inne wymagania dla zarejestrowanego portalu finansującego niż ustanowione przez Komisję(C) DEFINICJA – dla celów niniejszego paragrafu, pojęcie „Stan” dotyczy też dystryktu Columbii i innych terytoriów Stanów Zjednoczonych. (2) ORGAN STANOWY DO SPRAW DEFRAUDACJI – Sekcja 18(c)(1) Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (15 U.S.C. 77r(c)(1)) zostaje zmieniona poprzez wykreślenie „lub dealera” i wstawienie „dealera lub portalu finansującego.

×