Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mercatpublic com afrontarunaoportunitat

543 views

Published on

Presented on November 24th 2011 at the Barcelona Nord Technology Park.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mercatpublic com afrontarunaoportunitat

 1. 1. Barcelona ActivaEmpreses
 2. 2. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICAORDRE DEL DIA Temàtica HorariSeminari “Com afrontar una oportunitat” 17:30 – 19:15Revisió de l’estat actual del programa 19:15 – 19:25Properes passes 19:25 – 19:30
 3. 3. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA Seminari “Com afrontar una oportunitat”
 4. 4. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICASEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITAT 1. PROGRAMA DE MERCAT PÚBLIC 2. RESUM SEMINARI I "Primeres passes dins del mercat públic" 3. SEMINARI II: "Com afrontar una oportunitat" → Lectura de plecs → Preparació de l’oferta → Presentació de l’oferta i obertura de pliques
 5. 5. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICAPROGRAMA DE MERCAT PÚBLIC Inici del programa Fi del programa Setembre de 2011 Juny de 2012 Oportunitat detectada! AVALUACIÓ ASSESSORAMENT VIGILÀNCIA Inici del 1ª INSCRIPCIÓ + TRAMITACIÓ SINÈRGIES SELECCIÓ EMPRESES I servei COMUNICACIÓ FORMACIÓ “Primers passos “Com afrontar “El procés de dins del mercat contractació una públic” pública” oportunitat?” (2 sessions) 2ª INSCRIPCIÓ + SELECCIÓ EMPRESES I COMUNICACIÓ Incorporació al programa Inscripcions fins l’11 Comunicacions a les de Novembre empreses beneficiàries de 2011* 18 de Novembre de 2011
 6. 6. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICASEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITAT 1. PROGRAMA DE MERCAT PÚBLIC 2. RESUM SEMINARI I "Primeres passes dins del mercat públic" 3. SEMINARI II: "Com afrontar una oportunitat" → Lectura de plecs → Preparació de l’oferta → Presentació de l’oferta i obertura de pliques
 7. 7. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICARESUM SEMINARI I: PRIMERES PASSES DINS DEL MERCAT PÚBLICPREPARA LA TEVA EMPRESA 1. Identifica els teus clients potencials. 2. Prepara una presentació comercial. 3. Assigna responsables dins de l’empresa. 4. Revisa la teva documentació administrativa. Registre de licitadors d’àmbit català (RELI) o d’àmbit espanyol (ROLECE) Classificació empresarial (requisit de capacitat i solvència) 5. Prepara la teva documentació tècnica. Currículums i referències de treballs anteriors 6. Obtén la teva signatura electrònica – CATCert.
 8. 8. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICARESUM SEMINARI I: PRIMERES PASSES DINS DEL MERCAT PÚBLICCONEIX LES FONTS D’INFORMACIÓ 1. Què es publica? 2. On es publica? Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Boletín Oficial del Estado Diari Oficial de la Unió Europea Perfil del Contractant de cada organisme Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Generalitat) Plataforma de Contratación - àmbit estatal TED (Tenders Electronic Daily) - àmbit europeu
 9. 9. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICARESUM SEMINARI I: PRIMERES PASSES DINS DEL MERCAT PÚBLICESTABLEIX UN MÈTODE DE TREBALLEl més important és assegurar que, entre totes les oportunitats disponibles,identifiques totes aquelles que estan al teu abast. Per això et recomanem establiruna metodologia de treball: 1. Revisa de forma periòdica les licitacions publicades (si et configures les teves cerques o, contractes un servei d’alertes, et resultarà més àgil). 2. Si n’identifiques alguna interessant, descarrega’t la documentació relacionada (PTEC, PCAP, Annexos). 3. Comprova si requereix classificació empresarial i quina és la data límit. 4. Estima el cost econòmic que pot suposar la preparació de l’oferta (temps necessari, garantia provisional, etc.).
 10. 10. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICASEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITAT 1. PROGRAMA DE MERCAT PÚBLIC 2. RESUM SEMINARI "Primeres passes dins del mercat públic" 3. SEMINARI II: "Com afrontar una oportunitat" → Lectura de plecs → Preparació de l’oferta → Presentació de l’oferta i obertura de pliques
 11. 11. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATLECTURA DE PLECSEls plecs són documents que publica l’organisme contractant on especifica: què es vol comprar. ÉS IMPRESCINDIBLE com es valoraran les ofertes. DISPOSAR DELS quins requeriments es demanen als licitadors. PLECS PER A PODER PREPARAR L’OFERTA quines són les condicions de la compra. Plec de Clàusules Plec de Clàusules Plec de Clàusules Administratives Generals Administratives Particulars Prescripcions Tècniques Regles pròpies de la Condicions tècniques Regles i condicions que licitació, criteris mínimes sol·licitades en s’apliquen al contracte de d’adjudicació i condicions el projecte, obra, forma general jurídiques del contracte subministrament o servei
 12. 12. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATLECTURA DE PLECS Plec de Clàusules Administratives Generals Plec de Clàusules Administratives Particulars Plec de Clàusules Prescripcions Tècniques Regles pròpies de la licitació, Condicions tècniquesEl Plec de Clàusules Administratives Regles i condicions que s’apliquen al contracte de forma general criteris d’adjudicació i condicions jurídiques del mínimes sol·licitades en el projecte, obra, contracte subministrament o serveiGenerals (PCAG) conté: Execució del contracte i les seves incidències. Drets i obligacions de les parts i règim econòmic. Modificacions del contracte, supòsits i límits. Resolució del contracte. Extinció del contracte, recepció, termini de garantia i liquidació.
 13. 13. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATLECTURA DE PLECS Plec de Clàusules Administratives Generals Plec de Clàusules Administratives Particulars Plec de Clàusules Prescripcions Tècniques Regles pròpies de la licitació, Condicions tècniquesEl Plec de Clàusules Administratives Regles i condicions que s’apliquen al contracte de forma general criteris d’adjudicació i condicions jurídiques del mínimes sol·licitades en el projecte, obra, contracte subministrament o serveiParticulars (PCAP) conté: Elements del contracte. Objecte, pressupost i preu, termini d’execució, la capacitat i la solvència que ens demanen... Adjudicació del contracte. Procediment, com i on presentar ofertes, com es seleccionarà l’adjudicatari i com es formalitzarà el contracte. Execució del contracte. Com serà l’execució, quines obligacions laborals, socials i econòmiques ha de complir l’empresa contractista, assegurances exigides, terminis i penalitzacions, pagaments... Prerrogatives de l’Administració, Jurisdicció i Recursos. Es defineixen els privilegis i la jurisdicció que s’aplicarà en cas de no acord entre les parts i com es tramiten els recursos. Annexos i models que cal utilitzar a l’oferta.
 14. 14. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATLECTURA DE PLECS Plec de Clàusules Administratives Generals Plec de Clàusules Administratives Particulars Plec de Clàusules Prescripcions Tècniques Regles pròpies de la licitació, Condicions tècniquesEl PCAP especifica quins documents Regles i condicions que s’apliquen al contracte de forma general criteris d’adjudicació i condicions jurídiques del mínimes sol·licitades en el projecte, obra, contracte subministrament o serveiadministratius cal presentar a l’oferta: Escriptures de constitució de la societat i totes les modificacions. Classificació empresarial. Declaració de la no concurrència de causes de prohibició per contractar segons l’article 49 de la LCSP. Solvència econòmica i financera. Certificació d’estar al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social. Se sol·licita a la Seguretat Social i no té cost. Certificació d’estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries. Se sol·licita a l’Agència Tributària i no té cost.
 15. 15. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATLECTURA DE PLECS Plec de Clàusules Administratives Generals Plec de Clàusules Administratives Particulars Plec de Clàusules Prescripcions Tècniques Regles pròpies de la licitació, Condicions tècniquesEl Plec de Clàusules de Prescripcions Regles i condicions que s’apliquen al contracte de forma general criteris d’adjudicació i condicions jurídiques del mínimes sol·licitades en el projecte, obra, contracte subministrament o serveiTècniques conté: Les característiques tècniques dels béns o prestacions del contracte. El preu de cadascuna de les unitats en què es divideixi el pressupost i el nombre estimat de les unitats a subministrar. Si escau, els requisits, modalitats i característiques tècniques de les variants.
 16. 16. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATLECTURA DE PLECS CONEIX ELS Abast: la suma total dels productes, CONCEPTES requeriments o característiques. CLAU D’UN PLEC Objecte del contracte: títol del contracte. Procediment: típicament negociats o oberts (en funció de l’import). Harmonitzat: contractes que, per raó de l’entitat contractant, el seu tipus i la seva quantia, estan sotmesos a les directrius comunitàries. Declaració: document mitjançant el qual declarem, sota la nostra responsabilitat, quina és la situació de la nostra empresa sobre algun tema, o bé acceptem certes condicions exigides al plec. Sempre l’ha de signar una persona de l’empresa amb els poders suficients. ÉS MOLT IMPORTANT LLEGIR ELS PLECS AMB ATENCIÓ. AQUESTA ÉS UNA TASCA QUE MEREIX TOTA LA NOSTRA DEDICACIÓ I ESFORÇ.
 17. 17. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATLECTURA DE PLECS Criteris de valoració: són les característiques que s’analitzen a l’hora de valorar les ofertes. Els tipus de criteris són: Avaluables de forma automàtica o objectius: es poden calcular els punts mitjançant l’aplicació de fórmules. No avaluables de forma automàtica o subjectius: la puntuació d’aquests criteris s’atorga a judici de qui avalua l’oferta. Garantia: es poden constituir de les següents formes: En efectiu: es porten els diners a la Caixa General de Dipòsits. Aval bancari: se sol·licita als bancs. Existeixen 2 tipus de Garantia: Provisional: es demana com a requeriment per presentar l’oferta. Definitiva: constitueix la fiança que respon a la correcta execució del contracte (només adjudicatari).
 18. 18. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATLECTURA DE PLECS LLEGEIX EL Solvència/classificació empresarial PLECS I Garanties i termini IDENTIFICA… Possibilitat de subcontractació Documentació a presentar Abast Criteris de valoració Objecte del contracte Existència d’annexos Procediment Dades de contacte en cas de Import de licitació consultes de la licitació Durada del contracte Forma de presentació de l’oferta (data, hora i lloc)
 19. 19. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATLECTURA DE PLECS DECIDEIX COM VOLS PRESENTAR-TE UTE Contractista singular (Unió Temporal d’Empreses) Subcontractista
 20. 20. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATLECTURA DE PLECS RESOL ELS TEUS DUBTES Si tenim dubtes sobre el contingut dels plecs, i volem aclarir o ampliar alguna informació, hem de realitzar els següents passos: Fer un recull de dubtes del PCAP i del PTEC. Fer arribar els dubtes a l’organisme licitant, a través del telèfon i/o correu electrònic que es posa a disposició en els plecs per a la resolució de dubtes. A vegades l’adreça o telèfon de contacte és diferent per a dubtes del PCAP i del PTEC. La resposta a les consultes no sempre s’envia per correu directament al licitador que ha enviat la consulta, a vegades es publica per a tothom al perfil del contractant, plataforma...
 21. 21. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPREPARACIÓ DE L’OFERTA En la preparació d’una oferta és clau “DIVIDEIX PER VÈNCER” fraccionar “el problema” i afrontar-lo per parts. D’aquesta manera evitarem sentir-nos sobresaturats amb tota la informació i tots els requeriments que apareixen als plecs d’una licitació. Així doncs, el proper pas consisteix en dissenyar l’estratègia i la tàctica que seguirem per abordar la nostra oferta.
 22. 22. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPREPARACIÓ DE L’OFERTA DEFINEIX DETERMINA LA TEVA LA TEVA TÀCTICA ESTRATÈGIA Què hem de preparar? Com podem dividir-ho en parts? Disseny de la solució Qui serà el responsable de Què es vol oferir en funció de: realitzar/validar cada part? Característiques dels serveis Quines dates límit internes ens i/o productes sol·licitats fixem? Criteris de valoració Qui integrarà les diferents parts Determinació de l’oferta i farà una revisió global? econòmica Qui entregarà la oferta i de quina manera?
 23. 23. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPREPARACIÓ DE L’OFERTAA les preguntes “Què hem de preparar?” i “Com podem dividir-ho enparts?” ens dóna resposta el propi plec. Cal organitzar el treball seguintel número i contingut dels sobres que aquest ens fixa. Sobre 1: Documentació administrativa Acreditació de l’empresa i criteris de solvència requerits Sobre 2: Criteris no avaluables de forma automàtica Memòria tècnica Sobre 3: Criteris avaluables de forma automàtica Principalment oferta econòmica CADA SOBRE HA D’INCLOURE NOMÉS EL CONTINGUT INDICAT. NO PODEM POSAR EN UN SOBRE CAP INFORMACIÓ QUE ENS DEMANIN EN UN ALTRE SOBRE.
 24. 24. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPREPARACIÓ DE L’OFERTAPer clarificar aspectes com “Qui serà el responsable de cada part?” i“Quines dates límit internes ens fixem?”, una opció és formalitzar lanostra tàctica mitjançant una taula on es reculli tota aquesta informació. Data límit Documents Responsable Validador Signatari Estat interna reaprofitable Sobre 1 – Documentació administrativa Document Nacional dIdentitat Data interna En curs, Escriptura de constitució Responsable Declaració “x” establerta pendent Documents de crear o Acreditació solvència econòmica per finalitzar validar, reaprofitables tramitar un Acreditació solvència tècnica document validat, per a cada document … (Planificació) signat… punt: Sobre 2 – Criteris no avaluables de referències, forma automàtica CVs, models Introducció declaració, Persona Capítol 1 que valida Algú ha de capítols o Capítol 2 … que el signar el parts d’ofertes Annexos document document? anteriors... Sobre 3 – Criteris avaluables de forma és correcte automàtica Model oferta econòmica
 25. 25. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPREPARACIÓ DE L’OFERTA PREPARALa nostra oferta ha de ser… LA TEVA Equilibrada: en quant a mida i contingut. OFERTA Ordenada: ha de transmetre de forma clara i precisa qui som, què oferim i com, i amb quins mitjans ho volem portar a terme. Neta: amb un format agradable i uniforme. → Plantilles. Uniformitat de tipus i mida de lletra, estil de redacció, títols, llistes i taules. Informació clau a la capçalera i/o peu: logo, codi licitació, nº pàgina. Identificable: el seu contingut ha de seguir l’ordre que ens demana el plec, i deixar identificat el contingut respecte als criteris de valoració. → Els índexs han de respondre als requeriments del plec i cal plantejar una solució que s’ajusti a les necessitats i tingui en compte els criteris de valoració. Realista: hem de poder acomplir el que proposem (dins el pressupost).
 26. 26. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPREPARACIÓ DE L’OFERTA Comprova que: FES UNA Disposes de tota la documentació i està signada LECTURA en els casos en què així s’especifiqui (si cometem INTEGRADA un error, podríem quedar exclosos de la licitació). La oferta econòmica sempre ha d’anar signada. És fàcil identificar la informació puntuable dins la nostra proposta. Respons a tots els requeriments del plec. La proposta és clara, concisa, coherent, fluïda i amb format homogeni. No superes el màxim de pàgines, en cas d’existir.
 27. 27. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPREPARACIÓ DE L’OFERTASi als plecs no especifica una altra cosa, inclourem a ENSOBRAcada sobre una etiqueta amb la següent informació: ELS DOCUMENTS Número i contingut del sobre. (Ex: Sobre 1 - Documentació administrativa) Raó social i CIF de l’empresa licitadora. Número de telèfon i fax. Definició completa de l’objecte del contracte i número o codi d’expedient. Si l’objecte del contracte està dividit en lots, indicar a quin/s lot/s ens presentem. CADA DOCUMENT AL SEU SOBRE!Per evitar l’accés (o manipulació) de tercers al contingut,els sobres s’han de tancar, segellar i signar.
 28. 28. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPREPARACIÓ DE L’OFERTAEn la preparació d’una oferta no podem oblidar els recursosmaterials. Versió en paper → Folis, impressora, tinta Versió en digital → CDs, gravadora de CDs Enquadernat → Espirals, màquina d’enquadernar Ensobrat → Sobres o caixes, etiquetes, cinta adhesiva TENIR SEMPRE APUNT ELS RECURSOS MATERIALS NECESSARIS PER PRESENTAR UNA PROPOSTA ENS ESTALVIARÀ MALDECAPS D’ÚLTIMA HORA.
 29. 29. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPREPARACIÓ DE L’OFERTACom tot, la preparació d’ofertes requereix pràctica i, per tant, aniremperfeccionant les nostres propostes amb l’experiència.Primer aprendrem a presentar ofertes que compleixin tots els requisits i apartir d’aquí haurem d’aprendre dels errors i anar millorant el contingut deles nostres propostes per tractar d’aconseguir que la nostra oferta tècnicai econòmica sigui la millor i resultem adjudicataris.
 30. 30. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPRESENTACIÓ DE L’OFERTA I OBERTURA DE PLIQUESPRESENTA L’oferta la podem presentar de 2 maneres: LA TEVA Lliurar-la personalment en mà abans de la data i hora límit. OFERTA Enviar-la per correu. En aquest cas, si volem que la nostra oferta sigui admesa, cal realitzar els següents passos: Enviar l’oferta per correu, dins de termini, mitjançant un sistema que permeti justificar la data d’enviament. El mateix dia, informar lòrgan contractant via telegrama o fax conforme hem enviat la nostra oferta via correu. (Tot i així, si transcorren 10 dies des de la data límit i no s’ha rebut la documentació, aquesta no s’admetrà en cap cas). La puntualitat és crucial. Si arribem un minut tard quedarem fora de la licitació.
 31. 31. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPRESENTACIÓ DE L’OFERTA I OBERTURA DE PLIQUES L’obertura de pliques, que consisteix en l’obertura dels sobres presentats pels diversos licitadors, la porta a terme la mesa de contractació i es realitza sempre seguint un ordre establert.Primer pas: Obertura del sobre 1Pot ser pública o no. Es comprova si la documentació administrativaés correcte. Si no és correcte, poden passar 2 coses: Defecte de forma: l’empresa complia els requeriments al presentar l’oferta però va oblidar presentar algun document acreditatiu. En aquest cas, la mesa ho comunica a l’empresa i estableix un termini dins el qual es podrà esmenar la falta de la documentació. Defecte de fons: l’empresa no complia els requeriments exigits en el moment de presentar l’oferta i per tant la oferta quedarà exclosa.
 32. 32. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPRESENTACIÓ DE L’OFERTA I OBERTURA DE PLIQUESSegon pas: Obertura del sobre 2Aquest acte és públic i es fa l’obertura del sobre de “Criteris noavaluables de forma automàtica”.La valoració d’aquests criteris la sol fer un equip de tècnics,especialistes en la matèria de la licitació, que revisen la documentació documentació,assignen una puntuació a cada oferta i lliuren els resultats a la mesade contractació. EL MOTIU D’OBRIR EL SOBRE 2 ABANS QUE EL 3, ÉS QUE SI ES POGUÉS CONÈIXER EL RESULTAT DELS CRITERIS OBJECTIUS PRIMER, ES PODRIA “MANIPULAR” LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTIUS I, EN CONSEQÜÈNCIA, EL RESULTAT FINAL.
 33. 33. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPRESENTACIÓ DE L’OFERTA I OBERTURA DE PLIQUESTercer pas: Obertura del sobre 3Aquest acte és públic i es fa l’obertura del sobre de “Criteris avaluablesde forma automàtica”. La puntuació dels criteris subjectius ja és definitiva i, per tant, només caldrà obtenir matemàticament la valoració dels criteris objectius i fer la suma per conèixer l’adjudicatari.Baixa temerària: Té lloc quan una empresa realitza una ofertaeconòmica per sota d’un límit inferior de preu (establert al PCAP). Esconsidera que l’oferta no és creïble i podria posar en perill la correctaexecució del contracte. En aquest cas, s’enviarà a l’empresa uncomunicat indicant que ha incorregut en baixa temerària i sol·licitant quepresenti documentació justificant la oferta econòmica realitzada.
 34. 34. SEMINARI II: COM AFRONTAR UNA OPORTUNITATPRESENTACIÓ DE L’OFERTA I OBERTURA DE PLIQUESFinalment, la mesa de contractació haurà de proposar l’adjudicacióprovisional a favor de licitador que hagi presentat l’oferta econòmicamentmés avantatjosa.Oferta econòmicament més avantatjosa: Contràriament al que potsemblar, aquest concepte no té perquè fer referència a l’oferta demenor preu, sinó que dependrà del que s’especifiqui al PCAP.El PCAP pot determinar si es vol que l’únic criteri de valoració sigui elpreu o bé si serà una combinació d’alguns d’aquests criteris: Preu Característiques Retribucions lligades a la Qualitat mediambientals i socials utilització de l’obra o la Valor tècnic Disponibilitat i cost dels prestació del servei Característiques recanvis Manteniment, assistència estètiques o funcionals Rendibilitat tècnica i servei post-venta Cost d’utilització Terminis d’execució
 35. 35. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA Revisió de l’estat actual del programa
 36. 36. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICAREVISIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DEL PROGRAMATotal d’empreses al programa: 151 83 EMPRESES 30 ASSESSORAME DONADES VIGILÀNCIA I NT EMPRESES IDENTIFICACIÓ D’ALTA D’OPORTUNITATS EN LA TRAMITACIÓ ASSESSORADES AL SERVEI PROPER IMPULS DE LA SEMINARI 3 COL·LABORACI Ó EMPRESARIAL FORMACIÓ El procés de COL—LABORACIONS contractació pública I EMPRESARIALS 16/02/2012
 37. 37. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA Properes passes
 38. 38. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICAPROPERES PASSES Taller "Com formalitzar la cooperació empresarial" Horari: 17/01/2012 de XX:XX a XX:XX hores Seminari III: "El procés de contractació pública I" Horari: 16/02/2012 de 17:30 a 19:30 hores Seminari IV: "El procés de contractació pública II" Horari: 19/04/2012 de 17:30 a 19:30 hores Lloc de realització de totes les activitats Parc Tecnològic Barcelona Nord. Marie Curie, 8-14 Barcelona 08042 Telèfon: 932917777
 39. 39. PROGRAMA DE SUPORT A LES PIMES PER UN MILLOR ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA Gràcies per la vostra atenció

×