Advertisement
PR Stils un Versus Grey uzsāk apvienošanos
PR Stils un Versus Grey uzsāk apvienošanos
Upcoming SlideShare
Atbildīgu ideju katalogs 2019Atbildīgu ideju katalogs 2019
Loading in ... 3
1 of 2
Advertisement

More Related Content

Similar to PR Stils un Versus Grey uzsāk apvienošanos(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

PR Stils un Versus Grey uzsāk apvienošanos

  1. Rīga, 2012. gada 4. janvāris „Sabiedrisko attiecību aăentūras PR Stils” un „Versus Grey” uzsāk apvienošanos SIA „Sabiedrisko attiecību aăentūra PR Stils” („PR Stils”) un SIA „Versus Grey” ir parakstījušas Nodoma vienošanos par abu uzĦēmumu apvienošanas uzsākšanu. Vienošanās paredz, ka darījuma rezultātā „Versus Grey” kĜūs par līdzīpašnieku uzĦēmumā „PR Stils”. UzĦēmumu apvienošanu plānots pabeigt 12 mēnešu laikā. Apvienošanās periodā uzĦēmums darbosies ar nosaukumu, kas apvieno līdzšinējos zīmolus „PR Stils/Versus Grey”. Apvienošanās mērėis ir uzĦēmumu konkurētspējas paaugstināšana vietējā un starptautiskā tirgū, kas vienlaikus saistās ar mērėi palielināt uzĦēmumu ieĦēmumus un rentabilitāti. UzĦēmumu apvienošanās procesa laikā ir paredzēts sagatavot apvienošanās darījuma struktūru, konsolidēt uzĦēmumu aktīvus un tehnoloăisko bāzi, kā arī sagatavot jaunā uzĦēmuma Baltijas struktūru un attīstības stratēăiju. Līdz apvienošanās noslēgumam tiek saglabāta līdzšinējā abu uzĦēmumu juridiskā patstāvība, kā arī tiks turpinātas visas līdzšinējās saistības pret klientiem. „PR Stils” ir ievērojama pieredze nevalstiskā sektora, Eiropas Savienības sabiedrisko attiecību projektu vadībā, kā arī noteiktu biznesa nozaru reputācijas un komunikācijas vadības konsultācijās, kamēr „Versus Grey” savu darbību ir attīstījis orientējoties, galvenokārt korporatīvās un marketinga komunikācijas jomu. Apvienojot šīs zināšanas un pieredzi, mēs varēsim apkalpot savus klientus vēl kvalitatīvāk un profesionālāk”, uzsver „Versus Grey” direktors Silvestrs Savickis. „Redzot straujo komunikācijas un sabiedrisko attiecību attīstību mūsu reăionā un pasaulē, kā arī saskaroties ar pieaugošu pieprasījumu pēc specifiskiem komunikācijas vadības pakalpojumiem, nolēmām, ka zināšanu un pieredzes apvienošana būs ieguvums, pirmkārt, klientiem, bet nenoliedzami tas paaugstinās jaunā uzĦēmuma konkurētspēju tirgū. Apvienošanās pavērs jaunas izaugsmes iespējas arī uzĦēmumu darbiniekiem,” piebilst „PR Stils” valdes locekle Inga Latkovska.
  2. Nodoma vienošanās par abu uzĦēmumu apvienošanas uzsākšanu paredz, ka uzĦēmumu vadībā līdz apvienošanās pabeigšanai savas pozīcijas saglabā gan Silvestrs Savickis, gan Inga Latkovska. Esošās darba vietas tiek saglabātas arī abu uzĦēmumu darbiniekiem. SIA „Sabiedrisko attiecību aăentūra PR Stils” darbojas kopš 1996. gada, tas ietilpst starptautiskajā „Eurocom Worldwide” tīklā. UzĦēmums pēdējos gados ir ieĦēmis stabilu vietu vadošo sabiedrisko attiecību aăentūru topā, prognozētais neto apgrozījums 2011. gadā pārsniedz 300 000 latu. SIA „Sabiedrisko attiecību aăentūra PR Stils” vienīgā īpašniece ir Inga Latkovska. Vairāk par uzĦēmumu skat. www.prstils.lv SIA „Versus Grey” sniedz pakalpojumus kopš 2006. gada, tas ietilpst „Euracsis” starptautiskajā tīklā. Plānots, ka uzĦēmuma 2011. gada neto apgrozījums sasniegs 90 000 latu. SIA „Versus Grey” vienādās daĜās pieder Silvestram Savickim un Vinetai Savickai. Vairāk par uzĦēmumu skat. www.versusgrey.lv Vairāk informācijas: Inga Latkovska: +371-29455254; inga.latkovska@prstils.lv Silvestrs Savickis: +371-29223140; silvestrs.savickis@versusgrey.lv
Advertisement