Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Selena Pjesivac - PRiZNANJE 2011

546 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Selena Pjesivac - PRiZNANJE 2011

 1. 1. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje u oblasti energetske efikasnostiFakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu Mentor: prof. dr Aleksandar Marković FON, 7. jun 2010. FON, 2010. 1
 2. 2. Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Predmet istraživanja: IDENTIFIKACIJA I ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMENE CSR KONCEPATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ELEKTRONSKOG POSLOVANJA DRUŠTVENA ODGOVORNOST (CSR)CSR ELEKTRONSKO POSLOVANJE ENERGETSKA EFIKASNOST (EE) E-UPRAVA (E-GOVERNMENT) Kvalitet korišćenja energije i način korišćenja IKT - indikatori razvoja ljudskog društva Energetska efikasnost - kvalitet korišćenja energije u ekonomskom sistemu vrednosti Indikator EE jedne države = Energetski intenzitet (EI)= Konverzija energije BDP Indikator razvoja informacionog društva - broj korisnika Interneta na 100 ljudi? Način korišćenja IKT: kvalitet poslovnih procesa i kreiranje odnosa sa stejkholderima u Web baziranom okruženju; interoperabilnost, e-dostupnost, e-participacija, interaktivnost, slobodan pristup informacijama od javnog značaja; Konverzija informacija znanje FON, 7. jun 2010. FON, 2010. 2
 3. 3. Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Predmet istraživanja: IDENTIFIKACIJA I ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMENE CSR KONCEPATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ELEKTRONSKOG POSLOVANJA CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) CSR - koncept kojim kompanije na dobrovoljnoj osnovi integrišu brigu o društvu i zaštiti životne sredine u svoje poslovne operacije i interakcije sa stejkholderima. (EC, COM 2006) CSR - koncept koji kompanije sprovode izvan okvira svojih profitno-orijentisanih aktivnosti i obavezujućih odgovornosti koje propisuje zakon. CSR i održivost : etički izbor i poslovna filozofija koja priznaje sve socijalne,kulturne i ekološke konsekvence poslovne prakse; obuhvata sve aktivnosti koje vode ka društvenom blagostanju, a koje prevazilaze interese kompanije i obaveze koje proističu iz zakonske regulative. Održivi razvoj : socio-ekonomsko-ekološki projekat sa pozitivnim ciljem unapređenja kvaliteta ljudskog života. FON, 7. jun 2010. FON, 2010. 3
 4. 4. Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Predmet istraživanja: IDENTIFIKACIJA I ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMENE CSR KONCEPATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ELEKTRONSKOG POSLOVANJA ENERGETSKA EFIKASNOST (EE) I ELEKTRONSKO POSLOVANJE Uređaji, tehnologija, infrastruktura: korišćenje IKT niskog energetskog intenziteta (tehničko-tehnološki aspekti) Mere i ponašanje: proces generisanja, čuvanja, razmene, diseminacije i realizacije informacija o energetskog efikasnosti putem Web baziranih tehnologija i e-medija (netehnički aspekti, bihejvioristički pristup, promena modela socijalnog ponašanja) Web bazirane tehnologije - sredstvo i kanal za efikasno upravljanje javnim politikama u oblasti energetske efikasnosti (Issue management) Formiranje mreže multistejkholdera i izgradnja savezništva (komunikološki aspekt, kreiranje odnosa sa širom društvenom zajednicom) 4 FON, 7. jun 2010. FON, 2010.
 5. 5. Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Predmet istraživanja: IDENTIFIKACIJA I ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMENE CSR KONCEPATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ELEKTRONSKOG POSLOVANJASINTAGMA “DRUŠTVENO ODGOVORNOG ELEKTRONSKOG POSLOVANJAU OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI” (DOEP) OBUHVATA:  diseminaciju/širenje informacija o EE i OIE putem IKT  korišćenje zelenih IKT, deljenje resursa, Cloud computers, virtuelizacija…..  generisanje odnosa sa stejkholderima i multustejkholderima u online okruženju OBLASTI PRIMENE : e-Government Elektronsko poslovanje ≠ e-commerce IKT i održivi razvoj Energetska efikasnost ≠ štednja energije CSR ≠ filantropija, donacije, sponzorstva informaciono društvo Internet ekonomija FON, 7. jun 2010. FON, 2010. 5
 6. 6. Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Sadržaj: Poglavlje I – Uvod Poglavlje II – Pregled literature i pravaca istraživanja Struktura - sadržaj Poglavlje III – Korporativna društvena integracija C SR Holistički p Poglavlje IV – Sensemaking Process i ristu p Institucionalizacija CSR-a: Stekholderi, efikasnost , efektivnost, motivacija upravljanje Multistejkholder mrežama Poglavlje V - uticaj IKT i DOEP na održivi razvoj, informaciono društvo, na online sofistikaciju, energetsku efikasnost, državnu administraciju i online reputaciju. Preporuke za izradu FON, 7. jun 2010. Web prezentacija državnih organa 6
 7. 7. Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Sadržaj: Poglavlje VI – Monotoring 20 Web sajtova Struktura - sadržaj EVALUACIJA 20 WEB SAJTOVA: G1 - Kampanje o energetskoj efikasnosti na tematskim portalima (4) C SR G2 - Web sajtovi agencija za energiju u Holistički p Evropskoj uniji (7) ristu p G3 - Web sajtovi državne uprave (ministarstva i agencije) u Srbiji (3+2) G4 - Web sajtovi vladinih institucija van Evropske unije (2) G5 – Web sajtovi nevladinih organizacija (2) FON, 7. jun 2010. 7
 8. 8. Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Cilj 1: istraživanje i analiza uticaja IKT i elektronskog poslovanja na proces podizanja svesti o energetskoj Struktura - sadržaj efikasnosti (komunikološki, psihološki, bihejviorističlki aspekt) Cilj 2: Cilj istraživanja procena uticaja IKT na održivi razvoj (tehnološki, ekonomski, ekološki i socijalni aspekt) Cilj 3: procena uticaja IKT na razvoj e-Uprave (e-Governance) FON, 7. jun 2010. 8
 9. 9. Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Ciljevi istraživanja: FON, 7. jun 2010. 9
 10. 10. Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Svrha istraživanja: FON, 7. jun 2010. 10
 11. 11. Društveno odgovorno elektronsko poslovanjeu oblasti energetske efikasnosti Hipoteze H1-H7: H1 - Internet je javna sfera, prostor, kanal i sredstvo za diseminaciju informacija o energetskoj efikasnosti H2 - Elektronsko poslovanje u javnoj upravi pruža korisniku mogućnost da aktivno učestvuje u poslovnim procesima H3 - Elektronsko poslovanje u e-Upravi dovodi do standardizacije i automatizacije poslovnih procesa , od čega najveću korist imaju građani H4 - E-Uprava ima najveći potencijal institucionalizacije energetske efikasnosti putem G2G, G2B, G2C interakcija H5 - Zastupljenost tema iz domena CSR-a, nivo interaktivnosti sadržaja o energetskoj efikasnosti, Networking i proaktivnost korisnika na Internetu doprinose unapređenju i daljem razvoju e-Uprave H6 - Države koje imaju dominantnu ulogu u oblasti energetske efikasnosti prednjače u stepenu razvoja e-Uprave H7 - e-Uprava je najrazvijeniji oblik društveno odgovornog elektronskog poslovanja FON, 7. jun 2010. 11
 12. 12. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1 Istraživanje i analiza uticaja IKT i elektronskog poslovanja na procesu oblasti energetske efikasnosti podizanja svesti o energetskoj efikasnosti Metod: Analiza sadržaja/ konteksta: Prisustvo određenih pojmova CSR/EE Količina informacija Lokacija informacija Struktura - sadržaj Hijerarhija informacija Izvori informacija : ekspozitivni i Interaktivni:e-mail, specif. e-mail, online upitnik,chat, forum, blog, VC,AC Cilj istraživanja Struktura - sadržaj Način prezentacije informacija Metodologija i tehnika istraživanja FON, 7. jun 2010. 12
 13. 13. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 2 Procena uticaja IKT i elektronskog poslovanja na održivi razvoju oblasti energetske efikasnosti Naučne metode: Analitičko-sintetička metoda Induktivna metoda Deduktivna metoda Struktura - sadržaj Metoda klasifikacije Komparativna metoda Metoda apstrakcije Metoda procene uticaja Cilj istraživanja Struktura - sadržaj Metodologija i tehnika istraživanja FON, 7. jun 2010. 13
 14. 14. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 CSR-Institucionalizacija u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti Teorijski modeli: inovativno-difuzna teorija Teorija asimetričnosti informacija Teorija institucionalizacije Struktura - sadržaj Teorija tehnološko-organizacionog prihvatanja Model percepcije e-spremnosti Model organizacione spremnosti Cilj istraživanja Struktura - sadržaj Online sofistikacija /indikatori Metodologija i tehnika istraživanja FON, 7. jun 2010. 14
 15. 15. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Trenutno stanje e-servisa u Srbijiu oblasti energetske efikasnosti Model online sofistikacije javnih servisa Srbija 34, 4% (Capgemini, 2007) FON, 7. jun 2010. 15
 16. 16. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1 Istraživanje i analiza uticaja IKT i elektronskog poslovanja na procesu oblasti energetske efikasnosti podizanja svesti o energetskoj efikasnosti FON, 7. jun 2010. 16
 17. 17. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1u oblasti energetske efikasnosti Teme i CSR sadržaji: ekološke teme HIPOTEZE: H1 – H2 teme iz oblasti opšte energetike specifične teme ( kogeneracija, OIE) H1 Internet je javna sfera, prostor, primeri uspešne prakse kanal i sredstvo za diseminaciju informacija o energetskoj efikasnosti √ RQ 1 : Koje teme u vezi sa energetskom efikasnošću su prezentirane na Web sajtovima? RQ2: Koji su resursi korišćeni za prezentaciju informacija o EE ? FON, 7. jun 2010. 17
 18. 18. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1u oblasti energetske efikasnostiInternet je javna sfera, prostor, kanal i sredstvo za diseminaciju informacija o energetskoj efikasnosti Zaključak 1: Više od 500 različitih tematskih Parametri Rezultati jedinica o EE na portalima o energetskoj Grafika Perceptivna efikasnosti organizacija AQ 1: EE u komunalnoj energetici Navigacija dostupnost EE u industriji Komunikacija Interaktivnost/feed EE u zgradarstvu back EE u transportu CSR sadržaji Pokrivenost ciljnih Novi i obnovljivi izvori energije grupa, outputi: Obuka i obrazovanje u oblasti EE Implicitno vs AQ 2: Ekspozitivni: jednosmerna komunikacija eksplicitno (tekst, grafika, audio-vizuelni sadržaji) prisustvo weblog, AC,VC) Opšti utisak Subjektivna Interaktivni: dvosmerna komunikacija procena: količina, hijerarhija, lokacija ( chat, forum, Facebook, Twitter, weblog) informacija FON, 7. jun 2010. 18
 19. 19. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1u oblasti energetske efikasnosti Interaktivnost {percepcija interaktivnosti }: Forumi za razmenu mišljenja HIPOTEZE: H1 – H2 blogovi H2 društvene platforme; Web.2.0. (RSS, FB, Twitter, Flicr ) Elektronsko poslovanje u javnoj upravi pruža korisniku G2G, G2B, G2C, P2P mogućnost da aktivno učestvuje u poslovnim procesima √ RQ 3: Koji resursi omogućavaju feedback? FON, 7. jun 2010. 19
 20. 20. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1u oblasti energetske efikasnosti Elektronsko poslovanje u javnoj upravi pruža korisniku mogućnost da aktivno učestvuje u poslovnim procesima Ekspozitivni resursi (tekst, grafika) su prisutni na svim analiziranim sajtovima 100 % Audio – vizuelni resursi /multimedia prisutni su na 82% analiziranih sajtova FON, 7. jun 2010. 20
 21. 21. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 1u oblasti energetske efikasnosti Interaktivni resursi korišćeni u 71,28% ukupnog broja analiziranih sajtova. Zaključak H2: Mogućnosti interaktivne komunikacije u e-Upravi nisu iskorišćene u dovoljnoj meri FON, 7. jun 2010. 21
 22. 22. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 2 Procena uticaja IKT na održivi razvoju oblasti energetske efikasnosti Efekti Dimenzije Životna sredina Socijalni Ekonomski Primarni: fizičko postojanje IKT uređaja √ Aspekti √Aspekti √Aspekti Sekundarni: posledica korišćenja IKT u skladu sa postojećim obrascima ponašanja za ostvarivanje √Aspekti √Aspekti √Aspekti postojećih ciljeva(Web bazirane aplikacije, e-business) Tercijarni: novi obrasci ponašanja kao posledica korišćenja IKT od strane velikog broja ljudi – NOVI √Aspekti √Aspekti √Aspekti SISTEM VREDNOSTI (CSR) FON, 7. jun 2010. 22
 23. 23. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 2 Procena uticaja IKT na održivi razvoju oblasti energetske efikasnostiEfekti Dimenzije Faza proizvodnje Faza korišćenja Faza odlaganjaGasovi sa efektom staklene bašte 0,19 t 0,45 t 0,22 tOtpad 36 t 108 t 21 tEnergija 3,6 GJ 10 GJ - Primarni efekti uticaja IKT na ekološku održivost (EITO,2002) FON, 7. jun 2010. 23
 24. 24. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti Dostupnost, prisustvo CSR sadržaja i interaktivna komunikacija u korelaciji sa procenom opšteg uticaja na promenu svesti o značaju energetske efikasnosti HIPOTEZE: H1 – H2 kod stejkholdera. U proceni uticaja određenog sajta na H3 kreiranje javnog mnjenja o energetskoj efikasnosti Elektronsko poslovanje u e-Upravi interaktivnost je jedan od dovodi do standardizacije i najuticajnih elemenata. automatizacije poslovnih procesa, Interaktivnost je u 95% slučajeva u od čega najveću korist imaju √ korelaciji sa ocenom opšteg građani utiska. Na ocenu opšteg utiska je, između ostalog, uticao i nivo sofistikacije online servisa. Zaključak H3: Da, ako je nivo sofistikacije online servisa viši od jednosmerne interakcije FON, 7. jun 2010. 24
 25. 25. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti od 20 analiziranih sajtova 90% iz domena e-Uprave 10% čine nevladine organizacije HIPOTEZE: H1 – H2 Web.2.0 ? Networking? Ally Building? E-Uprava ima najveći potencijal institucionalizacije energetske B2B / C2C/B2G/C2G/P2P efikasnosti putem G2G, G2B I G2C interakcija Revizija H4: e-Uprava ima potencijal institicionalizacije EE putem integracije G2G,G2B, G2C interakcija FON, 7. jun 2010. 25
 26. 26. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti Prisustvo CSR sadržaja implicitno u 75% slučajeva. U 25% slučajeva na analiziranim sajtovima pojmovi CSR i održivi razvoj su HIPOTEZE: H1 – H2 eksplicitno prisutni, dok se samo u jednom analiziranom sajtu doslovno spominje koncept TBL. Zastupljenost tema iz domena CSR-a, Tri četvrtine ukupnog broja analiziranih nivo interaktivnosti sadržaja o EE, sajtova rezervisalo je prostor Networking i proaktivnost za probleme u vezi sa CSR konceptom, iako se CSR ne korisnika na Internetu, - doprinose pojavljuje eksplicitno, najčešće unapređenju i daljem razvoju √ se i ne imenuje kao CSR. servisa e-Uprave Zaključak H5: Eksplicitno prisustvo CSR sadržaja ili posebno rezervisanih sekcija o CSR-u nije od uticaja na kvalitet CSR sadržaja. Kvalitet izuzetnosti CSR-a na Web-u : a) viši nivo sofistikacije online servisa FON, 7. jun 2010. b) stepen umrežavanja stejholdersa 26 (Networking, Ally Building)
 27. 27. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti Identifikovani problemi: Energy Intensity= ukupno potrošena energija: GDP HIPOTEZE: H1 – H2 e-spremnost % GDP koji se odvaja za IKT Države koje imaju dominantnu ulogu % GDP koji se u Srbiji odvaja za nauku: u oblasti energetske efikasnosti nedovoljno investiranje u istraživanja u oblasti društvenih prednjače u stepenu razvoja nauka koja bi mogla da posluže servisa e-Uprave kao podloga za kreiranje javnih politika Revizija H6: Mnoge zemlje sa visokim stepenom online sofistikacije su lideri u oblasti energetske efikasnosti. FON, 7. jun 2010. 27
 28. 28. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti  Države koje prednjače u uvođenju potpuno dostupnih online servisa … FON, 7. jun 2010. 28
 29. 29. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti  Austrija, Nemačka, Švedska, Danska, Norveška Finska, imaju veći indeks e-spremnosti i pokazuju i bolje rezultate u pogledu ostalih indikatora održivog razvoja ( EE, EI, OIE) Energetska efikasnost u EU 15 u periodu od 1990-2004 FON, 7. jun 2010. 29
 30. 30. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Cilj 3 Institucionalizacija CSR-a u e-Upraviu oblasti energetske efikasnosti Identifikovani problemi: Društvena odgovornost preduzeća vs društvena odgovornost javne uprave HIPOTEZE: H1 – H2 Korporativno se ne odnosi samo na korporacije E-Uprava je najrazvijeniji oblik društveno odgovornog Mogućnosti e-Uprave nisu dovoljno elektronskog poslovanja iskorišćene Revizija H7: e-Uprava ima potencijal za implementaciju društveno odgovornog elektronskog poslovanja (interoperabilnost , IOJZ, institucionalizacija ) FON, 7. jun 2010. 30
 31. 31. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Zaključci:u oblasti energetske efikasnosti POTVRĐENE HIPOTEZE: H1,H2,H3,H5 H1 - Internet je javna sfera, prostor, kanal i sredstvo za diseminaciju informacija o energetskoj efikasnosti √ H2 - Elektronsko poslovanje u javnoj upravi pruža korisniku mogućnost da aktivno utiče u poslovnim procesima √ H3 - Elektronsko poslovanje u e-Upravi dovodi do standardizacije i automatizacije poslovnih procesa , ako je nivo sofistikacije veći od jednosmerne komunikacije √ H5 - Zastupljenost tema iz domena CSR- a, nivo interaktivnosti sadržaja o EE, Networking i proaktivnost korisnika na Internetu, - doprinose unapređenju i daljem razvoju servisa e-Uprave √ FON, 7. jun 2010. 31
 32. 32. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Zaključci:u oblasti energetske efikasnosti NEPOTVRĐENE HIPOTEZE: H4,H6,H7 H4 - E-Uprava ima najveći potencijal institucionalizacije energetske efikasnosti putem G2G, G2B, G2C interakcija Revizija H4: e-Uprava ima potencijal institicionalizacije EE putem integracije G2B2C interakcija H6 - Države koje imaju dominantnu ulogu u oblasti energetske efikasnosti prednjače u stepenu razvoja e-Uprave Revizija H6: Mnoge zemlje sa visokim stepenom online sofistikacije su lideri u oblasti energetske efikasnosti. H 7 - e-Uprava je najrazvijeniji oblik društveno odgovornog elektronskog poslovanja FON, 7. jun 2010. 32 Revizija H7: CSR institucionalizacija
 33. 33. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Zaključci:u oblasti energetske efikasnosti MOGUĆNOSTI PRIMENE CSR KONCEPATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ELEKTRONSKOG POSLOVANJADEFINICIJA SINTAGME DOEP DOEP – sistem vrednosti koji integriše brigu o zajednici i ekologiji u online aktivnosti organizacija, institucija i kompanija DOEP obuhvata ekonomske, ekološke i socijalne aspekte transakcija i diseminacije informacija u Web baziranom okruženju; DOEP je skup vrednosnih koncepata u javnoj sferi Interneta (online aktiva, socijalni kapital)  DOEP je vid socijalne inovacije sa velikim potencijalom transformacije državne administracije u dobru e-Upravu (e-Governance) FON, 7. jun 2010. FON, 2010. 33
 34. 34. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Zaključci:u oblasti energetske efikasnosti Progresivni razvoj dovodi do transformacije poslovanja uz simultano unapređenje ekonomskih, ekoloških i socijalnih parametara razvoja društva; Društveno odgovorno elektronsko poslovanje je izraz spremnosti vlade, privrede i društva u celini da proaktivno koristi informacione tehnologije za poboljšanje životnih i radnih uslova svih građana; Društveno odgovorno poslovanje u oblasti energetske efikasnosti je izraz spremnosti vlade, privrede i društva da transformiše energetske resurse u ekonomske i socijalne vrednosti koje čine društveno blagostanje; Društveno odgovorno elektronsko poslovanje u oblasti energetske efikasnosti predstavlja cilj, sredstvo i rezultat diseminacije informacija o energetskoj efikasnosti putem Web baziranih tehnologija i e-medija. FON, 7. jun 2010. 34
 35. 35. Društveno odgovorno elektronsko poslovanje Zaključci:u oblasti energetske efikasnosti PREPREKE I ŠANSE ZA INSTITUCIONALIZACIJU CSR-a U E-UPRAVI Prepreke: Najveći broj istraživanja CSR sadržaja na Web sajtovima obuhvata kompanije Mali je broj istraživanja o CSR-u u oblasti energetske efikasnosti Mali je broj istraživanja o CSR-u u oblasti elektronskog poslovanja Šanse: Raste potreba za integrisanim, holističkim, multidisciplinarnim i interdisciplinarnim pristupom energetskoj efikasnosti i u elektronskom poslovanju Raste potreba za istraživanjinjima IKT i elektronskog poslovanja sa aspekta EE (posebno u društvenim naukama) Saradnja između naučnih institucija i kreatora javnih politika je sve neophodnija FON, 7. jun 2010. 35
 36. 36. „Percepcija društvene odgovornostiDruštveno odgovorno elektronsko poslovanje kao kreiranja zajedničkih vrednostiu oblasti energetske efikasnosti nasuprot kontroli nastale štete ili vođenju PR kampanje Nova sintagma ? zahtevaće dramatičnu promenu u načinu razmišljanja i u poslovanju.“ Michael Porter i Mark Kramer (2006) Diskusija CSR Način Diseminacija CSR, CC, SD korišćenja sadržaja o Elektronsko Energetska IKT, energije, energetskoj poslovanje efikasnost energenata efikasnosti na Web-u FON, 7. jun 2010. 36

×