JKP Čistoca Novi Sad - PRiZNANJE 2011

515 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
515
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

JKP Čistoca Novi Sad - PRiZNANJE 2011

 1. 1. Konkurs za godišnja PRiZNANJA za dostignuća u oblasti odnosa s javnošću za 2011. godinu JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “ČISTOĆA” NOVI SAD Prijava za PRiznanjeKategorija: KOMUNIKACIJA U JAVNOM SEKTORU KAMPANJA„POSTUPI DRASTIČNO, ODVOJI PLASTIČNO“
 2. 2. ANALIZA SITUACIJE CILJEVIJKP „Čistoća“ Novi Sad bavi se sakupljanjem,deponovanjem i selekcijom otpada sa teritorijegrada Novog Sada. Upravljanje otpadom prema Ciljevi kampanje “Postupi drastično, odvoji plastično”pravilima Evropske unije i postulatima zaštite postavljeni su u skladu sa vizijom preduzeća:životne sredine postavljeni su kao cilj preduzeća.Srbija je na samom početku razvoja selekcije ireciklaže otpada, a grañani u velikoj meri nisusenzibilisani, niti edukovani o važnosti ponovne Edukacija grañana i javnosti o štetnom uticajuupotrebe korisnih sirovina i neophodnosti nepravilnog postupanja sa otpadom, kao i uvoñenjerazdvajanja otpada u domaćinstvima, kako bi novog načina odlaganja otpada.sačuvali životnu sredinu od negativnog uticajanagomilavanja otpada. Neprekidno povećavanje količine PET amblaže koju grañani odvoje u posebna PET spremišta koja suPreduzeće je opredelilo sredstva za uvoñenje postavljena po gradu.primarne separacije PET ambalaže na teritorijigrada Novog Sada i uporedo sa tim definisalo da je Pozicioniranje JKP “Čistoća” kao uspešnogneophodno sprovoñenje aktivne kampanje, kako bi preduzeća sa liderskom pozicijom u zemlji kada je ugrañani prihvatili novi način odlaganja otpada i pitanju upravljanje otpadomusvojili važnost ovakvog postupanja.Kampanja „Postupi drastično, odvoji plastično“osmišljena je tako da komunicira sa svimjavnostima, a dinamika je planirana u skladu sadinamikom širenja pokrivenosti teritorije gradaspremištima za PET ambalažu.
 3. 3. STRATEGIJAU fokusu kampanje „Postupi drastično, odvoji plastično“ je edukacijagrañana kojima želimo da približimo važnost odvajanja PET ambalaže i nataj način smanjenja količine otpada koji završava na gradskoj deponiji.PET ambalaža je tokom poslednjih desetak godina postala dominantnavrsta ambalaže u koju se pakuje sve više proizvoda, od vode iosvežavajućih napitaka, do deterdženata i ulja. Prema podacimaistraživanja, u Novom Sadu se svakoga dana generiše čak oko 20 tona ovevrste otpada, koja se praktično nikada ne može razložiti. Ukoliko ne bismoizdvajali ovu vrstu otpada i ponovo je reciklirali, došli bismo u situaciju dasvakih desetak godina otvaramo nove deponije.Strategija kampanje bila je edukacija o važnosti svakoga od nas na akciju.
 4. 4. NAČIN IZVOĐENJA, TAKTIKE, AKTIVNOSTIKampanja je definisala taktike i aktivnosti prema odreñenim javnostima i postavljenim ciljevima a. REPUTACIJA PREDUZEĆA CILJ – uspešno preduzeće, okrenuto pametnom postupanju sa otpadom i zaštiti životne sredine, lider u zemlji u svojoj delatnosti AKTIVNOST – učešće rukovodstva na stručnim skupovima, kao i sastancima udruženja preduzeća koja se bave komunalnim delatnostima, potpisivanje ugovora o saradnji sa agencijama iz oblasti reciklaže, priznanja za rad b. CILJNA GRUPA PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI UZRAST DECE CILJ – edukacija o važnosti čuvanja životne sredine i odvajanja PET ambalaže AKTIVNOST– serija EKO –PET radionica u vrtićima i osnovnim školama u Novom Sadu, ulična akcija i radionica u centru grada, akcija Otvoreni dan i poseta dece preduzeću, radionica na sajamskoj manifestaciji c. CILJNA GRUPA OPŠTA POPULACIJA CILJ – edukacija o važnosti čuvanja životne sredine i odvajanja PET ambalaže AKTIVNOST – podeljeno 70 000 edukativnih letaka u poštanske sandučiće, postavljeno 10 000 plakata na ulazima u javne objekte, zgrade, mesne zajednice, CALL CENTAR preduzeća pruža odgovore na sva pitanja i reklamacije, kamioni koji sakupljaju PET ambalažu su brendirani i jasno pokazuju da su namenjeni ovoj vrsti otpada d. CILJNA GRUPA – mediji i novinari CILJ – neprekidno upućeni u napredak projekta, praćenje svih aktivnosti, saveznici u realizaciji projekta AKTIVNOST – konferencije za novinare, redovna saopštenja i dogañaji, informacije na web site-u preduzeća, izjave i intervjui u infomativnim i tematskim programima i tekstovima e. CILJNA GRUPA – osnivač preduzeća, gradsko veće, fondovi za ulaganja u zaštitu životne sredine CILJ - važnost primarne separacije AKTIVNOST – sastanci, zajednički skupovi, posete preduzeću
 5. 5. REPUTACIJA PREDUZEĆACILJ:- uvek prvi u novim načinima rada i uvoñenju novih projekata i opreme- liderska pozicija u državi u okviru delatnosti- odgovorni u svim poslovima koje obavljamo- pametno upravljanje otpadom- društveno odgovorno preduzećeAKTIVNOST:- učešće rukovodstva na brojnim stručnim skupovima- potpisan ugovor o saradnji sa SEKOPAKOM- izjave i intervjui rukovodstva u medijima- promovisanje osvojenih priznanja
 6. 6. REPUTACIJA PREDUZEĆA – PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 7. 7. REPUTACIJA PREDUZEĆA – PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 8. 8. CILJNA GRUPA PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI UZRAST DECE CILJ AKTIVNOSTI- edukacija o važnosti čuvanja - Više od 40 EKO – PET RADIONICA u vrtićima širom grada životne sredine i odvajanja - ULIČNA AKCIJA I RADIONICA u centru grada u javnom PET ambalaže prostoru- odlaganje PET ambalaže u - OTVORENI DAN – deca u poseti preduzeću i gradskoj posebna spremišta deponiji - TEMATSKI ŠTAND NA SAJMU “EKO 10”
 9. 9. PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI UZRAST DECEPRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 10. 10. PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI UZRAST DECE aktivnosti
 11. 11. CILJNA GRUPA OPŠTA POPULACIJA CILJ- edukacija o važnosti čuvanja životne sredine i odvajanja PET ambalaže- dlaganje PET ambalaže u posebna spremišta AKTIVNOSTI- podeljeno 70 000 edukativnih letaka u poštanske sandučiće- postavljeno 10 000 plakata na ulazima u javne objekte, zgrade, mesne zajednice- CALL CENTAR preduzeća pruža odgovore na sva pitanja i reklamacije- kamioni koji sakupljaju PET ambalažu su brendirani i jasno pokazuju da su namenjeni ovoj vrsti otpada
 12. 12. OPŠTA POPULACIJA PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 13. 13. OPŠTA POPULACIJA PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 14. 14. OPŠTA POPULACIJA – letak i brendirana oprema
 15. 15. CILJNA GRUPA – MEDIJI I NOVINARICILJ AKTIVNOSTI- edukacija predstavnika medija o -svakodnevna komunikacija sa temama važnim za preduzeće medijima- neprekidno informisanje o napretku -konferencije za novinare projekta -redovna saopštenja- saveznici u realizaciji projekta -dogañaji -informacije na web site-u preduzeća, -izjave i intervjui u infomativnim i tematskim programima i tekstovima
 16. 16. MEDIJI I NOVINARI – uvek sa nama
 17. 17. CILJNA GRUPA – OSNIVAČ PREDUZEĆA -Skupština i gradskoveće Grada Novog Sada I FONDOVI ZA ULAGANJA U ZAŠTITUŽIVOTNE SREDINE CILJ AKTIVNOSTI- važnost sprovoñenja primarne - sastanci separacije otpada u Novom Sadu - zajednički skupovi- pružanje finansijskih sredstava za - posete preduzeću razvoj primarne separacije otpada
 18. 18. UČINAK I EVALUACIJA USPEŠNOSTI KOMUNIKACIJE Najegzaktniji pokazatelj uspeha kampanje je podatak da je u januaru 2010. godine na teritoriji grada iz spremišta za PET ambalažu izdvojeno oko 23,5 tone ove vrste otpada, a godinu dana kasnije, u januaru 2011. godine rezultat je oko 44 tone sakupljene PET ambalaže iz spremišta. Veoma uspešan rezultat kampanje pokazalo je istraživanje agencije „Ninamedia“ u Novom Sadu po kojem je u januaru 2011. JKP “Čistoća“ definisana kao najbolje preduzeće u gradu, a rezultati martovskog istraživanja su pokazali da je još veći procenat grañana prepoznao preduzeće kao najbolje i posebno izdvojio projekat primarne separacije PET ambalaže kao najbolji. JKP „Čistoća“ je takoñe dobila u martu nagradu Udruženja potrošača kao najbolje preduzeće, kao i prvomajsku nagradu Saveza sindikata. Preduzeće je dobilo i sredstva pokrajinskog fonda za nabavku novih količina PET spremišta i ulaganje u sistem separacije otpada u Novom Sadu. Sve objave o JKP “Čistoća” su imale pozitivan karakter, a mediji su ispratili sve aktivnosti. Tema primarne separacije PET ambalaže je uvedena kao veoma važna radi zaštite životne sredine, ali i stvaranja profita prodajom na tržištu sekundarnih sirovina. Nakon godinu dana realizacije projekta uočljivo su povećane količine izdvojene PET ambalaže, a preduzeću je otvoren prostor za dalje korake u pravcu razvoja primarne separacije.
 19. 19. MEDIJSKE OBJAVE PRIZNANJA
 20. 20. KREATIVNOST I INOVATIVNOST U velikom delu naše zemlje ne postoji ni najelementarniji sistem organizovanog odnošenja kućnog otpada, što znači da i danas veliki broj sela i opština nema rešeno pitanje šta i kako raditi sa otpadom. Takoñe, grañani i u onim delovima gde komunalna preduzeća odnose otpad, i dalje nemaju svest o važnosti čuvanja životne sredine i odlaganja otpada na predviñena mesta. Kao rezultat imamo hiljade divljih deponija, tone smeća u rekama i jezerima, na zelenim površinama, smeće se zakopava u zemlju, razbacuje po njivama i veoma često pali. Konstantna edukacija koju sprovodi JKP „Čistoća“ Novi Sad, kao i angažovanje nadležnih komunalnih inspekcija i policija je u Novom Sadu uspela da smanji broj divljih deponija, a kampanja „Postupi drastično, odvoji plastično“ je dodatno postigla da grañani Novog Sada svesno razdvajaju kućni otpad u cilju zdravije životne sredine i okruženja u kojem žive. Projekat “Postupi drastično, odvoji plastično” je doneo novi pristup temi otpada. Novi način odvajanja kućnog smeća postao je za veliki broj Novosañana sinonim za pristojno evropsko ponašanje.
 21. 21. BUDŽET Budžet kampanje “Postupi drastično odvoji plastično” spada u kategoriju do 10 000 eura:• Edukativne radionice 37,08%• Dogañaji 5,97%• Dizajn, štampa i distribucija materijala 56,95%
 22. 22. HVALA NA PAŽNJI Za dodatne informacije o projektuMilica VlaisavljevićrukovodilacSlužbe marketinga JKP “Čistoća” Novi Sadmilica.vlaisavljevic@cistocans.co.rsTel: 021.443 611Mobi: 064.8 222 717

×