Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brend PR - Erste banka i Njuz.net

492 views

Published on

Dobitnik PRiZNANJA 2015 u kategoriji Brend PR.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Brend PR - Erste banka i Njuz.net

  1. 1. Svakokoimadobruidejuodigitailzaciji trebadajepošaljepoštom ideja,sveštotrebadaučinijedaje iskucanapisaćojmašini,ilieven- tualnonakompjuteru,madajeto skuplja varijanta,ipošalje nam papirpoštom naadresuuKralja Petra. Ukoliko neko želida uštedina slanju,papirsa svojom idejom možedapredainapisarnicibanke, radnim danima,od7do10časova ujutru.Bilobidobrodapapirbude pečatiranjerjerelevantnijekada gapredajefirma,alinijeproblem čakiakoseradioindividualnim predlozima.Pismotrebadabude naslovljenosa"Molba",augorn- jem levom uglu treba da stoje podaci pošiljaoca - objašnjava Vukašinović i dodaje kako su odlučilidaolakšajuprocedurutako što,što,"ukolikofirmapredajepismo, netrebadadostavljaiPIB,većće nekoizbankeproverititoprekoin- terneta". Onkažekakotonijesve,većdasu ubanciotišliikorakdaljeibavilise problemom izdavanja potvrda o plaćanju. --Našaidejajedanakonobavljenog plaćanja,kao dokaz transakcije, uplatilac ne treba da šalje peti primerak uplatnice izdavaocu robe,većjedovoljnodanaspis- menoobavestiotransakcijijersmo u te svrhe otvorili posebnu kancelarijukancelariju kojaćesebavitipa- pirologijom.Postojeiidejedaup- latilacmožeitelefonskida nas obavestiouplati,alimanatogaje što službenik često nije pritel- efonu,pajemnogosigurnijepos- lati dopis u fizičkoj formi - zaključiojeVukašinović. zNarodnebankeSrbijeporučili sudaćesvikojiimajuidejeo unapređenju plaćanja putem interneta,kaoiodigitalizacijiad- ministracijemoćidanapišupismo otomeipošaljugapoštombanci. Iz Sektora za devizne poslove poručujudasuspremnidarazmo- tresveidejevezanezaproblema- tikuglomaznebirokratijekadajeu pitanjuplaćanjeprekointerneta. -Narodnabankapratitrendovei mismoustanovilidasvevišeljudi koristikompjuter,adostanjihume dakoristiiinternet.Pažljivosmo natviterupratilipisanjepojedinih stručnjakaizoveoblasti,kaoštoje ZoranTorbica,tesmoodlučilida imim izađemoususretipredložimo potpunonovemere-kažeBranko Vukašinović,direktorSektora za deviznaplaćanjauNBS. -Svakoonajkomesinenekadobra I Uplanuotvaranjeikancelarijekojaćesebavitipotvrdamaoplaćanju NBSzamoliladajojsepredlozioplaćanjuputem internetapošaljupoštom ilipredajunapisarnici PredstavniciMinistarstvaprivre- deizrazilisuogromnuželjuiin- teresovanjedasaznajuneštoviše otom,kakosamikažu,"Inter- netu o kojem sviovih dana bruje". Izaslanik Ministarstva privredeKostaGavrić,kojegje ministarstvo poslalo na Webiz konferenciju specijalnoizovog razloga,kažedajeuzbuđenda saznaneštovišeo"Inter-Netu" zakojuječuodaje"poslednji kriktehnologijeusvetu"i"nešto štobimoždamoglodaseiskoristi zazadobrobitgrađana,samo da vidimotačnokako". -Kakosam razumeo,tojenešto kao telefaks samo malo brže! Moguislikedasešalju,idaljudi pričajujednisadrugima...ešta sve neće izmislitiovih dana! Zamislitesadikakobibilosuper damožeidasenekakozaradi prekoprekotoga,vidim tujakpotenci- jalu nekojbudućnosti,izato trebanavremeistražitištajetoi uključitiseutokovedabinaša zemljabilaispredsvih-rekaoje predstavnikMinistarstvaprivre- dezaNjuz. Ministarstvoprivrede zainteresovanoda saznaneštoviše otom"Inter-netu" okojemsvipričaju Ukoraksatehnologijom Minimalnakoličinainternetakojudržavaotkupljujeje200kilograma Drugo,timeštootkupljujemosav rod stimulišemo i druge proizvođačedapočnusaproiz- vodnjom nasvojim gazdinstvima -reklisuuDirekciji. Osiminterneta,VladaSrbijejena današnjoj sednici donela i odlukuodotkupu100tonainter- netposlovanja,50tonakomjuniti menadžmentaioko30tonaweb marketinga.Timebirobnerez- ervebileadekvatnopopunjene dosledećežetve. ladaSrbijedonelajeodluku o otkupu oko 300 tona ovogodišnjegrodainterneta,koji će bitiuskladišten u silosima robnihrezerviširomnašezemlje. KakoKako je saopšteno iz Vlade, Republička direkcija za robne rezerveplaćaće20dinarapokilo- gramuinterneta,asobzirom da kapacitetidomaćihproizvođača ne zadovoljavaju potražnju, državaćeverovatnootkupljivatii internetizuvoza.internetizuvoza. -Minimalnakoličinainterneta kojućemootkupljivatiodjednog klijentaje200kilograma,amak- simalnapettona.Natajnačin želimodaotkupimocelokupan ovogodišnji rod od domaćih proizvođača,kojiimajuprioritet uodnosunauvoznike.uodnosunauvoznike. Favorizacijasečiniizdvarazloga. Prvo,domaćagazdinstvaproiz- vode daleko manje interneta negoštosunašikapaciteti. V VladaSrbijeotkupila300tona ovogodišnjegrodainterneta zarobnerezerve Državastimulišedomaćeproizvođačeinterneta WEBIZ 21-23.MART2014.BROJ001,GODINAI CENA:SRBIJA0DIN,HRVATSKA10KN,BiH2KM,ISTOČNANEMAČKA1DM,BIVŠAJUGOSLOVENSKAREPUBLIKAMAKEDONIJ TAČNOVREME: KASNITENA PREDAVANJE! DONOSILACOVOG KUPONADOBIJA BESPLATANWI-FI NASVIMWEBIZ PREDAVANJIMA KUPON MinićsadrugovimačekaPejPal pomenuti događaj konobar Zlatko. --Doksam gaubeđivaodanaš kafić ne prima PejPal,ostale mušterijesunegodovalejersam ihpotpunozanemario.Izgubio sam njihovopoverenjeipitanje jedalićenekoodnjihponovo doćikodnas,asamoštosmo pokrenulipokrenuliovajbizniskaostartup- žalisekonobarZlatko. Minićtvrdidajesvemoglodase snivač portala Burek.com IvanMinićpotrošiojejutros višeodpolasataubeđujućikono- barakafe-barauhotelu"Vojvo- dina"dakafuplatiputem Pej- Pala. KonobarkojijeuslužioMinića kažedajeraspravasanjimtrajala bezmalocelojutroidanijevre- deloobjašnjenjedanjihovkafić primasamokešikartice. - Pomenuti gost je seo sa društvominaručionekolikokafa, kiseluvoduičaj.Kadaježeleoda plati,upitaosam gastandardno pitanje"keš,kartica?"naštamije onuzvratio"PejPal".Uprvimah sam misliodasešali,alionje upornoupornoponavljaotureč.Njegovi prijateljisumisepodsmevali,a čuosam dajejedanodnjihčaki snimionašuraspravuipostavio jenadruštvenemreže,uzhaštag #luzerneprimapaypal-prepričava O rešizaminutdajekonobarviše pratiopisanjeoPejPalunatvite- ru. -Istinajedamidosadanijedan prodavacnatrafici,napijaci,kao inijedankonobarukafićunije izašaoususretkadajeupitanju plaćanjeputem PejPala,alimoje je da budem uporan.Jednog dana,kadaPejPalkonačnodođe uuSrbiju,ljudićesesmejatisvim tim prodavcimakojinisuprimali ovuvrstuplaćanja-zaključioje Minić. IvanMinićpolasatapokušavaoda platipićeukafićuPejPalom Zastareletehnologijeblokiraleinternetstručnjaka NJUZWEBIZ|Adresa:Poznataredakciji|Glavniiodgovorniurednik:Tražioda ostaneanoniman|Redakcija:NenadMilosavljević,MarkoDražić,ViktorMarković, MiroslavVujović,DejanNikolić|www.njuz.net|redakcija@njuz.net Milojesledećenedeljeklijentu organizuje#kreditUp oznatiinternetpreduzet- nikMilojeSekulićuspeo jedaubedijednogsvogkli- jenta da uzme kredit od banke,čime će obezbediti sredstva neophodna za ot- varanjeTviternaloga. Gospodin Sekulić kaže da mnogipreduzetniciu Srbiji jošuveknisusvesnivažnosti njihovog prisustva na društvenim mrežama,alida se,srećom,vremenamenjaju. -Nakon-Nakonvišepregovoratokom kojihmiseklijentžaliodajoš uveknemafinansijskasred- stvazaotvaranjenalogana Tviteru,jerjoš uvek vraća dugove za pravljenje fan stranicesvogbrendanaFejs- buku,ipaksam uspeodaga ubedim da uzme kreditu banci–izjaviojeSekulić,koji jenapomenuodaćeotvaranje naloga na Tviteru, pored pobošljanja imidža klijento- vog brenda, poboljšati poslovanje u naredna tri mesecaizmeđu65-70odsto. Sekulićjenajaviodaćetokom naredne nedelje svom kli- jentu,uznakproslavedolaska na Tviter,organizovati,do sadanajveći,#kreditUp. P MilojeSekulićnagovorio klijentadauzmekredit zaotvaranjeTviternaloga Jošjedanpodvigpoznatoginternetpreduzetnika Monetizacijasobaričinogbloga većunarednihšestmeseci ajpoznatijisrpskibloger DraganVaragićuspeoje juče da ubedi sobaricu u hotelu"Vojvodina"uZrenja- ninu Mariju Popović da pokrenesvojblog. KakosaznajeNjuz,Varagićje uspeodajeubediupokretanje blogautrećem minuturazgo- vora,čime je oborio lični rekord,kojijeiznosio četiri minuta,koliko mu je bilo potrebnodasvogvulkanizera motivišedapokreneblog.motivišedapokreneblog. -Reklamijedamijedonela novepeškire,naštasam jojse zahvalioipitaojekolikodugo radikaosobarica.Kadamije odgovoriladaseovim poslom baviskoročetirigodine,pitao sam jedaliimablog–izjavio jejeVaragić,kojinapominjeda mujesobaricadelovalakaoda neznao čemu priča,zbog čegajojjeukratkoobjasnioda ćejepisanjeblogaizdvojitiiz moradrugihsobaricaiskre- nutipažnjunjenim budućim poslodavcima. VaragićVaragić otkriva da nije isključeno da bisobarica u narednih šestmesecimogla damonetizujesvojblogidaje uverendabimnogiodbren- dova kojise bave kućnom hemijom videlinjenblogkao sjajnusjajnu platformu za svoj prodaktplejsment. N DraganVaragićubedio sobaricudapokreneblog Webizkonferencijadajeprveefekte adoslavŠankić(32),kono- baru hotelu Vojvodina, gde se održava tradicionalna Webizkonferencijaoposlova- nju na internetu,prebio je jednog učesnika konferencije kojije,premanjegovim rečima, "bio"biootprilikestotaosobatog danakojamujetražilašifruza glupiWi-Fi". -Tiljudinisunormalni,uopšte mininekažudobardan,ilićao, nitinaručenešto,negoprvošto mepitajujestekojaješifraza prokletiWi-Fi-izjaviojeprive- deni,kojitvrdida je udario DejanaNikolića(44)uafektu, jerjermujepaomraknaočikada jeshvatiodaćedanaspostoti putizgovoriti"Piševamnatabli gospodine,hotelvojvodina1234 sve malim slovima sve spo- jeno". Samosamhteodavidimdalise neštonovodesilonaFejsbuku jerganisam proverio već45 minuta-rekao jenapadnuti, kojijerekaodaipaknećepod- netikrivičnuprijavu. R Konobarprebio stotuosobukoja gajepitalaza Wi-Fišifru CrnahronikaWebiza
  2. 2. “Štojedobarovaj mBanking!” -MikaAntić “Internetkoristim samozaigranje igrica,skidanje muzikeifilmovai gledanjegolihriba. Neznamkakav ludaktrebada budešpadadođešbudešpadadođeš sposlaionda internetkoristiš zaposao?!” “Čulasamzatoali samprocenilada miseneisplatijer riturnoninvest- mentsnijeadekva- tanuloženomzato štonećebitimnogo rečioprodaktplejs- mentu,nejtivad- vertajzinguistori telingu”. “Zvalisuimenejer suvidelidaimam skoro200prijatelja naFejsu,alisam moraodaih odbijempoštoodbijempošto svakogtrećegpetka, suboteinedeljeu mesecuidemna pecanje”. BoškoĐurić(32), profesionalniposetilac konferencija MaricaSavić(62), bitkoinrudarka UglješaTomić(69), komjunitiErstebanke UZrenjaninusetrenutnoodržavakonferencijaWebiz, kojasebavikorišćenjem internetauposluizaposao. Štamisliteotome? Konferencijaoposlovnoj primeniinternetaWebiz STAVPROLAZNIKA česnici ovogodišnje Webiz konferencijeoposlovnojpri- meniinterneta,dokasnounoćsiti suseiščetovaliujednojodkafana ucentruZrenjanina.Ovogodišnja konferencijabilajeprilikadase mnogiod njih vide u realnom životuživotuprviputjošodposlednjeg tvitapaprošlenedelje,zbogčega susepotrudilidaiskoristetrenutak irazmeneštovišeporukanačetui DM-ovanaTviteru. Početakvečeribiojeprijataniu neštomirnijojatmosferi,asamoga jeujednom trenutkuporemetio SrđanErceg,kadajenasvojwall okačiospotIronMaidena,alisuga ostaliučesniciubrzo hajdovali, takodajevečenastavilodaide svojimtokom.svojimtokom. U Do jedinog incidenta došlo je nakonštosuposetiocipopilipo nekolikoenergetskihpića,kadaje BorisKrstovićnapisaostatus“Što misepokrećenekiStartap!”,štoje navelo Dejana Nikolića da mu ostavipodužikomentaroželjamai mogućnostimamogućnostimanasrpskom vebu, dabise,nekolikokomentarakas- nije,uraspravukojajeujednom momentupretiladadovedeido stavljanja tačke iznaka uzvika umestosmajlijanakrajkomentara, umešao i Ivan Minić. On je Nikoliću iKrstoviću pokušao da objasnidanikonetrebadaseos- lanjanadržavuidapojedinacsam trebadasemotivišeiprobada uradineštozasebe,naštamuje Dejanrekaodajeupravoontoi napisaousvom sedmom komen- taru. Uzavreluatmosferuipakjepreki- nuoIvanĆosić,kojijeučesnicima prepiske poslao kolektivniinbox “Ljudi,Ptičekjeokačiofotkuone hosteseizsale!!!”,štojeprekinulo svaku dalju raspravu o internet poslovanju. UčesniciWebizkonferencije sesitiiščetovaliukafani Prednosti birokratije Doprinosiborbiprotiv drveća Socijalizacijakorisnika krozčekanjeuredovima Bitneživotneprobleme stavljaudrugiplan MogućnostmasovnogMogućnostmasovnog zapošljavanja Pešačenjeodšalterado šalteradoprinosiboljem zdravstvenom stanju Doprinosirazvoju šalterskearhitekture SmanjujevremeprovedenoSmanjujevremeprovedeno nadruštvenim mrežama Praktičnapotvrdaposlovice "štojebrzotojeikuso" Učiljudestrpljenju Ministarstvofinansijatražiialternativnarešenjausvom radu FOTO:Tanjug/DaniloPeternek inistarstvo finansija Republike Srbije će na ovogodišnjoj Webizkonferencijiu Zrenjaninudatisveodsebeda saznakojijenajboljinačindase nabrzakazaradinainternetu, saznajesaznajeNjuz.PredstavniciMin- istarstvafinansijasuodranog jutraspopaliučesnikekonfer- encije pitanjima "kako da najbrže dođu do neke love preko neta,nebitno da lije skrozlegalno,""gdesenajbolje obrćekinta,"kaoi"dajmitvoj mejldatišibnem nekiaffiliate link". -Akokliknešovde,ondapro- cenat ide meni, znači po svakom klikujasam tudobar 0.0003centa,esad,znam dato nijebogznašta,aliakoklikneš stoputaondajetovećdruga priča,smorio je predstavnik MinistarstvanovinaraNjuza.MinistarstvanovinaraNjuza. -Istotakoimam inekušemusa nekimtipomizNigerije,kažeda jeprinc,tomijesigurica,dodao jepredstavnikMinistarstvakoji ježeleodaostaneanoniman, "jerovoinijebašskrozregu- larno,akomerazumeš". Prema poslednjim informaci- jama,jedanodljudiizMinistar- stva je izbačen sa radionice AdriaHostajerjezavremepre- davanja posetiocima pokuša- vaoda"uvaljanekebitkoine". M Brzazaradanainternetujedanjeodnačinazapopunjavanjebudžetskogdeficita Ministarstvofinansijatraži načinkakodazaradinabrzaka nainternetu IdržavneinstitucijezainteresovanezasavetesaWebiza Bilobičudnokadabisenakonferencijama samodružiloirazgovaralo ebizkonferencijaugostila jevelikibrojljudiizsvih krajevaSrbijekojićetokomtra- janja konferencije uglavnom sedetizajednookoloibuljitiu ekranesvojih laptopova,tab- leta,fabletaimobilnihtelefona. Konferencijaćetokom tridana ugostitiivelikibrojpredavača kojićetakođebuljitiuekrane tokom svojihizlaganja.Preda- vanjaćedelimičnoslušatipub- likadokbuljiusvojeekrane. -Došaosam specijalnozaovu prilikuizSlovenije,amojdobar prijateljkojegnisam videosto godinajedošaočakizAmerike. Sada možemo napokon da sednemok’oljudiibuljimou ekranezajedno-rekaonam je jedanodposetilaca.jedanodposetilaca. -Buljenjeuekranejesastavni deoovakvihkonferencija,nešto što im dajedražibezčega nikakonebibileiste.Složićete sedabibilopotpunobezveze daučesniciiposetiocisamo sede,ispijajukafe,razgovaraju ilise,daleko bilo,muvaju – rekaonam jeŽeljko Subašić, jedanodučesnikakonferencije, buljećiuekran. W NaWebizkonferencijuljudi došliizsvihkrajevazemlje dabizajednobuljiliuekrane Tradicijasenastavljaiovegodine Dalićemladidizajneruspetida instaliratritemeodjednom? rekaojeR.T,kojijeinsistiraoda ne objavljujemo njegov pun identitetdokpobedanebude verifikovana. NaNapitanještajesledećiciljkoji zadajesebi,R.T.jeuodlasku šeretskidobacio:“Instalacijatri temeistovremeno!” izajnerR.T.izNišauspeo je posle višemesečnog vežbanjadaizbenčaaplouduje čaktriwordpressplaginais- tovremeno,saznajeNjuz! ReporterNjuz,kojijebioprisu- tannalicumesta,javljadajeR. T.u isto vreme uspeo da aplouduje plaginove Sharea- holic,AkismetiAllinOneCEO pack,čimejeoborioprethodni državni rekord dva istovre menoaploudovanaplagina. - Presrećan sam zbog ovog uspeha,alimoram dakažem da,iakodelujelako,izanjega stojimnogorada,trudaiodri- canja.Takođe,nikada ovako nešto ne bih uspeo da postignembezsvogtima,kojije napornonapornoradionamojimkondi- cionim i programerskim pripremama ina tajnačin učinio sve ovo mogućim – D Dizajneraploudovaotri wordpressplaginaizbenča! Nišlijaoboriodržavnirekord edan od učesnika ovogodišnje Webiz konfer- encije,programerB.Đ,većtreći danpokušavadaskupihrabro- stinaFejsbukudodadevojku T.S.kojujeprviputvideona konferenciji. Onkažedajeujednom mo- mentubionaivicidajojpošalje “frendrikvest”,alidajeupos- lednjem momentuodustao,jer seuplašiodajošuveknijepravi trenutak. -Najgorejekadsepogodiloš tajming.Kolikogodželeodase sprijateljimo naFejsbuku,da jojlajkujemsvefotkeistatuse,i pošaljemporukuuinboks“ćao, štaseradi”,ipakmislim daje najvažnijedaostanem hladne glaveglaveistrpim sejošmalo – uverenjeB.Đ. Onkažedajeimaoutisakdaje pravitrenutakbiojučekadaje onalajkovalastatusdevojkeod komšijenjegovogdrugaraizos- novneškole,alinijeuspeodau trenutkureaguje,zbogčegaje odlučiodasačekanekubolju priliku.priliku. J Programervećtrećidanskuplja hrabrostdadodadevojkunaFejsbuku
  3. 3. njihovihnavika,shvatilismo danajvišepodsećajunapen- zionerejersedekodkućepo ceodan,uglavnom ništane radeinon-stopsežalekakoih niko ne konstatuje. Često kukajuinapromenuvremena poputpoputpenzionera,razlikaje samoštokukajunapromenu vremenskihzonaukojimasu njihovi klijenti, ali to mu manje-više dođe na isto", navodiVujović. Ministarkažedadržavanema tačanpodatakkolikouSrbiji imafrilensera,zbogčegaisam jedvačekadavidikolikoćese novca na ovajnačin slitiu budžet. "Mnogi"Mnogifrilenserisehvalekako godinamaživeodinternetai kakozarađujuvelikekoličine novca,takodabi10odstood njihovezarademoglodabude injekcijazasrpskuprivredu", smatraVujović. z Ministarstva finansija stiglajevestdaćepaket meraštednje,kojipodra- zumevasmanjenjeplataipen- zija,zahvatitiifrilensere.Min- istarfinansijaDušanVujović rekao je da će svim frilen serimazaradebitiumanjene poistojporeskojstopikaoi penzioneri. "Kadasmopraviliovajpaket mera,nismo znaligde da ubacimofrilensere.Analizom I Ministarstvofinansijainsistiradamereštednjevažezasvepodjednako Državasmanjujeplatefrilenserimaza10odsto Minimalnakoličinainternetakoju štojesvebiloneodrživo.Novi startaptrebadaotklonisvete mane ida omogućijednoj znatnomanjojgrupiljudida živilagodno,anekaosada,da moradaradizatajlagodan život.Videćemo štaćemo sa onihonihnekolikomilionaviška,ali mislim da će bitidovoljno bekapovatiih negdenaneki disk",rekaojeon. Kako nezvanično saznajemo, ministrisuseoduševiliidejom ogašenjuSrbijeipokretanju novogstartapa,azaprikuplja- njeinvesticijanajverovatnijeće pokrenutikampanju nasajtu Indiegogo jer Kickstarter ne radisaSrbijom. redstavnikVladekojije učestvovaonakonferen- cijiwwvrsacdošaojena idejudadržavaugasipostojeći startap"Srbija"iumestonjega pokrenepotpunonovi,saznaje Njuz. "Slušajući ove sjajne predavače,dobiosam idejuda pokrenemonovistartapjerse prethodni pokazao kao neuspešan", rekao je ovaj visokifunkcionervlade,kojije želeodaostaneanoniman. "Prethodni"Prethodni startap je imao mnogo manjkavosti. Previše ljudijetubilouključeno,ito milioninjih.Većina njih je tražiladaimadajede,dapijei damožedaživiodsvograda, P Vladadošlanaidejuda ugasiSrbijuipokrene novistartap Državaprimenjujeidejesawwvršac Milićevićnasvom radnom mestu "NaulazuuDraganovusobu postavilismopultihostesukod kojećemoratidaseprijavida bi mogao da uđe, a kod frižiderasenalazivelikiizbor pićaikanapeakakobimogao da se osvežitokom pauze. UUkupatilusustrateškiraspore- đenireklamnipanoiipres materijalkakobiDraganimao štadačitadoksedinawcšolji", rekao je Dušan Dželebžić iz organizacije ovog događaja i poželeoMilićeviću daostvari leplepnetvorkingtokom trajanja konferencije. rilenskopirajterizBeo- grada Dragan Milićević uneojepometnjumeđu organizatore konferencije "wwvršac"kadajezatražioda mu bude omogućeno da na konferenciji prisustvuje od kuće.kuće. Milićević je insistirao da na konferencijibudeod kuće,a organizatoriu prvimah nisu znalikako da mu izađu u susret. "Zahtevaosam dami,uduhu frilensinga,bude omogućeno daiztoplinesvogdomaprisus- tvujem konferenciji.Mifrilen- seri,kao što nam samo ime kaže,volimodabudemoslo- bodniusvemu,paiuprisus tvovanju raznim događajima. Sveusvemu,najviševolimoda, štagoddaradimo,nebudemo natom mestugdetoradimo nego na nekom drugom", objasniojeMilićevićzaNjuz. Organizatorisunašlinačinda ovajfrilenserbudenakonfer- encijiodkućetakoštosuus- postavilivideolinkprekokojeg ćemoćidapratipredavanja,au stanusumuraporedilirazne konferencijskerekviziteiosoblje. F Frilenserpitaojel' možedaprisustvuje konferencijiodkuće Mladićzadaoglavoboljeorganizatorima wwvršac VREMENSKAPROGNOZA: MESTIMIČNOZANIMLJIVA PREDAVANJA 31.OKTOBAR-1.NOVEMBAR2014.BROJ002,GODINAII CENA:SRBIJA0DIN,HRVATSKA10KN,BiH2KM,ISTOČNANEMAČKA1DM,BIVŠAJUGOSLOVENSKAREPUBL DONOSILACOVOG KUPONADOBIJANA POKLONKNJIGUIVANA KLAJNA“KAKOSAM AUTSORSOVAO STARTAPKAO FRILENSER”FRILENSER” AKCIJA Erceguplašioifotografa opredelidalidapredavanje završipesmom IronMaidena "Runtothehills"ili"2minutes tomidnight". oznatikomentatorisuv- lasnikHugemedijeSrđan Ercegneposrednopodolasku u Vršac počeo je da viče "ScreamformeVršac!".Prema rečima očevidaca,Erceg je počeodavičejošukolimadok jejeulaziouVršac,nastaviojeda vrištinakonštoseparkiraoi dokjeulazionakonferenciju wwvršac. "Ercegjekrajemprošlegodine završio svoje predavanje na Blogomanijiurlikom 'Scream formeBlogomanija',štosedo dana današnjeg smatra za najboljikrikuistorijiwebkon- ferencija.Druginajpoznatiji urlikurlikjeu vlasništvu Zorana Torbicekadaseprenekoliko godinaprodraodalijeokda nekoristimikrofon“,izjavioje jedanodorganizatorakonfer- encijeIvanĆosić. Onnapominjedasugapo- jedinisugrađaniposlušaliida nekolikoljudijestevrištalo,ali prevashodnodoksubežaliod pomahnitalogErcega. KakoNjuznezvaničnosazna- je,Ercegjedvadanapredkon- ferenciju bio u stanju blage depresijejernijemogaodase P SrđanErcegvikaopoulici „Scream formeVršac!“ Popularnikomentatoropetpravioincidente Simićsasvojimjedinimulovom(2010) uvekupali-urlaosam 'Imali nekonekislobodančamac?'i srećom jedanribarmeječuoi pristao da me odveze na 'otvorenu'vodu.Na brodiću sam mupričaoomom super servisu,alion nije pokazao nekoneko preterano interesovanje zato",kažeVukanSimić. "Iako nisam upecao nijednu ribu,jer mise odmah na početkuumrsionajlon,moram dakažem dasam svevreme uživao jervaspucaneviđeni adrenalinkadanaobalijezera pokušavate da nađete nekog alasaalasadavasodvezenapecanje. Preporučujem svimakojivole pecanje da na ovaj način pronalazeslobodnečamce,a nek'onekebabedanainter- netutražedaim tonekodrugi omogući",rekao je za Njuz Simić."Znatekakokažu:Daj čovekučamacivozićegaceo dan,naučičoveka da nađe čamacivozićeganekodrugi", zaključiojeon. ukanSimić,osnivačservisa FishingBooker,zakasnioje višeodpolasatanasvojepre- davanjeuVršcujerjezablejao najednom odobližnjihjezera kodBeleCrkve.Pomaloljuta publika negodovala je zbog kašnjenjakašnjenjaovogmladogstarta- pera,čijaplatformaspajavlas- nike brodova sa ljubiteljima pecanja,asmirilasetekkada im jeonprepričaodogađajesa jezera. "Imao sam problema da pronađem čamaczapecanje, pasam razmišljaodaukradem jedan.Nakraju sam seipak odlučiozajedanstaritrikkoji V OsnivačFishingBooker-a zakasnionakonferenciju jerjezablejaonapecanju BračniparSimonovićproglašen zanajsavršenijibračniparmeđu svim učesnicimakonferencije Nezavisnižiridoneoodlukuonajučesnicima NJUZWWVRŠAC|Adresa:Poznataredakciji|Glavniiodgovorniurednik:Tražiodaostaneanoniman|Redakcija:MarkoDražić,NenadMilosavljević,MiroslavVujović,ViktorMarković,DejanNikolić|www.njuz.net Minićnegiraodaumedaupravlja tehničkim stvarima internetstručnjakIvanMinić, azasadanemadokazakoji iduuprilogtojtvrdnji.Srđan Ercegjeu jednom trenutku skočioidograbiozastavu,što je izazvalo besnu reakciju ljubiteljaBlogomanije,kojisu uleteliuletelinabinu,teje,kakoje javio naš novinar sa lica mesta,nastaoopštimetež. KakoNjuznezvaničnosaznaje, Minić je bio revoltiran učešćem Erceganakonferen- cijiwwvrsacjerjeovajbio učesnik Blogomanije,čijije Minić osnivač.Organizatori jošuvek ne znaju kako će razrešitirazrešitinovonastalusituaci- ju,odnosnodalićeučesnici bitikažnjeni,dalićesekon- ferencijanastavitiilićebiti održana u nekom drugom gradu,bezprisustvapublike. redavanje Srđana Ercega nawwvrsacprekinuto je jerjeujednomtrenutkuusalu uleteo dron o kojegjebila okačena zastava sa logoom Blogomanije.Svedocitvrdeda jedronom,izsusednepros- torije,torije, upravljao popularni P IvanMinićupravljaodronom sazastavomBlogomanije Incidentprekinuoovogodišnjukonferenciju DraganaĐermanovićkonačno menjaimidžanarhičneosobe pomoćidaljudisteknuutisak omenikaoomirnoj,tihoj,ali odlučnojosobikojajepravi izbor za vašu kompaniju", dodajeona.Njuznijeuspeo dadođedoizjaveDraganinog stručnjaka jer je on u međuvremenumeđuvremenu nestao pod nerazjašnjenimokolnostima. lasnica kompanije PR Pepper Dragana Gaga Đermanović unajmila je ekspertazaličniPR kojiće voditiračunaonjenim odno- simasajavnošćuigeneralnoj slicikoju ona šalje u svet, saznajesaznaje Njuz. Prema nezvaničnim informacijama, Dragana se na ovajkorak odlučilajersmatradanjenom poslu može štetiti njen sadašnjiimidžhaosa,bezumlja inasilja. "Kada se bavite PR-om,ne smete dopustitida su prve asocijacije koje društvo o vamaimaanarhija,bezakonje idivljaštvo,atojeupravoslika koja mene prati oduvek", kaže za Njuz Dragana Djermanović.Djermanović. "Lični PR će mi konačno V DraganaĐermanovićunajmila stručnjakazaličniPR PoznataPRmenadžerkadošlanasjajnuideju
  4. 4. "Akostvarnoželišdaotvoriš računuErstebanci,ceo univerzum ćeseurotiti datipomogne" -PaoloKoeljo Možešdastartuješribuna foru"ćao,jasam pokrenuo sopstvenibiznis" Konačnoćešznatidasi upravukadkažešdatije šefsmarač Bićešnajzadsvojgazda, kaoonajsviračuKnezukaoonajsviračuKnezu Pozajmljivaćešpareod roditeljazabiznis,ane zakladionicu Akobankrotiraš,uvek možešdakažešdajeneko drugiosnovaofirmuna tvojeimetvojeime 5razlogazašto jedobropokrenuti sopstveniposao dajbožekuglicamaodstiro- pora",izjaviojenašizvoriz Erstebanke.Premanjegovim rečima,svilejzibegovisuna- punjeniapoenimaod50i100 evra,zakojejeutvrđenoda proizvodeveću udobnostod apoenaod10i20evra. "Trudilismosedaizbegnemo ubacivanje metalnog novca, takodaseonnašaosamou jednom,onom lejzibegukoji smo uvalili bračnom paru Simonović",dodajenašsago- vornik. On jenaveo daćeovavest utešiti i njihove klijente, kojimajesigurnodražedaje njihov novac na mestu gde ljudimogudagavideispreče sve eventuelne malverzacije, nego"unekomtamomračnom sefu". enadžment Erste bankepriznaojejuče dajesvelejzibegove na konferenciji wwvršac napunionovcem svojihklije- nata.Kako saznajeNjuz,na ovajnačinonisuželelidasvim učesnicimaučesnicimakonferencijeomo- gućedaosetekakojetoležati naparama. "Svesnismodapostojerazni načini da se napune lejzi begovi,alinam jeneozbiljno delovalo da se jedna banka spušta na tajnivo da lejzi begovenapunisunđeromiline M Vrećezaodmaranjesigurnomestozačuvanjenovca Erstebankapriznaladajelejzi begovenapunilaparamaklijenata ripadnici Ministarstva unutrašnjih poslovališili su sinoć slobode službenicu Erste banke N.M. (37)zbogosnovanesumnjeda jeunoćiizmeđučetvrtkaipetka auto lakom prefarbala više gelenderagelenderanateritorijiopštine Vršac. MUP je saopštio da je osumnjičena po gelenderima autolakomiscrtavalaapstraktne crveneiplaveoblike,kojimajoš uveknijeutvrđenoznačenje. "Prilikomhapšenja,privedenaje višeputaponoviladajenekada potrebangelenderdaselakše popnete i pridržite ako zatreba",izjavio jenašsago- vornikizMUP-aidodaokako nikom nijebilojasnoočemuta devojkapriča.devojkapriča. On jeotkrio dajeprivedena izjaviladajojjepotrebankraći odmorzadodatnouživanjepre negoštosefokusiranapočetnu tačkuzavažneplanove. P Privedena vandalkaiz Erstebanke kojajefarbala gelendere akonferencijiwwvršacu petak 31. oktobra i subotu 1. novembra, očekujesenadesetineljudi kojisebaveraznim šarolikim, kreativnim,dinamičnim,in- spirativnim ikorisnim profesi- jama,dok će ovajdogađaj posetitiiljudikojirade u bankamaibavesePR-om. "Jedva čekam da upoznam brojnedivelopere,veb dizaj- nere,ljudekojiplaniraju da pokrenu sopstvenibiznis,ali svenekakoimam osećajdaće miseu pauziprivalitineki bankarsmarač,ilinedajbože, nekoneko iz PR sektora",otkrio nam jejedanposetilackonfer- encije,nakonštosmomorali dasezakunemodaneradimo ubanci. N Nakonferenciji seočekujuljudi izbrojnih zanimljivih profesija,abiće ibankarai PR-ovacaPR-ovaca Kosvedolazinawwvršac Minimalnakoličinainternetakoju videtinasajtuErstebanke. "Nismo"Nismoočekivaliovakodobru reakcijumeđuzaposlenima,s obziromnatodajepublikacija namenjena drugim ciljnim grupama. Pokazalo se, međutim,dasunašizaposleni željninovihizazovaispremni dada pokažu inicijativu,čak i kada to podrazumeva rizik napuštanja dobrog posla i odlaska u nešto neizvesno. Asadmeizvinite,moram da idem dazavršim nešto",rekao nam jejedanslužbenikErste banke. SopstvenomSopstvenom biznisu su se okrenuličakitvorcipublikacije, akakonezvaničnosaznajemo, predsednik Izvršnog odbora Erste banke Slavko Carić takođe se već tridana nije pojavionaposludokje,sdruge strane,strane,sa fasciklom punom papiraviđenispredAgencijeza privredneregistre. ko40procenatazapos- lenihuErsteodlučiloje da napusti sadašnji posaoiposvetisesopstvenom biznisunakonštosupročitali priručniko tojtemi,kojije objavilabankaukojojrade. Ubancikažudasu,iakoim je velikibrojzaposlenihotišaou vrlokratkom roku,vrlozado- voljni rezultatima projekta Priručnikaopokretanjusop- stvenogbiznisa,kojisemože O IzErstebankeotišlo40odsto zaposlenihnakonštosupročitali Priručnikopokretanjusopstvenogposla PriručnikErstebankepočeodadajeprverezultate TroškoviuBelojCrkviniži suza0,8odsto tamonemoramoučesnicima daplaćamospapaketuhotelu jermogudasekupajuunekom odbrojnihobližnjihjezera.Sa jedne strane, uštedećemo značajnasredstva,asadruge ćeučesnicimoćidapoboljšaju svojesvojezdravljekupanjem upot- punoprirodnom ambijentu", zaključiojeIvanĆosić. onferencijawwvršacod sledećegodinećeseaut- sorsovatiuBelucrkvu, zbogčegaćepromenitiimeu wwbelacrkva,saznajeNjuz. OsnivačOsnivač konferencije Ivan Ćosićsezahvaliosvim dobrim ljudimaizVršcakojisu mu pomogli,alijenapomenuoda ćesezbogmanjih troškova, konferencija od naredne godineodržavati34kilometara dalje.dalje. "VelikibrojfrilenserauBeloj Crkvipokazaojeinteresovanje za rad na konferenciji wwbelacrkva,akakosutamo troškovi života niži za 0,8 odsto,uinteresusvihjedase konferencija preseli",smatra Ćosić.Ćosić. Prema Ćosićevim rečima, autsorsing je trenutno hitu svetu, prvenstveno zbog uštede sredstava u uslovima ekonomskekrize. "DvoumilismoseizmeđuBele CrkveiPaloAlta,alismose odlučili za Belu Crkvu jer K KonferencijauVršcuodsledeće godineseautsorsujeuBelucrkvu Organizatorivećprimeniliznanjestečenonawwvršac rekao jeozlojeđeniM.Đ.za Njuz. PremaPrema njegovim rečima,od bankejezatražiodauaplikaciju obavezno ubace neke slike obnaženih devojaka,"makar nekefotkesletovanjasFejsa",a takođe je predložio i da ubudućeuekspozituramapos- tojitojimakarjedna brošura sa takvomtematikom. "Svimanam sebarjednom u životu desilo da čekamo u banciistrašnosedosađujemo. Ondauzmemobrošureičitamo okreditima,kamatama,štednji idrugim bankarskim temama, alitobrzodosadi.Zamisliteda postojipostojibarjedna brošura sa nekim dobrim ribama?Patobi bio hit!", oduševljeno je zaključioM.Đ,pokazujućire- porteruNjuzanasvom telefonu kakvebitačnodevojketrebaloda senalazeumBankingaplikaciji. lijentErstebankeM.Đ. uložioježalbutojbanci zbogtogašto,kako je navedeno u prigovoru, na aplikacijimBankingnemafoto- grafija devojaka u kupaćim kostimima,aniopcijazapreu- zimanjevolpejperaimelodija zatelefon. M.Đ.sebancipožaliodaje pregledao sve menije ipod- menijeuaplikaciji,alidanigde nijenašao ono zbogčegaje instaliraoaplikaciju. "Kada instaliram aplikaciju, očekujem dabarjednakatego- rijanosinaziv‘Hot’,‘18+’ili ‘SexyGirls’.Ovdetoganijebilo. Kadasam pogledaomalobolje, shvatiosam danemanivolpe- jperasaslikamasuperheroja,a osmešnim zvucimazaSMSi melodijamazatelefon dane govorim.Moram priznatidase osećam pomalo iznevereno", K Čoveknezadovoljanjerna mBankingaplikacijinema fotkiribaukupaćimkostimima POGLEDAJTE:Kakose pravimBankingaplikacija
  5. 5. "Akostvarnoželišdaotvoriš računuErstebanci,ceo univerzum ćeseurotiti datipomogne" -PaoloKoeljo Možešdastartuješribuna foru"ćao,jasam pokrenuo sopstvenibiznis" Konačnoćešznatidasi upravukadkažešdatije šefsmarač Bićešnajzadsvojgazda, kaoonajsviračuKnezukaoonajsviračuKnezu Pozajmljivaćešpareod roditeljazabiznis,ane zakladionicu Akobankrotiraš,uvek možešdakažešdajeneko drugiosnovaofirmuna tvojeimetvojeime 5razlogazašto jedobropokrenuti sopstveniposao dajbožekuglicamaodstiro- pora",izjaviojenašizvoriz Erstebanke.Premanjegovim rečima,svilejzibegovisuna- punjeniapoenimaod50i100 evra,zakojejeutvrđenoda proizvodeveću udobnostod apoenaod10i20evra. "Trudilismosedaizbegnemo ubacivanje metalnog novca, takodaseonnašaosamou jednom,onom lejzibegukoji smo uvalili bračnom paru Simonović",dodajenašsago- vornik. On jenaveo daćeovavest utešiti i njihove klijente, kojimajesigurnodražedaje njihov novac na mestu gde ljudimogudagavideispreče sve eventuelne malverzacije, nego"unekomtamomračnom sefu". enadžment Erste bankepriznaojejuče dajesvelejzibegove na konferenciji wwvršac napunionovcem svojihklije- nata.Kako saznajeNjuz,na ovajnačinonisuželelidasvim učesnicimaučesnicimakonferencijeomo- gućedaosetekakojetoležati naparama. "Svesnismodapostojerazni načini da se napune lejzi begovi,alinam jeneozbiljno delovalo da se jedna banka spušta na tajnivo da lejzi begovenapunisunđeromiline M Vrećezaodmaranjesigurnomestozačuvanjenovca Erstebankapriznaladajelejzi begovenapunilaparamaklijenata ripadnici Ministarstva unutrašnjih poslovališili su sinoć slobode službenicu Erste banke N.M. (37)zbogosnovanesumnjeda jeunoćiizmeđučetvrtkaipetka auto lakom prefarbala više gelenderagelenderanateritorijiopštine Vršac. MUP je saopštio da je osumnjičena po gelenderima autolakomiscrtavalaapstraktne crveneiplaveoblike,kojimajoš uveknijeutvrđenoznačenje. "Prilikomhapšenja,privedenaje višeputaponoviladajenekada potrebangelenderdaselakše popnete i pridržite ako zatreba",izjavio jenašsago- vornikizMUP-aidodaokako nikom nijebilojasnoočemuta devojkapriča.devojkapriča. On jeotkrio dajeprivedena izjaviladajojjepotrebankraći odmorzadodatnouživanjepre negoštosefokusiranapočetnu tačkuzavažneplanove. P Privedena vandalkaiz Erstebanke kojajefarbala gelendere akonferencijiwwvršacu petak 31. oktobra i subotu 1. novembra, očekujesenadesetineljudi kojisebaveraznim šarolikim, kreativnim,dinamičnim,in- spirativnim ikorisnim profesi- jama,dok će ovajdogađaj posetitiiljudikojirade u bankamaibavesePR-om. "Jedva čekam da upoznam brojnedivelopere,veb dizaj- nere,ljudekojiplaniraju da pokrenu sopstvenibiznis,ali svenekakoimam osećajdaće miseu pauziprivalitineki bankarsmarač,ilinedajbože, nekoneko iz PR sektora",otkrio nam jejedanposetilackonfer- encije,nakonštosmomorali dasezakunemodaneradimo ubanci. N Nakonferenciji seočekujuljudi izbrojnih zanimljivih profesija,abiće ibankarai PR-ovacaPR-ovaca Kosvedolazinawwvršac Minimalnakoličinainternetakoju videtinasajtuErstebanke. "Nismo"Nismoočekivaliovakodobru reakcijumeđuzaposlenima,s obziromnatodajepublikacija namenjena drugim ciljnim grupama. Pokazalo se, međutim,dasunašizaposleni željninovihizazovaispremni dada pokažu inicijativu,čak i kada to podrazumeva rizik napuštanja dobrog posla i odlaska u nešto neizvesno. Asadmeizvinite,moram da idem dazavršim nešto",rekao nam jejedanslužbenikErste banke. SopstvenomSopstvenom biznisu su se okrenuličakitvorcipublikacije, akakonezvaničnosaznajemo, predsednik Izvršnog odbora Erste banke Slavko Carić takođe se već tridana nije pojavionaposludokje,sdruge strane,strane,sa fasciklom punom papiraviđenispredAgencijeza privredneregistre. ko40procenatazapos- lenihuErsteodlučiloje da napusti sadašnji posaoiposvetisesopstvenom biznisunakonštosupročitali priručniko tojtemi,kojije objavilabankaukojojrade. Ubancikažudasu,iakoim je velikibrojzaposlenihotišaou vrlokratkom roku,vrlozado- voljni rezultatima projekta Priručnikaopokretanjusop- stvenogbiznisa,kojisemože O IzErstebankeotišlo40odsto zaposlenihnakonštosupročitali Priručnikopokretanjusopstvenogposla PriručnikErstebankepočeodadajeprverezultate TroškoviuBelojCrkviniži suza0,8odsto tamonemoramoučesnicima daplaćamospapaketuhotelu jermogudasekupajuunekom odbrojnihobližnjihjezera.Sa jedne strane, uštedećemo značajnasredstva,asadruge ćeučesnicimoćidapoboljšaju svojesvojezdravljekupanjem upot- punoprirodnom ambijentu", zaključiojeIvanĆosić. onferencijawwvršacod sledećegodinećeseaut- sorsovatiuBelucrkvu, zbogčegaćepromenitiimeu wwbelacrkva,saznajeNjuz. OsnivačOsnivač konferencije Ivan Ćosićsezahvaliosvim dobrim ljudimaizVršcakojisu mu pomogli,alijenapomenuoda ćesezbogmanjih troškova, konferencija od naredne godineodržavati34kilometara dalje.dalje. "VelikibrojfrilenserauBeloj Crkvipokazaojeinteresovanje za rad na konferenciji wwbelacrkva,akakosutamo troškovi života niži za 0,8 odsto,uinteresusvihjedase konferencija preseli",smatra Ćosić.Ćosić. Prema Ćosićevim rečima, autsorsing je trenutno hitu svetu, prvenstveno zbog uštede sredstava u uslovima ekonomskekrize. "DvoumilismoseizmeđuBele CrkveiPaloAlta,alismose odlučili za Belu Crkvu jer K KonferencijauVršcuodsledeće godineseautsorsujeuBelucrkvu Organizatorivećprimeniliznanjestečenonawwvršac rekao jeozlojeđeniM.Đ.za Njuz. PremaPrema njegovim rečima,od bankejezatražiodauaplikaciju obavezno ubace neke slike obnaženih devojaka,"makar nekefotkesletovanjasFejsa",a takođe je predložio i da ubudućeuekspozituramapos- tojitojimakarjedna brošura sa takvomtematikom. "Svimanam sebarjednom u životu desilo da čekamo u banciistrašnosedosađujemo. Ondauzmemobrošureičitamo okreditima,kamatama,štednji idrugim bankarskim temama, alitobrzodosadi.Zamisliteda postojipostojibarjedna brošura sa nekim dobrim ribama?Patobi bio hit!", oduševljeno je zaključioM.Đ,pokazujućire- porteruNjuzanasvom telefonu kakvebitačnodevojketrebaloda senalazeumBankingaplikaciji. lijentErstebankeM.Đ. uložioježalbutojbanci zbogtogašto,kako je navedeno u prigovoru, na aplikacijimBankingnemafoto- grafija devojaka u kupaćim kostimima,aniopcijazapreu- zimanjevolpejperaimelodija zatelefon. M.Đ.sebancipožaliodaje pregledao sve menije ipod- menijeuaplikaciji,alidanigde nijenašao ono zbogčegaje instaliraoaplikaciju. "Kada instaliram aplikaciju, očekujem dabarjednakatego- rijanosinaziv‘Hot’,‘18+’ili ‘SexyGirls’.Ovdetoganijebilo. Kadasam pogledaomalobolje, shvatiosam danemanivolpe- jperasaslikamasuperheroja,a osmešnim zvucimazaSMSi melodijamazatelefon dane govorim.Moram priznatidase osećam pomalo iznevereno", K Čoveknezadovoljanjerna mBankingaplikacijinema fotkiribaukupaćimkostimima POGLEDAJTE:Kakose pravimBankingaplikacija

×