Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Werkt het op scholen?

501 views

Published on

Project ‘de West-Frisse’ Jeugd

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werkt het op scholen?

 1. 1. Project ‘de West-Frisse’ Jeugd Werkt ‘het’ op scholen? Gea Breebaart, GGD Hollands Noorden
 2. 2. Presentatie <ul><li>(PHB) </li></ul><ul><li>Alcohol, een ander verhaal (AEAV) </li></ul><ul><li>Resultaten, aanbevelingen </li></ul><ul><li>Pauze </li></ul><ul><li>Dat drinkt Niet! </li></ul><ul><li>Stellingen </li></ul><ul><li>Hoe scholen enthousiasmeren? </li></ul>
 3. 3. PHB <ul><li>Onderwijs </li></ul><ul><li>Alcohol, een ander verhaal </li></ul><ul><li>ELO </li></ul><ul><li>Leren Signaleren-meldpunt </li></ul><ul><li>Dat drinkt Niet ! </li></ul>
 4. 4. PHB <ul><li>Theater jongerenwerk </li></ul><ul><li>IVA cursus in combi LS </li></ul><ul><li>Alcoholpoli incl registraties </li></ul><ul><li>Alcoholvrije feesten </li></ul><ul><li>Ouder communitys </li></ul>
 5. 5. Cijfers alcohol <ul><li>Startleeftijd 12 jaar </li></ul><ul><li>12 – 16 jaar 43% zware drinker </li></ul><ul><li>16 – 23 jaar 71% zware drinker </li></ul><ul><li>Zware drinker: </li></ul><ul><li>het gebruik van 5 of meer alcoholische </li></ul><ul><li>drankjes tijdens één gelegenheid in de </li></ul><ul><li>afgelopen 4 weken </li></ul>
 6. 6. Cijfers psychische gezondheid <ul><li>1 op de 6 wel eens serieus aan zelfdoding gedacht </li></ul><ul><li>Meisjes denken er vaker aan dan jongens </li></ul><ul><li>Verschil te zien in opleiding </li></ul><ul><li>- 21% VMBO en 14% HAVO/VWO </li></ul>
 7. 7. Alcohol, een ander verhaal
 8. 8. AEAV <ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Uitstel alcoholgebruik tot 16 jaar </li></ul><ul><li>Matiging van gebruik vanaf 16 jaar </li></ul><ul><li>Doelgroep: </li></ul><ul><li>Leerlingen groep 7/8 </li></ul><ul><li>Ouders van deze leerlingen </li></ul>
 9. 9. AEAV <ul><li>Lesmethode: </li></ul><ul><li>Eigen leerkracht, cursus Brijder </li></ul><ul><li>Verhalend ontwerpen </li></ul><ul><li>Drie verhaallijnen </li></ul><ul><li>Tijdsbesteding: </li></ul><ul><li>- 12 – 14 uur </li></ul><ul><li>- Afsluitende avond ouders </li></ul><ul><li>- Informatie door Brijder </li></ul>
 10. 10. AEAV evaluatie <ul><li>Proces </li></ul><ul><li>Leerkrachten, ouders en alle leerlingen </li></ul><ul><li>Effect , samen met VU </li></ul><ul><li>Deel van de leerlingen </li></ul><ul><li>Resultaten gelden voor groep 8 leerlingen in NL </li></ul>
 11. 11. AEAV evaluatie <ul><li>Proces </li></ul><ul><li>Bereik, implementatie, waardering en </li></ul><ul><li>mening </li></ul><ul><li>Effect </li></ul><ul><li>Kennis, attitude, self-efficacy, gesprek </li></ul><ul><li>en afspraak ouders, intentie om niet te gaan drinken </li></ul>
 12. 13. Conclusie AEAV <ul><li>Kinderen veel meer kennis </li></ul><ul><li>Kinderen en hun ouders vaker een gesprek en een afspraak </li></ul><ul><li>Zeer geringe achteruitgang in de gewenste attitude </li></ul><ul><li>Geen effect op sociale invloed, self-efficacy en intentie </li></ul>
 13. 14. Aanbevelingen <ul><li>Herhalen van de boodschap </li></ul><ul><li>Meer aandacht aan attitude </li></ul><ul><li>Training Brijder hier op richten </li></ul><ul><li>Andere verhaallijn </li></ul>
 14. 15. Ouders <ul><li>79% komt naar de avond </li></ul><ul><li>66% is meer bewust van gevaren </li></ul><ul><li>90% wil gesprek en afspraak </li></ul><ul><li>75% is geen alcohol onder 16 jaar te handhaven </li></ul><ul><li>30% lijkt handhaven moeilijk </li></ul>
 15. 16. Aanbevelingen <ul><li>Doorgaan met boodschap </li></ul><ul><li>Ouders blijven betrekken en ondersteunen </li></ul><ul><li>Opvoedsteunpunten JGZ </li></ul>
 16. 17. Totale waardering <ul><li>LL: 8,2 LK: 7,9 </li></ul><ul><li>Afsluitende avond: 8,1 </li></ul><ul><li>99% ouders blij met aandacht </li></ul><ul><li>47% LK voorlichting taak onderwijs, 12% niet </li></ul><ul><li>59% LK eens met verplichting via gemeenten, 29% niet mee eens </li></ul>
 17. 18. Slot <ul><li>AEAV, eerste stap traject </li></ul><ul><li>Verdient voortzetting en vervolg </li></ul><ul><li>Aanpassingen tav attitude </li></ul><ul><li>Bereikt veel ouders </li></ul><ul><li>Boodschap lijkt goed over te komen </li></ul><ul><li>Ouders blijven ondersteunen </li></ul>
 18. 19. Dat drinkt Niet! <ul><li>Samenwerking Copernicus </li></ul><ul><li>Maatschappelijke stage klas </li></ul><ul><li>4 HAVO/VWO </li></ul><ul><li>Groep 7 en/of 8 </li></ul><ul><li>Ouders en alcoholcontract </li></ul><ul><li>Vanaf oktober – juni </li></ul>
 19. 20. Dat drinkt Niet! <ul><li>Presentatietraining </li></ul><ul><li>Informatie </li></ul><ul><li>Gastles </li></ul><ul><li>Alcoholcontract </li></ul><ul><li>Vervolg 3 jaar </li></ul><ul><li>Evaluatie </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 20. 21. Dat drinkt Niet! <ul><li>Resultaten </li></ul><ul><li>2008 – 2009 </li></ul><ul><li>11 scholen/16 klassen </li></ul><ul><li>381 leerlingen </li></ul><ul><li>100 terugstuur exemplaren </li></ul><ul><li>10 VWO leerlingen </li></ul>
 21. 22. Twee stellingen <ul><li>Met een convenant tussen scholen </li></ul><ul><li>en gemeenten wordt AEAV goed </li></ul><ul><li>uitgevoerd </li></ul><ul><li>Aandacht voor ‘niet gaan drinken voor </li></ul><ul><li>je 16de’ hoort thuis bij de ouders en </li></ul><ul><li>niet bij het onderwijs </li></ul>
 22. 23. Tips <ul><li>Zorg voor subsidies, ook bij Rotary of Rabobank </li></ul><ul><li>Een wedstrijd element </li></ul><ul><li>Veel PR </li></ul><ul><li>School bepaalt wanneer? </li></ul><ul><li>Positieve rol wethouder </li></ul><ul><li>Beloning </li></ul><ul><li>Zorg voor betrokkenheid </li></ul><ul><li>Hou je aan je afspraak </li></ul><ul><li>Bellen, bellen, bellen </li></ul><ul><li>Structurele opname in beleid </li></ul><ul><li>Geen AEAV? Dan ander aanbod </li></ul>
 23. 24. Heeft u nog tips? <ul><li>? </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>Hartelijk bedankt voor uw aandacht! </li></ul>

×