Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Prince2 a jeho prinosy pro senior management ceska verze

 1. Účel této prezentace Odpovědět na následující otázky:  Co je PRINCE2?  Jaké jsou jeho přínosy?  Jaká je role senior managementu v PRINCE2?  Jaké jsou výhody PRINCE2 pro senior management?  Jaké jsou povinnosti senior managementu v PRINCE2?
 2. Co je PRINCE2? Projects IN Controlled Environments je strukturovaná metoda projektového řízení založená na zkušenostech z řízení tisíců projektů a příspěvcích nespočetného množství projektových sponzorů, manažerů, projektových týmů, vědců, trenérů i konzultantů. Často uváděna jako nejpoužívanější metoda projektového řízení na světě! ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 3. Struktura metody PRINCE2 Čtyři integrované perspektivy PRINCE2 PROSTŘEDÍ PROJEKTU Pokrok Obchodní případ Organizace Změna PRINCE2 PROCESY Kvalita Rizika Plány  7 principů  7 témat TÉMY PRINCE2  7 procesů  přizpůsobování PRINCIPY PRINCE2 PRINCE2 ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 4. Principy PRINCE2 Nepřetržité obchodní Projekt PRINCE2 musí mít během celé své existence obchodní opodstatnění opodstatnění. Učení se ze zkušeností Projektové týmy PRINCE2 se učí z předchozích zkušeností (ponaučení jsou vyhledávány, zaznamenávány a využívány během celého projektu). Definování rolí a odpovědností Projekt PRINCE2 má definované a odsouhlaseny role i odpovědnosti a organizační strukturu, v níž jsou zastoupeny zájmy byznysu, uživatelů i dodavatelů. Řízení po etapách (stages) Projekt PRINCE2 je plánovaný, sledován a kontrolován po jednotlivých etapách (stages). Řízení podle výjimek Projekt PRINCE2 má definováno tolerance pro každý cíl projektu z důvodu, určující hranice delegovaných pravomocí. Zaměření na produkt Projekt PRINCE2 se soustřeďuje na definování a dodání produktů, především na naplnění požadavků na jejich kvalitu. Přizpůsobování prostředí PRINCE2 se přizpůsobuje prostředí projektu, jeho velikosti, projektu složitosti, důležitosti, schopnostem a rizikům. © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
 5. Témata PRINCE2 Obchodní Zřizuje mechanismy pro hodnocení, zda projekt je (a Proč? případ zůstává) potřebný, životaschopný a proveditelný, jako prostředek na podporu rozhodování o (pokračování v) investování do něj. Organizace Definuje a zřizuje strukturu odpovědností a povinností v Kdo? projektu. Kvalita Definuje a implementuje prostředky, kterými projekt vytvoří Co? požadované produkty a ověří, že vytvořené produkty jsou schopny plnit svůj účel. Plány Podporují komunikaci a kontrolu definováním způsobů, jak Jako? Za kolik? se budou vytvářet a dodávat produkty projektu. Kdy? Riziko Identifikuje, hodnotí a kontroluje nejistotu s cílem zvýšit Co když? pravděpodobnost úspěchu projektu. Změna Identifikuje, hodnotí a kontroluje jakékoli potenciální a Jaký je dopad? schválené změny vůči schváleným základnám (baselines.) Pokrok Zřizuje mechanismus pro sledování a porovnání Kde jsme teď? aktuálního stavu projektu s plánovaným, za účelem Kam jdeme? poskytovat předpovědi plnění cílů projektu včetně informací o přetrvávající životaschopnosti projektu. © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
 6. Procesy PRINCE2 © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
 7. Související standardy Cabinet Office Common Glossary Models Guides Refresh pending Portfolio, Programme and Project Gateway® M_o_R® ITIL Portfolio, Office Programme and (P3O™) Project Management Maturity Model Portfolio Guide (PfM) (P3M3™) MSP™ (programme ) PRINCE2™ Maturity Model (P2MM) PRINCE2™ (project ) ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 8. Přínosy PRINCE2 1/2  zahrnuje osvědčené postupy z praxe  může být aplikován na jakýkoliv typ projektu  je volně použitelný  poskytuje společný slovník  jednoznačně určuje odpovědnosti  je zaměřen na produkt (Co? Proč? Kdy? Kým? Pro koho? projekt přinese)  plánuje s ohledem na potřeby různých úrovní managementu  založený na řízení podle výjimek  účastníci se zaměřují na životaschopnost projektu  zavedení PRINCE2 podporuje učení a neustálé zlepšování organizace ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 9. Přínosy PRINCE2 2/2  podporuje konzistentnost projektové práce a schopnost opětovně využívat aktiva projektu  usnadňuje mobilitu personálu a redukuje dopad personálních změn  PRINCE2 je cenný diagnostický nástroj, který usnadňuje řešení problémů, provádění auditů a hodnocení stavu prací na projektu  definuje důkladnou a současně hospodárnou strukturu zpráv (reportů).  zapojuje účastníky projektu do plánování a rozhodování  aktualizace z roku 2009 dělá z PRINCE2 nejmodernější standard pro řízení projektů  celosvětově uznávaný certifikační systém ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 10. PRINCE2 vs. „Body of Knowledge“ PRINCE2 Body of Knowledge (napr. PMI) metoda řízení projektů rozsáhlá sbírka "dobrých praktik" pro řízení nařizující nenařizujíci integrovaný soubor procesů a témat (procesy a témata nejsou izolované, a tedy každá tematická oblast může být použita nemohou být aplikovány odděleně od samostatně ostatních) pokrývá všechny role projektového zaměřená na projektoví manažeři managementu nepokrývá interpersonální dovednosti pokrývá interpersonální dovednosti odkazuje na techniky popisuje techniky ©Crown Copyright 2009 Reproduced under licence from OGC
 11. Povaha práce senior managementu na projektech Výzvy senior managementu : • jejich rozsah odpovědností je mnohem širší než řídit jen jeden nebo pár projektů • nemohou se věnovat každému detailu • jsou odpovědní za práci na projektu, se kterým mají relativně málo každodenního kontaktu Principy řešení nabízeného PRINCE2 : • rozdělení odpovědností mezi korporátní a programový management, projektový výbor (Project Board), projektového manažera a týmové manažery • koncepce řízení podle výjimek (Management by Exception)
 12. Organizační struktura projektu podle PRINCE2 Vedení společnosti / programu Projektový výbor Hlavní uživatel/é Sponzor Hlavní dodavatel/é Projektový Změnová komise dohled Projektový manažer Podpora projektu Týmový manažer (manažeři) Členové týmu V rámci řídícího týmu projektu Od zákazníka/ů Od dodavatele/ů Čáry změnové komise Odpovědnost projektového zabezpečení Čáry podpory/poradenství © Crown copyright 2009. Reproduced under licence from OGC.
 13. Povinnosti projektového výboru podle PRINCE2  je zodpovědný za projekt  určuje jednotné směrování  efektivně deleguje  usnadňuje integraci mezi jednotlivými funkčními oblastmi  přiděluje zdroje  zajišťuje efektivní rozhodování  podporuje projektového manažera  zabezpečuje efektivní komunikaci
 14. Tři role zastoupeny v projektovém výboru 1/3 Sponzor (Executive) • jmenován korporátním nebo programovým managementem • jedna osoba • hlavní osoba odpovědná za úspěch projektu • klíčová osoba, která rozhoduje (projektový výbor není demokracie řízená hlasováním) Úkol: • navrhnout a jmenovat zbytek projektového týmu • zajistit, že projekt: • je během celého života zaměřený na dosahování cílů a dodávání produktů, které poskytnou plánované přínosy • vytváří hodnoty • je nákladově efektivní
 15. Tři role zastoupeny v projektovém výboru 2/3 Hlavní uživatel • reprezentuje zájmy všech, kteří budou: • využívat produkty projektu • provozovat produkt po ukončení projektu Úkol: • specifikovat požadavky uživatelů produktu projektu • je zprostředkovatelem mezi uživateli a projektovým týmem • sledovat, zda navrhované řešení bude splňovat požadavky uživatelů z pohledu kvality, funkčnosti a jednoduchosti použití • přidělovat uživatelské zdroje a sledovat soulad produktů s požadavky.
 16. Tři role zastoupeny v projektovém výboru 3/3 Hlavní dodavatel • reprezentuje zájmy těch, kteří navrhují, vyvíjejí, obstarávají a implementují produkt projektu. Úkol: • odpovědný za: • kvalitu produktů, které jsou předány dodavatelem • technickou celistvost projektu • poskytuje projektu dodavatelské zdroje • zajišťuje, že návrhy na design a vývoj produktů jsou proveditelné a realizovatelné.
 17. Přínosy PRINCE2 z pohledu senior managementu PRINCE2 řeší problémy senior managementu: • efektivním systémem delegování • systémem controllingu • řízením podle výjimek (Management by exception) • systémem zpráv spouštěných událostmi i časem • podporuje přebíraní odpovědnosti projektovým výborem • jasnou organizační strukturou s definovanými rolemi • plánovacími nástroji • propracovaným rámcem odpovědností • komunikačním systémem
 18. PRINCE2 manuál pro senior management Directing Successful Projects with PRINCE2
 19. Nabídka služeb firmy POTIFOB v oblasti PRINCE2 • akreditované kurzy PRINCE2 • certifikační kurz PRINCE2: 2009 Foundation (3 dny) • certifikační kurz PRINCE2: 2009 Practitioner (2 dny) • kombinovaný certifikační kurz PRINCE2 Foundation + Practitioner (3 + 2 dny) • kurzy přizpůsobené na míru potřebám zákazníka • poradenství, mentoring a coaching při zavádění metodiky PRINCE2 i řízení projektů podle ní Jsme největší akreditovaný poskytovatel PRINCE2 na českém a slovenském trhu.
 20. Certifikační úrovně PRINCE2 Certifikát Cílová skupina Požadavky Zkouška PRINCE2 projektoví • certifikát • 9 dotazů k případové studii ve formátu Practitioner manažeři Foundation "objektivního testu" (druh multiple choice) • doporučují se • každá z 9 otázek je hodnocena 12 body platnost 5 let zkušenosti s • na složení zkoušky se vyžaduje celkové řízením projektů skóre min. 55% • zkouška trvá 2,5 hodiny + 40 min. pokud kandidát nepíše zkoušku v rodném jazyce • zkouška "s otevřenou knihou" - povolen je pouze PRINCE2 Manuál (a papírový slovník) PRINCE2 projektoví • žádné formální • multiple choice formát Foundation manažeři, požadavky • 75 otázek - pouze 70 bodovaných týmoví manažeři, • na složení zkoušky je nutných min. 35 neomezená členové správných odpovědí platnost projektových • zkouška trvá 1 hodinu + 15 min. pokud týmů, kandidát nepíše zkoušku v rodném jazyce podpůrný • nejsou povoleny žádné pomůcky (kromě personál projektu, papírového slovníku) linioví manažeři
 21. Kontaktní údaje
Advertisement