Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A05 Wskazniki i rezultaty

26,053 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

A05 Wskazniki i rezultaty

 1. 1. Łódzka Akademia PO KL Wskaźniki i rezultaty A05 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca
 2. 2. <ul><ul><li>Dokumenty programowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Założenia </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezultaty </li></ul></ul><ul><ul><li>Wskaźniki </li></ul></ul><ul><ul><li>Wartość dodana projektu </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoring a ewaluacja </li></ul></ul><ul><ul><li>Zagrożenia </li></ul></ul><ul><ul><li>Podsumowanie </li></ul></ul><ul><ul><li>Źródła informacji </li></ul></ul>Plan prezentacji
 3. 3. Zasady systemu sprawozdawczości w ramach PO KL Dokumenty programowe Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Plany działań na 2009 r. dla poszczególnych Priorytetów Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL
 4. 4. Założenia
 5. 5. <ul><li>Na etapie wstępnym planowania (budowy) projektu – kiedy określa się jego cele oraz dobiera działania – należy także opisać ich spodziewane efekty. </li></ul><ul><li>Efekty to wskaźniki , które pozwolą ocenić, czy cele projektu zostały osiągnięte. </li></ul><ul><li>Należy właściwie (i realistycznie) dobrać wskaźniki i wskazać sposób ich mierzenia (źródło informacji o osiągniętych wskaźnikach). </li></ul><ul><li>Wskaźniki służą mierzeniu celów , a więc muszą im odpowiadać. </li></ul>Założenia
 6. 6. <ul><li>Wskaźniki powinny być elementem procesu monitorowania realizacji projektu. </li></ul><ul><li>Większość wskaźników dotyczy aspektów ilościowych (wydrukowanych sztuk materiałów, przeszkolonych osób, przepracowanych godzin, itp.), ale także aspektów jakościowych (wzrost wiedzy, pewności siebie, zadowolenia, umiejętności, rozumienia itd.). </li></ul><ul><li>Wskaźniki dostarczają informacji o efektywności realizacji projektu, o uczestnikach projektu – ich płci, wieku, grupie społecznej itd. </li></ul>Założenia c.d.
 7. 7. <ul><li>Beneficjenci realizujący projekty w ramach EFS zobligowani są do przestrzegania zasad horyzontalnych. Projekty składane w ramach PO KL w szczególności muszą uwzględniać zasadę gender mainstreaming (równość płci) dotyczącą równości kobiet i mężczyzn – jest to obowiązek prawny . </li></ul><ul><li>Przedstawiając we wniosku diagnozę problemu, uwzględniającą perspektywę płci, należy przeprowadzić analizę pod kątem płci a następnie ocenić wpływ działań w projekcie na sytuację kobiet i mężczyzn . </li></ul><ul><li>Jeżeli wniosek nie zauważa zróżnicowania na kobiety i mężczyzn, w żaden sposób nie odnosi się do istniejących nierówności ze względu na płeć lub utrwala istniejące stereotypy płciowe i segregację płci, oznacza to, że nie jest wnioskiem spełniającym zasadę równości szans kobiet i mężczyzn . </li></ul>Równość kobiet i mężczyzn
 8. 8. <ul><li>W celu zagwarantowania przestrzegania równości szans w projektach, IZ przygotowała standard minimum realizacji zasady przy ocenie wniosku o dofinansowanie. </li></ul><ul><li>Standard minimum ma formę listy sprawdzającej , stanowiącej cześć Karty Oceny Merytorycznej. </li></ul><ul><li>Aby uznać projekt za zgodny z zasadami równości szans, minimum 2 odpowiedzi na formularzu muszą być twierdzące . </li></ul><ul><li>Wyjątki , co do których nie stosuje się standardu minimum to projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z: </li></ul><ul><li>- profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); </li></ul><ul><li>- realizacji działań pozytywnych (pozwalających na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), np.: zatrudnianie kobiet/mężczyzn w zawodach uznawanych za typowo męskie lub kobiece; </li></ul><ul><li>- zakresu realizacji projektu (np. zakład karny). </li></ul><ul><li>Więcej informacji: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL </li></ul>Standard minimum
 9. 9. Rezultaty <ul><ul><li>Cele a rezultaty </li></ul></ul><ul><ul><li>Co to są rezultaty? </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezultaty twarde i miękkie </li></ul></ul><ul><ul><li>Przykłady rezultatów </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezultaty a produkty </li></ul></ul><ul><ul><li>Pomiar rezultatów </li></ul></ul><ul><ul><li>Sposoby osiągania rezultatów </li></ul></ul>
 10. 10. Cele a rezultaty Problemy Cele Rezultaty / efekty Działania Cele PO KL Cele powinny wynikać z problemów i być na nie odpowiedzią Cele powinny się bezpośrednio przekładać na działania , a te na rezultaty Zgodność rezultatów z działaniami i celami jest jednym z najważniejszych etapów oceny projektów Rezultaty związane są bezpośrednio z efektami projektu , np. liczbą osób, które nabyły nowe kwalifikacje. Powinny zostać przedstawione w podziale na twarde i miękkie Osiągnięte rezultaty wyznaczają w dalszej perspektywie czasowej efekty , wyznaczane przez cele ogólne
 11. 11. <ul><li>Rezultaty to najważniejszy miernik efektywności projektu. </li></ul><ul><li>Projektodawca zobowiązany jest przedstawić w pkt 3.4 wniosku o dofinansowanie przewidywane twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań. </li></ul><ul><li>Główną funkcją rezultatów jest zmierzenie na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane . </li></ul><ul><li>Rezultaty odzwierciedlają efekty , które powstaną w wyniku podjętych działań. </li></ul><ul><li>Rezultaty powinny mieć charakter trwały i odnosić się do celów projektu . </li></ul><ul><li>Rezultaty twarde to opis zmian jakie zajdą w wyniku wdrożenia projektu, związane przede wszystkim z korzyściami jakie osiągną uczestnicy projektu po zakończeniu uczestnictwa. </li></ul>Co to są rezultaty?
 12. 12. <ul><li>Rezultaty twarde (ilościowe) to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwie w projekcie. </li></ul><ul><li>Przykłady rezultatów twardych : </li></ul><ul><li>liczba osób (kobiet/mężczyzn), które znalazły zatrudnienie </li></ul><ul><li>liczba utworzonych miejsc pracy </li></ul><ul><li>liczba osób (kobiet/mężczyzn), które podniosły swoje kwalifikacje </li></ul><ul><li>liczba osób (kobiet/mężczyzn), które przystąpiły do egzaminów, zdały egzaminy </li></ul><ul><li>liczba przygotowanych materiałów promocyjnych (tylko wtedy jeżeli stanowi jeden z celów projektu, np. projekty informacyjno-promocyjne, w przeciwnym wypadku jest to produkt ) </li></ul>Rezultaty twarde
 13. 13. <ul><li>Nie należy mylić rezultatów z produktami. </li></ul><ul><li>Produkty odnoszą się do sposobów realizacji projektu – wskazują co będzie zrobione, określają „ dobra i usługi ”, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu, np.: </li></ul><ul><li>- liczba publikacji </li></ul><ul><li>- liczba modułów szkoleń </li></ul><ul><li>- liczba udzielonych porad </li></ul><ul><li>- liczba godziny szkoleniowych </li></ul><ul><li>- liczba szkół, które zrealizowały programy rozwojowe </li></ul><ul><li>- liczba godzin doradztwa udzielonego odbiorcom pomocy </li></ul><ul><li>- liczba badań i analiz opracowanych w ramach projektu.. </li></ul>Rezultaty a produkty
 14. 14. <ul><li>Natomiast rezultaty związane są z bezpośrednimi efektami projektu: </li></ul><ul><li>- liczba osób (kobiet/mężczyzn), które utrzymały zatrudnienie, nabyły nowe kwalifikacje zawodowe, rozpoczęły działalność gospodarczą </li></ul><ul><li>- wdrożenie sieci współpracy z przedsiębiorcami w zakresie modernizacji programów szkoleniowych </li></ul><ul><li>- liczba instytucji rynku pracy , które w ramach swojej bieżącej działalności wykorzystują wyniki badań i analiz). </li></ul>Rezultaty a produkty
 15. 15. Rezultaty a produkty Rezultaty Produkty ≠ Określają „ dobra i usługi ” powstałe w toku realizacji projektu Odzwierciedlają efekty działań podjętych w ramach projektu Zapamiętaj! Produkty to elementy wytworzone w ramach projektu. Rezultaty to opis zmian jakie zajdą w wyniku wdrożenia projektu, związane z korzyściami jakie osiągną uczestnicy.
 16. 16. <ul><li>Rezultaty miękkie (jakościowe) dotyczą postaw, umiejętności i innych cech , których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji . </li></ul><ul><li>Przykłady rezultatów miękkich: </li></ul><ul><li>zwiększenie zdolności – interpersonalnych, organizacyjnych, analitycznych czy osobistych </li></ul><ul><li>wzrost pewności siebie / świadomości / zadowolenia </li></ul><ul><li>zwiększenie motywacji do działania / odwagi / przedsiębiorczości </li></ul><ul><li>zwiększenie umiejętności komunikacyjnych </li></ul><ul><li>rozwój umiejętności zarządzania czasem. </li></ul>Rezultaty miękkie
 17. 17. <ul><li>Rezultaty miękkie powinny być badane przynajmniej dwukrotnie (przed rozpoczęciem udziału w projekcie lub w jego początkowej fazie) oraz po jego zakończeniu. </li></ul><ul><li>Takie podejście umożliwi stwierdzenie na ile działania w projekcie trwale zmieniły postawy, umiejętności, przekonania . </li></ul><ul><li>Źródła weryfikacji rezultatów miękkich: </li></ul><ul><li>wywiady z uczestnikami projektu </li></ul><ul><li>indywidualne plany działań </li></ul><ul><li>testy psychometryczne, psychologiczne </li></ul><ul><li>ankiety, formularze </li></ul><ul><li>zebrane opinie pracodawców nt. przydatności szkoleń. </li></ul>Pomiar rezultatów miękkich
 18. 18. CEL Zwiększenie szans edukacyjnych z zakresu języka angielskiego wśród 200 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi przez okres 24 miesięcy Dobry przykład <ul><li>REZULTAT </li></ul><ul><li>200 uczniów - w tym 120 dziewcząt i 80 chłopców poprawiło wyniki w nauce języka obcego o 10 punktów </li></ul><ul><li>190 uczniów - w tym 110 dziewcząt i 80 chłopców zdało egzamin z j. angielskiego na poziomie A2 </li></ul>Przykłady rezultatów
 19. 19. Przykłady rezultatów Zły przykład CEL Zwiększenie szans edukacyjnych z zakresu języka angielskiego wśród 200 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi przez okres 24 miesięcy <ul><li>REZULTAT </li></ul><ul><li>450 godzin lekcyjnych z j. angielskiego </li></ul><ul><li>200 uczniów wzięło udział w zajęciach z j. angielskiego </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Częstym błędem na etapie budowania projektu jest nieumiejętność wykazania w sposób przekonujący, że zakładane rezultaty są możliwe do osiągnięcia . W tym przypadku należy opisać konkrety. </li></ul><ul><li>Przykład – projekt szkoleniowy: </li></ul><ul><li>Zakładane rezultaty zostaną osiągnięte poprzez : </li></ul><ul><li>efektywną promocję i rekrutację; w szkoleniach będą brały udział osoby, które przeszły wstępną selekcję, wykazały się zainteresowaniem pozyskania nowej umiejętności </li></ul><ul><li>odpowiedni dobór trenerów </li></ul><ul><li>zapewnienie dogodnych warunków podczas szkoleń </li></ul><ul><li>wysoką jakość materiałów szkoleniowych </li></ul><ul><li>właściwy dobór metod szkoleniowych </li></ul><ul><li>sprawną organizację szkoleń </li></ul><ul><li>sprawny system zarządzania projektem </li></ul><ul><li>odpowiedni dobór systemu monitorowania rezultatów. </li></ul>Sposoby osiągania rezultatów
 21. 21. Wskaźniki <ul><ul><li>Struktura wskaźników </li></ul></ul><ul><ul><li>Wskaźniki produktu </li></ul></ul><ul><ul><li>Wskaźniki rezultatu </li></ul></ul><ul><ul><li>Wskaźniki wpływu </li></ul></ul><ul><ul><li>Weryfikacja wskaźników </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>W ramach wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w punkcie 3.4, projektodawca powinien określić odpowiednie wskaźniki służące pomiarowi celów i rezultatów projektu określonych we wniosku. </li></ul><ul><li>Wskaźniki mogą być bardzo różne i wynikać z różnego poziomu celów (operacyjnych lub ogólnych). </li></ul><ul><li>Przyjęcie danego wskaźnika musi zakładać jego mierzalność , czyli możliwość sprawdzenia, jaką wartość osiągnął . </li></ul><ul><li>Źródła weryfikacji wskaźników mogą pochodzić przede wszystkim z dokumentacji projektu. </li></ul>Wskaźniki Zapamiętaj! Od wyboru kryteriów i wskaźników zależy bardzo wiele. Przede wszystkim to, czy projekt będzie można uznać za udany, czy nie.
 23. 23. <ul><li>Wskaźniki monitorowania PO KL można podzielić na trzy podstawowe grupy ze względu na poziom wdrażania Programu: </li></ul>Struktura wskaźników PO KL Wskaźniki produktu Wskaźniki wpływu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki monitorowania PO KL
 24. 24. <ul><li>Zależności występujące między wskaźnikami na wszystkich poziomach wdrażania Programu: </li></ul>Struktura wskaźników PO KL Wskaźniki monitorowania celu głównego oraz celów strategicznych (wskaźniki wpływu) Wskaźniki monitorowania Priorytetów (wskaźniki produktu i rezultatu) Wskaźniki monitorowania Działań (wskaźniki produktu) Wskaźniki PO KL
 25. 25. Wskaźniki produktu Wskaźniki produktu odnoszą się do danego projektu oraz są wyrażone w jednostkach fizycznych lub walutowych , np.: liczba godzin szkoleniowych Są mierzone na poziomie projektu , tzn. w ramach części sprawozdawczej wniosku beneficjenta o płatność, a następnie ich wartości są agregowane na wyższe poziomy wdrażania , tj. Działanie, Priorytet i Program Wskaźniki produktu Wskaźniki produktu określane przez projektodawcę we wniosku aplikacyjny są podstawowymi wskaźnikami monitorowania projektu
 26. 26. Wskaźniki rezultatu Wskaźniki rezultatu odnoszą się do bezpośredniego efektu działań podejmowanych w ramach Programu (w krótkim okresie) wobec uczestników projektów, np.: odsetek pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje. Za ich pomiar odpowiadają Instytucje Pośredniczące II-ego stopnia, Instytucje Pośredniczące oraz beneficjenci systemowi. <ul><li>Wskaźniki rezultatu mogą być wyrażone: </li></ul><ul><li>w jednostkach fizycznych – mierzone tak jak wskaźniki produktu </li></ul><ul><li>w wartościach procentowych – liczone głównie na podstawie wskaźników produktu (licznik) oraz danych dotyczących liczebności danej grupy w województwie lub w Polsce (mianownik). </li></ul>Wskaźniki rezultatu
 27. 27. Wskaźniki wpływu Wskaźniki wpływu (oddziaływania) – mają charakter długookresowy , pokazują wpływ Programu w kontekście zmian społeczno-gospodarczych, np.: stopa bezrobocia długookresowego , wskaźnik zatrudnienia. Są one monitorowanie na poziomie celu głównego i celów strategicznych Programu. Za ich pomiar odpowiada Instytucja Zarządzająca we współpracy ze wskazanymi w PO KL instytucjami. Projekt może w pewnym stopniu oddziaływać na sytuację społeczno-gospodarczą na poziomie lokalnym . Projektodawca określa wtedy wskaźniki wpływu, pod warunkiem dostępności danych dot. danego wskaźnika na poziomie np. gminy lub powiatu . Wskaźniki wpływu Nie należy jednak utożsamiać wskaźników wpływu określonych na poziomie PO KL, które dotyczą całego kraju ze wskaźnikami wpływu określanymi przez projektodawcę w ramach jego projektu (dotyczącymi np. gminy lub powiatu).
 28. 28. Przykład Przykład – propozycja wskaźnika: Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie od 20.10.2010 r. do 30.09.2012 r. Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw z powiatu X w zakresie implementacji technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku. W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie 120 pracowników przedsiębiorstw w zakresie wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku. Szkolenia będą się odbywać cyklicznie – łącznie odbędzie się 6 cykli (1 w 2010 r., 3 w 2011 r., 2 w 2012 r.), w których uczestniczyć będzie do 20 pracowników. Proponowany wskaźnik: Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym. Wartość docelowa: 20 osób w 2010 r., 60 osób w 2011 r., 40 osób w 2012 r. – łącznie 120 osób do końca realizacji projektu. Częstotliwość pomiaru: zgodnie z planowaną częstotliwością przedkładania wniosku o płatność (co najmniej raz na kwartał).
 29. 29. <ul><li>O sukcesie projektu świadczy nie tyle właściwy dobór wskaźników , lecz przede wszystkim ich osiągnięcie . </li></ul><ul><li>Ważne jest podanie, w jaki sposób będą badane rezultaty projektu, w szczególności efekty długoterminowe . </li></ul><ul><li>Należy wskazać nie tylko źródła wiedzy lecz także opis końcowej ewaluacji oraz jej termin (metodę, narzędzia). </li></ul><ul><li>Należy także określić możliwość i sposób upowszechnienia rezultatów projektu , w jakim stopniu projekt może w przyszłości służyć jako wzór do naśladowania dla innych. </li></ul>Weryfikacja wskaźników
 30. 30. <ul><li>Typowe źródła weryfikacji (mierzenia) sukcesów projektów miękkich: </li></ul><ul><li>listy obecności podpisywane przez uczestników szkoleń służące jako kontrola frekwencji na szkoleniach </li></ul><ul><li>ankiety wypełniane przez uczestników, oceniające stopień przydatności przekazanych na szkoleniach wiadomości, przygotowania wykładowców, sposób prowadzenia zajęć, zastosowane środki dydaktyczne, jakość i przydatność materiałów szkoleniowych oraz warunki lokalowe i organizacyjne szkolenia </li></ul><ul><li>informacje od uczestników projektu – jeżeli zostali zobowiązani do poinformowania Projektodawcy o swojej sytuacji zawodowej po ukończeniu szkolenia (forma oświadczeń, zaświadczeń) </li></ul><ul><li>sprawozdania z realizacji projektu (okresowe, roczne i końcowe) </li></ul><ul><li>ciągła weryfikacja działań wg założonego systemu monitorowania </li></ul><ul><li>testy sprawdzające poziom wiedzy, egzaminy </li></ul><ul><li>dzienniki lekcyjne . </li></ul>Źródła weryfikacji wskaźników
 31. 31. <ul><li>Przykład wyliczania wskaźnika: </li></ul><ul><li>W projektach podejmujących różne działania wobec uczestników niekiedy trzeba określić „ liczbę godzin wsparcia ” przypadającą na jedną osobę. </li></ul><ul><li>Jest to suma wszystkich przewidzianych w projekcie form wsparcia w przeliczeniu na jednego Beneficjenta. </li></ul><ul><li>Jeżeli założymy udział 100 osób, ale dla 30 -tu mamy 20 godz. konsultacji i 10 godz. doradztwa, a dla pozostałych 70 -ciu 60 godz. szkoleń, to wyliczenie wygląda następująco: </li></ul><ul><li>[30*(20h+10h) + 70*60h] / 100 = 51 </li></ul><ul><li>czyli: </li></ul><ul><li>51 godzin wsparcia na jednego uczestnika </li></ul>Przykład wyliczania wskaźnika
 32. 32. Wartość dodana projektu +
 33. 33. <ul><li>Wartość dodana projektu wynika z ogólnego opisu projektu, a w szczególności z jego celów, działań i rezultatów jakie są planowane do osiągnięcia (pkt 3.1, 3.3 i 3.4). </li></ul><ul><li>Jej charakter zależny jest ściśle od projektu i środowiska, w jakim ma być realizowany. Dlatego trudno jest jednoznacznie określić na czym ma polegać. </li></ul><ul><li>Wartość dodana zazwyczaj związana jest z osiągnięciem dodatkowych rezultatów , nie wynikających bezpośrednio z celów projektu i z jego działań. </li></ul><ul><li>Wartość dodana to często wykorzystanie posiadanych zasobów w bardziej efektywny, innowacyjny sposób , osiągniecie zamierzonych celów przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów finansowych. </li></ul>Wartość dodana projektu
 34. 34. <ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>osiągnięcie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS , które są mierzalne – należy wówczas wykazać związek między tymi rezultatami a dodatkowym wsparciem z EFS </li></ul><ul><li>osiągnięcie dodatkowych rezultatów tj. wyższe lub uzupełniające kwalifikacje potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem (jeżeli uzyskanie tych kwalifikacji nie jest przewidziane w projekcie) </li></ul><ul><li>inwestycje w całkowicie nowe oraz innowacyjne działania , których nie dałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie środków własnych beneficjenta </li></ul><ul><li>zwiększenie liczby osób mających większy dostęp do szkoleń, kształcenia ustawicznego lub innych form wsparcia przewidzianych w programach operacyjnych </li></ul><ul><li>zwiększenie możliwości zatrudnienia </li></ul><ul><li>nawiązanie trwałej współpracy przedsiębiorców z realizatorem projektu. </li></ul>Wartość dodana projektu
 35. 35. <ul><li>Przykład: </li></ul><ul><li>W projekcie skierowanym do osób bezrobotnych planuje się organizację szkoleń zawodowych z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania, założono także opracowanie autorskiego programu zawierającego zarówno część merytoryczną, warsztatową (w warunkach laboratoryjnych) oraz praktyczną. </li></ul><ul><li>Praktyka ma być realizowana w oparciu o nowatorski plan indywidualnych praktyk prowadzonych w przedsiębiorstwach, polegający na wspólnym wykonywaniu zadań zawodowych przez pracownika firmy i uczestnika projektu. Pracodawcy mają aktywnie uczestniczyć w opracowaniu programu szkolenia. </li></ul><ul><li>Jako wartość dodaną wskazano nawiązanie trwałej współpracy przedsiębiorców z realizatorem projektu (centrum kształcenia praktycznego), dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb przedsiębiorców oraz upowszechnienie nowego programu szkolenia wśród pracodawców . </li></ul>Wartość dodana projektu
 36. 36. <ul><li>CEL: </li></ul><ul><li>Przeszkolenie bezrobotnych </li></ul><ul><li>REZULTAT: </li></ul><ul><li>Liczba bezrobotnych, którzy nabyli nowe kwalifikacje </li></ul><ul><li>WARTOŚĆ DODANA: </li></ul><ul><li>Zwiększenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych </li></ul>Cel – Rezultat – Wartość dodana
 37. 37. Monitoring a ewaluacja <ul><ul><li>Monitoring rezultatów </li></ul></ul><ul><ul><li>Ewaluacja projektu </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoring i sprawozdawczość </li></ul></ul>
 38. 38. Projektodawca ma obowiązek przedstawiać rezultaty działań monitorujących instytucji, w której składał wniosek Należy przekazywać informacje o postępach i ewentualnych trudnościach występujących w projekcie Monitoring rezultatów Regularna sprawozdawczość obowiązuje projektodawcę w ciągu całego okresu realizacji projektu Monitoring rezultatów
 39. 39. <ul><li>Monitoring służy sprawdzeniu, czy program realizuje to, co miał realizować w zakresie dóbr i usług, jakie miały zaistnieć w jego efekcie, np.: czy zaplanowane szkolenie się odbyło, czy powstał podręcznik, czy nadano odpowiednie spoty reklamowe itp. </li></ul>Monitoring a ewaluacja Zapamiętaj! Projektując ewaluację miej na uwadze, że nie da się zbadać wszystkiego, ale zadbaj by zdobyte dane wiarygodnie świadczyły o dobrej realizacji projektu.
 40. 40. <ul><li>Na każdym projektodawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia ewaluacji projektu . </li></ul><ul><li>Ewaluacja to sprawdzenie (lub sprawdzanie), czy w wyniku podejmowanych w projekcie działań osiągnięte zostały spodziewane rezultaty oraz czy te rezultaty przełożyły się na realizację celów projektu (lub czy przybliżają tych osiągnięcie tych celów). </li></ul><ul><li>Taka ocena może być dokonywana na bieżąco, przez cały czas, równolegle do procesu jego monitorowania . </li></ul><ul><li>Na zakończenie projektu (i programu) przeprowadza się tzw. ewaluację końcową , będącą ostatnią fazą zarządzania projektem . </li></ul>Ewaluacja projektu
 41. 41. <ul><li>Monitoring i sprawozdawczość to czynności towarzyszące projektowi przez cały okres realizacji. Stanowią źródło niezbędnych informacji o przebiegu projektu. </li></ul><ul><li>Najpierw określmy, co będzie przedmiotem monitoringu? </li></ul><ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>zgodność prac z harmonogramem </li></ul><ul><li>zgodność zakresu prac wykonywanych w ramach projektu </li></ul><ul><li>ocena jakości prac wykonywanych w ramach projektu </li></ul><ul><li>ocena postępu finansowego. </li></ul>Monitoring i sprawozdawczość
 42. 42. <ul><li>Kto to będzie przeprowadzał i na jakiej podstawie? </li></ul><ul><li>Przykład: </li></ul><ul><li>Wśród osób zarządzających projektem znajduje się Specjalista ds. monitoringu wewnętrznego, którego prace będą oparte na analizie dokumentów powstałych w trakcie trwania projektu, takich jak programy szkoleń, listy obecności, liczba przesłanych zgłoszeń, ankiety oceniające. </li></ul>Monitoring i sprawozdawczość
 43. 43. <ul><li>Czego się dowiemy? </li></ul><ul><li>Przykład: </li></ul><ul><li>Po zakończonych szkoleniach Beneficjenci Ostateczni wypełnią ankiety oceniające poziom i stopień przydatności realizowanego Projektu. Pytania zamknięte i otwarte będę skonstruowane tak, aby umożliwić przeprowadzenie analizy oceny. Formularz oceny będzie zawierać od 10 do 12 pytań, w tym 3 pytania otwarte. </li></ul><ul><li>Jak będziemy popularyzować rezultaty projektu? </li></ul><ul><li>Przykład: </li></ul><ul><li>Rozpowszechnianie wyników działań projektu odbywać się będzie poprzez publikacje materiałów z przeprowadzonych szkoleń. </li></ul>Monitoring i sprawozdawczość
 44. 44. Zagrożenia <ul><ul><li>Co może nam przeszkodzić? </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza SWOT </li></ul></ul><ul><ul><li>Matryca logiczna </li></ul></ul>
 45. 45. <ul><li>Z problemem osiągnięcia zakładanych rezultatów wiąże się kwestią zagrożeń dla projektu. </li></ul><ul><li>Należy odpowiednio wcześnie opisać, na jakie przeszkody może napotkać realizacja projektu i jakie działania zostaną podjęte w celu ich uniknięcia , tak by założone wskaźniki zostały jednak osiągnięte. </li></ul><ul><li>Realizacja projektów wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem . Jednym z narzędzi opisujących i sprawdzających ryzyko projektowe jest tzw. analiza SWOT , powszechnie stosowana w zarządzaniu. </li></ul>Co może nam przeszkodzić?
 46. 46. <ul><li>Analiza SWOT to jedna z najcz ęś ciej stosowanych technik planowania i analizy . Służy do porządkowania informacji. </li></ul>Anali za SWOT S ( Strengths ) – mocne strony wszystko to co stanowi atut analizowanego obiektu W ( Weaknesses ) – słabe strony wszystko to co stanowi słabość, wadę analizowanego obiektu T ( Threats ) – zagrożenia wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej O ( Opportunities ) – szanse wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany
 47. 47. <ul><li>W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymujemy wstępną koncepcję projektu , która określa uwarunkowania społeczne i gospodarcze, definiuje wszystkie podmioty, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na projekt, identyfikuje potencjalną grupę docelową projektu, przedstawia propozycje rozwiązań po dokonaniu weryfikacji i wyboru strategii działania. </li></ul><ul><li>Wstępna koncepcja projektu przekładana jest na matrycę logiczną projektu, która jest jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych na etapie przygotowania wniosku projektowego. </li></ul><ul><li>Matryca powinna pełnić rolę narzędzia wspomagającego definiowanie, planowanie, realizację i ewentualną ewaluację projektów. </li></ul>Matryca logiczna
 48. 48. Logika pionowa określa, co projekt ma realizować, wyjaśnia związki przyczynowe oraz określa założenia i potencjalne problemy mające wpływ na projekt, ale od niego niezależne Matryca logiczna Logika pozioma dotyczy pomiaru efektów projektu oraz zasobów wykorzystanych do jego realizacji poprzez określenie wskaźników pomiaru oraz źródeł, dzięki którym pomiar będzie weryfikowalny
 49. 49. Matryca logiczna Analiza czynników krytycznych Skąd będą pochodzić informacje dotyczące wskaźników? Wskazanie nakładów i środków niezbędnych do realizacji działań Poszczególne kroki, które zmierzają do osiągnięcia rezultatu Działania Analiza czynników krytycznych Skąd będą pochodzić informacje dotyczące wskaźników? Jakimi miernikami będą mierzone osiągane cele bezpośrednie? Co zostanie osiągnięte dzięki realizacji projektu? Rezultaty Analiza czynników krytycznych Skąd będą pochodzić informacje dotyczące wskaźników? Jakimi miernikami będą mierzone osiągane cele bezpośrednie? Jaki kluczowy problem organizacji zostanie rozwiązany? Cele projektu (szczegółowe) Analiza czynników krytycznych Skąd będą pochodzić informacje dotyczące wskaźników? Jakimi miernikami będą mierzone osiągane cele ogólne? Na ile projekt realizuje cele sponsora lub instytucji współpracującej czy lokalnego środowiska? Cel ogólny Założenia Źródła weryfikacji Wskaźniki Opis projektu
 50. 50. Podsumowanie WARTO ZAPAMIĘTAĆ <ul><ul><li>Na etapie wstępnym planowania projektu – kiedy określa się jego cele oraz dobiera działania – należy także opisać ich spodziewane efekty. </li></ul></ul><ul><ul><li>Efekty to wskaźniki, które pozwolą ocenić, czy cele projektu zostały osiągnięte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wskaźniki powinny być elementem procesu monitorowania projektu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Należy właściwie (i realistycznie) dobrać wskaźniki i wskazać sposób ich mierzenia. </li></ul></ul>
 51. 51. Źródła informacji <ul><ul><li>Zasady systemu sprawozdawczości w ramach PO KL </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki </li></ul></ul><ul><ul><li>Plan działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kobiety w Polsce (2007) – Główny Urząd Statystyczny </li></ul></ul><ul><ul><li>Podręcznik wskaźników PO KL </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasady dokonywania wyboru projektów </li></ul></ul><ul><ul><li>www.pokl.lodzkie.pl </li></ul></ul><ul><ul><li>www.efs.gov.pl </li></ul></ul>
 52. 52. Dziękuję za uwagę i zapraszam do pozyskiwania środków z PO KL

×