Ddd

725 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ddd

  1. 1. ีบ้านถวาย อยูอาเถอหางดง จ ังหว ัดเชยงใหม่ บ ้านถวาย มีการถ่ายทอดงาน ่ ิ ิ ืศลปะการแกะสล ักไม้และงานศลปะแขนงอืนทีเกียวข้องสบต่อ ก ันมาอย่าง ่ ่ ่ ่ ้ ีแพร่หลายกว้างขวางยิงขึน จนกลายเปนอาชพหล ักของคนในชุมชน ได้ร ับ ็ ่การสงเสริมจากทงภาคร ัฐและเอกชนให้เปนหมูบานท่องเทียว ทาให้งาน ั้ ็ ่ ้ ่ ิศลปห ัตกรรมของหมู่บ ้านถวายได้ร ับความนิยมทงในและต่างประเทศ ั้ กรอบรูป แกะสล ัก ้ :ชินงานเป็ นตัวปลาอานนท์ เป็ นไม ้สัก ไม ้ ้ ชินเดียว ไม่มการต่อ แกะสลักด ้วยความ ี ปรานีตสวยงาม Description : กรอบกับ ขนาด : 120x60x6 cm ้ ชินงานคนละชิน ชินงาน ้ ้ เป็ราคาปลาอานนท์ เป็ นไม ้ นตัว : 70,000 บาท ้ สัก ไม ้ชินเดียว ไม่มการ ี ต่อ Size : มี2ขนาด 120x80x7 ้ การใชประโยชน์ในงานภิท ัศน์: cm 250,000 บาท น นาไปติดทีผนัง ใช ้ตกแต่งสวน เช่ ่ 120x60x6 cm 70,000างๆของส่วน นาไปแขวน ตามมุมต่ บาท ้ตกแต่งภายในอาคาร ตกแต่งเพือ ใช ่ Price ฿ 70000 เพิมควาสวยงาม และเพิมมูลค่าของสวน ่ ่ Note . ไม ้สันได ้เนอย่างดี และงานนั ้ ก บ ้านเหมืองกุงเป็ นหมูบ ้านเล็ก ๆ ่ อยูไม่ไกลจากตัวเมืองเชยงใหม่ ่ ี มากนัก เดินทาสะดวกตามถนน ี สายเชยงใหม่-หางดง เพียง 6 กิโลเมตร เป็ นเมือง ิ สนค ้าหัตถกรรมท่องเทียวของ ่ ี ้ ื่ เมืองเชยงใหม่ ขึนชอลือเลือง ่ เป็ นหน ้าเป็ นตาด ้านงานฝื อ โคมไฟลายฉลุ :เป็ นงานเครื่องปั นดินเผา และทาลวดลายให้ เกิดช่องว่าง ้ โปร่ง และความสวยงาม ราคา:100-150 บาท การใช้ งานในงานภูมิทศน์ : นาหลอดไฟมาใส่ เป็ นโคมไฟ ั และนาไปวางตกแต่งสวน ตามมุมต่างๆ ให้ เกิดความ สวยงามและยังมีประโยชน์ นายไมตรี ศรีสง่า 5219101319
  2. 2. ”“บ ้านจ๊างนัก”บ ้านเลขที่ 56/1 หมูท ี่ 2 ตาบล ่บวกค ้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์ (053) 3446891, 01-4725051
  3. 3. ผลงาน ่ ้ปี 2535 นาทีมงานกลุมสล่าบ้านจ๊างน ัก จ ัดนิทรรศการคาราวานชางไม้ ๑ ทีจ ังหว ัด ่ภูเก็ตปี 2536 ร่วมแสดงงานมหกรรมประติมากรรม 93 ร้อยปี ศาสตราจารย์ ศิลป์พีระศรี ณ พิพธภ ัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟาฯ กรุงเทพฯ ิ ้ ้ปี 2537 นาทีมงานกลุมสล่าบ้านจ๊างน ัก จ ัดนิทรรศการคาราวานชางไม้ ๒ ่ณ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ ้ปี 2541 นาทีมงานกลุมสล่าบ้านจ๊างน ัก จ ัดนิทรรศการคาราวานชางไม้ ๓ ่ณ ศูนย์การค้าโอเรียนเตลเพลส กรุงเทพฯ ้ปี 2542 นาทีมงานกลุมสล่าบ้านจ๊างน ัก จ ัดนิทรรศการคาราวานชางไม้ ๔ ่ณ โรงแรมรอย ัลการ์เด้นรีสอร์ทพ ัทยา จ ังหว ัดชลบุร ีปี 2542 ร่วมนิทรรศการศิลปกรรมศิลปิ นภาคเหนือ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยูห ัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ หอนิทรรศการศิลปะว ัฒนธรรม ่มหาวิทยาล ัยเชียงใหม่ปี 2543 ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมของศิลปิ นล้านนา “จิตวิญญาณล้านนา ๗ คนเมือง”ปี 2543 คณะกรรมการว ัฒนธรรมแห่งชาติ โดยสภาว ัฒนธรรมจ ังหว ัดเชียงใหม่ มองโล่เชิดชูเกียรติ เปนศิลปิ นดีเด่น จ ังหว ัดเชียงใหม่ สาขาท ัศนศิลป ประจาปี 2543 ็ ์ปี 2545 ร่วมแสดงนิทรรศการ “ต๋ามฮีตโตยฮอยสล่าเมือง ๑” ณ หอนิทรรศการศิลปะว ัฒนธรรม มหาวิทยาล ัยเชียงใหม่ปี 2545 นาทีมงานสล่า “บ้านจ๊างน ัก” จ ัดนิทรรศการงานแกะสล ักไม้ชุดคชธาตุ 4 ดิน นา ้ลม ไฟ ณMotion Hall ชน G ดิเอ็มโพเรียม ช็ อปปิ้ ง คอมเพล็ กซ ์ กรุงเทพฯ ั้ปี 2546 ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “ต๊ามฮีตโตยฮอยสล่าเมือง ๒” ณหอนิรรศการศิลปะว ัฒนธรรม มหาวิทยาล ัยเชียงใหม่

×