Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pmo slideshare

395 views

Published on

دفتر مدیریت پروژه چیست؟ و چه وظایفی دارد؟

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

Pmo slideshare

 1. 1. ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬1398/02/01 ‫پیران‬ ‫مدیریت‬ ‫پیشرو‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫محتوا‬ ‫این‬(PMPiran)‫است‬ ‫بالمانع‬ ،‫اهداف‬ ‫همین‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دانش‬ ‫ترویج‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫هدف‬ ‫با‬. ‫پروژ‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬‫ه‬ ‫دارد؟‬ ‫وظایفی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬
 2. 2. 10% 29% 31% 20% ‫چیست‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬‫؟‬ ‫خدمات‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬‫کمک‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬‫خود‬‫نتــــایج‬‫کند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫بهتری‬
 3. 3. ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫تاثیر‬ 31% 17% 52% 15% 34% 2003 51% 30% 21% ‫موفق‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫های‬‫پروژه‬‫چالش‬ ‫با‬ ‫بازدهــــی‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫هزینه‬ ‫اتالف‬ ‫درصد‬ ‫هـــــا‬‫پـــــــروژه‬ ‫در‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫ها‬‫سازمان‬: ‫هـــــــای‬‫پروژه‬ ‫خورده‬ ‫شکست‬ 1994
 4. 4. ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫اهداف‬ ‫پــــیگیـــری‬‫منابع‬‫ثبت‬‫و‬‫نـــگهداری‬ ‫درس‬‫ها‬‫آموخـــته‬ ،‫تدوین‬‫توســـــــعه‬‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫نگهــــداری‬ ،‫تدوین‬‫توســــعه‬‫و‬ ‫ابــــزارها‬ ‫نگهداری‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬‫راســـتایی‬ ‫استراتژ‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬‫ی‬ ‫سازمان‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫تسهیل‬ ‫گزارش‬‫عــــملکرد‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫حمایت‬
 5. 5. ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫وظایف‬ ‫هماهنگی‬‫ارتباطات‬ ‫ها‬‫پروژه‬‫با‬‫یکدیگر‬ PMO ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫ـعه‬‫ـ‬‫توس‬ ‫و‬ ‫ـدیریت‬‫ـ‬‫م‬ ‫ها‬‫سیاست‬،‫ها‬‫رویه‬ ‫هـای‬‫دارایی‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫بـــــرای‬ ‫ها‬‫پروژه‬ ‫ممـیزی‬ ‫سازگاری‬‫استانداردها‬ ‫با‬، ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫های‬‫سیاست‬... ،‫مربیگـــــــــــری‬ ‫و‬ ‫آمـــــــــــوزش‬ ‫نـــــظــــــــــارت‬ ‫ـــدوین‬‫ـ‬‫ت‬ ‫و‬ ‫ـــه‬‫ـ‬‫تهی‬ ‫متــــــــــــدولوژی‬ ،‫پــروژه‬ ‫مــدیریت‬ ‫و‬ ‫روشــها‬ ‫بهتــرین‬ ‫استــــــانداردها‬
 6. 6. ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫سطوح‬ ‫نیاز‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬‫ش‬ ‫مـدیری‬ ‫دفتـر‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫به‬‫ت‬ ‫ســــطوح‬ ‫از‬ ‫یکــــی‬ ‫در‬ ‫پــــروژه‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اقدام‬ ‫تعالی‬ ‫مرکــز‬ ‫ـــر‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـــز‬‫ـ‬‫تمرک‬ ‫اهـــــــــداف‬ ‫استراتژیــ‬‫ک‬ ‫و‬ ‫کسـب‬ ‫بلوغ‬ ‫کــــــــــــــــار‬ ‫دفتر‬‫مدیریت‬ ‫پـــــایه‬ ‫پروژه‬ ‫فرآیندها‬ ‫کنترل‬ ‫پروژه‬ ‫چـند‬ ‫در‬ ‫دفترمدیریـــــت‬ ‫استاندارد‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫توســـــــعه‬ ‫پشــــــتیبانی‬ ‫فرآینـدهــــا‬ ‫دفتر‬‫مدیریــت‬ ‫پیشرفته‬ ‫پروژه‬ ‫ـــــــدن‬‫ـ‬‫گنجان‬ ‫اهــــــــــداف‬ ‫کــار‬ ‫و‬ ‫کســب‬ ‫محــــــــیط‬ ‫در‬ ‫مــــــــدیریت‬ ‫پـــــــــــروژه‬ ‫پروژه‬ ‫دفتر‬ ‫در‬‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬
 7. 7. ‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫مراحل‬‫پرو‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫برپایی‬‫ژه‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫ایجاد‬‫و‬ ‫افـــزاری‬‫نرم‬ ‫های‬‫زیــــرساخـــــت‬ ‫مدیری‬ ‫دفتر‬ ‫کارکنان‬ ‫استخدام‬‫ت‬ ‫پــــروژه‬ ‫مـــــدیران‬ ‫و‬ ‫پــــــروژه‬ ‫تغییرات‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگی‬ ‫نیازهای‬ ‫ارزیابی‬ ‫ســـــــازمـــــان‬ ‫پروژ‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫توسعه‬،‫ه‬ ‫ها‬‫قــــــالب‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مــــــدل‬ ،‫ها‬‫روش‬ ‫کارکنـــان‬ ‫آمــــــوزش‬ ‫رهـــــبری‬ ‫چـــارچو‬ ‫ارائـــه‬ ‫دفتــــــر‬ ‫بــــــرای‬ ‫و‬ ‫ـروژه‬‫ـ‬‫پ‬ ‫ـدیرت‬‫ـ‬‫م‬ ‫ریــــــــزی‬ ‫برنامه‬
 8. 8. ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫های‬‫چالش‬ 71%‫هایی‬‫سازمان‬‫که‬‫دفت‬‫ر‬ ‫ـی‬‫ـ‬‫س‬ ‫ت‬ ‫را‬ ‫ـروژه‬‫ـ‬‫پ‬ ‫ـدیریت‬‫ـ‬‫م‬ ‫کنند‬‫می‬،‫طـی‬‫اول‬ ‫سـال‬ ‫سـه‬ ‫منحل‬ ‫را‬ ‫آن‬‫کنند‬‫می‬ ‫از‬ ‫ترس‬‫زیــــــــادشدن‬ ‫های‬‫الیه‬‫بـــوروکـراســی‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫تعارض‬‫اختیــارات‬ ‫پـــــروژه‬ ‫مــــــــدیــران‬ ‫تــــــــرس‬‫باال‬ ‫از‬‫رفتـــن‬ ‫بـــــــاالسری‬ ‫های‬‫هزینــه‬ ‫عــدم‬‫سوی‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫مدیران‬‫ارشــــــــــــد‬ ‫دفتر‬ ‫اختیارات‬ ‫کمبود‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫بـرای‬ ‫تحــــــــــــقق‬‫اهداف‬ ‫تغـــییر‬ ‫های‬‫ریســک‬ ‫فرهنگ‬‫ســـــازمانی‬ ‫نیـــروی‬ ‫کمبود‬‫انسانی‬ ‫ای‬‫حــرفـــه‬‫در‬‫مدیــریت‬ ‫پـــــــــــــــــــــــــــــروژه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیران‬ ‫احساس‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬‫استقال‬‫ل‬ ‫و‬‫خـــــــالقـــــــــــــــیت‬
 9. 9. www.pmpiran.com ‫پرویز‬‫راد‬ ‫است‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫جن‬ ‫از‬ ‫مشکل‬ ‫پ‬‫و‬ ‫سیستم‬ ‫جن‬ ‫از‬ ‫کاری‬ ‫راه‬،‫ساختار‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫مانند‬‫مورد‬ ‫نیاز‬‫است‬.
 10. 10. ‫پیران‬ ‫مدیریت‬ ‫پیشرو‬ ‫مشاور‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ www.pmpiran.com ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ ،‫آموزشی‬ ‫مطالب‬ ‫دیگر‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬. @pmpclub @pmpiran@pmpiran@pmpclub

×