Seminar APL-ONG

473 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminar APL-ONG

 1. 1. Relaţia APL-ONGSeminar pentru reprezentanţii APL şi ONG 29 martie oraşul Cimişlia Sofia Ursul
 2. 2. Scopul seminarului: Conştientizarea de către participanţi a necesităţii creării parteneriatelor durabile între autorităţile locale şi organizaţiile neguvernamentale cu scopul soluţionării problemelor comunitare.
 3. 3. Obiective de bază:În rezultatul activităţilor participanţii vor căpăta următoarele cunoştinţe şi abilităţi: Instrumente de analiză a părţilor interesate de soluţionarea problemei forme şi metode de conlucrare dintre organizaţiile neguvernamentale şi autorităţile publice locale. planificarea conjugarea eforturilor în activităţile de soluţionare a problemelor comunităţii în parteneriat.
 4. 4. Agenda zilei• Cei doi actori: misiune şi resurse disponibile• Studiu de caz: Oraşul Semili, Republica Cehă• Instrumentul „Harta factorilor interesaţi”• Efectul multiplicării reurselorLucru în grupuri mici: Cîmpul de forţeLucru în grupuri mici: Conjugarea resurselor• Domeniile de conlucrare a administraţiei publice locale cu sectorul asociativ.Asalt de idei• Istorie de succes: Elaborarea Strategiei de Mediu în oraşul Cantemir prin conjugarea resurselor.
 5. 5. “Durerea de cap a autorităţilor” Sarcina mea Interesul de APL cetăţenilor Soluţionarea _ Soluţionarea problemelor _ comunităţii _ problemelor sale Cum să fac? De unde resurse? Cine să mă ajute?
 6. 6. Autorităţile administraţiei publice locale sînt de două niveluri:1. Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi sunt cele care activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului) şi sînt constituite pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale.2. Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea sînt cele constituite şi activează pe teritoriul raionului, municipiului Chişinău, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei din unităţile administrativ-teritoriale respective.
 7. 7. Competenţele autorităţiloradministraţiei publice locale Autorităţile administraţiei publice locale au: competenţe proprii şi competenţe delegate de stat.Domeniile proprii de activitate ale autorităţiloradministraţiei publice locale atît de nivelul întîi cît şide nivelul doi sunt stipulate în art. 4 al Legii privinddescentralizarea administrativă nr. 435-XVI din28.12.06.
 8. 8. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind descentralizarea administrativă Nr. 435 din 28.12.2006 Publicat : 02.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 029Capitolul IIDomeniile de activitate ale autorităţilor publice localeArticolul 4. Domeniile proprii de activitate ale autorităţilor publice locale(1) Pentru autorităţile publice locale de nivelul întâi se stabilesc următoarele domenii proprii de activitate:a) planificarea urbană şi gestionarea spaţiilor verzi de interes local;b) colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere, inclusiv salubrizarea şi întreţinerea terenurilor pentru depozitarea acestora;c) distribuirea apei potabile, construirea şi întreţinerea sistemelor de canalizare şi de epurare a apelor utilizate şi pluviale;d) construcţia, întreţinerea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale;e) transportul public local;f) amenajarea şi întreţinerea cimitirelor;g) administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale;
 9. 9. h) construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi extraşcolare (creşe, grădiniţe de copii, şcoli de artă, de muzică);i) dezvoltarea şi gestionarea reţelelor urbane de distribuire a gazelor şi energiei termice;j) activităţi culturale, sportive, de recreaţie şi pentru tineret, precum şi planificarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de activităţi;k) amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale, realizarea oricăror alte măsuri necesare pentru dezvoltarea economică a unităţii administrativ- teritoriale;l) instituirea şi gestionarea întreprinderilor municipale şi organizarea oricărei alte activităţi necesare dezvoltării economice a unităţii administrativ- teritoriale;m) construcţia de locuinţe şi acordarea altor tipuri de facilităţi pentru păturile social vulnerabile, precum şi pentru alte categorii ale populaţiei;n) organizarea serviciilor antiincendiare.
 10. 10. “De undesă iau bani ca să fac toate acestea?”
 11. 11. “CUM să facem toate acestea?”
 12. 12. Cele 3 sectoare din comunitate – cum sunt Sectorul administrativ Sectorul (APL) economic Sectorul asociativ (ONG)
 13. 13. Cele 3 sectoare din comunitate – cum le dorim Sectorul administrativ Sectorul economic (APL) Sectorul asociativ (ONG)
 14. 14. În căutarea partenerului De ce ONG ? Misiunea ONGÎn conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu legea Republicii nr. 837–XIII din 17.05.1996 “Cu privire la asociaţiile obşteşti”: organizaţie neguvernamentală, benevolă, independentă, apolitică, nonprofit, pe principiul benevol, autogestiunii, cu scopul de a contribui la crearea şi dezvoltarea ... .............................................. .......
 15. 15. Scopuri statutare ale ONG-urilorAPP – îmbunătăţirea condiţiilor pentru copii şi tineri în procesul educaţional Educaţie civică a cetăţenilor (angajaţi, neangajaţi, f/p ş.a.) Educaţie ecologică, tehnologii avansate Drepturile copiilor/omului Şanse egale Promovarea culturii naţionale Dezvoltarea standardelor sociale (sănătate, deprinderi de viaţă, toleranţă ş.a.)
 16. 16. Studiu de caz or.Semili, Republica Cehă a. 2006 - Scopul – Deschiderea APL  Proiectul “Oraş deschis şi transparent” – 1. Implicarea cetăţenilor: - Discutarea planului de activitate (nu în clădirea primăriei); au apărut terenuri de joacă; - Mijloace de informaţie: internet, ziar; telef. mobil, fotografierea; scopul – semnalarea neregulilor din oraş; Şedinţele CO – pe sait, pe TV; Rezultat: consilierii mai pregătiţi, cultura politică. Colegiu de redacţie – opoziţia, studenţi ş.a., nu consilieri sau politicieni. 2. Gestionarea domeniului public. – Reparaţia şi evidenţa apartamentelor APL; Crearea paşaportului apartamentului; Primărie publică: - Audienţă permanentă; Ecusoane f/p, fără întrerupere la ora de prînz; 3. Folosirea societăţii civile. Participarea ONG, oamenilor simpli în comisii, comitete, grupuri; Proiecte la UE 4. Transparenţa achiziţiilor publice. Totul se publică: criteriile, creat portalul achiziţiilor publice (de Minister)
 17. 17. Studiu de caz or.Semili, Republica Cehă
 18. 18. Studiu de caz or.Semili, Republica Cehă
 19. 19. Sarcina 1 Ce probleme comunitare aveţi de soluţionat? (asalt de idei) Prioritizaţi o problemăSarcina 2 Efectuaţi Analiza cîmpului de forţe şi aplicaţi legea Pareto Lucru în grupuri mici
 20. 20. Sarcina: “Harta factorilor interesaţi” Înscrieţi în jurul “problemei” numele tuturorpărţilor interesate de a fi soluţionată Problema 20
 21. 21. “Harta factorilor interesaţi” Părinţii Patronatele Şcoala Sindicatele APL ONG-urile Fundaţiile Problema Mass-mediainternaţionale Organele Organele de drept statale ONG-uri Biserica din Agenţii străinătate economici 21
 22. 22. “Analiza câmpului de forţe” Sarcina: Înscrieţi în tabel denumirile tuturor părţilor şi gradul lor de disponibilitate de a participa la soluţionarea problemei. % % Nr. Denumirea părţii inetresate pro contra 1. Şcoala 90 10 2. APL 60 40 3. Inspecţia ecologică 60 40 4. Organele de drept 50 50 5. Cooperativa agricolă 30 70 6. Părinţii 30 70 7. Asistenţa socială 40 60 TOTAL 360 340 51 % 49 % 22
 23. 23. Legea Pareto80 % eforturi 20 % rezultat20 % eforturi 80 % rezultat 23
 24. 24. Efectul multiplicării eforturilor/ resurselor 1+ 1=? Partener partener
 25. 25. Conjugarea resurselor Resurse APL Resurse ONG
 26. 26. Sarcina Doriţi să realizaţi un proiect de soluţionare a problemei identificate. Numiţi activităţile incluse cu indicarea partenerilor şi obligaţiilor partenerilor:Actiunea Partenerul si Partenerul si Partenerul si obligatia obligatia obligatia
 27. 27. Ce aşteaptă partenerii de la noi Imagine/nume bună Publicitate Suport ... ? (spaţiu, implicare) Recunoaştere Colectare/atragere de fonduri Continuitate şi dezvoltarea relaţiilor (Acord) Ce putem sa-i dam?
 28. 28. Modalităţi de parteneriate  Ad-hoc  De durată  Pe interese comune  Pe rezultat “Cîştig- cîştig”
 29. 29. Ce se poate de solutionat prinparteneriate Ocuparea copiilor în orele libere Proces educaţional dotat Condiţii de lucru îmbunătăţite Dezvoltarea comunităţii Educaţia multilaterală a copiilor şi a adulţilor Dezvoltarea personalului Capacităţi instituţionale dezvoltate Salubrizarea comunităţii
 30. 30. Domeniile de conlucrare a administraţiei publicelocale cu sectorul asociativ
 31. 31. Asigurarea unui dialog eficient: APL — societatea civilă. Domeniile de conlucrare a administraţiei publice locale cu sectorul asociativ pentru soluţionarea problemelor de dezvoltare comunitară:a) democratizarea vieţii publice prin desfăşurarea unor activităţi ce ar avea drept scop formarea abilităţilor şi acumularea cunoştinţelor de către membrii ONG-urilor şi factorii de decizie în următoarele domenii:  sensibilizarea cetăţenilor în probleme legate de participarea la procesul decizional şi elaborarea politicilor publice locale;  dezvoltarea transparenţei administrative;  consultarea cetăţenilor în probleme de interes local;  perfecţionarea activităţii de audienţă a cetăţenilor;  promovarea valorilor locale etc.
 32. 32. b) perfecţionarea activităţii de planificare strategică şi de elaborare a planurilor de dezvoltare durabilă a localităţilor care ar presupune:  susţinerea şi crearea de noi întreprinderi private;  utilizarea judicioasă a resurselor locale;  păstrarea şi crearea a noi locuri de muncă;  generarea de noi venituri personale pentru creşterea nivelului de trai;  consolidarea bazei de impozitare pentru susţinerea administraţiei publice locale.
 33. 33. c) dezvoltarea sectorului asociativ care ar avea drept rezultat:  luarea de atitudine faţă de problemele stringente ale comunităţii, găsirea soluţiilor optime şi rezolvarea situaţiilor de conflict;  asigurarea unei comunicări sociale eficiente;  structurarea eficientă a spaţiului informaţional;  asigurarea unei monitorizări permanente din partea societăţii;  efectuarea unor expertize independente, elaborarea şi înaintarea unor proiecte de alternativă, efectuarea de cercetări şi analize calificate;  formarea orientărilor sociale independente, a unei opinii publice de alternativă.
 34. 34. d) susţinerea şi dezvoltarea programelor ce ar avea drept scop:  schimb de experienţă privind alfabetizarea funcţionarilor publici şi consilierilor locali în probleme de administrare publică. În acest scop sunt recomandate seminare, workshop-uri şi alte metode interactive de instruire precum şi vizite reciproce şi schimb de experienţă;  transfer de cunoştinţe între reprezentanţii ONG şi APL în domeniul elaborării unor strategii şi planuri de dezvoltare durabilă a comu-nităţilor;  proiecte transfrontaliere pentru căutarea soluţiilor în problemele locale comune (dezvoltarea infrastructurii comunitare, ecologizarea teritoriilor, combaterea maladiilor sociale etc.);  impulsionarea activităţii de înfrăţire a localităţilor din ţările partici-pante la proiectele transfrontaliere, crearea unor “hărţi” ale iniţiativelor populare cu promovarea lor în lume.
 35. 35. Transparenţa în activitatea autorităţilor publice localeşi asigurarea accesului la informaţie
 36. 36. Studiu de caz, oraşul CantemirProiectul “Iniţiative pentru dezvoltare durabilă”1. Solicitant – ACI2. Partenerul 1 – APL Cantemir3. Partenerul 2 – Inspecţia Ecologică CantemirBuget total: 35700 LMD; Buget fara parteneri/conjugare – 40700 LMDBuget solicitat: 23700 LMDBugetul partenerilor: 12000 LMD. (+5000 lei muncă voluntară)
 37. 37. Activităţile proiectuluiMasa Rotundă de lansare a proiectului.Crearea şi funcţionarea grupului de voluntari.Editarea Buletinului Informativ al proiectului şi a pliantului.Evaluarea stării mediului oraşului Cantemir
 38. 38. Activităţile proiectului:- întruniri de identificare a problemelor- vizita de schimb de experienţă laUngheni- atelier de elaborare a politicilor demediudezbatere publică a politicilor demediu
 39. 39. Rezultate prin conjugarea eforturilor : 1. Elaborate politicile de mediu - Document oficial de dezvoltare durabilă pe termen de 5 ani– viziune clară a localităţii. 2. Circa 250 de locuitori implicaţi direct în elaborarea, adoptarea şi promovarea politicii publice de mediu a oraşului. 3. Creată precondiţia de atragere a resurselor investiţionale pentru dezvoltarea durabilă a localităţii. 4. Creat un mijloc de informare a locuitorilor: Buletinul Informativ. 5. Desfăşurat şi cunoscut 1 instrument democratic de implicare în procesul decizional pentru atingerea unei mai bune guvernări: dezbaterea publică. 6. Nivel ridicat de conştientizare a APL, a instituţiilor abilitate şi a locuitorilor privind importanţa politicii publice de mediu.

×