Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang Alamat Ng Buko

107,907 views

Published on

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Y8gKsI ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Y8gKsI ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • hindi nadodownload....big help sana to sa mga bata at parents para kuwentohan ang anak...feeling dismay...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ang Alamat Ng Buko

 1. 1. Ang Alamatng BukoNi: Charish Ann G. MartinBEED 3-1N
 2. 2. Sa lahat ng puno sa buong mundo,buko na marahil ang pinaka-sagrado.Mula sa ugat, dahon, bunga at punonito, ikay tiyak na makakabuo ngkapaki-pakinabang na produkto.Itoy puno ng buhay kung tawaginng karamihan, subalit alam mo ba kungano ang kaniyang pinagmulan? Halinattuklasin ang misteryo kung saan nga banagmula ang buko. :)))
 3. 3. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan. Tanging pagaspasng mga dahon mula sa nagtataasang puno at talahib ang ingay naiyong maririnig sa kapaligiran. Sabayan pa ng mga masasayang huning mga ibong tila sa himpapawid ay nagsisipag-awitan. Sadyang napakapayapa at marahil salungsod ay hindi mo na nanaising manirahan pa.Ganito kung ilarawan ng mga taganayon ang kanilang bayan.
 4. 4. Subalit sa kabila ng kapayapaang itoy nagtatagoang kalungkutan at kasawian sa puso ni Bulan,anak ng isang mayaman at kilalang pamilya.Sa taglay nitong ganda at mala-porselanang kulay, hindi nanakapagtataka kung bakitmarami ang humahanga atnahuhumaling sa kanya.
 5. 5. Sa kabaitan at kagandahang loob na ipinapakita niBulan sa kahit na sino pa mang tao sa mansyon, hindi nanakapagtatakang mabilis na nahulog ang loob ni Kiko sakanya. Bagamat anak lamang ng kanilang katiwala,naglakas loob parin si Kiko na ligawan si Bulan at ngnaglaon ay nahulog rin ang loob ni Bulan sa kanya.
 6. 6. Hindi alintana ni Bulan ang agwat saestado ng pamumuhay nila ni Kiko hanggang saisang araw ay natuklasan ng kanyang mgamagulang ang tungkol sa kanilang relasyon niKiko at tulad ng inaasahan, sila ay pilit napinaghiwalay.
 7. 7. “Lapastangan ka Bulan! Paano mo ito nagawa saamin ng iyong ama? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi moman lang ba naisip ang kahihiyang maidudulot nito saating pamilya?” nagngangalit nawika ng kanyang ina.
 8. 8. “Wala po akong dapat ikahiya ina sapagkatmabuting tao naman si Kiko at wala kamingginagawang masama. Ipagpatawad niyo angaking pagsuway subalit mahal ko po siya atmasaya ako sa piling niya." nangingiyaknamang sagot ni Bulan.
 9. 9. “Hindi ka ba kinikilabutan sa iyongsinasambit Bulan? Kung ikaw ay di nahihiya, kaming iyong ina ay hiyang-hiya kayat simula sa arawna ito, hindi kana maaaring makipagkita sa kanya”,nagbabantang sagot ng kaniyang ama.
 10. 10. Tutol ang mga magulang ni Bulan na makipag-relasyonito kay Kiko sa kadahilanang ito ay mahirap lamang attila inilalayo ang kanilang pamilya sa posiblengkahihiyang maidulot nito kung sakaling malaman ito ngmga tao. Labag man sa kalooban, walang nagawa siBulan kundi sundin ang nais ng kanyang mga magulang.
 11. 11. Walang tigil sa pag-iyak si Bulan hanggang sadumating ang araw na wala ng luhang mailuluha angkanyang mga mata. Dahil dito, kanya ng natanggap namarahil ay hindi sila para sa isat isa ni Kiko.
 12. 12. Isang araw, umalis ang mga magulangni Bulan upang asikasuhin ang kanilangnegosyo sa kabilang bayan. Nagpasyaitong magpa-iwan kung kayat hindi nasiya isinama. Dala ng labis na pagkabagot,napagpasyahan ni Bulan na maglibotmuna sa kanilang hardin.
 13. 13. Sa kanyang paglilibot ay nakakita siya ng isangmagandang bulaklak at ito ay kaniyang pinitas.Hindi niya namalayang nasa likuran na niya si Kiko.Dali-dali itong umalis upang umiwas subalitnahawakan ni Kiko ang kanyang braso kung kayatwala siyang ibang nagawa kundi huminto.
 14. 14. Kinausap siya ni Kiko at tinanong kung mahal parin basiya nito. "Oo, mahal parin kita ngunit alam namannating tutol sa iyo ang aking mga magulang. Kungipagpapatuloy pa natin ito, lalo lang nila akong ilalayosayo", sagot ni Bulan.
 15. 15. "Hindi naman lingid sa aking isipan na tutolsa akin ang iyong magulang. Subalit maaarinaman natin itong ilihim sa kanila nang hindi nanila tayo paghiwalayin pa," sambit naman ni Kiko.At nagkasundo nga ang dalawa na ililihim angkanilang relasyon.
 16. 16. Nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. At tulad ng ibangnagmamahalan,kanila ringnapagkasunduang bumuo ngkanilang magiging tawagan. Mula sa kanilangpangalang Bulan at Kiko, "BUKO" ang ngalangkanilang nabuo. Palihim na nagkikita ang dalawaat sa tuwing nais nilang magkita, isinusulat nila angkanilang tawagan sa isang malaking puno kasamaang oras o araw ng kanilang pagkikita.
 17. 17. Nagsilbing tagpuan na ng dalawa ang puno, hanggang saisang araw ay may nakakita sa kanilang dalawa at agaditong ipinaalam sa mga magulang ni Bulan. Nagalit ang mgaito sa muling pagsuway ni Bulan sa kanila kung kayatsiyay ikinulong sa isang kuwarto nanghindi na ito makalabas ng tuluyan atmakipagkita pa kay Kiko.
 18. 18. Lubos na kalungkutan ang nadarama ni Kiko.Gayon din si Bulan na halos araw-araw ayumiiyak. Sa sobrang pagnanais na mulingmakita si Bulan, naglakas loob itong nakiusapsa mga magulang nito."Senyorito, pagbigyan niyo naman po sanaakong muling makita at maka-usap man langang inyong anak kahit saglit lamang",pakiusap ni Kiko sa ama ni Bulan.
 19. 19. “Nahihibang ka na ba Kiko? Matapos ang kahihiyangnaidulot mo sa aming pamilya, sa tingin mo bay mulikong pahihintulutan ang iyong kalapastanganan? Kayathabang maaga pay umalis kana, nang hindi na lalongmag-init ang ulo ko at ikaw ay masaktan pa" ,wika ng ama ni Bulan. At tulad nga ng inaasahan, hindipinagbigyan si Kiko na muling masilayan si Bulan.
 20. 20. Halos araw-araw ay nananalangin si Bulan saMaykapal na sana ay makalabas na siya sa tila impyernoniyang kulungan at ng muli silang magkita ni Kiko. Narinig ngisang diwata ang kanyang panalangin at ito ay nagpakita sakanya. Kinausap siya ng diwata at sinabing bibigyan niya ito ngpagkakataon na magkita silang muli ni Kiko sa isang kondisyon.Pagpatak ng alas dose, kinakailangan na niyang makabalik sakanyang kuwarto at kung hindi niya ito sinunod ay mayroongmangyayaring hindi kanais-nais. At sa labis na kagustuhangmakita muli si Kiko, agad itong pumayag sa kasunduan.
 21. 21. At tulad nga ng sinabi ng diwata, muling nagkitaang dalawa. Masaya nilang sinalubong at hinagkanang isat-isa. Halos mangiyak-ngiyak ang dalawa satagal ng panahong hindi sila nagkita. Sila ay nag-kwentuhan hanggang sa umabot at dumating na ang orasna itinakda.
 22. 22. Nasabi rin ni Bulan ang tungkol sa kasunduan nila ngdiwata kay Kiko subalit hindi ito naniwala. Kanyangpinilit si Bulan na makipagtananan sa kanya at dahilsa labis na pagmamahal ay hindi na ito nagdalawang-isipna sumama. Nang sila ay akmang aalis na, biglangnagpakita sa kanila ang diwata at ipinaalala kay Bulanang kapalit ng hindi nito pagtupad sa kasunduan.Sinubukang tumakas ng dalawa at sa galit ng diwata ayisinumpa niya ang mga ito.
 23. 23. Kinabukasan ay nagkagulo ang mga tao dahilsa sabay na pagkawala nila Bulan at Kiko. Haloslahat ay abala sa paghahanap sa dalawa lalo na kay Bulan.Sa kanilang paghahanap ay may nakitang isang kakaibangbunga ang mga tao sa ilalim ng isang puno. Lahat aynagtataka sapagkat ngayon lamang sila nakakita ngganoong bunga.
 24. 24. Naglakas loob ang ina ni Bulan na ito ay pulutin at ng itoay kanyang iangat, tila may laman itong tubig sa loob.Upang makasiguro ay ipinabiyak niya ito at kanilangnakita ang napakaputi nitong laman; kasing puti ng kulayng balat ni Bulan. Biglang napaluha ang ina ni Bulan atnagwikang, "Marahil ay ito na sina Kiko at ang akinganak na si Bulan.” Ang napakatigas na bungang ito aynagpapa-alala sa katigasan ng ulo ng dalawa.
 25. 25. Hindi alam ng mga tao ang ngalan nitong bunga nangmay nagwikang "BUKO" na nabasa niya diumano sapuno kung saan natagpuan ang bunga at mula noon aytinawag na ito ng mga taga-nayon na Buko. Ang bukona dati ay tawagan lamang ng dalawang nagmamahalanat nagbibigay kulay sa kanilang pag-iibigan ayngayong siya ng nagbibigay buhay sa mga tao.

×