Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

пета среща в падуа отчет пред пс

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

пета среща в падуа отчет пред пс

 1. 1. ПОЛЕТЪТ ЗА РИМ СЕ ЗАБАВИ СС ООККООЛЛОО ЧЧААСС ИИ ППООЛЛООВВИИННАА ППООРРААДДИИ ЛЛООШШООТТОО ВВРРЕЕММЕЕ
 2. 2. ПАРТНЬОРСКОТО УУЧЧИИЛЛИИЩЩЕЕ ВВ ППААДДУУАА
 3. 3. ППъъррввии ддеенн
 4. 4. ПЪРВИ СРЕЩИ С ПРИЯТЕЛИТЕ ООТТ ДДРРУУГГИИТТЕЕ ССТТРРААННИИ
 5. 5. ВЪВ ВЛАКА ННАА ППЪЪТТ ЗЗАА ВВЕЕННЕЕЦЦИИЯЯ ВВттооррии ддеенн
 6. 6. ““КАНАЛЕ ГГРРААННДДЕЕ”” ВВЪЪВВ ВВЕЕННЕЕЦЦИИЯЯ
 7. 7. ‘‘ВОДНИТЕ УЛИЦИ’ ННАА ВВЕЕННЕЕЦЦИИЯЯ
 8. 8. ПЕШЕХОДНИТЕ УУЛЛИИЦЦИИ ННАА ВВЕЕННЕЕЦЦИИЯЯ
 9. 9. НА ВСЕКИ ПЛОЩАД ИМА ЦЪРКВА ИИ ККЛЛААДДЕЕННЕЕЦЦ,, АА ТТЕЕРРААССИИТТЕЕ ССАА ННАА ППООККРРИИВВАА
 10. 10. ЕЖЕДНЕВИЕ – ТУК ССЪЪЩЩОО ЖЖИИВВЕЕЯЯТТ ХХООРРАА
 11. 11. ГОНДОЛИТЕ-ССИИММВВООЛЛЪЪТТ ННАА ВВЕЕННЕЕЦЦИИЯЯ
 12. 12. КРАСИВИТЕ ССГГРРААДДИИ ННАА ВВЕЕННЕЕЦЦИИЯЯ
 13. 13. ППЛЛООЩЩААДД ‘‘ССААНН ММААРРККОО’’
 14. 14. Дворецът ннаа ДДоожжииттее,, ББииббллииооттееккааттаа,, ММооссттъътт ннаа ввъъззддиишшккииттее
 15. 15. ЛЛЮЮББООППИИТТННОО
 16. 16. НА ППААЗЗААРР ВВЪЪВВ ВВЕЕННЕЕЦЦИИЯЯ
 17. 17. ДОЛОМИТИ – ЮЖНАТА ЧЧААССТТ ННАА ААЛЛППИИТТЕЕ ТТррееттии ддеенн
 18. 18. ПОХОД ННААГГООРРЕЕ ККЪЪММ ВВЪЪРРХХАА
 19. 19. МЕЧТАНАТА ЦЕЛ – ХХИИЖЖААТТАА ИИ ЧЧААШШАА ЧЧААЙЙ
 20. 20. ЧОВЕК И ПРИРОДА-ППЪЪТТЯЯТТ ННААДДООЛЛУУ
 21. 21. РАЗХОДКА ИИЗЗ ППААДДУУАА ВВ ДДЪЪЖЖДДАА ЧЧееттввъъррттии ддеенн
 22. 22. ЦЦЕЕННТТЪЪРРЪЪТТ ННАА ППААДДУУАА
 23. 23. ИЗЛОЖБА НА ТТРРААДДИИЦЦИИООННННИИ ЯЯССТТИИЯЯ
 24. 24. НАШАТА МАСА ББЕЕШШЕЕ ННААЙЙ--ББООГГААТТАА
 25. 25. И НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНА-ВВССИИЧЧККОО ССЕЕ ИИЗЗЯЯДДЕЕ
 26. 26. ВВЪЪВВ ВВИИХХЪЪРРАА ННАА ТТААННЦЦАА
 27. 27. ДУХЪТ И АТМОСФЕРАТА ННАА ‘‘ККООММЕЕННССККИИ’’
 28. 28. ППРРИИЯЯТТЕЕЛЛССТТВВАА ЗЗААВВИИННААГГИИ
 29. 29. ДОВИЖДАНЕ ДДОО ППООРРТТУУГГААЛЛИИЯЯ

×