Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Núm35 del 'PCTnews' amb les novetats octubre-novembre del PCT de Turisme i Oci

641 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Núm35 del 'PCTnews' amb les novetats octubre-novembre del PCT de Turisme i Oci

  1. 1. Nº 35 OCTUBRE- NOVEMBRE 2013 íNDEX 1 2 3 5 El t urisme, clau en el desenvolupament de l’ Llat í Arc Es constitueix la Taula d'Enoturisme impulsada per la Generalitat Alt a sat isfacció ent re els part icipants al primer Workshop del t errit ori de la MIDIT Es llegeixen dues noves tesis del Doct orat en Turisme i Oci de la URV El turisme, clau de la competitivitat dels territoris de l'Arc Llatí La Diputació de Tarragona ha acollit el 27 de novembre una jornada de t reball que ha reunit represent ant s del servei de t urisme de la Provincia it aliana de Massa Carrara, t ècnics de les regidories de t urisme del territori, professionals i est udiants de la URV, per tal de presentar i posar en comú les conclusions i el desenvolupament del projecte 'Model de governança t uríst ica', emmarcat en l’ Llatí i Arc desenvolupat per l'Àrea de Recursos Humans i Polít iques Act ives d'Ocupació de la Diputació en col·laboració amb el PCT de Turisme i Oci. L’ udi ha posat de manifest que hi ha diferent s expressions de gest ió t uríst ica, est condicionades per les est ratègies de cada territ ori i emmarcades per les t radicions i normat ives de cada país. Tanmateix, la conjunt ura econòmica a Espanya i, sobret ot , a It àlia, ha modificat part de les estruct ures i competències dels ens t uríst ics en la mesura que es limiten els recursos econòmics. El Gerent del Pat ronat de Turisme de la Diputació, Octavi Bono, ponent en la jornada, ha manifest at que les escales regional i provincial són les que millor poden afavorir la part icipació dels agents públics i privat s en mat èria de governança. Bono, també ha afirmat que els act ors que operen en el sector han de t reballar de manera t ransversal i amb la creació de sinergies que permetin la màxima eficàcia i eficiència en les act uacions. El diput at delegat de Recursos Humans i Polít iques Act ives d’ Ocupació de la Diputació i representant a l’ Llatí, Joan Josep Malràs, ha afirmat que aquest Arc projecte i el conjunt de la t asca que duu a t erme l’ administ ració int ermèdia est à plenament enfocada al desenvolupament local. Així mateix, ha destacat que la col·laboració en matèria de governança en t urisme dels territ oris de l’ Llat í, és Arc un pas per aconseguir una relació més est able ent re els ens gest ors del t urisme. L'Arc Llat í est à format per Diput acions i Consell s Insular s espanyol s, Províncies it alianes i Depart am ent s francesos de la Medit errània Occident al, que s’est én per un eurot errit ori policènt ric del Sud d’Europa i que va des de l’Al garve fins a Sicília.
  2. 2. 2 PCT NEWS OCTUBRE- NOVEMBRE 2013 PRODUCTE / PCT DE TURISME I OCI El PCT i la URV participen a la Taula d'Enoturisme de la Generalitat com a Paisatges del Vi Es tracta de l'òrgan on es proposaran i es debatran les actuacions del nou programa de promoció turística 'Enoturisme Catalunya' i que promourà l'acció coordinada del sector. El 6 de novembre va tenir lloc la const it ució de la Taula d’ Enot urisme, l’ òrgan on es proposaran i es debatran les act uacions del nou programa de promoció t uríst ica de la Generalitat , Enot urisme Catalunya, i del que forma part Salvador Anton, direct or del PCT de Turisme i Oci i degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, com a represent ant de 'Paisat ges del Vi'. Aquest òrgan està format , a més, per un representant de les Denominacions d’ Origen catalanes, en aquest cas la DO Conca de Barberà; un represent ant de les Rutes del Vi de Lleida, del Penedès i de l'Empordà; representants de l'Associació Priorat Enot urisme i del Consorci Turisme DO Alella; represent ants dels quat re pat ronats de t urisme de les Diputacions i Turisme de Barcelona; i representats de la Generalitat (Direcció General de Turisme, Agència Catalana de Turisme i l'INCAVI). Objectiu de cooperació L’ object iu principal de la Taula és t reballar amb la màxima cooperació i coresponsabilit at publicoprivada en la millora de la compet it ivitat enot uríst ica del t errit ori en t ots els àmbits: qualitat , especialització, est ratègia, innovació, coneixement , senyalització, promoció i comercialit zació. El Secretari d'Empresa i Compet itivitat , Pere Torres, ha explicat que "tenim un t urisme de cat egoria mundial i tenim uns vins que t ambé s’ obren camí int ernacional. Aquesta Taula ha de servir per a reunir totes dues excel·lències perquè el nost re enoturisme també sigui excel·lent". Així doncs proposarà línies prioritàries de coneixement , invest igació i innovació, i promourà l'acció coordinada del sector a t ot Catalunya, a més de const it uir una plataforma estable i de t reball que permet i gestionar la definició, seguiment i implant ació de les act uacions previstes en el Programa d'Enot urisme Catalunya. Primeres conclusions En la primera sessió, una de les conclusions a què s’ arribat és ha la necessit at de disposar d’ una senyalit zació enot urística al t errit ori clara i de qualit at . Els membres de la Taula d'Enoturisme en la primera reunió celebrada aquest novembre a Barcelona i que va ser presidida pel secretari d'Empresa i Competitivitat, Pere Torres. També s'hi ha presentat una primera proposta per endegar un pla específic de promoció i comercialit zació. Aquest pla pret én impulsar accions en base a t res escenaris diferent s, posicionar Catalunya com a dest inació enot uríst ica; promocionar i comercialitzar aquelles empreses i dest inacions que ja funcionen i es consideren compet it ives; i establir un programa de millora de la compet it ivitat per a aquelles empreses i iniciat ives que volen iniciar la seva promoció i comercialit zació en l’ enot urisme. Formarien part d’ aquest pla iniciat ives com ara la creació d’ gest or estadíst ic específic un per a l’ enot urisme que aport i coneixement -tant quant itatiu com qualit at iu- sobre el perfil del t urista; un programa de formació; i l’ organització i la part icipació en diversos esdeveniment s. Tot s aquests temes es debat ran en les properes sessions de la Taula per poderlos posar en marxa el més aviat possible. Projecte Enoturisme Catalunya La const it ució d’ aquesta Taula de t reball s’ emmarca en el projecte Enot urisme Cat alunya, el nou programa de la Generalitat per promoure i donar suport a la comercialit zació de l’ ofert a t uríst ica catalana vinculada a l’ enot urisme. La seva creació respon a la voluntat de millorar la compet it ivit at en aquest segment t uríst ic, considerat est ratègic tant a nivell de desenvolupament territ orial com econòmic pel seu alt valor afegit .
  3. 3. 3 PCT NEWS OCTUBRE- NOVEMRE 2013 PRODUCTE/ CONSORCI MCTUR Alta satisfacció entre els participants en el primer Workshop del territori MIDIT Tots els assistents que han respost l'enquesta de satisfacció emprendran noves accions comercials. El primer Workshop del t erritori MIDIT, la mancomunitat que aplega els municipis de Vandellòs i l’ Hospitalet de l’ Infant , Tivissa i Prat dip, celebrat el 29 d’ ubre a oct l’ el Spa La Figuerola de Hot Vandellòs, ha comptat amb la part icipació de 26 empreses de diferent s sect ors de la indúst ria t uríst ica i agroalimentària allot jaments, empreses de t urisme act iu, cellers i agrobotigues-, que han mant ingut més de 150 ent revistes ent re elles. Tal i com es desprèn dels resultats de l’ enquesta elect rònica que han respost part dels part icipant s, el grau de satisfacció dels assist ent s és molt alt , ja que t ot s han punt uat amb valors de 4 i 5 sobre 5 la realització d’ aquesta t robada empresarial, que tenia com a object iu facilit ar les relacions ent re agents del t erritori per crear sinergies per millorar l’ oferta t uríst ica. De fet , segons les respostes de l’ enquesta d’ opinió, el 45% dels assistens ha afirmat no conèixer prèviament la resta d’ empreses amb les que s’ ent revistat i el ha 100% dels enquestats han indicat que empendran noves accions comercials després de l’ assist ència al Workshop. Aquest a acció és el resultat de les propostes sorgides a la primera sessió del Fòrum d'Opinió del sector t uríst ic de la MIDIT, en el que part icipen els agents del t errit ori, i ha estat organitzat amb el suport del Consorci per a la Millora de la Compet it ivitat del Turisme i l'Oci. El Workshop s’ emmarca dins del projecte "Compet it ivitat i diversificació econòmica al t errit ori de la MIDIT", finançat pel programa d'ajut s a projectes innovadors i experiment als (20122013) i subvencionat en un 75% pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu (FSE). "Les pet it es reunions ent re empreses són una de les accions més eficaces i product ives ja que es t ract a d'un canal de comercialit zació molt direct e i personalit zat . D'aquest a manera, aquest tipus de t robades obren la possibilitat d'establir nombroses relacions comercials en un curt espai de t emps i a un cost relat ivament reduït ", expliquen des de la MIDIT. PRODUCTE / CONSORCI MCTUR PRODUCTE BAIX CAMP / CONSORCI MCTUR 37 empreses participen al workshop Terra Alta Més de 30 empreses interessades en crear producte turístic Un t otal de 37 empreses de les comarques de la Terra Alt a i la Ribera d'Ebre van part icipar el 12 de desembre al workshop Terra Alta, per donar-se a conèixer i per est ablir relacions comercials eficient s, organitzat pel Consell Comarcal Terra Alta i el Consorci per a la Millora de la Compet it ivitat del Turisme i l'Oci. Es t ract a d'empreses de diversos sect ors, allot jament , restauració, empreses d’ ivitat s, cellers, product ors act agroalimentaris, almàsseres i art esans, que es van reunir per foment ar l'act ivació conjunta de noves propostes i productes t uríst ics. Dins el project e 'Treball a les 7 comarques' els mesos d'oct ubre i novembre s'han celebrat també els seminaris 'Caract erització de l'act iu enològic per al visitant ' i 'Guies t errit orials d'enot urisme a la Terra Alt a'. Més de 30 empreses i ent it ats t urístiques dels municipis d'int erior del Baix Camp han part icipat en la jornada de present ació del Project e de creació de product e t urístic a lesMunt anyes de la Costa Daurada, engegat pel Pat ronat Comarcal de Turisme amb la col·laboració del PCT de Turisme i Oci. Durant la presentació es va explicar el procés i passos que se seguiran per tal de crear productes t uríst ics at ract ius i de qualit at i per tal de comercialit zar-los tant al mercat nacional com, en alguns casos, a l'internacional, alhora que es van recollir les aport acions dels empresaris per enriquir el projecte.
  4. 4. 4 PCT NEWS OCTUBRE- NOVEMBRE 2013 INNOVACIÓ EN EL TURISME DEL VI / CONSORCI MCTUR L'interès en la formació en enoturisme mostra l’ oportunitat que veu el territori en el sector Aquest curs organitzat i impartit en el marc del projecte Pla INTURVI compta amb la participació de cellers de les diverses DO de la demarcació, que acullen alumnes en pràctiques. 25 alumnes, joves i at urats que hi veuen l'oport unit at de dot ar-se d'eines per iniciar una nova act ivitat professional, procedents de diverses comarques de Tarragona, ent re les que dest aca el número d'inscripcions del Priorat , part icipen des del mes d'oct ubre i fins a finals de desembre en el curs de formació de perfil de contacte 'Turisme del vi: eines per a una nova act ivitat professional'. Aquesta formació és organit zada pel Consorci MCTUR dins el Pla INTURVI Clúster d'Innovació en el Turisme del Vi, un projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Cat alunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del programa Projectes Innovadors i Experimentals. Una vegada impart ides les classes t eòriques i pràct iques a la Facultat de Turisme i Geografia, per part de Jaume Salvat , responsable d'enot urisme del Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Est udis Turíst ics del departament de Geografia de la URV; Jordi Calabuig, responsable del project e INTURVI; i dels enòlegs Anna Casabona i Pedro Cabanillas; han t ingut lloc dues sort ides de camp al novembre per est udiar exemples concrets. En la primera es van visitar casos de la DO Tarragona com el Celler Experiment al Mas dels Frares de la Facult at d'Enologia de la URV, la cooperat iva de Vila-rodona o el celler Mas Vicenç; i en la segona, de les DOQ Priorat i DO Montsant , com el Celler cooperat iu de Gandesa, Buil&Giné, la Cooperat iva Falset Marçà i el Castell del Vi. Act ualment els alumnes es t roben realitzant pràct iques d'empresa en cellers de les DO Tarragona, Priorat , Conca de Barberà, Penedès, Mont sant , Terra Alta. La resposta rebuda tant per part dels alumnes com dels cellers que s’ han interessat en col·laborar per acollir pràctiques, most ra l’ oport unit at que es veu en l’ activit at i el producte enot uríst ic per desenvolupar i pot enciar el t errit ori. CONEIXEMENT / PCT DE TURISME I OCI Un centenar de persones comparteixen projectes en la marató d'innovació del Fòrum CEICS 2013 InnovAcció, l'act e cent ral del Fòrum CEICS que aquest any ha portat per lema “ Connect em per crear valor”, han estat dot ze hores dedicades a aprendre i explorar nous project es i propost es innovadores consolidades. Des de la fot ografia aèria aplicada al pat rimoni, passant per la cult ura i el paisat ge per desenvolupar el territ ori o apps per publicar rut es geolocalit zades, així fins a 30 iniciatives consolidades que els emprenedors han compart it amb la resta de part icipant s. D'una banda, un grup d'emprenedors han compart it els seus projectes consolidat s amb la resta de part icipant s, i, de l'alt ra, una vint ena de persones més han explorat les seves propost es de fut ur amb part icipants de perfils diversos, que els han ajudat a debat re, qüest ionar i col·laborar en el desenvolupament de la iniciativa. Han estat un cent enar de creatius, emprenedors, empresaris, personal amb responsabilitat administ rat iva, est udiants i professors amb necessitat d'innovar els qui han int eract uat a la Capsa de Música, a l'Espai Tabacalera de Tarragona. A t ravés de diverses act ivitats, la jornada ha cont ribuït a est ablir contactes ent re els participants i que hagin t robat oport unitats per crear junt s. Les act ivitats del Fòrum han tingut lloc del 25 de novembre al 4 de desembre.
  5. 5. 5 PCT NEWS OCTUBRE- NOVEMBRE 2013 La Facultat de Turisme i Geografia inaugura el curs acadèmic i l’ampliació de les seves instal·lacions CONEIXEMENT Es defensen dues noves tesis del programa de Doctorat en Turisme i Oci de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV El 2 de desembre s’ inaugurat ha el curs acadèmic i l'ampliació de la Facult at de Turisme i Geografia al Campus URV de Vila-seca. L'act e ha compt at amb la lliçó inaugural del professor Joan Cals, cat edràt ic del Depart ament d'Economia Aplicada de la UAB i aut or del llibre 'Los int ereses del fut uro. Economía en un cambio de época'. L'ampliació de les inst al·lacions, a les quals s’ fet una visit a ha guiada, respon a una t riple necessit at de l'act ivit at docent : l'ampliació de t res a quat re anys dels est udis de Turisme, passant de la diplomat ura al grau, el t rasllat dels est udiant s del Geografia des del campus Cat alunya a Vila-seca, i la docència de programes de màst er. Els nous espais est an ja en funcionament , des de l'inici del curs. Ent re obra nova i reforma parcial dels act uals, fan 3.000 m 2 i est an dedicat s al Cent re de Recursos per a l'Aprenent age i la Invest igació i a noves aules i despat xos per al professorat . Aquest mes de desembre ha t ingut lloc la lect ura i defensa de dues noves t esis en el marc del Doctorat en Turisme i Oci de la Facult at de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, davant tribunals que han compt at amb avauladors investigadors d’ res universitat s int ernacionals. alt El dia 5 la doct oranda Maria Trinitat Rovira va defensar públicament la tesi t it ulada ‘ Ident ificació de pat rons del paisat ge urbà en les dest inacions t uríst iques madures del litoral Mediterrani. El cas de la Costa Daurada Cent ral’ I l’ de desembre, Estela Mariné va defensar la que és la primera . 11 t esi amb menció europea d’ aquest doct orat : ‘ From de projected t o t he t ransmitt ed image: The 2.0 const ruction of t ourist dest inat ion image and ident it y in Cat alonia’ . Ambdues estan adscrites al depart ament de Geografia de la URV i han est at dirigides per Salvador Ant on. Les t esis, que han rebut la menció 'cum laude', s'han llegit a la Facult at de Turisme i Geografia a Vila-seca. Aquest es dues noves tesis s'afegeixen a la que la doctoranda Dorot a Tujoka va llegir el 2 de juliol al Campus Catalunya ‘ Análisis de la cartografía web t uríst ica y su papel en la promoción oficial de dest inos. El caso de las 50 ciudades ‘ Top Dest inat ions’, dirigida per Yolanda Pérez i t ambé adscrit a ’ al Depart ament de Geografia. Lectura de la tesi d'Est ela Mariné a l'Aula Magna de la Facultat de Turisme i Geografia. PCT BREUS Limonium obt é la concessió de la finca municipal del Pont del Diable L’ empresa Limonium, conjuntament amb Med For Life Communicat ion, ambdues amb seu al PCT, han guanyat el concurs públic impulsat per l’ Ajunt ament de Tarragona per obt enir la concessió de la finca municipal del Pont del Diable durant 10 anys. Les empreses van present ar una proposta de gest ió i activitats basada en el concepte de ‘ Parc Ecohist òric, un espai al servei dels t arragonins i dels seus visit ant s’ , fonamentat en t res potes: la de parc (espai d’ públic multifuncional i ús responsable), la d’ eco (espai de gaudi i de valor del pat rimoni nat ural) i la d’ òric (espai d’ hist interpret ació i coneixement del llegat hist òric de Tàrraco, mitjançant el monument de l’ aqüeduct e de les Farreres, inclòs a la llista de monument s Pat rimoni de la Humanit at , així com el jardí romànt ic dels Puig i Valls). En aquest sentit , ambudes empreses est an sat isfetes de poder plasmar de manera pràct ica en un espai t an emblemàtic la seva concepció dels t errit oris int el·ligents i mult ifuncionals, on s’ apost a per la cult ura no com a product e sinó com a mot or de desenvolupament . de la Cost a Daurada ha impartit conjunt ament amb Go On Training, a la sala de formació del PCT, dues act ivitat s format ives, un t aller pràctic sobre Màrquet ing Digit al i Social Media ‘ Aprendre a pot enciar el teu negoci en entorns digit als’i formació int ensiva de francès t uríst ic. Seminari de màrquet ing digital de l’ Associació d’ Apart aments Turíst ics L'Associació d’ Apart ament s Turístics Cont act a am b el PCT de Tur i sme i Oci a Tw it t er, a LinkedIn i a Sl i deshare Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci – Universitat Rovira i Virgili - Campus Vila-seca 977 394 871 info@pct-turisme.cat

×