Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bps Live 2012 Warszawa - analityka-i-symulacje procesów

549 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bps Live 2012 Warszawa - analityka-i-symulacje procesów

 1. 1. Symulacja i Analityka Procesowa OpenText analystView OpenText managerView Waldemar Kot OpenText Business Process Solutions 1
 2. 2. Modelowanie i symulacjaOpenText analystView 2
 3. 3. OpenText analystView• Narzędzie dla bardzo szybkiego modelowania procesów biznesowych (przy użyciu Microsoft Visio 2010 Premium)• Rozszerzenie Visio o symulację i analizę procesów biznesowych• Wyniki symulacji z OpenText analystView mogą byd przesłane do bazy danych OLAP zarządzanej przez OpenText managerView, w celu wykonania jeszcze bardziej złożonych analiz – także porównania danych z rzeczywistych (produkcyjnych) procesów z wynikami symulacji 3
 4. 4. OpenText analystView• Spróbuj samodzielnie: – Do pobrania 60-cio dniowa wersja ewaluacyjna oprogramowania OpenText analystView, wraz z przykładami i samouczkiem: http://global360.com/analystview-support – Dostępny jest także film – przegląd funkcjonalności analystView• analystView wymaga Microsoft Visio 2010 Premium – wersja ewaluacyjna do pobrania: http://visio.microsoft.com 4
 5. 5. OpenText analystViewPrzykładowe ekrany 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. Ustawienia symulacji 8
 9. 9. Dane procesuWłasne pola (np. nazwa klienta, kwota wniosku ubezpieczeniowego).Możliwośd importu/eksportu danych, np. z/do MS Excel, CSV. 9
 10. 10. Zasoby wykorzystywane w ramach procesuLudzie, role, systemy 10
 11. 11. Harmonogramy zasobówDostępnośd 11
 12. 12. Dane dotyczące aktywności procesuCzas trwania, koszty, wykorzystywane zasoby, itp.. 12
 13. 13. Dane aktywności procesuCzas trwania może byd opisany przez wartośd, dane procesowe, rozkładstatystyczny, skrypt, czy też pochodzid z danych produkcyjnych 13
 14. 14. Dane procesu mogą byd modyfikowaneSkrypty (przed rozpoczęciem i po zakooczeniu aktywności) 14
 15. 15. Dane dotyczące inicjowania procesu 15
 16. 16. Możliwośd zbierania wyników symulacji dlawybranych fragmentów procesuWycinek procesu 16
 17. 17. Możliwośd rejestrowania określonych zdarzeo(sytuacji) 17
 18. 18. Możliwośd przypisywania SLARejestrowanie zgodności i niezgodności z SLA 18
 19. 19. Walidacja i kontrola modelu oraz symulacji 19
 20. 20. Symulacja i analiza wyników symulacjiWiele perspektyw: proces, aktywności, uczestnicy, role, statystyki, itp.Porównanie do typowych wartości (wyróżnienie poprzez kolory). 20
 21. 21. Symulacja i analiza wyników symulacjiWyniki symulacji mogą obejmowad całośd procesu lub tylko wybraneprzebiegi (wg typu procesu zawartego w danych procesu – wponiższym przykładzie wg typu wniosku ubezpieczeniowego) 21
 22. 22. Symulacja i analiza wyników symulacjiWyniki symulacji mogą byd filtrowane, sortowane, itp. 22
 23. 23. Symulacja i analiza wyników symulacjiWidok wyników symulacji wg aktywności procesu.Oznaczenie źródeł opóźnieo (i miejsc potencjalnych usprawnieo, np. poprzezautomatyzację). 23
 24. 24. Symulacja i analiza wyników symulacjiAnaliza wybranych fragmentów (wycinków procesu). 24
 25. 25. Symulacja i analiza wyników symulacjiWyniki rejestracji określonych zdarzeo (sytuacji). Także, w podziale wg danychprocesu. 25
 26. 26. Symulacja i analiza wyników symulacjiAnaliza SLA – liczba przebiegów symulacyjnych w których SLA zostało zachowaneoraz przekroczone. Także w postaci wskaźników. 26
 27. 27. Wbudowane raportyMożliwośd eksportu, np. do repozytorium w Microsoft SharePoint. Raporty dotyczą modeluprocesu, scenariuszy symulacyjnych oraz wyników symulacji. Możliwe jest dostosowywanieraportów, pod względem ich treści i wyglądu. 27
 28. 28. Możliwośd optymalizacji procesu i analizy typu„co jeśli” (what-if)Np. pod względem koniecznych zasobów 28
 29. 29. Możliwośd porównywania scenariuszysymulacyjnychNp. przed i po optymalizacji zasobów. 29
 30. 30. Integracja analystView i managerViewDzięki managerView, możliwa jest bardziej zaawansowana analiza danych symulacyjnych.Możliwe jest także porównywanie rzeczywistych (produkcyjnych) danych procesowych zsymulacjami.Możliwośd eksportu (publikacji) wyników symulacji do wielowymiarowej bazy danych (kostkiOLAP) 30
 31. 31. Integracja analystView i managerViewDane do symulacji w analystView mogą pochodzid z produkcyjnego systemu BPM (np. OpenTextMetastorm BPM, OpenText Process360, OpenText, Case360 lub innego/własnego). Źródłemtych danych są wielowymiarowe bazy danych zarządzane przez OpenText managerView. 31
 32. 32. Możliwośd importu/eksportu modeli procesów 32
 33. 33. Analityka procesowaOpenText managerView 33
 34. 34. OpenText managerView• Zaawansowana analiza danych procesowych – Zarówno wyników symulacji, jak i danych z produkcyjnych systemów BPM• Przekształca „surowe” dane procesowe z silników BPM do postaci wielowymiarowych baz danych (kostki OLAP), z których następnie narzędzia raportowe mogą tworzyd zaawansowane raporty – możliwośd analizy i wizualizacji danych procesowych przez użytkowników biznesowych przy użyciu Microsoft Excel – inne opcje obejmują Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft SharePoint Performance Point, publikacje raportów i dashboardów w MS SharePoint, itp. 34
 35. 35. OpenText managerView Wyniki symulacjiOpenText analystView Dane procesowe OLAP BPM: Metastorm, Process Raporty OpenText 360, Case360 managerView Dane procesowe Excel Pivot Table Inne systemy 35 35
 36. 36. Wielowymiarowe bazy danych• Miary – liczbowe wartości – np. średni czas trwania pojedynczego przebiegu procesu• Wymiary – sposób analizy danych, wycinek – np. kraj, miesiąc, typ wniosku ubezpieczeniowego• managerView udostępnia szereg predefiniowanych miar i wymiarów, typowych w analizach procesów biznesowych – np. miary: średni czas trwania/oczekiwania procesu/aktywności – np. wymiary: czas, kalendarz, proces, przebieg procesu, uczestnik procesu• Możliwe jest tworzenie własnych miar, wymiarów, KPI, wycinków czasowych, identyfikatorów, itp. 36
 37. 37. Wykorzystanie Microsoft ExcelTabele przestawne (Pivot table/chart) Tabela przestawna Miary dot. procesów Miary umieszcza Wykres do tabeli się (drag&drop) przestawnej tutaj 37
 38. 38. Wykorzystanie Microsoft ExcelTabele przestawne (Pivot table/chart) Przykład wymiaru Wymiary można umieszczad Przykład: porównanie (drag&drop) w dwóch wersji procesu kolumnach i/lub (AS-IS oraz TO-BE) wierszach 38
 39. 39. Wykorzystanie Microsoft Excel Można używad wielu wymiarów równocześnie Przykład: porównanie dwóch wersji procesu (AS-IS oraz TO-BE) przez pryzmat dni tygodnia 39
 40. 40. Wykorzystanie Microsoft Excel Można używad wielu wymiarów równocześnie Przykład: porównanie dwóch wersji procesu (AS-IS oraz TO-BE) przez pryzmat dni tygodnia, w podziale na typy wniosków ubezpieczeniowych 40
 41. 41. OpenText managerViewPrzykładowe raporty w MS Excel 41
 42. 42. Process Count 42
 43. 43. Process Count History 43
 44. 44. Process Performance 44
 45. 45. Process Performance History 45
 46. 46. Process Backlog History 46
 47. 47. Total Processing Cost for Quarter 47
 48. 48. Labour Utilization 48
 49. 49. Participant Utilization 49
 50. 50. Work Backlog 50
 51. 51. Grant Type Processed this Quarter 51
 52. 52. Grant Type Value Approved or Rejected 52
 53. 53. Grant Type Value Approved or Rejected by Day 53
 54. 54. Process Count By Day Report Does not meet 50-100 backlog goal Meets 50-100 backlog goal 54
 55. 55. Underwriting Work Completed by Plan TypeChart 55
 56. 56. Work Performance against KPI 56
 57. 57. Drill Down to Individual Work Items 57

×