Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vyzkumy workshop2

806 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vyzkumy workshop2

 1. 1. Tvorba dotazníku<br />Brno, 16. května 2011<br />
 2. 2. Tvorba dotazníku<br />
 3. 3. Rozhodování o dotazníku<br />Využít existující nástroj nebo vyvinout vlastní?<br />Kde hledat dotazníky?<br />Odborné články, publikace<br />Specializované stránky (http://www.lrs.org/usersurveys.php)<br />Vyhodnocení kvality existujících dotazníků<br />Jaké máme zkušenosti?<br />Možnost srovnání výsledků<br />
 4. 4. Jak na dotazník?<br />
 5. 5. Typy otázek v dotazníku<br />Otevřené / uzavřené otázky<br />Uzavřené<br />Standardizované odpovědi<br />Vyčerpávající soubor všech možných odpovědí<br />Všechny kategorie (možnosti) musí být výlučné<br />Podrobnější členění lze následně seskupovat (hrubější kategorie)<br />Oboustranně souměrné varianty<br />
 6. 6. Specifické typy otázek<br />Dichotomické (ano/ne, muž, žena)<br />Likertova škála (metoda měření postojů)<br />Jak jste spokojen se službami knihovny?<br />velmi nespokojen<br />spíše nespokojen <br />ani spokojen, ani nespokojen<br />spíše spokojen<br />velmi spokojen<br />
 7. 7. Specifické typy otázek<br />Výčet položek<br />Jakou fakultu studujete?<br />Filozofickou fakultu<br />Fakultu sociálních studií<br />Přírodovědeckou fakultu<br />Ekonomicko-správní fakultu<br />(…)<br />
 8. 8. Specifické typy otázek<br />Seřazení položek<br />Jaké mají být vlastnosti ideálního knihovníka? <br />
 9. 9. Specifické typy otázek<br />Baterie otázek<br />
 10. 10. Specifické typy otázek<br />Sémantický diferenciál<br />Jak byste popsal knihovníka/ knihovnici v knihovně XY?<br />
 11. 11. Specifické typy otázek<br />Filtrační otázky<br />Chodíte do knihovny?<br />Ano <br />Ne (přejděte na ot. 15)<br />Polouzavřené otázky<br />Jakou knihu používáte nejvíce pro studium metodologie?<br />Reichela<br />Dismana<br />Powella<br />Jiné (upřesněte) …<br />
 12. 12. Specifické typy otázek<br />Rozhodnutí o možnosti<br />Projektivní otázky (identifikace se skupinou)<br />Test nedokončených vět<br />Metodologická dilemata:<br />Rozhodnutí o středové kategorii<br />Rozhodnutí o odpovědi „nevím“<br />
 13. 13. Tvorba otázek<br />Každý respondent odpovídá na stejnou otázku<br />Všichni by měli rozumět termínům<br />Jednoznačné časové úseky<br />Otázka končí dotazníkem<br />Upřesněte počet odpovědí<br />Pozor na sociální žádoucnost odpovědi<br />Otázka by neměla být složitá<br />
 14. 14. Tvorba otázek<br />
 15. 15. Tvorba otázek - příklady<br /><ul><li>Jaký je Váš příjem?
 16. 16. Souhlasíte s výrokem prof. MUDr. Jana Nováka, CSc., že „…“
 17. 17. Myslíte si, že vysokoškoláci navštěvují knihovnu více, stejně, nebo méně ve srovnání se středoškoláky?
 18. 18. Někteří rodiče se svými dětmi nečtou. I když je četba pro děti velmi důležitá, někteří rodiče na ni nemají čas, nebo mohou mít jiné důvody dětem nečíst. Čtete se svými dětmi?
 19. 19. Ano / Ne</li></li></ul><li>Tvorba otázek - příklady<br /><ul><li>Knihy a časopisy čtu:
 20. 20. Nikdy
 21. 21. Zřídka
 22. 22. Často
 23. 23. Velmi často
 24. 24. Každý den
 25. 25. Obvykle čtu literaturu:
 26. 26. Romantickou (červená knihovna)
 27. 27. Sci-fi
 28. 28. Dobrodružnou
 29. 29. Dětskou
 30. 30. Odbornou
 31. 31. Poezii</li></li></ul><li>Struktura dotazníku<br />Úvod<br />Titul, účel výzkumu, proč je vhodné výzkum vyplnit<br />Prohlášení o anonymitě, etickém zacházení s daty<br />Termíny (zejména výzkum pomocí pošty, mailu, …)<br />Úvodní otázky<br />Příjemné, zajímavé, jednoduché - pro každého respondenta<br />Citlivá témata<br />Pozor na umístění – musí být smysluplné<br />Ne hned na začátku – respondent nemá vybudovanou důvěru - gradace od nejméně citlivých po nejcitlivější<br />
 32. 32. Struktura dotazníku<br />Osobní a demografická data <br />Umisťují se na konec dotazníků<br />(případně k jiným relevantním otázkám)<br />Celková koncepce dotazníku<br />Podobné otázky za sebou<br />Střídat různé druhy odpovědí<br />Využívat přechody (Další sada otázek bude zjišťovat …)<br />
 33. 33. Online nástroje<br />
 34. 34. Výhody online dotazníků<br />Snížení časového intervalu sběru dat<br />Eliminace chyb při sběru dat (filtrování, logická posloupnost)<br />okamžitá a průběžná kontrola výsledků a jejich základní analýza,<br />zapojení multimédií (videa, obrazu, zvuku…),<br />eliminace finančních nákladů (tazatelé, tisk…)<br />
 35. 35. Výhody online dotazníků<br />respondent zvládá i poměrně dlouhé dotazníky,<br />snadný export do různých formátů (.xls, .csv, .sav)<br />distribuce dotazníků různými kanály (mail, html odkaz, <br />snadná integrace dotazníku do webových stránek knihovny formou iframe nebo pop-up oken (embed kódu).<br />
 36. 36. Nevýhody online dotazníků<br />výzkumná skupina, kterou jsme schopni oslovit, nemusí být reprezentativní vzhledem k celkové populaci registrovaných čtenářů,<br />obtížná možnost kontroly identity respondenta,<br />míra návratnosti závisí na formě distribuce dotazníku,<br />snižuje možnost pokládat komplexní a náročné otázky.<br />
 37. 37. Zlepšování kvality dat a návratnosti<br />Obecná struktura dotazníku<br />Rozdělení dotazníku do několika stran bez nutnosti rolování zvyšuje míru vyplněných a dokončených dotazníků (LozarManfreda, Batagejl a Vehovar, 2002).<br />
 38. 38. Zlepšování kvality dat a návratnosti<br />Sledování pokroku ve vyplňování<br />Důležitější než samotný pokrok je ale vnímání pokroku samotným respondentem (nevidí-li hned zpočátku jasný pokrok ve vyplňování, míra opuštění dotazníku se zvyšuje).<br />
 39. 39. Zlepšování kvality dat a návratnosti<br />
 40. 40. Zlepšování kvality dat a návratnosti<br />
 41. 41. Zlepšování kvality dat a návratnosti<br />Délka dotazníku<br />Délka dotazníku má vliv především na míru opuštění online formuláře v průběhu jeho vyplňování, dále také na míru výběru odpovědí typu „nevím, nemohu odpovědět“, která stoupá spolu s délkou dotazníku (Deutskensetal, 2004).<br />
 42. 42. Zlepšování kvality dat a návratnosti<br />Vizuální prezentace<br />Vyšší míra vyplnění online dotazníků je zaznamenána u designově střídmých dotazníků. Oproti tomu vizualizace určitých prvků (např. log, ukázek zboží) může zvyšovat míru odpovědí na konkrétní otázku (Deutskens, etal. 2004).<br />
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45. Zlepšování kvality dat a návratnosti<br />Interaktivita<br />Interaktivní dotazník reaguje na respondenta – využívá filtrovacích otázek, změny řazení odpovědí atd. Interaktivita dotazníku ovlivňuje především kvalitu získaných dat.<br />
 46. 46.
 47. 47. Zlepšování kvality dat a návratnosti<br />Formát otázek a odpovědí<br />Složité otázky a otevřené otázky zvyšují dle výzkumů míru opuštění dotazníku před jeho kompletním vyplněním.<br />
 48. 48.
 49. 49. Konkrétní nástroje<br />
 50. 50. Nástroje-srovnání<br />

×