Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prazova vyzkumy

1,092 views

Published on

Prezentace ze semináře Výzkumy v knihovnách 16. května 2011

Published in: Technology, Spiritual
 • Be the first to comment

Prazova vyzkumy

 1. 1. Výzkumy v knihovnách
 2. 2. Pro dělat výzkumy <ul><li>Zlepšování kvality knihovních služeb </li></ul><ul><li>Nástroj marketingu a interních změn </li></ul><ul><li>Potvrdit si to, co tušíme </li></ul><ul><li>Zjistit nové info </li></ul><ul><li>Určit si priority v řešení </li></ul><ul><li>Znát přesná čísla </li></ul><ul><li>Zjisti reakce na stávající či nové služby </li></ul>
 3. 3. výzkumy <ul><li>Výzkumy čtenářství </li></ul><ul><li>Výzkumy vysokých škol </li></ul><ul><li>Výzkumy v knihovnách </li></ul><ul><li>liší se zaměřením a rozsahem knihovny </li></ul><ul><li>Výzkumy spokojenosti </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Projekty na podporu čtenářství </li></ul><ul><li>Průzkumy četby: </li></ul><ul><li>Výzkumy čtenářské gramotnosti </li></ul><ul><li>Výzkumy čtenářství </li></ul><ul><li>Jiné např. dětské čtenářství </li></ul>
 5. 5. Problémy výzkumů v knihovnách <ul><li>Nesystematičnost </li></ul><ul><li>Oborová roztříštěnost </li></ul><ul><li>Nereprezentativnost </li></ul><ul><li>Malá znalost metodologie výzkumů </li></ul><ul><li>Nedostatek financí,organizace,spolupráce… </li></ul><ul><li>Výzkumy knihoven x výzkumy čtenářství </li></ul>
 6. 6. Realizované výzkumy <ul><li>Výzkum Národní knihovny v Praze </li></ul><ul><li>Anketa Městské knihovny v Praze </li></ul><ul><li>Výzkum uživatelské spokojenosti v MZK </li></ul><ul><li>Průzkum spokojenosti uživatelů v Knihovně Univerzitního Kampusu v Brně </li></ul><ul><li>Výzkum čtenářství 2007 a 2010 (AV ČR a NK) </li></ul>
 7. 7. Starší výzkumy <ul><li>Knihovna UP Olomouc (2008) </li></ul><ul><li>Knihovna FF Masarykovy Univerzity </li></ul><ul><li>Anketa Knihovny ZČU Plzeň (2008) </li></ul><ul><li>Národní knihovna (2006/2007) </li></ul>
 8. 8. Benchmarking <ul><li>Nástroj na měření kvality </li></ul><ul><li>Nástroj řízení, který prostřednictvím měření výkonů a procesů organizace a jejich systematického porovnávání s výkonem ostatních hledá nejlepší řešení. Poskytuje manažerům lépe poznat vnitřní fungování organizace a identifikovat příležitosti ke zlepšení. </li></ul><ul><li>VŠ knihovny – Knihovna Univerzitního Kampusu v Brně </li></ul><ul><li>Veřejné knihovny – NK – Knihovnický institut Praha </li></ul>
 9. 9. Benchmarking - základní postup: <ul><li>Identifikace oblastí činností, které budou hodnoceny </li></ul><ul><li>Stanovení indikátorů popisujících činnosti </li></ul><ul><li>Sběr dat </li></ul><ul><li>Sdílení dat a výměna informací s partnery </li></ul><ul><li>Mapování procesů a jejich analýza </li></ul><ul><li>Identifikace &quot;nejlepšího&quot; procesu v knihovně </li></ul><ul><li>Změna sledovaných procesů </li></ul><ul><li>Monitorování a porovnávání </li></ul>
 10. 10. Výzkum čtenářské spokojenosti v MZK <ul><li>Říjen-listopad 2010 </li></ul><ul><li>Vyhodnocení prosinec/leden 2011 </li></ul><ul><li>Dotazníkové šetření tištěnou i online formou (nástroj Likeex) </li></ul><ul><li>1190 respondentů </li></ul><ul><li>šetření, které mělo za cíl zjistit spokojenost uživatelů  se službami, fondy a dispozicemi  MZK a přinést podněty pro další rozvoj knihovny. </li></ul>
 11. 11. Sběr dat <ul><li>Metodou výběru respondentů (u tištěné i online formy sběru dat) byl náhodný výběr. </li></ul><ul><li>Sběr dat pomocí tištěných dotazníků probíhal tak, že stejné počty dotazníků byly umístěny na stěžejních místech pro veřejnost tj. v půjčovně, na kontrolním bodě v přístupu do knihovny, na informacích a ve třech velkých studovnách. Online dotazník byl umístěn na webové stránky knihovny, do online katalogu a na facebook. </li></ul><ul><li>Byl zde zřejmý nepoměr v konečném počtu sebraných online (cca 800) a tištěných (cca 320) dotazníků. </li></ul>
 12. 12. Hlavní okruhy zkoumání <ul><li>dispozice a knihovní prostory </li></ul><ul><li>knihovní fondy </li></ul><ul><li>stávající i nové knihovní služby </li></ul><ul><li>spokojenost se změnami v září 2010 </li></ul><ul><li>Dotazník zde: </li></ul><ul><li>http://www.mzk.cz//sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/uzivatelsky_vyzkum.pdf </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Podle výsledků šetření bylo osloveno 62% žen a 32% mužů. </li></ul><ul><li>Více než polovina (55%) jsou respondenti ve věku 20-26 let, 20% respondenti ve věku 27-35 let, 10% ve věku 36-49% a stejnou měrou byly zastoupeni (u obou skupin 6%) respondenti ve věku 15-19 let a 50-65 let. </li></ul><ul><li>Profesní zaměření respondentů - nejvíce byli zastoupeni studenti (60%), poté zaměstnanci (28%), a nakonec osoby výdělečně činné či podnikatelé (5%) a nezaměstnaní (2%). </li></ul><ul><li>Profesní zaměření respondentů - nejvíce byli zastoupeni studenti (60%), poté zaměstnanci (28%), a nakonec osoby výdělečně činné či podnikatelé (5%) a nezaměstnaní (2%). </li></ul>
 14. 14. Knihovní služby <ul><li>V této části se otázky zaměřovaly zejména na využívanost a spokojenost se stávajícími službami. </li></ul><ul><li>Při hodnocení úrovně těchto základních knihovních služeb bylo zjištěno, že nejvíce respondentů je spokojeno s výpůjčními službami (87%), dále s přístupem na internet (59%), na třetím místě se umístili informační a rešeršní služby (46%), kulturní akce atd. (37%). Čtvrtina uživatelů v MZK využívá meziknihovní výpůjční služby (30%) </li></ul><ul><li>Názory na spokojenost s dílčími aspekty v knihovně byly doplněny otevřenými otázkami, které se zaměřovaly např. na spokojenost s webovými stránkami, s kavárnou, knihkupectvím v prostorách knihovny a nakonec na celkovou spokojenost (co se vám v knihovně nelíbí a za co byste knihovnu pochválili). </li></ul>
 15. 15. Nejvyužívanějšími jsou klasicky výpůjční služby (94%) a objednávky ze skladu (79%). Nejméně využívanou službou je tisk (3%) a kopírování (7%). Nízké procento může souviset se zaváděním nových kopírovacích strojů v době sběru dat.
 16. 16. Elektronické databáze <ul><li>U elektronických databází byla potvrzena malá využívanost elektronických odborných databází, což je problém, se kterým se potýká většina veřejných, ale i odborných knihoven. </li></ul><ul><li>Z výzkumu vyplynulo, že přes čtvrtinu respondentů elektronické databáze nepoužívá (38%), občasné používání potvrdilo 24% respondentů a 35% vůbec neví, co databáze jsou. </li></ul><ul><li>Uživatelé stále s odbornými databázemi příliš nepracují, proto je zde možnost pro kurzy informačního vzdělávání, které knihovny sice poskytují, ale často např. z kapacitních důvodů v omezené míře. </li></ul><ul><li>Velké procento dotázaných (44%) tvrdí, že by uvítalo školení pořádané knihovnou, které by je přesvědčilo pracovat s databázemi. </li></ul><ul><li>Respondenti se rovněž vyjadřovali i k dalším typům školení, z nichž největší zájem byl o školení, které učí jak pracovat s databázemi, na druhé pozici se umístili kurzy o tom, jak vyhledávat informace a na třetím místě byli kurzy o používání citací </li></ul>
 17. 17. Preference nových služeb <ul><li>1. přístroj na automatické půjčování knih (ano - 49%, ne - 20%) </li></ul><ul><li>2. přesun výdeje prezenčních výpůjček (ano - 31 %, ne - 41%) </li></ul><ul><li>3. speciální samostatná učebna s PC (ano - 25%, ne - 33%) </li></ul><ul><li>V otázce na zavedení nových služeb v knihovně je zřejmé, že necelá polovina respondentů by uvítala selfcheck . </li></ul>
 18. 18. Zajímavý je ovšem podobný, téměř čtvrtinový podíl těch respondentů, kteří se nedovedli vyjádřit k přesunu prezenčních výpůjček a k selfchecku. U samostatné počítačové učebny to bylo dokonce 43%. Znamená to, že je tato oblast vůbec nezajímá, či ji nepovažují za podstatnou.
 19. 19. Hodnocení změn v září 2010 <ul><li>Poslední baterie otázek byla věnována změnám uskutečněným na podzim v roce 2010. </li></ul><ul><li>Jednalo se tedy o zjištění, zda jsou uživatelé se změnami spokojeni a do jaké míry. </li></ul><ul><li>Nejvíce spokojeni byly uživatelé s volným pohybem po budově (byl přesunut tzv. kontrolní bod z 2. patra do přízemí). Polovina všech respondentů chválila registraci zdarma pro studenty od 15 do 19 let a třetina byla spokojena s novými čtenářskými průkazy. </li></ul><ul><li>Nejvíce nespokojeni byli respondenti s používáním nových kopírovacích strojů, které nabízí více uživatelských možností, ale jsou ve srovnání s původními složitější </li></ul>
 20. 20. Hodnocení změn v září 2010 <ul><li>1. volný pohyb po budově (výborné 68%, chvalitebné 13%) </li></ul><ul><li>2. registrace zdarma od 15 do 19 let (výborné 50%, chvalitebné 7%) </li></ul><ul><li>3. nové čtenářské průkazy (výborné 34%, chvalitebné 18% ) </li></ul><ul><li>4. zahraniční knihovny v budově (výborné 31%, chvalitebné 11%) </li></ul><ul><li>5. nový volný výběr (výborné 30%, chvalitebné 19%) </li></ul><ul><li>6. nové kopírovací stroje (výborné 22%, chvalitebné 12%) </li></ul>
 21. 21. Nespokojenost <ul><li>absenční výpůjčky (více), prezenční výpůjčky (pouze) </li></ul><ul><li>personál – ochota, přístup, informace </li></ul><ul><li>nový volný výběr – počet titulů, řazení </li></ul><ul><li>více beletrie </li></ul>
 22. 22. Spokojenost <ul><li>vstřícnost a ochota personálu </li></ul><ul><li>klidné prostředí </li></ul><ul><li>prostor a budova obecně (včetně příjemného prostředí a atmosféry) </li></ul><ul><li>volný pohyb po budově </li></ul>
 23. 23. Za co byste knihovnu pochválili <ul><li>„ Značení (nové) - přístup zaměstnanců - značnou ochotu a mimořádnou trpělivost pracovnic v přízemní půjčovně - zvýšenou starost o zvýšení kvality služeb a celkové příjemnosti prostředí - čisté záchody.“ </li></ul><ul><li>Všechno...hlavně ochota některých zaměstanců mně až přivádí k slzám - není myšleno ironicky:-).“ </li></ul>
 24. 24. Co vám v knihovně chybí <ul><li>„ Chybí pořádná šatna, kde by byly kromě malých skříněk také takové, kde si lze pověsit kabát. Takto jsou častější návštěvníci knihovny odsouzeni buď k tomu, aby chodili ve zmačkaných kabátech, nebo k tomu, aby platili za pověšení kabátu u šatnáře 5 Kč za každou návštěvu! Národní knihovna v Praze řeší nedostatek vysokých skříněk tím, že hlídaná šatna na kabáty je zdarma. Kopírovací centrum s dostatečným množstvím přístrojů, které bezproblémově fungují. Dřívější kopírovací centrum mi vyhovovalo, také staré kopírky ve studovnách byly dobré, nové se bohužel často zasekávají, oproti předchozímu stavu došlo tedy jednoznačně k zhoršení.“ </li></ul>
 25. 25. Závěry <ul><li>Šetření potvrdilo standardní chování uživatelů knihoven Řada respondentů oceňovala samotný výzkum, a reflektování čtenářských potřeb. </li></ul><ul><li>Dílčí změny byly již provedeny (posunutí otevírací doby, fond beletrie ve volném výběru), další se chystají… </li></ul>
 26. 26. Požadavky na MZK <ul><li>Absenční půjčování beletrie </li></ul><ul><li>Více absenčních výpůjček </li></ul><ul><li>Prodloužená otevírací doba </li></ul><ul><li>Otevřeno i v neděli </li></ul><ul><li>Prostory pro relaxaci (více klidových míst) </li></ul>
 27. 27. Úskalí <ul><li>Srozumitelnost otázek </li></ul><ul><li>Rozsah dotazníku </li></ul><ul><li>Vhodný sběr dat </li></ul><ul><li>Náročnost vyhodnocování výzkumu </li></ul><ul><li>Vyhodnocování otevřených otázek </li></ul><ul><li>Vhodná interpretace dat </li></ul>
 28. 28. Anketa ZČU Plzeň <ul><li>Termín: 1.5. – 31.5.2008 </li></ul><ul><li>Hodnoceno 1 931 dotazníků </li></ul><ul><ul><li>1852 vyplněno pomocí webového formuláře </li></ul></ul><ul><ul><li>79 vyplněno v tištěné podobě </li></ul></ul><ul><li>Uživatelé osloveni s žádostí o vyplnění emailem – celkem 6 604 emailů </li></ul><ul><ul><li>5 532 studenti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5 238 denní studium </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>205 doktorandi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>75 distanční studenti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>14 celoživotní vzdělávání </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>917 zaměstanci ZČU </li></ul></ul><ul><ul><li>155 veřejnost </li></ul></ul><ul><li>Papírové dotazníky přepisovány do databáze </li></ul><ul><li>Webový dotazník – easyresearch.biz </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Zjištění základních informací o respondentovi </li></ul><ul><ul><li>Skupina uživatelů ( student, akademický/neakademický pracovník ZČU, mimo ZČU) </li></ul></ul><ul><ul><li>Druh a délka studia (magistr/bakalář/doktorand, denní/kombinované, ročník studia) </li></ul></ul><ul><ul><li>Působiště respondenta na ZČU (fakulta, jiná pracoviště ZČU) </li></ul></ul><ul><li>Hodnocení služeb jednotlivých provozů UK ZČU </li></ul><ul><ul><li>Výběr nejnavštěvovanějšího provozu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hodnocení provozů z hlediska: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Otevírací doby </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Využívanosti služeb </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hodnocení služeb jako ve škole </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hodnocení pracovníků </li></ul></ul></ul>
 30. 30. <ul><li>Hodnocení služeb UK ZČU celkové </li></ul><ul><ul><li>Využívanost a hodnocení Elektronických informačních zdrojů </li></ul></ul><ul><ul><li>Hodnocení elektronických katalogů knihovny </li></ul></ul><ul><ul><li>Využívanost kopírek </li></ul></ul><ul><ul><li>Přání uživatelů v oblasti knihovních a informačních služeb UK ZČU </li></ul></ul><ul><li>Prostor pro slovní hodnocení uživatelů </li></ul><ul><ul><li>Co Vás v knihovně potěšilo </li></ul></ul><ul><ul><li>Co vás v knihovně nepotěšilo </li></ul></ul><ul><ul><li>Libovolné připomínky, podněty, návrhy, poznámky, kritika </li></ul></ul>
 31. 31. Hodnocení jednotlivých služeb - hodnoceno jako ve škole - uváděna průměrná známka za celou UK <ul><li>aktuálnost a úplnost fondů (nové tituly, dostatečný počet výtisků…) 2,7 </li></ul><ul><li>dostupnost tištěných odborných časopisů 2,3 </li></ul><ul><li>studijní prostředí (prostor, světla, studijní místa…) 1,9 </li></ul><ul><li>technické vybavení (PC, tiskárny, kopírky…) 2,1 </li></ul><ul><li>přístup k internetu v knihovně 1,9 </li></ul><ul><li>informační materiály vydávané knihovnou (tištěné nápovědy, letáky, nástěnky…) 2,2 </li></ul><ul><li>celkové hodnocení 2,2 </li></ul>
 32. 32. Přání uživatelů v oblasti služeb UK - uvedeno pořadí (od nejčastějšího po nejméně časté) <ul><li>větší možnost půjčování knih domů 1. </li></ul><ul><li>kvalitnější a úplnější fond (nové tituly, dostatečný počet výtisků…) 2. </li></ul><ul><li>zlepšení technického vybavení (PC, kopírky, tiskárny…) 3. </li></ul><ul><li>zlepšení studijních podmínek (více studijních míst, lepší prostory…) 4. </li></ul><ul><li>možnost samoobslužných výpůjček a vracení dokumentů 5. </li></ul><ul><li>větší možnost půjčování časopisů domů 6. </li></ul><ul><li>širší nabídku EIZ 7. </li></ul><ul><li>školení pro seznámení se službami UK ZČU i knihoven dalších 8. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Pozitivní hodnocení Negativní hodnocení </li></ul><ul><li>Zaměstnanci   607 193 </li></ul><ul><li>Služby 183 457 </li></ul><ul><li>Fond 154 500 </li></ul><ul><li>Prostředí 390 318 </li></ul><ul><li>PC 88 237 </li></ul><ul><li>Kopírky 61 107 </li></ul><ul><li>Otevírací doba 14 143 </li></ul><ul><li>EIZ 5 18 </li></ul><ul><li>Aleph 5 26 </li></ul><ul><li>Průzkum 24 6 </li></ul><ul><li>Vše - celkové hodnocení 40   </li></ul><ul><li>Bez konkrétní specifikace 44 7 </li></ul><ul><li>Celkem 1615 2012 </li></ul>
 34. 34. Výzkum UK FF Brno <ul><li>Důvodem toho, že se Ústřední knihovna rozhodla provést průzkum spokojenosti svých uživatelů, byla především snaha o trvalé zkvalitňování jejích služeb a otevírání se akademické </li></ul><ul><li>komunitě. </li></ul><ul><li>Anketa proběhla v době od 27.2.2007 (18:00) do 11.3.2007. </li></ul><ul><li>Žádost o vyplnění ankety byla zaslána e-mailem všem studentům FF MU (cca 7400). </li></ul><ul><li>Získali jsme 1656 využitelných odpovědí, což odpovídá návratnosti 22 %. 85 % odpovědí bylo vyplněno během prvních tří </li></ul><ul><li>dní (a nocí). </li></ul><ul><li>Respondenty byly ze 77 % ženy, z 60 % studenti bakalářského prezenčního studia. </li></ul><ul><li>Věkové složení a rozdělení podle ročníků je dáno charakteristikami studentů fakulty. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Nejčastější volné komentáře: </li></ul><ul><li>Kladné reakce Negativní reakce </li></ul><ul><li>milí a ochotní knihovníci (178) nevšímavý/nepříjemný personál (18) </li></ul><ul><li>budova (architektura, interiér, příjemné </li></ul><ul><li>prostředí) (77) </li></ul><ul><ul><li>budova (teplo, neodvětrávání, prostor) (4) </li></ul></ul><ul><li>technika (vybavení technikou, dostatek </li></ul><ul><li>pc apod.) (27) </li></ul><ul><li>rušno na studovnách (4) </li></ul><ul><li>klid (18) chudý fond (4) </li></ul><ul><li>výpůjční služby (15) </li></ul><ul><li>volný výběr (13) </li></ul><ul><li>rozsáhlý fond (11) </li></ul><ul><li>otevírací doba (6) </li></ul><ul><li>komunikace přes internet (objednávání, </li></ul><ul><li>maily s ÚK) (5) </li></ul><ul><li>poloha ve městě (4) </li></ul><ul><li>květiny u VP (4) </li></ul><ul><li>rychlost služeb (3) </li></ul><ul><li>MVS (3) </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Ve volných komentářích spokojenost naprosté většiny respondentů s přístupem zaměstnanců knihovny. </li></ul><ul><li>Respondenti výrazně pozitivně hodnotí </li></ul><ul><li>profesionalitu a zejména vstřícnost a ochotu knihovníků. </li></ul><ul><li>V některých případech jsou knihovníci ÚK FF MU srovnáváni s pracovníky jiných knihoven, přičemž i z tohoto srovnání vychází ÚK FF MU na výbornou. </li></ul>
 37. 37. Krajská knihovna Jiřího Bartoše ve Zlíně <ul><li>Dotazník: http://www.kfbz.cz/anketa.htm </li></ul>
 38. 38. Městská knihovna v Ústí nad Orlicí <ul><li>1932 registrovaných čtenářů </li></ul><ul><li>449 respondentů </li></ul><ul><li>379 vyplnilo elektronickou verzi,m 70 tištěný dotazník, 20 otázek </li></ul><ul><li>1. rozšíření provozní doby v oddělení pro dospělé i pro děti (na základě tohoto knihovna rozšířila svoji dobu) </li></ul><ul><li>2. Málo knih ve volném výběru </li></ul><ul><li>3. Nejhůře hodnoceno bylo technické zázemí knihovny </li></ul>
 39. 39. Výsledky z výzkumů zobecnění <ul><li>Absenční výpůjčky </li></ul><ul><li>Otevírací doba (rozšíření) </li></ul><ul><li>Volný výběr knih </li></ul><ul><li>Problémy: EIZ </li></ul><ul><li>Důležité: kurzy IG </li></ul>
 40. 40. Výzkum městské knihovny Praha <ul><li>Požadavky čtenářů na rozvoj služeb v Městské knihovně </li></ul><ul><li>Rok 2010, anketa: devět tisícovek náhodně vybraných čtenářů, kteří služby knihovny aktivně využívají. </li></ul><ul><li>Otázky se týkaly nejen kvality služeb a úrovně prostředí knihoven, ale i spokojenosti s výběrem knížek. Součástí dotazníku byla i otázka na důležitost knihovny jako veřejné instituce a nechybělo ani místo pro vyjádření vlastního názoru, požadavku či postřehu. </li></ul><ul><li>Na dotazník reagovalo 63 % dotázaných, což představuje vysokou návratnost. Celkem 92 % respondentů je se službami knihovny spokojeno. Přesto však z odpovědí vzešla témata, kterým by měla knihovna při svých úvahách o rozvoji služeb věnovat pozornost. </li></ul>
 41. 41. Žebříček sestavený z deseti nejžádanějších témat <ul><li>e-mailový informační zpravodaj (83,72 % dotázaných </li></ul><ul><li>možnost vracet libovolné knihy v jakékoli pobočce (65,88 % dotázaných) </li></ul><ul><li>více knižních novinek (57,83 % dotázaných) </li></ul><ul><li>otevřeno v pondělí (55,32 % dotázaných) </li></ul><ul><li>více výtisků od žádaných titulů (55,1 % dotázaných) </li></ul><ul><li>možnost vypůjčit si ve své knihovně knihu z libovolné pobočky (52,73 % dotázaných) </li></ul><ul><li>SMS servis – např. zasílání různých upozornění (44,52 % dotázaných) </li></ul><ul><li>otevřeno v sobotu a v neděli (41,95 % dotázaných) </li></ul><ul><li>nabídka e-knih na internetu (41,73 % dotázaných) </li></ul><ul><li>širší nabídka studijní literatury (41,58 % dotázaných) </li></ul>
 42. 42. Výzkum čtenářství 2007 <ul><li>AV ČR + NK ČR, 5-6/2007, 1 551 respondentů starších 15 let </li></ul><ul><li>Klíčovým tématem výzkumu zaměřeným na čtení, byly knihovny </li></ul><ul><li>typický český „knižní“ člověk je žena s vyšším vzděláním </li></ul><ul><li>83% občanů ČR přečte za rok alespoň jednu knihu </li></ul><ul><li>četbě časopisů a novin se čtenář věnuje 30 minut denně, internetu v průměru 86 minut denně </li></ul><ul><li>největší oblibě se těší současná oddechová beletrie </li></ul><ul><li>odborná literatura 8% </li></ul><ul><li>extenzivní čtenáři odborné literatury nečtou beletrii </li></ul>
 43. 43. Výzkum čtenářství 2010 <ul><li>Komparativní, druhý reprezentativní výzkum AV ČR a NK Praha </li></ul><ul><li>Zaměřený na čtení </li></ul><ul><li>Klíčovým tématem výzkumu byla beletrie a čtení v digitální sféře </li></ul><ul><li>Opět agentura DEMA </li></ul><ul><li>V období 1.6. - 30.6. 2010 1550 respondentů z 225 míst ČR </li></ul>
 44. 44. Základní výsledky <ul><li>V roce 2010 patří ženy (47 %!, tj. téměř každá druhá) častěji než muži (28 %, tj. zhruba každý čtvrtý) mezi současné návštěvníky veřejné knihovny. </li></ul><ul><li>Rozsah populace navštěvující knihovny oproti roku 1996 výrazně stoupl z 26 % na 40 % v roce 2010, </li></ul><ul><li>Od roku 1996 dochází k výraznému návratu občanů do knihoven. V roce 1996 činil podíl těch, kteří dříve navštěvovali knihovnu, 48 %, zatímco v roce 2010 pouze 28 % </li></ul><ul><li>Vychází z toho, že více než dvě třetiny všech přečtených knih jsou knihy beletristické, přičemž pokud jde o jejich zastoupení na knižním trhu, tak zde tvoří jen 25 % veškeré titulové nabídky. </li></ul><ul><li>Stále platí, že patříme v rámci Evropy a západní civilizace k zemím, kde se čte nejvíce, kde se na počet obyvatel vydává vysoce nadprůměrný počet titulů a kde se i veřejné knihovny těší silné oblibě. </li></ul>
 45. 45. Srovnání uživatelů knih a internetu <ul><li>Na internetu nejčastěji čteme zprávy (53 %), s odstupem následují diskuse (16 %) a komentáře (10 %), beletristické texty čte na internetu jen 1 % obyvatel ČR starších 15 let. Čím jsme vzdělanější, tím méně nás na internetu zajímají diskuse, a tím více dáváme přednost zprávám. </li></ul><ul><li>Věk a vzdělání jsou klíčové proměnné, které rozhodují o našem vztahu k internetu, konkrétně v jeho každodenním užívání. Čím jsme starší, tím náš vztah k tomuto médiu slábne. U vzdělání je rozhodující hranicí mezi každodenními uživately a „neuživately“ internetu maturita. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>V případě frekvence: </li></ul><ul><li>Internet je pro nás daleko každodennějším médiem než knihy, knihy se k naší uživatelské každodennosti poutají přes třikrát méně; </li></ul><ul><li>knihy nás nejvíce zaměstnávají v časovém režimu &quot;několikrát týdně&quot;, který naopak pro internet není vůbec typický; </li></ul><ul><li>knihy mají &quot;časově-frekvenční kapitál&quot; rozprostřen daleko rovnoměrněji než internet, internet namnoze používáme způsobem &quot;všechno, nebo nic„ (velký počet denních uživatelů i neuživatelů); </li></ul><ul><li>užívání méně než jedenkrát měsíčně je u internetu víceméně rovno neužívání, zatímco čtení knih v tomto časovém režimu je pro nás něčím zcela samozřejmým (14 %). </li></ul>
 47. 47. Neuživatelé <ul><li>Bývalí návštěvníci nejčastěji zdůvodňují své chování tím, </li></ul><ul><li>že nemají čas chodit do knihovny (69 %). A také, že si knihy raději půjčují od přátel a známých (56 %). </li></ul><ul><li>Téměř každý druhý říká, že nemá důvod chodit do knihovny (47 %). </li></ul><ul><li>Sděluje také, že si nechce knížky půjčovat, protože mu vadí administrativa s tím spojená, hlídání termínů - knížky chce mít trvale doma (48 %), případně si je raději sám kupuje (42 %). </li></ul><ul><li>Každý čtvrtý sděluje, že důvodem, proč už nechodí do knihovny, je to, že v ní nejsou knihy, které potřeboval (26 %), anebo aktuální, nové knížky (24 %), že se přestěhoval (24 %), a také, že nikdo z jeho známých do knihovny nechodí (25 %). </li></ul><ul><li>Každý pátý uvádí, že do knihovny chodí někdo další z rodiny.Využívá tudíž této skutečnosti a knihy si půjčuje přes něho (21 %). </li></ul><ul><li>O nevyhovující otevírací době se zmiňuje každý šestý (18 %). </li></ul>
 48. 48. Ti, kteří knihovny nenavštěvovali <ul><li>Zdůvodňují své chování nejčastěji tím, že nemají důvod (83 %) a čas (70 %) chodit do knihovny. </li></ul><ul><li>Každý druhý, říká, že neví, co by v knihovně dělal, nevyzná se tam, neumí si vybírat knížky apod., (51 %), že si knihy raději půjčuje od přátel a známých (48 %) nebo si je nechce půjčovat, protože mu vadí administrativa s tím spojená, hlídání termínů - knížky chce mít trvale doma (48 %). A také, že nikdo z jeho známých do knihovny nechodí (44 %). </li></ul><ul><li>Každý čtvrtý tvrdí, že si knihy raději sám kupuje (23 %) nebo neví, kde se v blízkosti nějaká knihovna nachází (23 %). </li></ul><ul><li>Každý pátý nabyl přesvědčení, že knihovny jsou pro sociálně slabší (22 %), nemají aktuální nové knížky (19 %), ani vhodnou otevírací dobu (18 %). </li></ul><ul><li>Další důvody, např. to, že v blízkém okolí není žádná knihovna (17 %) anebo, že do knihovny chodí někdo další z rodiny, a občan tudíž využívá této skutečnosti a když potřebuje, tak si knihy si půjčuje přes tuto osobu (13 %). </li></ul>
 49. 49. Jaký potenciál mají knihovny pro oslovení veřejnosti <ul><li>Občanům, kteří přestali navštěvovat knihovnu (28 % dospělé populace), i těm, kteří ji nikdy nevyužili (34 % dospělé populace), </li></ul><ul><li>byla položena doplňující otázka mapující, zda by je veřejná knihovna dokázala něčím tak zaujmout, aby ji v letošním roce navštívili. Pokud ano, co by je přimělo stát se (znovu) čtenářem veřejné knihovny. </li></ul><ul><li>V kategorii bývalých návštěvníků každý druhý respondent (50 %!) </li></ul><ul><li>odpověděl kategoricky &quot;nic, nechci se stát čtenářem veřejné knihovny&quot;. </li></ul><ul><li>V případě kladné reakce jen 3 % bývalých návštěvníků sdělila &quot;ano, </li></ul><ul><li>určitě&quot;. Ostatní (47 %) uvedli podmíněné &quot;možná ano&quot;. </li></ul><ul><li>V kategorii odmítajících, tj. těch, kteří nikdy nevyužili knihovnu, naprostá většina respondentů (86 %!) odpověděla kategoricky &quot;nic, nechci se stát čtenářem veřejné knihovny&quot;. </li></ul><ul><li>V případě kladné reakce ani 1 % občanů nesdělilo &quot;ano, určitě&quot;.Všichni potenciální zájemci (14%) uvedli podmíněné &quot;možná ano&quot;. </li></ul>
 50. 50. Co by lidi přinutilo navštívit knihovnu? <ul><li>Jak bývalí návštěvníci knihoven, tak i ti, kteří knihovny nikdy nevyužívali, podmiňují budoucí návštěvu knihovny téměř shodně. </li></ul><ul><li>Požadují knihy, které potřebují (83 %, 81 %) a také nové atraktivní tituly (83 %, 82 %). </li></ul><ul><li>Část odpovědí směřovala do provozní oblasti. Aby knihovna půjčovala knihy na dostatečně dlouhou dobu (73 %, 74 %), usnadnila a zrychlila půjčování (48 %, 43 %), aby knihovna byla blíže jejich bydlišti nebo zaměstnání (47 %, 43 %), měla výhodnější otevírací dobu (45 %, 39 %) nebo nabízela doručení výpůjček kurýrní službou (34 %, 32 %). </li></ul><ul><li>Téměř dvě třetiny (67 %, 59 %) připouštějí, že by je k opětovnému návratu do knihovny mohly donutit prudce rostoucí ceny knih na trhu. </li></ul>
 51. 51. <ul><li>Podnětem pro návštěvu knihovny by také bylo vyhledávání v databázích elektronických informačních zdrojů (36 %, 34 %) anebo půjčování elektronických knih přes internet (31 %, 35 %). </li></ul><ul><li>V rámci odpovědi &quot;jiné&quot; (3 %) zazněl mj. požadavek na dostupnost požadovaných titulů, nižší sankce, útulné prostředí knihoven, požadavek &quot;aby se tam něco zajímavého dělo&quot;, či aby bylo půjčovné v knihovně zdarma. </li></ul>
 52. 52. závěr <ul><li>Knihovnám se v uplynulých patnácti letech dařilo zvýšit počet </li></ul><ul><li>dospělých (38 %), kteří využívali jejich služby. Bylo tomu proto, že </li></ul><ul><li>dokázaly reagovat na změny potřeb svých uživatelů, modernizovaly a zkvalitňovaly své služby. </li></ul><ul><li>Vytvářely nové služby založené na využití ICT a rozšiřovaly své aktivity jako informační, vzdělávací, komunitní a kulturní centra pro komunitu, ve které působí. </li></ul><ul><li>V posledních letech ale výrazně narůstá podíl populace, která </li></ul><ul><li>knihovny nikdy nenavštívila (34 %). </li></ul><ul><li>Za kritický lze považovat pokles zájmu u mužské populace (45 %). </li></ul><ul><li>Ti, kteří nikdy nenavštěvovali knihovnu, si mnohem méně uvědomují </li></ul><ul><li>šíři záběru toho, co se dnes skrývá pod pojmem knihovna. To se v </li></ul><ul><li>budoucnu může stát rizikovým faktorem například při rozhodování o financování a rozvoji knihovny. </li></ul><ul><li>Naprostá většina těch, kteří knihovny využívají, je s jejich službami spokojena. </li></ul>
 53. 53. Obecné postřehy <ul><li>Nezaměřovat se jen na obecnou spokojenost </li></ul><ul><li>Ptát se respondentů průběžně (ankety, menší průzkumy) </li></ul><ul><li>Inspirovat se, ale zkusit být invenční a řídit se vlastními potřebami </li></ul><ul><li>Nebát se ptát </li></ul>
 54. 54. Literatura <ul><li>RICHTER, Vít. Nad druhým reprezentativním výzkumem čtenářů a čtení v ČR : Jak navštěvujeme a využíváme knihovny? Čtenář , 2011, roč. 63, č. 3, s. 86-90. </li></ul><ul><li>TRÁVNÍČEK, JIŘÍ. Nad druhým reprezentativním výzkumem čtenářů a čtení v ČR : Jací jsme čtenáři? Čtenář, 2011, roč. 63, č. 3, s. 83-86. </li></ul><ul><li>PRÁZOVÁ, Irena. Interpretace výzkumu v MZK : výzkum uživatelské spokojenosti v MZK . Interní materiál MZK. Brno : MZK, 2011. </li></ul><ul><li>Výzkum Městské knihovny v Praze . Dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zabava/multikultura/multikultura-mestska_knihovna_je_v_pohybu.html </li></ul><ul><li>Trávníček, Jiří: Čteme? Brno : Host. 2008. 208 s. </li></ul><ul><li>Výzkumy knihovnen www.vyzkumyknihoven.cz </li></ul>
 55. 55. Děkuji za pozornost <ul><li>Irena Prázová </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×