Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)

1,191 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)

 1. 1. Informační služby v evropském kontextu Libor Friedel seminář Brno, 12.10.2010
 2. 2. Úvod a východiska
 3. 3. Informační management <ul><li>Praktická odborná činnost provozovaná v kontextu konkrétní organizace zaměřená na využití informací v rozhodovacích a řídících procesech a na integrování informačních zdrojů a aktivit do podnikových procesů </li></ul><ul><li>Zabývá se navrhováním, implementací a provozem systémů a služeb zahrnujících procesy získávání, zpracování, ukládání, prezentace a distribuce informací </li></ul><ul><li>Teoretické zázemí tvoří informatika, informační věda, systémová analýza, systémové inženýrství a manažerské disciplíny </li></ul><ul><li>Technologický základ informačního managementu představují především informační a komunikační technologie </li></ul>Kučerová (2004)
 4. 4. Informační profesionál <ul><li>Informační profesionál (IP) ve své práci strategicky využívá informací k naplňování poslání (mise) organizace. Toho IP dosahuje prostřednictvím vytváření, rozvíjení a řízení informačních zdrojů a služeb. IP využívá technologie jako kritického nástroje k dosažení cílů. Informační profesionálové zahrnují (nejen) knihovníky, manažery znalostí , CIO (Chief Information Officer), vývojáře webu, informační brokery a konzultanty </li></ul>SLA – Special Libraries Association (2003) Competencies for Information Professionals of the 21st Century
 5. 5. Data nejsou informace… …informace nejsou znalosti DATA INFORMACE ZNALOST(I) MOUDROST + význam + účel = + uplatnění = + intuice + zkušenost =
 6. 6. Znalosti <ul><li>Soubor vytvořených zkušeností, hodnot, víry, souvisejících informací a odborných pohledů, poskytující rámec pro hodnocení a začleňování nových zkušeností a informací, objevující se a aplikovaný v myslích lidí </li></ul><ul><ul><li>Explicitní (E) </li></ul></ul><ul><ul><li>Implicitní/tiché/tacitní (T) </li></ul></ul><ul><li>Organizační znalosti - jsou vyjádřeny v dokumentech, postupech, procesech, praktikách, normách, systémech a organizační kultuře </li></ul>
 7. 7. Management znalostí <ul><li>Systémový a organizovaný přístup k nalézání , pochopení a využití znalostí v organizaci, s cílem vytvářet hodnotu, zlepšovat výkon organizace a dosahovat jejich cílů </li></ul>Adaptováno podle O´Dell (1996)
 8. 8. Management znalostí <ul><li>Znalostní management představuje komplexnější procesy než informační management a efektivnost znalostního managementu je tudíž do určité míry ovlivňována účinností investic do informační sféry </li></ul>Katolický (2003)
 9. 9. „ Evropský kontext“
 10. 10. Některé klíčové koncepty <ul><li>Evropa 2020 </li></ul><ul><ul><li>Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění </li></ul></ul><ul><li>„ Unie inovací“ </li></ul><ul><ul><li>Jak přeměnit nápady v pracovní místa, ekologický růst a sociální pokrok Inovace procesu </li></ul></ul><ul><li>Evropská klastrová politika </li></ul><ul><li>Modernizace univerzity </li></ul>
 11. 11. Politiky
 12. 12. Evropa 2020 <ul><li>75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno </li></ul><ul><li>3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje </li></ul><ul><li>V oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“ (včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %, pokud budou podmínky příznivé) </li></ul><ul><li>Podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání </li></ul><ul><li>Počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů </li></ul>
 13. 13. Evropa 2020 – 7 stěžejních iniciativ <ul><li>Inovační unie </li></ul><ul><ul><li>Zlepšení rámcových podmínek a přístupu k financování výzkumu a inovací, čímž by se zajistilo, aby se z inovativních nápadů staly výrobky a služby vytvářející růst a pracovní místa </li></ul></ul><ul><li>Mládež v pohybu </li></ul><ul><ul><li>Posílení výkonu systémů vzdělávání a usnadnění vstupu mladých lidí na pracovní trh </li></ul></ul><ul><li>Digitální program pro Evropu </li></ul><ul><ul><li>Urychlení rozvoje vysokorychlostního internetu a využití jednotného digitálního trhu domácnostmi a podniky </li></ul></ul><ul><li>Evropa méně náročná na zdroje </li></ul><ul><ul><li>Podpora oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů, podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití obnovitelných zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a podpora energetické účinnosti </li></ul></ul>
 14. 14. Evropa 2020 – 7 stěžejních iniciativ <ul><li>Průmyslová politika pro éru globalizace </li></ul><ul><ul><li>Zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro MSP, podpora rozvoje silné a udržitelné průmyslové základny, která by byla konkurenceschopná v celosvětovém měřítku </li></ul></ul><ul><li>Program pro nové dovednosti a pracovní místa </li></ul><ul><ul><li>Modernizace pracovních trhů a posílení postavení občanů rozvojem jejich dovedností v průběhu celého života za účelem zvýšení účasti na trhu práce a lepšího vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce, mimo jiné prostřednictvím mobility pracovních sil </li></ul></ul><ul><li>Evropská platforma pro boj proti chudobě </li></ul><ul><ul><li>Zajištění sociální a územní soudržnosti tak, aby výhody vyplývající z růstu a zaměstnanosti byly ve velkém měřítku sdíleny a lidem postiženým chudobou a sociálním vyloučením bylo umožněno žít důstojně a aktivně se zapojovat do společnosti </li></ul></ul>
 15. 15. Inovační unie <ul><li>Strategie Evropa 2020 - navýšení investic do výzkumu a vývoje o 3 procenta HDP </li></ul><ul><li>Dopad do roku 2025 </li></ul><ul><ul><li>Mohlo by být vytvořeno 3,7 milionu pracovních míst </li></ul></ul><ul><ul><li>Roční HDP by mohl vzrůst o 795 miliard EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>K tomu bude zapotřebí další milión výzkumných pracovníků. </li></ul></ul>
 16. 16. Inovační unie <ul><li>Cílem je přeorientovat politiku výzkumu, vývoje a inovací na výzvy jako jsou změna klimatu, účinné nakládání se zdroji a energií, zdraví a demografické změny </li></ul><ul><li>Každý článek řetězu inovací je třeba posílit, od základního výzkumu až po uvedení produktu na trh </li></ul>
 17. 17. Záměry IU <ul><li>Dokončit Evropský výzkumný prostor (ERA), vytvořit strategický program pro výzkum zaměřený na výzvy (energie, doprava, klima, využití zdrojů, stárnutí…) </li></ul><ul><li>Zlepšit rámcové podmínky pro inovace v podnicích (jednotný patent EU, přístup MSP k IP…) </li></ul><ul><li>Zahájit program evropských inovačních partnerství mezi úrovní EU a členských států (bioekonomika, technologie pro starší lidi…) </li></ul><ul><li>Posílit a dále rozvíjet úlohu nástrojů EU na podporu inovací (např. strukturální fondy, rámcový program VaV, CIP…) </li></ul>
 18. 18. Záměry IU <ul><li>Podporovat partnerství založená na znalostech a posílit vazby mezi vzděláním, podniky, výzkumem a inovacemi, mimo jiné prostřednictvím Evropského technologického institutu, a napomáhat podnikání prostřednictvím pomoci začínajícím inovačním společnostem </li></ul>
 19. 19. Role členských států <ul><li>Reformovat vnitrostátní (a regionální) systémy výzkumu a vývoje a inovací, aby podpořily dosahování špičkové úrovně a inteligentní specializace, posílit spolupráci mezi univerzitami, výzkumnými subjekty a podniky, společně plánovat a zlepšit přeshraniční spolupráci v oblastech, kde má EU přidanou hodnotu, a příslušným způsobem upravit vnitrostátní postupy financování tak, aby bylo zajištěno rozšíření technologií po celém území EU </li></ul>
 20. 20. Role členských států <ul><li>Zajistit dostatečný počet absolventů vědeckých, matematických a technických studií a zaměřit školní vzdělávací programy na kreativitu, inovace a podnikání </li></ul><ul><li>Klást důraz na investice do znalostí, mimo jiné používáním daňových pobídek a dalších finančních nástrojů na podporu většího soukromého investování do výzkumu a vývoje </li></ul>
 21. 21. Obavy !?!?!? <ul><li>Bude-li se ke strategii Evropa 2020 přistupovat stejně jako k Lisabonské strategii, Evropa 2020 zůstane jen cárem popsaného papíru bez reálného dopadu na běžný život občanů </li></ul>
 22. 22. „ Byznys“ (podnikatelská sféra)
 23. 23. Evropská klastrová politika <ul><li>Východiska </li></ul><ul><ul><li>38% zaměstnanců v EU pracuje v regionálně zaměřených odvětvích </li></ul></ul><ul><li>Klastry </li></ul><ul><ul><li>Geografická koncentrace podniků, dodavatelů, poskytovatelů služeb a přidružených institucí v určitém odvětví spojených externími a komplementárními vazbami různých typů </li></ul></ul><ul><li>Klastrové iniciativy </li></ul><ul><ul><li>Organizované úsilí aktérů v klastru zvýšit růst a konkurenceschopnost klastrů </li></ul></ul><ul><li>Klastrové programy </li></ul><ul><ul><li>Organizované úsilí vlády zvýšit růst a konkurenceschopnost klastrů a jejich vytváření </li></ul></ul>
 24. 24. Klastry -model „cibule“ Soft infrastructure Fyzická infrastruktura Měkká infrastruktura Podpůrná Jádro Adaptováno dle Cluster Navigators Služby (KIB) Services
 25. 25. Meziodvětvová spolupráce
 26. 26. Výkonnost klastrových iniciativ Sölvell (2003) <ul><li>S tav </li></ul><ul><li>Podnikatelské prostředí </li></ul><ul><li>Politika </li></ul><ul><li>Síla klastru </li></ul><ul><li>Cíle </li></ul><ul><li>Výzkum a síťování </li></ul><ul><li>Politiky(akce) </li></ul><ul><li>Komerční spolupráce </li></ul><ul><li>Vzdělávání a výcvik </li></ul><ul><li>Inovace a technologie </li></ul><ul><li>Expanze klastru </li></ul><ul><li>Proces </li></ul><ul><li>Iniciace a plánování </li></ul><ul><li>Správa a finance </li></ul><ul><li>Rozsah členství </li></ul><ul><li>Zdroje a facilitátoři </li></ul><ul><li>Rámec a konsensus </li></ul><ul><li>Momentum (význam) </li></ul><ul><li>Výkonnost </li></ul><ul><li>Konkurenceschopnost </li></ul><ul><li>Růst </li></ul><ul><li>Plnění cílů </li></ul>
 27. 27. Odlišnosti <ul><li>Průmyslový klastr </li></ul><ul><li>Za hodnotná považuje hmotná aktiva </li></ul><ul><li>Obchoduje s fyzickými produkty </li></ul><ul><li>Optimalizační strategie: řešení problémů </li></ul><ul><li>Ekonomické plánování a výhledy </li></ul><ul><li>Soukromé vlastnictví a kontrola </li></ul><ul><li>Znalosti filtrované prostřednictvím jednotlivých expertů </li></ul><ul><li>Za hodnotné považuje technologie </li></ul><ul><li>Znalostní klastr </li></ul><ul><li>Za hodnotná považuje nehmotná aktiva </li></ul><ul><li>Obchoduje s myšlenkami a znalostními produkty </li></ul><ul><li>Inovační strategie: hledání příležitostí </li></ul><ul><li>Perspektivní budoucí trhy , odpovědnost vůči potřebám </li></ul><ul><li>Sdílené vlastnictví a „co-opetition“ </li></ul><ul><li>Znalosti filtrované prostřednictvím „ knowledge pool “ </li></ul><ul><li>Za hodnotné považuje lidi </li></ul>
 28. 28. Evropská klastrová politika <ul><li>Lepší podpora mezinárodní spolupráce klastrů </li></ul><ul><li>Role klastrů v podpoře vynořujících se odvětví </li></ul><ul><li>Povzbuzení excelence klastrů a klastrových iniciativ </li></ul><ul><li>Zlepšení synergie mezi nástroji Společenství pro excelenci klastrů </li></ul>
 29. 29. Lepší podpora mezinárodní spolupráce klastrů <ul><li>Poskytnout data o reálném klastrovém rozložení </li></ul><ul><li>Propagovat strategické a komerční síťování klastrů </li></ul><ul><li>Propagovat mezinárodní mobilitu klastrových aktérů </li></ul>
 30. 30. Role klastrů v podpoře vynořujících se odvětví <ul><li>Věnovat adekvátní pozornost silným rámcovým podmínkám </li></ul><ul><li>Poskytnout informace a zajistit a zajistit kanály pro urychlení osvojení si nových technologií/produktů/služeb klastry </li></ul><ul><li>Poskytnout iniciativy k vytváření platforem spolupráce a vzájemného obohacování klastrů </li></ul><ul><li>Přizpůsobit podporu klastrů potřebám vynořujících se odvětví </li></ul>
 31. 31. Povzbuzení excelence klastrů a klastrových iniciativ <ul><li>Nabídnout nástroje k posílení excelence managementu klastrů </li></ul><ul><li>Poskytnout srovnatelná data klastrových specifických rámcových podmínkách a metodách hodnocení efektivnosti klastrových programů </li></ul><ul><li>Prosazovat politiky ke zlepšení klastrových specifických rámcových podmínek </li></ul>
 32. 32. Zlepšení synergie mezi nástroji Společenství pro excelenci klastrů <ul><li>Sjednotit podporu EU pro klastry </li></ul><ul><li>Povzbudit lepší klastrové programy v členských státech </li></ul>
 33. 33. Triáda Podniková sféra Akademická sféra Veřejná sféra
 34. 34. Znalostně založený regionální ekonomický rozvoj <ul><li>Vytvoření znalostního prostor u </li></ul><ul><ul><li>Zaměření na „regionální inovační prostředí“, kde různí hráči pracují na zlepšení lokálních podmínek pro inovace a soustřeďují se na VaV aktivity a další relevantní činnosti </li></ul></ul><ul><li>Vytvoření prostoru pro konsensus </li></ul><ul><ul><li>Nápady a strategie generuje triáda ve vzájemných mnohanásobných vztazích mezi sektory </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Závisí na kvalitě sociálního kapitálu </li></ul></ul></ul><ul><li>Vytvoření prostoru pro inovace </li></ul><ul><ul><li>Pokusy realizovat cíle definované v předchozích fázích, důležité je vybudovat a zatraktivnit veřejný a soukromý rizikový kapitál (kombinace kapitálu a znalostí) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Celkově vliv intelektuálního kapitálu </li></ul></ul></ul>
 35. 35. Univerzity
 36. 36. Potenciál univerzit EU (2006) <ul><li>4 000 institucí </li></ul><ul><li>1,7 mil studentů </li></ul><ul><li>1,5 mil. pracovníků </li></ul><ul><li>Z toho 435 000 výzkumníků </li></ul>
 37. 37. Modernizace univerzit <ul><li>Odstranění bariér pro univerzity v Evropě </li></ul><ul><ul><li>Mobilita, srovnatelné kvalifikace… </li></ul></ul><ul><li>Zajistit reálnou autonomii a odpovědnost univerzit </li></ul><ul><ul><li>Interní systém správy, překonání fragmentace… </li></ul></ul><ul><li>Poskytnutí ocenění za strukturovaná partnerství s podnikatelskou sférou </li></ul><ul><li>Poskytnutí správného mixu dovedností a kompetencí pro trh práce </li></ul><ul><li>Redukce rozdílu ve financování a efektivnější financování výzkumu a vzdělávání (min. 2% HDP – ČR 1,6%...) </li></ul>
 38. 38. Modernizace univerzit <ul><li>Posílení interdisciplinarity a transdisciplinarity </li></ul><ul><ul><li>Soustředění na „domény“ (nanotechnologie…), ne na vědecké disciplíny </li></ul></ul><ul><li>Aktivace znalostí prostřednictvím interakce se společností </li></ul><ul><ul><li>Sdílení znalostí, dialog se zainteresovanými…) </li></ul></ul><ul><li>Ocenění excelence na nejvyšší úrovni </li></ul><ul><li>Zviditelnění a zatraktivnění vysokého školství a ERA </li></ul>
 39. 39. Projekty a infrastruktura
 40. 40. Klíčová infrastruktura <ul><li>http://www.proinno-europe.eu </li></ul><ul><ul><li>A n initiative of D G Enterprise and Industry which aims to become the focal point for innovation policy analysis and policy cooperation in Europe, with a view to learn from the best and contribute to the development of new and better innovation policies in Europe. The ultimate aim is to help European enterprises to innovate better and faster and to optimi z e and leverage complementarities between the various innovation support measures that exist throughout Europe (at regional, national and Community level) </li></ul></ul><ul><li>http://www.europe-innova.eu </li></ul><ul><ul><li>A European initiative which aspires to become the laboratory for the development, testing and promotion of new tools and instruments in support of innovation, with a view to helping innovative enterprises to innovate faster and better. The aim is to support all forms of innovation, taking into account the great societal challenges of today </li></ul></ul>
 41. 41. Infrastruktura (výběr) <ul><li>http://www.espon.eu (územní rozvoj a soudržnost) </li></ul><ul><li>http://www.urbact.eu (udržitelný městský rozvoj) </li></ul><ul><li>http://cordis.europa.eu (informační služby ve výzkumu a vývoji – 7RP) </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu/cip (Competitiveness and Innovation Framework Programme) </li></ul><ul><li>http://www.eurochambres.be (Asociace evropských hospodářských komor) </li></ul><ul><li>http://www.eua.be (Asociace evropských univerzit) </li></ul><ul><li>http://www.asis.org/Chapters/europe/organizations.htm (Americká společnost informační vědy a technologie – Evropa) </li></ul>

×