Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉ     How do MPs utilise MPLADS in Karnataka?¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀ C©üªÀÈ...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉ                   Introduction                    ¥À...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉ(2004-09) DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ PÉêÀ® JgÀqÀÄ JA¦UÀ¼ÀÄ, F MPLADS AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°ègÀĪÀºÀtªÀ£ÀÄß ...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉ   MPLADS ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À qÉÃmÁ-¨Éøï¤AzÀ <http://www.mplads.nic.in/sslapps/mplads    work...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ    ¥ÀæPÀluÉHow Lok Sabha MPs (2004-09)performed (Top & Bottom five MPs)?¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ JA¦UÀ¼À(2004-0...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉ     How Rajya Sabha MPs performed 2004-09?     2004-09gÀ £ÀqÀÄªÉ gÁdå¸À¨sÁ JA¦UÀ¼...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉ   PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ºÉÆgÀV£À E§âgÀÄ JA¦UÀ¼ÀÄ – ªÉAPÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÄØ ºÁUÀÆ JAJJA   gÁªÀĸÁ...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉDoes higher education of MPs mean higher utilisation?ºÉZÀÄÑ «zÁåºÀðvÀ JA¦UÀ¼ÀÄ, ºÉZÀÄÑ ºÀt ...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉ   JD(S) with 70% utilisation leads in utilisation of MPLADS among all the   parties. ...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ   ¥ÀæPÀluÉ   ©eɦAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ MPLADS ºÀt §¼ÀPÉ   ªÀiÁrzÁ...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉ6   Vishwanath,     Adagooru Mysore           INC     73.7   Hucheg...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉ    ¹zÉÝñÀégÀ, UËqÀgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà22   Dhruvanarayana,           Cha...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ    ¥ÀæPÀluÉ   14thLok Sabha showed better utilisation of MPLAD funds than 15thLok   Sabha. ...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉ   Health continues to remain the least favoured.   DgÉÆÃUÀåPÉÌ J®èQÌAvÀ PÀrªÉÄ UÀªÀÄ£À...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉ   Only first timers from BJP fared better with 54%, while experienced MPs   spent only...
PRESS Release ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉ   Tejasvini Gowda with Ph.D spent only 26.5% of funds, while Devegowda   with diploma ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Press Release - How do MPs utilize MPLADS in Karnataka?

456 views

Published on

How do India's Members of Parliament spend their constituency development funds? Do they spend it at all?

Public Affairs Centre (PAC), Bangalore conducted a study on MPLADS to analyse and understand the utilisation pattern among the MPs ( Sabha & Rajya Sabha) in Karnataka.

Public Affairs Centre is a non-profit organisation based in Bangalore dedicated to promoting good governance through research, advocacy and action.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Press Release - How do MPs utilize MPLADS in Karnataka?

 1. 1. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ How do MPs utilise MPLADS in Karnataka?¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ? A Venugopala Reddy K Prabhakar Patibandla Srikant Public Affairs Centre 15, KIADB Industrial Area, Bommasandra-Jigani Link Road Bangalore- 562 105. www.pacindia.org Email: mail@pacindia.org 1
 2. 2. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ Introduction ¥ÀjZÀAiÀÄMember of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) allows thelegislators (MPs) get a chance to don the role of executive by choosing andallocating development works. Each MP is allocated Rs. 5 Crores per annumcurrently, while till last year it was Rs. 2 Crores per annum. With such a hugeamount at the disposal of each MP, it is often assumed that it would be usedcompletely.¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É (MPLADS) ªÀÄÆ®PÀ, JA¦UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄävÀªÀÄä PÁAiÀÄðªÁå¦Û PÉëÃvÀæUÀ¼À°è C©üªÀÈ¢Þ PÉ®¸ÀUÀ¼À CAiÉÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀ¢üvÀªÁzÀC£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄߥÀqÉ¢zÁÝgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁV F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ, ªÁ¶ðPÀ gÀÆ. 5PÉÆÃnUÀ¼ÀªÀgÉUÉ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä CºÀðgÁVzÁÝgÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÀÆ F «ÄwªÁ¶ðPÀ gÀÆ.2 PÉÆÃnUÀ¼À¶ÖvÀÄÛ. EµÀÄÖ §ÈºÀvï ªÉÆvÀÛzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞPÉ®¸ÀUÀ½UÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, EzÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ C©üªÀÈ¢Þ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ JAzÀÄH»¹PÉƼÀî¯ÁVwÛzÉ.Against this backdrop, Public Affairs Centre (PAC) launched a study on MPLADSto understand and analyse the utilisation pattern among the MPs ( Sabha &Rajya Sabha) in Karnataka. The present study looked at variations in MPLADSspending by various criteria, such as backward and forward regions, educationqualifications of MPs, extent of experience of MPs, among other factors.F »£É߯ÉAiÀÄ°è, ¥À©èPï C¥sÉÃgïì ¸ÉAlgï (¦J¹), F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è JA¦UÀ¼ÀÄ(¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ & gÁdå¸À¨sÉ) ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃw G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «±Éèö¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV CzsÀåAiÀÄ£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆArvÀÄÛ. F CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀŪÀÄÄAzÀĪÀjzÀ ºÁUÀÆ »AzÀĽzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ, JA¦UÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ CºÀðvÉ, C£ÀĨsÀªÀ ºÁUÀÆEvÀgÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ MPLADS AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwG¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ UÀªÀĤ¸À¯ÁVzÉ.Many MPs did not bother to utilise the MPLAD fund fully. Some members fromRajya Sabha did not even initiate spending under MPLADS. Only two MPs from14thLok Sabha (2004-09) utilised 100 per cent of funds under MPLADS. At atime when MPs are not even utilising Rs. 2 Crore per annum completely, it isinteresting to note that the same has been increased to Rs. 5 Crore per annum.ºÀ®ªÀÅ JA¦UÀ¼ÀÄ F ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ ºÉaÑ£ÀC¸ÀQÛªÀ»¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ gÁdå¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F ºÀtªÀ£ÀÄßG¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. 14£Éà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è 2
 3. 3. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ(2004-09) DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ PÉêÀ® JgÀqÀÄ JA¦UÀ¼ÀÄ, F MPLADS AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°ègÀĪÀºÀtªÀ£ÀÄß ±ÉÃ.100gÀµÀÄÖ G¥ÀAiÉÆÃV¹gÀĪÀÅzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÉ. »AzÉ EzÀÝ gÀÆ.2 PÉÆÃnC£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ°è JA¦UÀ¼ÀÄ «¥sÀ®gÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è,C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ªÁ¶ðPÀ gÀÆ. 5 PÉÆÃnUÀ½UÉ ºÉaѹgÀĪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ PÀÄvÀƺÀ®PÀgÀ«µÀAiÀĪÁVzÉ.Highlights of the StudyCzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ  On an average LS MPs (57%) showed better utilisation than RS MPs (30%).  C£ÀÄzÁ£ÀzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj ¯ÉPÀÌzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ JA¦UÀ¼ÀÄ (57%) gÁdå¸À¨sÁ JA¦UÀ½VAvÀ (30%) GvÀÛªÀĪÁVzÁÝgÉ.  The utilisation seems to be deteriorating from 14th (57%) to 15th (47%) among LS MPs  F §¼ÀPÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt 14£Éà (57%) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉVAvÀ 15£Éà (47%) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ CªÀ¢üAiÀÄ ºÉÆðPÉAiÀÄ°è PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ.  Backward region MPs (47%) from North Karnataka utilised less than forward region MPs (63%) from South Karnataka.  zÀQët PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À JA¦UÀ½VAvÀ (63%), GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ »AzÀĽzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À JA¦UÀ¼ÀÄ (47%) §¼ÀPÉAiÀÄ°è »AzÀĽ¢zÁÝgÉ.  High utilisation seems to be associated with the less educated MPs.  C£ÀÄzÁ£ÀzÀ GvÀÛªÀÄ §¼ÀPÉ, ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV PÀrªÉÄ ªÀÄlÖzÀ°ègÀĪÀ JA¦UÀ¼À°è ºÉaÑzÉ.  On the whole experienced MPs (58%) had fared better than first timers (56%) in utilisation of funds.  MmÁÖgÉAiÀiÁV F §¼ÀPÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀ JA¦UÀ½UÉ(56%) ºÉÆð¹zÀgÉ, C£ÀĨsÀªÀ«gÀĪÀ JA¦UÀ¼ÀÄ(58%) GvÀÛªÀĪÁVzÁÝgÉ.Objectives & MethodologyGzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ  To evaluate the utilisation of MPLADS funds in Karnataka; (2004-09 & 2009-11  PÀ£ÁðlPÀzÀ°è MPLADS §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀiË®å¥Á¥À£À; (2004-09 & 2009-11)  To analyse spending patterns by region, party and other criteria;  §¼ÀPÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÉñÀ, ¥Ánð ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ «±Éèö¸ÀĪÀÅzÀÄ;  To rank MPs based on their utilisation of MPLADS  MPLADS §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ JA¦UÀ½UÉ gÁåAPï ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ;  Data-base from MPLADS website 3
 4. 4. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  MPLADS ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À qÉÃmÁ-¨Éøï¤AzÀ <http://www.mplads.nic.in/sslapps/mplads works/masterrep.ASP>Limitations of the StudyCzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ «ÄwUÀ¼ÀÄ  26 MPs (2004-09) – Belgaum &Chikkodi data not available  26 JA¦UÀ¼ÀÄ (2004-09) - ¨É¼ÀUÁ« & aPÉÆÌÃr zÀvÁÛA±À ®¨sÀå«®è.  22 MPs (2009-11) – 6 constituencies data not available  22 JA¦UÀ¼ÀÄ (2009-11) – 6 PÉëÃvÀæUÀ¼À zÀvÁÛA±À ®¨sÀå«®è.MPLADS in India¨sÁgÀvÀzÀ°è MPLADS  Rs. 2 Crore per each MP per year for both Lok Sabha & Rajya Sabha (now increased to Rs. 5 Crore) for constituency development.  ¥ÀæwAiÉƧ⠯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ & gÁdå¸À¨sÁ JA¦UÉ ¥ÀæwªÀµÀð PÉëÃvÀæ C©üªÀÈ¢ÞUÁV gÀÆ.2 PÉÆÃn (¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÀÆ. 5 PÉÆÃnUÀ½UÉ ºÉaѸÀ¯ÁVzÉ)UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.  Nearly Rs. 8000 crores allocated for MPLADS (all India) for 2004-09.  2004-09gÀ £ÀqÀÄªÉ ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ MPLADS AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¤ÃqÀ¯ÁzÀ MlÄÖ ºÀt ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 8,000 PÉÆÃnUÀ¼ÀÄ  Of this, Rs. 5450 crores for LS MPs were allocated during 2004-09. Karnataka share is 5% (Rs. 280 crores).  EzÀgÀ°è 2004-09gÀ £ÀqÀÄªÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ JA¦UÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÝ MlÄÖ C£ÀÄzÁ£À gÀÆ. 5,450 PÉÆÃnUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥Á®Ä ±ÉÃ.5% (gÀÆ.280 PÉÆÃnUÀ¼ÀÄ).  Rs. 2500 crores was allocated for Rajya Sabha MPs (2004-09). Karnataka share is 4.8% (Rs. 120 crores)  2004-09gÀ £ÀqÀÄªÉ gÁdå¸À¨sÁ JA¦UÀ½UÉ gÀÆ.2,500 PÉÆÃnUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. EzÀgÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥Á®Ä 4.8% (gÀÆ. 120 PÉÆÃnUÀ¼ÀÄ)  Total share for Karnataka is Rs. 400 crores.  PÀ£ÁðlPÀzÀ MlÄÖ ¥Á®Ä gÀÆ. 400 PÉÆÃnUÀ¼ÀÄ  How is MPLADS utilised in Karnataka?  PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è MPLADS §¼ÀPÉ ºÉÃVzÉ? 4
 5. 5. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉHow Lok Sabha MPs (2004-09)performed (Top & Bottom five MPs)?¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ JA¦UÀ¼À(2004-09)PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ (ªÉÆzÀ® ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ 5 JA¦UÀ¼ÀÄ)? (Rs in Lakhs)Note: Numbers in parenthesis denote ranking on spending and number of works carried outrespectively.UÀªÀĤ¹: ªÉÄÃ¯É ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ CªÀgÀuÉ aºÉß ªÀåAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉ®¸ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ ¤qÀ¯ÁVgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄ߸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.According to CAG report, at the national level minimum utilisation of funds is37.4% and maximum 52.4%. Around 50% of funds went unutilised for 2004-09Lok Sabha.¹Jf ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ, F ºÀt §¼ÀPÉ ¥ÀæªÀiÁt gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.37.4 ªÀÄvÀÄÛUÀjµÀ× ±ÉÃ.37.4 gÀ¶ÖzÉ. 2004-09gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è MlÄÖ ±ÉÃ.50% ºÀt§¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉ G½¢zÉ.  Overall 14thLok Sabha MPs from Karnataka utilised 57%.  PÀ£ÁðlPÀzÀ°è 14£Éà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ JA¦UÀ¼ÀÄ MmÁÖgÉ ±ÉÃ.57% ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ.  Only Devegowda and Mallikarjunappa managed to utilise 100 per cent of funds allocated to them.  ²æà zÉêÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥ÀàgÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ±ÉÃ.100%gÀµÀÄÖ ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ.  Srikantappa ranks last in fund utilisation for the period 2004-09 among Karnataka Lok Sabha MPs.  2004-09gÀ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ JA¦UÀ¼À ¥ÉÊQ, F ºÀtªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ°è ²æÃPÀAoÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ PÉÆãÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÁÝgÉ. 5
 6. 6. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ How Rajya Sabha MPs performed 2004-09? 2004-09gÀ £ÀqÀÄªÉ gÁdå¸À¨sÁ JA¦UÀ¼À PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ ºÉÃVvÀÄÛ?Sl.No. % of spend on actual entitledPÀæªÀÄ Name of Member Party State of Origin MlÄÖ ºÀtzÀ°è RZÀÄð ªÀiÁrzÀ¸ÀASÉå ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Ánð ªÀÄÆ® gÁdå ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ «ªÀgÀ Prema Cariappa INC Karnataka 84.71 ¥ÉæêÀiÁ PÁjAiÀÄ¥Àà LJ£ï¹ PÀ£ÁðlPÀ 84.7 Oscar Fernandes INC Karnataka 79.02 D¸ÀÌgï ¥sÀ£ÁðAr¸ï LJ£ï¹ PÀ£ÁðlPÀ 79.0 Janardhana Poojary INC Karnataka 74.43 d£ÁzsÀð£À ¥ÀÆeÁj LJ£ï¹ PÀ£ÁðlPÀ 74.4 Bimba Raikar INC Karnataka 45.94 ©A¨Á gÁAiÀiïPÀgï LJ£ï¹ PÀ£ÁðlPÀ 45.9 K.B. Krishna Murthy INC Karnataka 31.75 PÉ.©. PÀȵÀÚªÀÄÆwð LJ£ï¹ PÀ£ÁðlPÀ 31.7 B. K. Hariprasad INC Karnataka 27.56 ©.PÉ. ºÀj¥Àæ¸Ázï LJ£ï¹ PÀ£ÁðlPÀ 27.5 K. Rahman Khan INC Karnataka 23.57 PÉ. gÀºÀªÀiÁ£ï SÁ£ï LJ£ï¹ PÀ£ÁðlPÀ 23.5 M. V. Rajashekaran INC Karnataka 19.68 JA.«. gÁd±ÉÃRgÀ£ï LJ£ï¹ PÀ£ÁðlPÀ 19.6 Vijay Mallya IND Karnataka 8.59 «dAiÀiï ªÀįÁå LJ£ïr PÀ£ÁðlPÀ 8.5 M. Venkaiah Naidu BJP Andhra Pradesh 5.510 JA. ªÉAPÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÄØ ©eɦ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ 5.5 K.B. Shanappa BJP Karnataka 5.311 PÉ.©.±Át¥Àà ©eɦ PÀ£ÁðlPÀ 5.3 M. A. M. Ramaswamy JDS Tamil Nadu 2.012 JA.J.JA. gÁªÀĸÁé«Ä eÉrJ¸ï vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ 2.0 M. Rajasekara Murthy JDS Karnataka 0.913 JA. gÁd±ÉÃRgÀ ªÀÄÆwð eÉrJ¸ï PÀ£ÁðlPÀ 0.9 STATE AS A WHOLE 30.4 MmÁÖgÉ gÁdå 30.4  Prema Cariappa ranks top in utilisation, while Rajasekara Murthy ranks lowest.  §¼ÀPÉAiÀÄ°è ¥ÉæêÀiÁ PÁjAiÀÄ¥Àà ªÉÆzÀ® ¸ÁÜ£ÀzÀ°zÀÝgÉ, gÁd±ÉÃRgÀ ªÀÄÆwð J®èjVAvÀ PɼÀV£À ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÁÝgÉ.  Two MPs from outside Karnataka – Venkaiah Naidu and MAM Ramaswamy – ranks lowest in utilisation. 6
 7. 7. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ºÉÆgÀV£À E§âgÀÄ JA¦UÀ¼ÀÄ – ªÉAPÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÄØ ºÁUÀÆ JAJJA gÁªÀĸÁé«ÄAiÀĪÀgÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ°è PÉÆãÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÁÝgÉ.  None of the MPs from Rajya Sabha managed to utilise 100 per cent of allocated funds for the period 2004-09.  2004-09gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è, gÁdå ¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÉǧ⠸ÀzÀ¸ÀågÀÆ ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀÝ ºÀtzÀ°è ±ÉÃ.100gÀµÀÄÖ §¼ÀPÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è.  Ten out of 13 MPs utilised less than 50% of their fund.  13gÀ°è 10 JA¦UÀ¼ÀÄ ±ÉÃ.50QAvÀ PÀrªÉÄ ºÀtªÀ£ÀÄß §¼À¹zÁÝgÉ.  Overall fund utilisation by Rajya Sabha MPs was 30% during 2004-09.  2004-09gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è, gÁdå¸À¨sÉ JA¦UÀ¼À MmÁÖgÉ ºÀt §¼ÀPÉ ±ÉÃ.30%.MPs from which region spent more – Backward or forward?AiÀiÁªÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ - »AzÀĽzÀ CxÀªÁ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ? Percentage of fund utilisation by North Vs South Karnataka 70 63 60 57 50 47 40 30 20 10 0 North Karnataka (10) South Karnataka(16)Though the needs of backward regions would be more, in Karnataka, MPs fromNorth Karnataka showed lower utilisation than the MPs from South Karnataka.¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ºÉZÁÑV »AzÀĽzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°èzÀÝgÀÆ, GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀJA¦UÀ¼ÀÄ zÀQët PÀ£ÁðlPÀzÀ JA¦UÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ºÀtªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆArzÁÝgÉ. 7
 8. 8. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉDoes higher education of MPs mean higher utilisation?ºÉZÀÄÑ «zÁåºÀðvÀ JA¦UÀ¼ÀÄ, ºÉZÀÄÑ ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉAiÉÄÃ? 65.2 66 64 62 59.1 60 55.2 58 56 54 52 50 PUC (5) Matriculation Graduate & (3) Above (18)  MPs with lower academic qualifications utilised MPLADS better than the more educated.  ºÉZÀÄÑ «zÁåºÀðvÀ JA¦UÀ½VAvÀ, PÀrªÉÄ «zÁåºÀðvÉ ¥ÀqÉzÀ JA¦UÀ¼ÀÄ MPLADS ºÀt§¼ÀPÉAiÀÄ°è ªÀÄÄA¢zÁÝgÉ.Which party leads?AiÀiÁªÀ ¥Ánð ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÉ? 80 70 70 60 56 52 57 50 40 30 20 10 0 JDS (2) BJP (14) INC (9) 8
 9. 9. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  JD(S) with 70% utilisation leads in utilisation of MPLADS among all the parties.  eÉrJ¸ï ±ÉÃ.70%gÀµÀÄÖ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, MPLADS ºÀt §¼ÀPÉAiÀÄ°è J¯Áè ¥ÀPÀëUÀ½VAvÀ ªÀÄÄA¢zÉ.  BJP with 14 MPs ranks second in utilisation (56%), while Congress with 9 MPs has utilised only around 50 %.  14 JA¦UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ©eɦ ±ÉÃ. 56%gÀµÀÄÖ ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ JgÀqÀ£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝgÉ, 9 JA¦UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ PÁAUÉæ¸ï PɪÀ® ±ÉÃ.50%gÀµÀÄÖ §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÉ.  Only JD(S) managed to utilise more than the Karnataka state average of 57 %.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¸ÀgÁ¸Àj ±ÉÃ.57% gÀµÀÄÖ ºÀt§¼ÀPÉ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÀt §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß eÉr(J¸ï) ¥ÀPÀë ªÀiÁrPÉÆArzÉ.Who spends more: Experienced MPs or First-timers?ºÉZÀÄÑ §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ: C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ JA¦UÀ¼ÀÄ CxÀªÁªÉÆzÀ°UÀgÀÄ? 100 56 54 56 58 50 29 28 JDS-(1+1) INC-(3+6) BJP-(8+6) Overall (13+13) Frist Time Experienced  Experienced MPs showed better utilisation in JD(S)  eÉr(J¸ï) ¥ÀPÀëzÀ°è C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ.  First time MPs showed better utilisation of MPLADS funds in BJP and marginally better in Congress. 9
 10. 10. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  ©eɦAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ MPLADS ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. PÁAUÉæ¸ï£À°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ GvÀÛªÀÄ ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ.  On the whole experienced MPs with 58% utilisation did marginally better than first time MPs (56%).  MmÁÖgÉ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ±ÉÃ.58%gÀµÀÄÖ ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, ±ÉÃ. 56%gÀµÀÄÖ ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrgÀĪÀ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ JA¦UÀ½VAvÀ ¸Àé®à ªÀÄÄA¢zÁÝgÉ.Sector-wise utilisation by Lok Sabha & Rajya Sabha MPs¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ & gÁdå¸À¨sÉ JA¦UÀ¼À «¨sÁUÀªÁgÀÄ ºÀt§¼ÀPÉ «ªÀgÀ  Majority of the MPs from Lok Sabha spent money (48%) on community halls, while Rajya Sabhas spent on roads with 37%  §ºÀÄvÉÃPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ JA¦UÀ¼ÀÄ ±ÉÃ. 48%gÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ½UÁV §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀÝgÉ, gÁdå¸À¨sÁ JA¦UÀ¼ÀÄ ±ÉÃ.37%gÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÁV §¼À¹zÁÝgÉ.  Health and sanitation ranked lower among both Lok Sabha and Rajya Sabha MPs.  DgÉÆÃUÀå ºÁUÀÆ £ÉʪÀÄð®åPÉÌ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ºÁUÀÆ gÁdå¸À¨sÉ JgÀqÀÆ ªÀÄ£ÉUÀ¼À JA¦UÀ¼ÀÄ PÉÆãÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ.% of utilisation for Lok Sabha 2009-112009-11gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ ºÀt§¼ÀPÉ % spend onSl.N actual o Name of Member Constituency Party RZÀÄð ªÀiÁrzÀ PÀæªÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉëÃvÀæ ¥ÀPÀë ±ÉÃPÀqÀªÁgÀĸÀASÉå ºÀtzÀ ¥ÀæªÀiÁt1 Joshi, Pralhad Venkatesh Dharwad BJP 100.0 eÉÆö, ¥ÀæºÁèzï ªÉAPÀmÉñï zsÁgÀªÁqÀ ©eɦ 100.02 Gowda, Chandre D.B. Bangalore North BJP 100.0 UËqÀ, ZÀAzÉæà r.©. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ©eɦ 100.03 Hegde, Anant Kumar Uttara Kannada BJP 100.0 Dattatreya GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ©eɦ 100.0 ºÉUÉØ, C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgï zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ4 D. V. Sadananda Gowda Udupi,Chikmagalur BJP 83.4 r.«. ¸ÀzÁ£ÀAzÀ UËqÀ GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ©eɦ 83.45 Kateel, Nalin Kumar Dakshina Kannada BJP 75.1 PÀnîÄ, £À½£ï PÀĪÀiÁgï zÀQët PÀ£ÀßqÀ ©eɦ 75.1 10
 11. 11. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ6 Vishwanath, Adagooru Mysore INC 73.7 Huchegowda ªÉÄʸÀÆgÀÄ LJ£ï¹ 73.7 «±Àé£Áxï, CqÀUÀÆgÀÄ ºÀÄZÉÑÃUËqÀ7 Gaddigoudar, Parvatagouda Bagalkot BJP 59.8 Chandanagouda ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ©eɦ 59.8 UÀrØUËqÀgÀ, ¥ÀªÀðvÀUËqÀ ZÀAzÀ£ÀUËqÀ8 Devegowda, H.D. Hassan JD(S) 53.5 zÉêÉÃUËqÀ, ºÉZï.r. ºÁ¸À£À eÉr(J¸ï 53.5 )9 Jigajinagi, Ramesh Bijapur(SC) BJP 52.0 Chandappa ©eÁ¥ÀÄgÀ (J¸ï¹) ©eɦ 52.0 fUÀftV, gÀªÉÄñï ZÀAzÀ¥Àà10 Moily, M. Veerappa Chikkballapur INC 50.3 ªÉƬÄè, JA. «ÃgÀ¥Àà aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ LJ£ï¹ 50.311 Udasi, Shivkumar Haveri BJP 44.4 Chanabasappa ºÁªÉÃj ©eɦ 44.4 GzÁ¹, ²ªÀPÀĪÀiÁgï ZÀ£Àߧ¸À¥Àà12 Mohan, P. C. Bangalore Central BJP 28.6 ªÉÆúÀ£ï ¦.¹. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÉAlæ¯ï ©eɦ 28.613 Ananth Kumar Bangalore South BJP 24.8 C£ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët ©eɦ 24.814 Shivaramagouda Koppal BJP 24.6 ²ªÀgÁªÀÄUËqÀ PÉÆ¥Àà¼À ©eɦ 24.615 Shantha, J. Bellary (ST) BJP 23.6 ±ÁAvÁ, eÉ. §¼Áîj (J¸ïn) ©eɦ 23.616 Yeddyurappa, Raghavendra Shimoga BJP 22.4 AiÀÄqÀÆågÀ¥Àà, gÁWÀªÉÃAzÀæ ²ªÀªÉÆUÀÎ ©eɦ 22.417 Swamy, Janardhana Chitradurga(SC) BJP 20.1 ¸Áé«Ä, d£ÁzsÀð£À avÀæzÀÄUÀð (J¸ï¹) ©eɦ 20.118 Singh, N.Dharam Bidar INC 15.9 ¹AUï, J£ï. zsÀgÀA ©ÃzÀgï LJ£ï¹ 15.919 Kumaraswamy, H.D. Bangalore Rural JD(S) 7.0 PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä, ºÉZï.r. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ eÉr(J¸ï 7.0 )20 Basavaraj,GangasandraSidda Tumkur BJP 4.9 ppa vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ©eɦ 4.9 §¸ÀªÀgÁeï, UÀAUÀ¸ÀAzÀæ ¹zÀÝ¥Àà21 Siddeshwara, Davanagere BJP 2.6 GowdarMallikarjunappa zÁªÀtUÉgÉ ©eɦ 2.6 11
 12. 12. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ¹zÉÝñÀégÀ, UËqÀgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà22 Dhruvanarayana, Chamrajanagar(SC) INC 1.3 Rangaswamy ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ (J¸ï¹) LJ£ï¹ 1.3 zsÀȪÀ£ÁgÁAiÀÄt, gÀAUÀ¸Áé«Ä STATE AS A WHOLE 47.0 MmÁÖgÉ gÁdå 47.0  During the 15th Lok Sabha (2009-11), only 3 MPs managed to utilise 100 per cent of allocated funds.  15£Éà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è (2009-11), PÉêÀ® 3 JA¦UÀ¼ÀÄ ±ÉÃ.100%gÀµÀÄÖ ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ.  Devegowda who topped in utilisation of MPLAD funds in 14thLok Sabha, managed to spend only little above 50% in the first two years of 15thLok Sabha.  14£Éà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ CªÀ¢üAiÀÄ ºÀt §¼ÀPÉAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢zÀÝ zÉêÉÃUËqÀ CªÀgÀÄ, 15£Éà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ CªÀ¢üAiÀÄ ªÉÆzÀ® 2 ªÀµÀðUÀ¼À°è ±ÉÃ.50%gÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.  Rangaswamy Dhruvanaryana of Congress ranks the lowest in utilisation of MPLADS funds in 15thLok Sabha.  15£Éà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÁAUÉæ¸ï£À ²æà gÀAUÀ¸Áé«Ä zsÀȪÀ£ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀÄ MPLADS ºÀt §¼ÀPÉAiÀÄ°è J®èjVAvÀ PɼÀV£À ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÁÝgÉ.  Only 9 MPs managed to utilise more than 50 % of funds in 15thLok Sabha.  15£Éà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉêÀ® 9 JA¦UÀ¼ÀÄ ±ÉÃ.50%QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ.Average utilisation¸ÀgÁ¸Àj §¼ÀPÉ 57.1 54.5 60 47 50 40 30 20 10 0 14th Lok Sabha 15th Lok Sabha Past 7 Years (2004-09) 26 (2009-11) 22 spending (2004-11) 12
 13. 13. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  14thLok Sabha showed better utilisation of MPLAD funds than 15thLok Sabha. Thus, utilisation ratio is declining over these periods.  15£Éà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉVAvÀ, 14£Éà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è MPLADS ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F ¥ÀæPÁgÀ, §¼ÀPÉ ¥ÀæªÀiÁtzÀ C£ÀÄ¥ÁvÀ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀµÀðPÉÌ E½ªÀÄÄRªÁUÀÄwÛzÉ.  On an average Karnataka Lok Sabha MPs spent 54.5% in the past 7 years.  PÀ¼ÉzÀ 7 ªÀµÀðUÀ¼À°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ JA¦UÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj ±ÉÃ.54.5%gÀµÀÄÖ ºÀt§¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ.Comparative Ranking of 14th & 15th LS14 & 15£Éà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ gÁåAQAUï ºÉÆðPÉ 14th th th14 Ranking 15 Ranking Ranking 15th Ranking (Works) (Works) SECTOR (Amount) (Amount)14£Éà gÁåAQAUï 15£Éà gÁåAQAUï («¨sÁUÀ) 14£Éà 15£Éà gÁåAQAUï (PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ) (PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ) gÁåAQAUï (ªÉÆvÀÛ) (ªÉÆvÀÛ) 1 1 Community Halls 1 1 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 2 2 Roads 2 2 gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ 3 3 Education 3 3 ²PÀët 4 4 Others 4 4 EvÀgÉ 5 5 Drinking Water 5 6 PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ 6 6 Drainage/Culverts 6 8 ZÀgÀAr/PÁ®ÄªÉUÀ¼ÀÄ 7 7 Bus Shelters 7 5 §¸ï ¤¯ÁÝtUÀ¼ÀÄ 8 7 Sanitation 8 9 £ÉʪÀÄð®å 9 10 Street Lights 9 10 ©Ã¢ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ 10 8 Irrigation 10 7 ¤ÃgÁªÀj 11 11 Health 11 11 DgÉÆÃUÀå  There is no priority change in the top three sectors – community halls, roads, education – between 14th & 15th LS.  14£Éà & 15£Éà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ CªÀ¢üUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ, ²PÀët «¨sÁUÀUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ªÀĺÀvÀÛ÷é ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 13
 14. 14. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  Health continues to remain the least favoured.  DgÉÆÃUÀåPÉÌ J®èQÌAvÀ PÀrªÉÄ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.Major Findings¥ÀæªÀÄÄR D«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ  Overall, the average utilisation of funds by all MPs is only 50% according to the CAG for 2004-09.  ¹Jf ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ 2004-09gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è, J¯Áè JA¦UÀ¼ÀÄ MmÁÖgÉ ±ÉÃ.50%gÀµÀÄÖ ºÀt ªÀiÁvÀæ §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ.  On an average LS MPs (57%) showed better utilisation than RS MPs (30%). Since RS MPs are not directly elected, it appears that there is no incentive/pressure on them to utilise MPLADS.  ±ÉÃ.57%gÀµÀÄÖ ºÀt §¼ÀPÉAiÉÆA¢UÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ JA¦UÀ¼ÀÄ, ±ÉÃ. 30%gÀµÀÄÖ ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀÝ gÁdå¸À¨sÁ JA¦UÀ½VAvÀ G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÁÝgÉ. gÁdå¸À¨sÁ JA¦UÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁV®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ MPLADS ºÀt §¼ÀPÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉaÑ£À MvÀÛqÀ/¥ÉÆæÃvÁìºÀ E®è JAzÀÄ w½zÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.  The utilisation seems to be deteriorating from 14th (57%) to 15th (47%) among LS MPs.  14£Éà (57%) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ CªÀ¢üVAvÀ 15£Éà (47%) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è JA¦UÀ¼ÀÄ ºÀt§¼ÀPÉAiÀÄ°è E½ªÀÄÄR ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrzÁÝgÉ.  Among the current RS Vijay Mallya (IND,) did not utilise the funds as of 2011.  ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è, CAzÀgÉ 2011gÀ ®¨sÀå«gÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ gÁdå¸À¨sÁ JA¦UÀ¼ÁzÀ «dAiÀiï ªÀįÁå (LJ£ïr), C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁr®è.  Backward region MPs (47%) from North Karnataka utilised less than forward region MPs (63%) from South Karnataka.  GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ »AzÀĽzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À JA¦UÀ¼ÀÄ (±ÉÃ.47%) zÀQët PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ JA¦UÀ½VAvÀ (±ÉÃ. 63%) PÀrªÉÄ ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ.  High utilisation seems to be associated with the less educated MPs. PUC qualified MPs topped the spending followed by Matriculates and Graduates. Is higher education a liability?  PÀrªÉÄ ²PÀët ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. ¦AiÀÄĹ vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝgÉ, J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ºÁUÀÆ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ JA¦UÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. CAzÀgÉ G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ MAzÀÄ ºÉÆgÉAiÉÄÃ?  On the whole experienced MPs (58%) had fared better than first timers (56%) in utilisation of funds.  MmÁÖgÉAiÀiÁV C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ±ÉÃ.58%gÀµÀÄÖ ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀÝgÉ, ªÉÆzÀ®£É ¨ÁjUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ±ÉÃ. 56%gÀµÀÄÖ §¼ÀPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 14
 15. 15. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  Only first timers from BJP fared better with 54%, while experienced MPs spent only 28%  PÉêÀ® ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ±ÉÃ.54%gÀµÀÄÖ ºÀt §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ JA¦UÀ¼ÀÄ ±ÉÃ.28%gÀµÀÄÖ §¼À¹zÁÝgÉ.  Party-wise (2004-09), JDS leads with 70% utilisation followed by BJP with 56% and INC with 52%  2004-09gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀPÀëªÁgÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ, ±ÉÃ. 70%gÀµÀÄÖ ºÀt §¼ÀPÉAiÉÆA¢UÉ eÉr(J¸ï) ¥ÀPÀë ªÀÄÄA¢zÀÝgÉ, ©eɦ ±ÉÃ. 56% ºÁUÀÆ LJ£ï¹ ±ÉÃ.52%gÀµÀÄÖ §¼ÀPÉAiÉÆA¢UÉ »AzÀĽ¢ªÉ.  BJP leads in utilisation for 15th LS (2009-11) with 52% utilisation followed by INC with 35% and JDS with 30%  2009-11gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è ©eɦ ±ÉÃ. 52%gÀµÀÄÖ ºÀt§¼ÀPÉAiÉÆA¢UÉ ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝgÉ, LJ£ï¹ ±ÉÃ. 35% ºÁUÀÆ eÉr(J¸ï) ±ÉÃ.30%gÀµÀÄÖ §¼ÀPÉAiÉÆA¢UÉ »AzÀĽ¢ªÉ.  Two MPs (Devegowda, Mallikarjunappa) utilised 100% of the allocated money (2004-09).  2004-09gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è E§âgÀÄ JA¦UÀ¼ÁzÀ zÉêÉÃUËqÀ, ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà CªÀgÀÄ ¤UÀ¢üvÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ±ÉÃ.100%gÀµÀÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  Community halls seem to be the most preferred works for MPs of LS, while roads is the preferred sector for Rajya Sabha MPs during 2004-09.  2004-09gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è §ºÀÄvÉÃPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ JA¦UÀ½UÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ¤ªÀiÁðt ¥ÀæªÀÄÄRªÁVzÀÝgÉ, gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ JA¦UÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¤ÃrzÁÝgÉ.  Devegowda tops spending on community halls with 95.6% of his total funds (2004-09).  2004-09gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉêÉÃUËqÀ CªÀgÀÄ ¤UÀ¢üvÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è ±ÉÃ.95.6%gÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ½UÁV §¼À¹zÁÝgÉ.  RS MPs nominated from outside Karnataka have no incentive to spend -- Venkaiah Naidu & MAM Ramaswamy from other states had very low utilisation.  PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ºÉÆgÀV¤AzÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ gÁdå¸À¨sÁ JA¦UÀ¼À §½, RZÀÄð ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À«gÀ°®è. EvÀgÀ gÁdåUÀ¼À JA¦UÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÄØ & JAJJA gÁªÀĸÁé«Ä CªÀgÀÄ CvÀåAvÀ PÀ¼À¥É ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.  Spending pattern varies significantly between the MPs of LS & RS.  ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ºÁUÀÆ gÁdå¸À¨sÉ JA¦UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ §¼ÀPÉ «zsÁ£ÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢ªÉ. 15
 16. 16. PRESS Release ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  Tejasvini Gowda with Ph.D spent only 26.5% of funds, while Devegowda with diploma and Mallikarjunappa with matriculation spent100%.  ¦ºÉZïr ºÉÆA¢gÀĪÀ vÉÃd¹é¤ UËqÀ CªÀgÀÄ ±ÉÃ.26.5%gÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ ºÀt §¼À¹zÀÝgÉ, r¥ÉÆèªÀiÁ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ zÉêÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ²PÀët ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà CªÀgÀÄ ±ÉÃ. 100%gÀµÀÄÖ ºÀt §¼À¹zÁÝgÉ.Policy Implications…PÁAiÀÄð¤Ãw vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÀÄ...  When nearly 50% of MPLADS entitlements remain unutilised, was there a need for increasing the allocation to Rs. 5 crores per MP?  MPLADS ºÀt ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ±ÉÃ.50%gÀµÀÄÖ ªÉÆvÀÛ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀzÉà G½¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, F C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¥Àæw JA¦UÉ gÀÆ.5 PÉÆÃnUÀ½UÉ ºÉaѸÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EvÉÛÃ?  The poor record of RS MPs clearly reflects their lack of constituency linkages, as they are nominated by parties. What is the need and rationale of the fund for RS MPs?  gÁdå¸À¨sÁ JA¦UÀ¼À PÀ¼À¥É ¥ÀæzÀ±Àð£À¢AzÁV, vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉëÃvÀæUÀ¼À PÀqÉUÉ CªÀjVgÀĪÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ §UÉÎ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀPÀëUÀ½AzÀ EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÀPÉÌ PÁgÀt«gÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÁV gÁdå¸À¨sÁ JA¦UÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£À §¼ÀPÉAiÀÄ C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÉÃ?  What needs to be done to improve greater responsiveness and interest in the use of the Fund by MPs from Northern Karnataka where the needs are in fact greater?  ºÉZÀÄÑ »AzÀĽzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæAvÀåzÀ JA¦UÀ¼ÀÄ F C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV §¼À¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ?  How can the public be better informed about the use of the Fund, so that MP’s accountability is enhanced?  F jÃw C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ®¨sÀåvÉ §UÉÎ d£ÀgÀ°è ºÉaÑ£À CjªÀÅ ªÀÄÆr¹, D ªÀÄÆ®PÀ F C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ¸ÀªÀÄxÀ𠧼ÀPÉUÁV JA¦UÀ¼À dªÁ¨ÁÝj ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? 16

×