FACEBOOK’UN WizIQ SANAL SINIF ORTAMIYLA BĠRLĠKTE EĞĠTSELAMAÇLI KULLANILMASINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġME FORMU  1.Facebook ...
Web 2.0 araçları olan scribd.com, slideshare.net, livestream.com, screencastle.com hakkında bilgi sahibi olarak, bunların...
5.Facebook ve WizIQ kullanmanın geleneksel öğretim ortamına göre avantajları ve dezavantajları nelerdir? Geleneksel  sın...
8.Facebook ve WizIQ’nun hangi araçlarını eğitim için faydalı buluyorsunuz Neden?  Tüm   eğitim  araçları  kullanıl...
Bu sayfayı hazırlarken birçok kaynak kullandım. Powerpoint uygulamasında HazırlamıĢ olduğum ‘Weather and Clothes’ hakkınd...
her okuldan en azından birer temsilci öğretmenin katılımı sağlanıp okullarbilgilendirilebilir.Önceden eğitim almıĢ olan ki...
Görüşme formu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Görüşme formu

1,412 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Görüşme formu

 1. 1. FACEBOOK’UN WizIQ SANAL SINIF ORTAMIYLA BĠRLĠKTE EĞĠTSELAMAÇLI KULLANILMASINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġME FORMU 1.Facebook ve WizIQ sanal sınıf ortamı kullanılarak yapılan eğitim hakkında avantajları ve dezavantajları bakımından düĢünceleriniz nelerdir? Önce sanal sınıf nedir onu kendimce açıklmak istiyorum, ‘Sanal sınıfeğitmen eĢliğinde sınıf eğitimlerinin çevirimci yani online olarak internetüzerinden verilmesini sağlayan ortamlara verilen isimdir. Sanal sınıfınavantajlarını sıralayacak olursam, Facebook’un yaygın bir sosyal paylaĢımsitesi olması, yani arama özelliği, duvardan haberleĢme özelliği, anlıkmesajlaĢma, özelden ileti yollama özelliği olması yanında WizIQ ilefacebookta Web 2.0 uygulamaları kullanılarak bilgi paylaĢımı, sosyaletkileĢim, iletiĢim, iĢbirliği ve sosyo kültürel öğrenmeler sunmaktadır. Sanalsınıf ortamına aktif katılım ve etkileĢim vardır,zaman ve mekan kavramıolmaksızın, aynı anda veya farklı zamanlarda derse katılabilineceği gibidersin tekrar edilmesi mümkün olup, dersi saatinde ve günündeizleyemeyenler video kayıtlarından tekrar tekrar dersi izleyebilir, okuldaöğretilen konular evde öğretmen eĢliğinde tekrar edilip konularıpekiĢtirilebilir.Geleneksel sınıf ortamında çekingen olan öğrencilerin sanalortamda kendini daha rahat ifade edebilmesini sağlar. Öğrenciler sınıfayorumlarıyla katkıda bulunabilir, sayfada bulunan aktivite-testlerleperformanslarını ölçebilecekleri gibi öğrendikleri konunun ödevini yapıpfacebook’ta paylaĢabilir dolayısıyla birçok öğrenci, zaten kullanıcısı olduğufacebook’u daha verimli bir Ģekilde kullanabilir.Dezavantajlarını sıralayacak olursam,.facebook ortamına yabancı olan öğrenciuygulamada ilk baĢta zorlanabilir, internet problemi yaĢandığı takdirdedersten kopmalar olabilir fakat dezavantajıda avantaja çevirecek olursak herdersin kaydı olduğu için ders daha sonra izlenebilir. Diğer bir dezavantajıdaözellikle benim hedef kitlem olan ilkokul çağındaki çocukların bilgisayarkarĢısında fazla zaman harcaması olarak sıralayabilirim.2.Facebook ve WizIQ sanal sınıf ortamı kullanılarak yapılan eğitim size nekatkı sağladı?
 2. 2. Web 2.0 araçları olan scribd.com, slideshare.net, livestream.com, screencastle.com hakkında bilgi sahibi olarak, bunların etkin bir Ģekilde nasıl kullanılacağını ve WizIQ sanal sınıf ortamında uygulamasını öğrendim.3.Facebook ve WizIQ sanal sınıf ortamı kullanılarak yapılan eğitimde Kullanılan materyaller ve uygulama yöntemi hakkında düĢünceleriniz nelerdir? Geleneksel sınıf ortamında kullanılan materyallerin sanal sınıf ortamında da kullanılması daha etkileĢimli, eğlenceli ve dikkat çekici bir eğitim ortamı sağlıyor. Materyaller kullanılırken her öğrenciye ayrı ayrı fırsat verilmesi, öğrenciyi motive edici bir durumdur. Bunun yanında dersin kaydının olması dersi kaçırma durumunun ortadan kalkmasını sağlamıĢ olur.4.Facebook’un eğitsel amaçlı kullanılabilirliğine yönelik kursa baĢlamadan önceki düĢünceleriniz ile kurs sonundaki düĢünceleriniz arasında fark oluĢtumu? Neden? Facebook kullanıcısı olmama rağmen, facebook’un sadece duvardan haberleĢme özelliği, anlık mesajlaĢma, özelden ileti yollama özelliğiyle sınırlı kaldığını düĢünüyordum.Kursu duyduğum anda çok ilgimi çekti çünkü facebook kullanıcısı birçok öğrencim var ve bu yolla öğrencilerimle daha keyifli ve daha yaratıcı zamanlar geçireceğimizi ve onlara daha da faydalı olabileceğimi düĢünüyorum.
 3. 3. 5.Facebook ve WizIQ kullanmanın geleneksel öğretim ortamına göre avantajları ve dezavantajları nelerdir? Geleneksel sınıf ortamına göre daha eğlenceli, ilgi uyandırıcı, keĢfedilmeyi bekleyen birçok yönü var. Ders kaydının olmasından dolayı aynı kalitede tekrar imkanının olması en büyük avantajıdır.Bu sayde de geleneksel sınıf ortamındaki dersler daha verimli olacaktır çünkü öğrenci ders kayıtlarından konuyu yeniden tekrar etme fırsatı bulup okula dersini pekiĢtirerek gelecektir. Dezavantajı, öğrenci ile yakın bir ortam sağlama olasılığının çok zayıf olması göz kontağının olmaması,onun hislerinin anlaĢılamaması olarak söyleyebilirim.6.Facebook ve WizIQ’nun genel yapısı iĢbirlikli eğitim uygulamaları yapabilmek için yeterli midir? Neden? Facebook, insanların arkadaĢlarıyla iletiĢim kurmasını ve bilgi alıĢveriĢini amaçlayan bir sosyal web sitesidir.Dolayısıyla, facebook kullanıcısı birinin WizIQ’yu da öğrendikten sonra iĢbirlikli eğitim uygulamasını (öğrenci-öğretmen-aile) hayata rahatlıkla geçirebilir 7.Facebook ve WizIQ hangi derslerde kullanılırsa daha baĢarılı olur? Neden? Facebook ve WizIQ tüm derslerde yeterli donanım olursa rahatlıkla kullanılablir. Özellikle Ġngilizce, Almanca, Fransızca gibi görsel ve iĢitsel desteğede gerek duyulan yabancı dil öğretiminde daha etkin kullanılableceği kanısındayım.
 4. 4. 8.Facebook ve WizIQ’nun hangi araçlarını eğitim için faydalı buluyorsunuz Neden? Tüm eğitim araçları kullanılmalıdır çünkü hepside birbirinin tamamlayıcısıdır.9.Kendi oluĢturduğunuz facebook sayfanızdan, hedef kitlenizden veyapacağınız etkinliklerden bahseder misiniz?Sayfam ‘Virtual English Classroom’ adını taĢıyor. Bu sayfadaki hedefkitlem ilkokul öğrencileri, veliler ve tabii ki meslektaĢlarım. Bilindiği gibi4 yaĢtan ilkokul 2. Sınıfa kadar Ġngilizce farkındalık eğitimi Milli EğitimBakanlığı’nca hayata geçirilmiĢtir. Küçük öğrenciler için aileleri eĢliğindegörsel ve iĢitsel olarak farkındalıklarını artıracak videolar, slide’lar,resimler paylaĢmayı planlıyorum. Esas hedef kitlem olan 3.,4.ve 5. Sınıföğrencileri için ise, dört beceriyi; dinleme, konuĢma, okuma ve yazmabecerilerini aynı anda kullanabilecekleri bir ortam yaratmak amacıyla,sayfamda baĢlatmıĢ olduğum, geleneksel sınıfta iĢlenmiĢ olan konuylabağlantılı olarak, iĢlenmiĢ konuyu daha anlaĢılır, daha ilgi çekici, dahaeğlenceli hale getirerek, geleneksel sınıf ortamında sunulması mümkünolmayan bilgi paylaĢımı, görsel sunumlar, Youtube aracılığıyla videopaylaĢımları, slide’lar, testler paylaĢmayı ve tabii livestream aracılığıylacanlı yayın ders yapıp öğrencilerin kendilerini geleneksel sınıf ortamınagöre daha rahat ifade edebilmelerini sağlamak, onlarla fikir alıĢveriĢindebulunmak, iĢlenen konuyla ilgili dönütler almak ve yapılan derslerinkayıtlarına öğrencilerin daha sonra ulaĢabilmesine olanak sağlamaktır.
 5. 5. Bu sayfayı hazırlarken birçok kaynak kullandım. Powerpoint uygulamasında HazırlamıĢ olduğum ‘Weather and Clothes’ hakkında bilgiler verdim. konuyla alakalı ses efektleri kullanmaya özen gösterdim, konuyu anlatırken mevsimlerede değindim. Youtube’dan yine Weather and Clothes konusuyla ilgili sesli konu anlatımı ve Ģarkılar paylaĢtım. Bu paylaĢımları yaparken slideshare.net aracılığıyla sunumlar, slidelar, scribd.com aracılığıyla dökümanlar paylaĢtım. Livestream.com canlı yayın uygulamasını sayfama ekledim. Yine konuyla ilgili pekiĢtireç amaçlı test hazırladım. Testimi powerpoint uygulamasında kullandığım resimlerle zenginleĢtirdim. Sayfa katılımcılarına sanal sınıfım hakkında görüĢ ve düĢüncelerini sorarak sanal sınıfımın değerlendirmesini yaptım. Etkinlik kurarak sayfayı daha aktif kılmayı amaçaldım bu sayede de kiĢilerarası etkileĢimi sağlamıĢ oluyorum. 10.Kendi eğitsel Facebook sayfanıza eklediğiniz web araçlarından ve neden bu araçları eklemeyi tercih ettiğinizden bahsedermisiniz? Cevap dokuzuncu soruda yazıyor.11. Facebook ve WizIQ’nun eğitsel amaçlı yaygınlaĢtırılabilmesi için Önerileriniz nelerdir? Çok yerinde bir karar vererek bu kursun ilk katılımcıları olduk ve eğitsel amaçlı yaygınlaĢma adına ilk adımı attık. Facebook ve WizIQ’nun eğitsel amaçlı yaygınlaĢabilmesi için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı- Yakın Doğu Üniversitesi ortak yapımı hizmet içi eğitim kursları düzenlenip ilk etapta
 6. 6. her okuldan en azından birer temsilci öğretmenin katılımı sağlanıp okullarbilgilendirilebilir.Önceden eğitim almıĢ olan kiĢiler daha da bilgilendirilerekeğitimci olarak okul bazında görevlendirilebilir. Bunun yanında yine aileleriçin bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları ve eğitimleri verilebilir.

×